Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S
Header image Vinci blogs

The Use of AI by Students in Higher Education: Embrace or Reject?

Datum:07 november 2023
We should embrace AI.
We should embrace AI.

About a year ago, Chat GPT was introduced and made freely accessible. This allowed hundreds of millions of people to become familiar with the possibilities that artificial intelligence (AI) offers, sparking a lively debate about both the positive and negative aspects of generative AI. It is evident that AI is a disruptive technology that will play a pivotal role in transforming many industries in the coming years.

<to read the Dutch version, please scroll down>

Students in higher education are also discovering numerous applications for generative AI in their studies. It can be employed in various phases of a research project, such as idea generation, formulating research questions, conducting data analysis, writing, and citing sources. Additionally,  AI can assist in creating visuals, preparing for exams, and finding answers to academic questions.

However, many in higher education have responded with concern. AI appears to possess features that challenge the carefully cultivated curriculum of knowledge and skills developed over the years. Questions arise about the authenticity of essays and theses when there is uncertainty about whether the submitted work is the student's own, which casts doubt on the value of diplomas.

In response to these concerns, many educational institutions are developing policies focused on risks and establishing rules and prohibitions to prevent students from misusing AI. Students are reminded that their submitted work must be their own, and using AI can lead to accusations of fraud and plagiarism. Rules are being formulated to specify when AI can or cannot be used, with the aim of ensuring the achievement of established learning objectives. The emphasis is on fear, which results in warning students of the potential dangers and risks associated with AI, which can easily lead to limited or covert use of AI.

Nonetheless, this restrictive approach will not be effective. AI is a groundbreaking technology becoming increasingly integrated into our lives and education. We should embrace AI, meaning that we must encourage students to use this technology in their course work effectively rather than that they are discouraged. The ultimate goal should be to educate students to become competent and responsible AI users, prepared for a world where artificial intelligence plays a crucial role.

This includes program managers investigating how graduates use AI in practice. Graduates in almost all sectors will encounter AI in various ways and varying degrees. The application of AI in healthcare, for example, differs from that in technical fields, and its uses in the public sector differ from those in production companies. Based on these insights, learning objectives must be adjusted. These adjustments include actively and responsibly employing AI within the context of the relevant discipline. Responsibly entails that students understand AI's application, can use it effectively in assignments, and can critically evaluate its results. Laziness due to AI and uncritical delegation of tasks to AI must be avoided, and students must learn to maintain control over AI.

Furthermore, lecturers in higher education must become active users of AI. They should not only develop an understanding of AI's capabilities but also gain practical experience with the opportunities and pitfalls of this technology. Lecturers are crucial in guiding student interactions with AI, promoting responsible use, and encouraging critical thinking. Lecturers must integrate AI into their teaching methods and their assignments so that students can gain practical experience and learn how to apply AI effectively.

Embracing and integrating AI into higher education is essential in preparing students for their future careers. In this way, we equip our students with the skills they need to become tomorrow's innovators and problem solvers, ready for a world in which artificial intelligence is an integral part of daily life. The ultimate goal should not be for AI to control our lives but for us to use AI to enhance our lives, our environment, and our future.

Author: Albert Boonstra - albert.boonstra@rug.nl

Gebruik van AI door studenten in het hoger onderwijs: omarmen of afwijzen?

Ongeveer een jaar geleden werd Chat GPT geïntroduceerd en vrij toegankelijk gemaakt. Hierdoor hebben honderden miljoenen mensen kennis gemaakt met de mogelijkheden die AI biedt en is een levendig debat ontstaan over zowel de positieve als schadelijke kanten van generatieve AI. Het is overduidelijk dat AI een disruptieve technologie is die in de komende jaren een cruciale rol zal spelen in de transformatie van veel sectoren.

Ook studenten in het hoger onderwijs ontdekken talloze toepassingen voor generatieve AI bij hun studie. Het kan worden gebruikt in verschillende fasen van een onderzoeksproject, zoals bij het genereren van ideeën, formuleren van onderzoeksvragen, uitvoeren van data-analyse, schrijven en citeren. Bovendien kan AI kan assisteren bij het creëren van grafieken en figuren, voorbereiden op tentamens en het vinden van antwoorden op academische vraagstukken.

Echter, velen in het hoger onderwijs hebben met zorg gereageerd. Kunstmatige intelligentie lijkt eigenschappen te bezitten die het zorgvuldig opgebouwde curriculum van kennis en vaardigheden dat door de jaren heen is ontwikkeld, uitdagen. Er zijn zorgen over de vraag of ingeleverd werk daadwerkelijk van de student zelf is waardoor de waarde van diploma’s in twijfel wordt getrokken.

Als reactie op deze zorgen ontwikkelen veel onderwijsinstellingen beleid om risico’s te beheersen en  verkeerd gebruik van AI door studenten te voorkomen. Studenten worden nadrukkelijk gewezen op de eis dat ingeleverd werk van hun eigen hand moet zijn, en dat gebruik van AI kan leiden tot beschuldigingen van fraude en plagiaat. Er worden regels opgesteld die specificeren voor welke functies AI wel of niet mag worden ingezet, met als doel de realisatie van vastgestelde leerdoelen te waarborgen. De nadruk ligt op angst, resulterend in het waarschuwen van studenten voor de gevaren en risico's die gepaard gaan met AI, wat gemakkelijk kan leiden tot beperkt of heimelijk gebruik van AI.

Deze remmende houding is echter niet effectief. AI is een baanbrekende technologie die zich snel ontwikkelt, en het is cruciaal om deze te omarmen, ook in het onderwijs. Omarmen van AI betekent dat studenten worden aangemoedigd om deze technologie bij hun studie te gebruiken, in plaats van ervoor gewaarschuwd worden. Het uiteindelijke doel moet zijn dat studenten worden opgeleid tot competente en verantwoordelijke AI gebruikers, die goed voorbereid zijn op een wereld waarin kunstmatige intelligentie een cruciale rol speelt.

Dit houdt onder meer in dat programma-managers moeten onderzoeken hoe afgestudeerden in de praktijk gebruik maken van AI. Bijna alle sectoren waarin afgestudeerden terechtkomen zullen in verschillende mate en op verschillende manieren hiermee te maken krijgen. De toepassing in de geneeskunde en gezondheidszorg verschilt bijvoorbeeld van die in technische sectoren, en in de publieke sector zijn de gebruiksmogelijkheden anders dan in productiebedrijven.

Op basis van deze inzichten moeten leerdoelen worden herzien. Deze aanpassingen moeten onder gericht zijn op het actief en verantwoordelijk inzetten van AI binnen de desbetreffende discipline. Verantwoordelijk houdt in dat studenten de toepassingsmogelijkheden van AI overzien, het effectief leren gebruiken bij opdrachten en in staat zijn de resultaten ervan kritisch te beoordelen. Gemakzucht door AI en onkritische overdracht van taken aan AI moeten worden vermeden. De student moet leren de controle over AI te behouden.

Docenten moeten zich ontwikkelen tot actieve gebruikers van AI. Zij moeten niet alleen inzicht ontwikkelen in werking van AI, maar ook zelf ervaring opdoen in de mogelijkheden en valkuilen van deze technologie. Docenten vervullen een cruciale rol bij het begeleiden van de interactie van studenten met AI, het bevorderen van verantwoord gebruik en het aanmoedigen van kritisch denken over AI. Het is essentieel dat docenten AI integreren in lesmethoden en opdrachten, zodat studenten praktische ervaring opdoen en leren hoe ze  AI effectief kunnen toepassen..

Het omarmen en integreren van AI in het hoger onderwijs is van essentieel belang bij het voorbereiden van studenten op hun toekomstige carrières. Op deze manier rusten we studenten uit met vaardigheden die ze nodig hebben om de vernieuwers en probleemoplossers van morgen te worden, klaar voor een wereld waarin AI een onderdeel is van het dagelijks leven. Het uiteindelijke doel moet zijn dat AI niet ons leven stuurt, maar dat wij AI zodanig inzetten dat het onze levens, onze omgeving en onze toekomst beter maakt.

 Auteur: Albert Boonstra - albert.boonstra@rug.nl