Skip to ContentSkip to Navigation
Centre of expertise In the LEAD
Faculty of Economics and Business
In the LEAD Blog
Header image In the LEAD

Onderzoek naar invoering diversiteitsquotum door In the LEAD

Datum:24 november 2020

Diversiteit aan top
Diversiteit aan top

In the LEAD gaat, onder leiding van het CPB en in samenwerking met het SCP en bureau Pouwels, in opdracht van het ministerie van OCW, onderzoek doen naar de effecten van de invoering van het diversiteitsquotum.  Om de toename in het aandeel vrouwen aan de top te versnellen, heeft het kabinet een wettelijke regeling opgesteld met voorschriften voor de man/vrouw diversiteit in de top van het bedrijfsleven (OCW, 2020). Dit voorstel ligt inmiddels ter besluitvorming in de Tweede Kamer. Een grondige analyse van de effecten van dit voorstel is gewenst en levert belangrijke nieuwe inzichten op voor zowel beleidsmakers in Nederland als daarbuiten. De focus van het onderzoek is gericht op het aandeel vrouwen aan de top en het effect daarvan op de kwaliteit van bestuur.

Het betreft een longitudinaal onderzoek. We starten eind 2020 met de nulmeting, waarin de dataset voor het onderzoek wordt bepaald, verzameld en georganiseerd. Uitgaande van een invoering van het quotum in 2021, zullen we daarna de korte-termijn (en mogelijke anticipatie-) effecten van de invoering van het diversiteitsquotum analyseren. In 2024 worden de middellange- tot langetermijneffecten van de invoering van het diversiteitsquotum vastgesteld.

Referenties
OCW, 2020, Kabinetsreactie op het SER-advies `Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling.’ d.d. 7 februari 2020, OCW, Rechtsbescherming en SZW, Den Haag.