Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Promolokaal

De relatie tussen motorische vaardigheden en leesvaardigheid

Project onder begeleiding van dr. S. (Suzanne) Houwen (s.houwen rug.nl), dr. B.J.A. (Barry) de Groot (b.j.a.de.groot@rug.nl) en dr. R. (Remo) Mombarg (r.mombarg pl.hanze.nl).

Dit onderzoeksproject belicht de complexe verbinding tussen motorische vaardigheden en leesvaardigheid bij kinderen met leesproblemen. Hoewel het bekend is dat motorische uitdagingen vaak samengaan met leesproblematiek, blijft de specificiteit en aard van deze co-morbiditeit een punt van discussie. De focus van het beoogde project ligt op het ontrafelen van de onderliggende neurocognitieve mechanismen ten einde diepgaander inzicht te verschaffen in deze complexe relatie en op basis daarvan te kunnen komen tot nieuwe testmaterialen voor vroeg-signalering.

De wetenschappelijke literatuur tot nu toe wijst op een veelbelovende richting, namelijk de rol van temporele verwerking, timing en coördinatie als mogelijke verklarende neurocognitieve mechanismen. Het beoogde project heeft als voornaamste doel het blootleggen van deze mogelijke gemeenschappelijke basis van motorische vaardigheden en lezen. Een beter fundamenteel inzicht in de genoemde onderliggende mechanismen biedt niet alleen theoretische verrijking, maar heeft mogelijk ook belangrijke praktische implicaties voor het onderwijs. Deze inzichten kunnen dienen als een basis voor de vroeg-signalering van leesproblematiek en de ontwikkeling van gerichte interventies. Het project is dus niet alleen theoretisch van aard, maar beoogt ook een praktische bijdrage te leveren aan het onderwijsveld.

In het verlengde hiervan valt binnen de kaders van dit onderzoek ook de mogelijkheid om een diagnostisch instrument te ontwikkelen voor lees- en motorische problematiek. De gegevens en inzichten die tijdens het project zullen worden verzameld en opgedaan, vormen de bouwstenen voor een praktisch screeningsinstrument.

Als kandidaat-promovendus krijg je niet alleen de kans om betrokken te zijn bij dit innovatieve onderzoek, maar ben je ook in de gelegenheid om de precieze koers van het project mee vorm te geven. Het project biedt namelijk een platform om je eigen onderzoeksvragen te formuleren binnen de bredere context van de motorische - en leesontwikkeling. Jouw expertise en inzichten dragen zo bij aan de wetenschappelijke ontwikkeling op dit gebied.

Dit project biedt een intellectuele uitdaging voor iemand met affiniteit voor de genoemde ontwikkelingsdomeinen en experimentele onderzoeksdesigns. Als jij gedreven bent door nieuwsgierigheid en de wens om bij te dragen aan zowel theoretisch-fundamentele kennis als praktische toepassingen in het onderwijs, nodigen we je uit om aan te sluiten in ons streven naar een dieper begrip van de motoriek-leesrelatie.

Wij denken voor dit project aan docenten die werkzaam zijn in het regulier en/of speciaal (basis) onderwijs, maar ook aan docenten met een verwante achtergrond (denk bijvoorbeeld aan docenten aan een PABO, Psychologie of Pedagogiek opleiding).

Laatst gewijzigd:02 februari 2024 16:52