Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Promolokaal

Sociale participatie van leerlingen in het vo-vso

Project onder begeleiding van Dr. Anke de Boer (anke.de.boer rug.nl) en Dr. Matthijs Warrens (m.j.warrens rug.nl).

Titel: Sociale participatie van leerlingen in het vo-vso

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor het realiseren van ‘meer inclusiever onderwijs’. Hierdoor is er ook meer aandacht gekomen voor hoe het speciaal en het regulier onderwijs zo optimaal mogelijk kan worden geïntegreerd. In het voortgezet onderwijs staat deze ontwikkeling echter nog in de kinderschoenen. Er zijn verschillende locaties in het land waar leerlingen van regulier voortgezet onderwijs, en leerlingen van voortgezet speciaal onderwijs ‘onder één dak’ onderwijs volgen. Een voorbeeld hiervan is de onderwijslocatie Eduwiek in Hoogeveen.

De integratie van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in een reguliere onderwijssetting vergroot weliswaar hun kansen op meer sociale participatie. Hierbij valt te denken aan het sluiten van vriendschappen met leerlingen van een reguliere school, en een toename in onderlinge contacten en interacties. Negatieve attitudevorming van leeftijdsgenoten en docenten speelt hier echter dikwijls een belemmerende rol. Bovendien ontbreekt het leraren vaak aan kennis en vaardigheden om leerlingen hierin te stimuleren.

Dit project wil enerzijds meer inzicht verkrijgen in de sociale participatie en attitudes van leerlingen in een geïntegreerde vo-vso onderwijssetting. Anderzijds willen we kijken of we leraren kunnen ondersteunen met het geven van meer kennis en vaardigheden om de sociale participatie te stimuleren. Het doel van het project is om te komen tot belangrijke praktische implicaties: op basis van de opgedane kennis wordt een blauwdruk geleverd hoe de sociale participatie van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte verbeterd kan worden.

Affiniteit met de sociale inclusie van leerlingen is belangrijk. Ervaring met het voortgezet (speciaal) onderwijs is gewenst, maar niet noodzakelijk. Interesse in het uitvoeren van kwantitatief onderzoek is daar ook belangrijk.

Laatst gewijzigd:22 september 2021 14:25