Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Promolokaal

Accuraatheid van zelf-inschattingen van motorische vaardigheid in het bewegingsonderwijs

Project onder begeleiding van Dr. Anneke Timmermans (a.c.timmermans rug.nl)

In het schooljaar 2016/2017 is op grote schaal de motorische vaardigheid van Nederlandse groep 8 leerlingen (inclusief sbo) in kaart gebracht in de Peiling Bewegingsonderwijs (Timmermans et al., 2017). Een vergelijking met een eerdere peiling in 2006 laat zien dat leerlingen op een aantal deelvaardigheden minder goed presteren (Inspectie van het Onderwijs, 2018). Dat past bij het beeld van een afname van de fitheid van leerlingen (Runhaar et al., 2008). In het kader van “healthy aging” is dit een zorgelijke ontwikkeling die we nog onvoldoende begrijpen.

Een mogelijke factor die een rol speelt bij het actief deelnemen in de gymlessen, lidmaatschap bij sportvereniging en sedentair gedrag (o.a. bankhangen) is de inschatting van leerlingen van hun eigen motorische vaardigheden (e.g., Stodden et al., 2008). Het relatieve belang van de eigen vaardigheidsinschatting naast anderen (objectieve vaardigheid, fitheid, etc.) is vooralsnog onduidelijk. Centraal staat de vraag: Hoe vaardig denken leerlingen dat ze zijn en in welke mate komt dit overeen met “objectief” gemeten vaardigheid?

Voor docenten die interesse hebben in het bewegingsonderwijs en jeugdsport kunnen we een hieromtrent een onderzoeksproject bedenken. Als uitgangspunt/basis kunnen de zeer rijke onderzoeksgegevens dienen die verzameld zijn in de peiling bewegingsonderwijs. Daarnaast kan een dataverzameling worden opgezet worden om verdere onderzoeksvragen te beantwoorden. De verdere onderzoeksvragen kunnen naar interesse worden gekozen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Zijn er specifieke groepen kinderen zijn die hun eigen motorische vaardigheden onder of overschatten (onderschatten meisjes zichzelf)?
  • Zijn leerlingen die zichzelf overschatten eerder geneigd risico’s op te zoeken?
  • Leidt een onderschatting tot inactiviteit tijdens de gymlessen en daardoor een minder snelle groei van motorische vaardigheden?

Werkveld: leerkracht in po (inclusief sbo) of vo (of hbo pabo of alo)

Laatst gewijzigd:22 september 2021 14:20