Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Promolokaal

Arts-based pedagogy voor creatief en kritisch denken

Project onder begeleiding van Dr. Marjolein Deunk (m.i.deunk rug.nl) en Myrte Gosen (m.n.gosen rug.nl)

Het voorgestelde onderzoek richt zich op de vraag hoe kunst (beeldend, literatuur, poëzie, muziek, dans, drama etc.) in de klas ingezet kan worden om kritisch en creatief denken van leerlingen te stimuleren. Het gebruik van kunst in de klas (oftewel, arts-based pedagogy) kan zowel het maken van kunst als het reflecteren op kunst betreffen. Het uitgangspunt is dat leerlingen via hun persoonlijke betrokkenheid bij de kunst een proces doormaken van ervaren–denken–afvragen. Dit proces kan gestimuleerd worden door reflectieve (groeps)activiteiten. Om te onderzoeken of en hoe arts-based pedagogy leidt tot inzichten en denkvaardigheden bij leerlingen, is het van belang de gesprekken in de klas die arts-based pedagogy uitlokken in detail te analyseren. In het project zal daarnaast aandacht zijn voor de effecten van (een vorm van) arts-based pedagogy op creatief en kritisch denken. In het onderzoek zullen dus zowel kwalitatieve als kwantitatieve analysetechnieken gebruikt worden, waarbij de interactie tijdens op kunst gebaseerde lessen steeds het uitgangspunt vormt.

Afhankelijk van de interesse en expertise van de kandidaat kan het voorstel:

  • ingaan op verschillende varianten van arts-based pedagogy en het gebruik van verschillende kunstvormen;
  • ingaan op het gebruik van arts-based pedagogy in (etnisch-cultureel) diverse klassen ter bevordering van een inclusief klimaat en interculturele competentie;
  • de nadruk leggen op creatief dan wel kritisch denken en ingaan op mogelijkheden voor de operationalisatie van een of beide constructen;
  • zich richten op PO dan wel VO. De keuze voor een bepaalde leeftijdsgroep is van invloed op de ontwikkelingspsychologische kennis die in de theoretische onderbouwing van het onderzoek centraal zullen staan.

Aanvullende informatie en kandidaat beschrijving

Dit onderzoeksvoorstel is een samenwerking tussen Marjolein Deunk (GION, Onderwijswetenschappen, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen) en Myrte Gosen (CLCG, Communicatie en Informatiewetenschappen, Faculteit Letteren) en biedt een combinatie van analyse van gesprekken en leerprocessen in de klas.

Het onderzoek kan uitgevoerd worden in het PO of VO. Het is dus van belang dat de kandidaat affiniteit met en goede contacten heeft binnen het PO en/of VO. Als er meerdere geschikte kandidaten zijn, kunnen twee gerelateerde voorstellen worden geschreven, gericht op respectievelijk PO en VO.

Laatst gewijzigd:22 september 2021 15:13