Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekKenniscentrum LandschapOnderzoek

Masterscripties

Scriptie-onderzoek studenten

De uitvoering van een eigen onderzoek ten behoeve van de eindscriptie vormt voor iedere master- of research master-student een belangrijke eerste stap op het terrein van het wetenschappelijk landschapsonderzoek.Soms vormt dit onderzoek ook de opmaat voor een promotie-onderzoek of andersoortig vervolgproject. Sinds 2008 zijn bij het Kenniscentrum Landschap diverse scripties afgerond en in bewerking.

Overzicht van masterscripties Landschapsgeschiedenis RUG

Afgerond

Anne Wolff - Biografie van een eendenkooi. Afgerond in september 2007.

Jeroen Zomer - Landschapsgeschiedenis van Roderwolde: Een interdisciplinair onderzoek naar de natuurlijke landschapsgenese, kolonisatie en ontginning van een woldgebied in de Kop van Drenthe. Afgerond in juni 2009. (downloaden)

Annelien Kapper - De Goudkust van Suriname. Historisch-landschappelijke ontwikkeling, ruimtelijke opbouw en cultureel erfgoed van suiker- en koffieplantages langs de Commewijne-rivier in Suriname (1667-1863). Afgerond in november 2010. (downloaden)

Christina Vlasma - Het ‘land van Mauve’: utopie of werkelijkheid? De vorming van een ideaal landschapsbeeld van het Gooi gedurende 1880-1920 en de invloed ervan op het landschapsbeheer. Afgerond in november 2010. (downloaden)

Martijn Horst - Van hout delen naar aandelen. Landschap, organisatie en beheer van de maalschap van het Gortelsche Bos op de Noordoost-Veluwe - 1618-1907. Afgerond mei 2011. (downloaden)

Truus Veldhuis - Nederzettings- en ontginningsgeschiedenis van Vredewold in het Westerkwartier van de provincie Groningen (ca 700- ca 1500 ad). Afgerond augustus 2011. (downloaden)

Willemieke Ottens - Hoe beheert de huidige landgoedeigenaar zijn bezit? Een analyse van de motivaties en tradities van landgoedbeheer door particuliere eigenaren en terreinbeherende organisatie. Afgerond augustus 2011. (downloaden)

Jori Wolf - Wildernis in Nederland, tussen droom en werkelijkheid: Een onderzoek naar de fysieke wildernis en de beeldvorming over wildernis in Nederland in verleden en heden. Afgerond maart 2012 (downloaden)

Oscar Borsen - Landschapsopbouw en landgebruik van de groenlanden langs de middenloop van de Overijsselse Vecht tussen 1800 en 1950. Afgerond mei 2012 (downloaden)

Annemarie Zijlstra - De kaart van het bisdom Utrecht, ca. 1524. Onderzoek naar de houtsnedefragmenten 'Oestvrieslant' en 'Toversticht'. Afgerond juli 2012 (downloaden)

Irina Churylova - Historische waterbuurten op het Friese platteland. Typologie, ruimtelijke structuren en methoden voor reconstructie en waardering van pre-industriële niet-agrarische bebouwingsconcentraties in Friese dorpen aan het water. Afgerond juli 2012 (downloaden)

Dennis Worst - Agrarische veenontginningen in oostelijk Opsterland (900-1700 AD). Een interdisciplinair onderzoek naar de natuurlijke landschapsopbouw, de kolonisatie- en ontginningsgeschiedenis en het agrarische landgebruik langs de boven- en middenloop van het Koningsdiep. Afgerond juli 2012 (downloaden)

Rieja Raven - Strijd om de ruimte? Het landschap van Grolloo in het krachtenveld van landbouw, recreatie, natuur en wonen tussen 1950 en 2010. Afgerond juli 2012 (downloaden)

Niek Grupstra - Prothocoll van Loenerbosch. De verandering in landgebruik en -beheer in de marke van Loenen en Zilven 1595 - 1893. Afgerond november 2012 (downloaden)

Annelies Vermue - Noordbroek. Een interdisciplinair onderzoek naar de vorming en ingebruikname van de kleilanden in de 15e en 16e eeuw. Afgerond oktober 2012 (downloaden)

Esgo Kuiper - Holtinge en het Holtingerveld. Een interdisciplinair onderzoek naar de landschapsontwikkeling van een esgehucht en veldgrondencomplex in Zuidwest-Drenthe. Afgerond februari 2012 (downloaden)

Bibi van de Klundert - Boerenlandschap van Terschelling. De ruimtelijke opbouw en historische ontwikkeling van de Terschellinger polder en haar landbouw tussen 1800 en 1930 Afgerond februari 2013 (downloaden)

Ineke Noordhoff - Grazen in stuivende duinen. De relatie tussen het historisch gebruik en verstuiving van de Terschellinger duinen met speciale aandacht voor het oerol (1500 - heden). Afgerond maart 2013 (downloaden)

Diana Spiekhout - Het kastelenlandschap van het Gorecht (ca 1150 – ca 1350). Een interdisciplinaire studie naar de samenhang tussen landschappelijke ligging, verschijningsvorm en historische functie van middeleeuwse kastelen in het voormalige Gorecht (provincie Groningen).. Afgerond juni 2013 (downloaden)

Marjan Vroom - Gras upt werp. Landschapsbiografie en draagvlakanalyse voor het huidige beheer van het kwelderlandschap van Noord-Friesland Buitendijks. Afgerond augustus 2013 (downloaden)

Svende Reeskamp - De Weerribben aan het einde van de Vroege Middeleeuwen (800-1000 AD). Het natuurlijke landschap en zijn weerslag op de ontginningen. Afgerond augustus 2013 (downloaden)

Jeroen Wiersma - Open akkercomplexen in Friesland. Een interdisciplinair onderzoek naar verspreiding, genese en gebruik (1640-1830), met een detailstudie van de ikkers van Westergeest. Afgerond november 2013 (downloaden)

Thomas van den Brink - Hoe Molkwerum vrijwel van de kaart verdween. De langetermijngevolgen van een sociaal-economische transitie op het landschap van Molkwerum (Zuidwest-Friesland) vanaf de achttiende eeuw. Afgerond november 2013 (downloaden)

Geert Volders - Het enige en afdoende middel tot bloei en welvaart. Mens en landschap tijdens de lange weg naar een gekanaliseerd Westerwolde, 1880-1920. Afgerond mei 2014 (downloaden)

Sterre Brummel - Naar Oudgebruijck: het Boeregt van Empts en Westendorp. Een interdisciplinair onderzoek naar het gemeenschappelijke grondgebruik en landschapsbeheer in de Noordoost-Veluwse buurschap Emst en Westendorp (1722-1886). Afgerond juni 2014 (downloaden)

Catherine Lee - From Roman Port to Monastic Domain. The Evolution, Management and Legacy of the Monastic Landscape of the Abbey of Santa Maria di Pero in Monastier di Treviso in the Veneto. Afgerond juni 2014 (downloaden)

Merit Snoeijer - Landscape changes and the effect of decollectivisation in the municipalities Răteşti and Stăncuţa (Southeastern Romania) during the post-communist period (1989-now). Afgerond juni 2014 (downloaden)

Anna Berkhof - Notion and appearance of home and nature in Tokyo street gardens. Afgerond augustus 2014 (downloaden)

Arjan Conijn - Landscape dynamics as a result of the sustainability discourse. How the sustainability discourse has influenced landscape development from 1960 to now. Afgerond augustus 2014 (downloaden)

Leo Dijkstra - De begraafplaats leeft.Een onderzoek naar de historisch-landschappelijke ontwikkeling, ruimtelijke inrichting en cultuurhistorische betekenis van begraafplaatsen in Groningen en Ten Boer tussen 1900 en heden. Afgerond november 2014 (downloaden)

Erik van den Berg - Bossen van de Drentsche Aa. Een historisch-ecologische studie naar de verschillende bostypen en hun gebruik in de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd (circa 1250-1800). Afgerond februari 2015 (downloaden)

Eugenie van Heijgen - De Veluwe als jachtlandschap. Een onderzoek naar de locatiekeuze en ruimtelijke inrichting van jachtgebieden op de Veluwe tussen 1650 en 1930. Afgerond maart 2015 (downloaden)

Jeroen Grift - Veen in de Vallei. Een interdisciplinair onderzoek naar de veenontginningen in de Noordelijke Gelderse Vallei en de ontginning Zwartebroek. Afgerond april 2015 (downloaden)

Richtsje van Berkum - De moestuin en de stad. Een interdisciplinair onderzoek naar de historisch-ruimtelijke ontwikkeling van moestuinen in Leeuwarden van circa 1600 tot heden. Afgerond april 2015 (downloaden)

Gerrit van Oosterom - Gronden van vermaak. Een reconstructie van de ontwikkeling van de buitenplaatscultuur en het buitenplaatslandschap langs de Oude Rijn tussen Leiden en Utrecht (1600-1900) Afgerond mei 2015 (downloaden)

Mandy van Kouwen - Historisch en actueel waterbeheer van de Dinkel. Een interdisciplinair onderzoek naar transities en inzet van watererfgoed van de Dinkel 1815-2015. Afgerond juli 2015 (downloaden)

Ietse-Jan Stokroos - Graven in het landschap. Vormgeving en inrichting van begraafplaatsen in Nederland in het interbellum. Afgerond in april 2015. (downloaden)

Jeanet Wiersma - Bakstain. Een onderzoek naar de baksteenfabricage op het Hoogeland en Noordoost-Fivelingo en het Centrale Woldgebied (provincie Groningen) in de periode circa 1550-1960 met speciale aandacht voor de steenbakkerijlocaties en tichellanderijen. Afgerond augustus 2015. (downloaden)

Willemien Vlas - Gasfabrieksterreinen in Nederland: van energielandschap naar herbestemming. Afgerond augustus 2015.

Maurice Paulissen - Kinkenwegen en kinkenvoerders. Handel en vervoer per lastdier in Zuid-Limburg en het Land van Herve in de 18e en 19e eeuw. Afgerond augustus 2015. (download)

Dorien Haagsma - Landaanwinning in het Friese kustgebied. Een verklarend theoretisch model voor de zestiende- en zeventiende-eeuwse landaanwinning, getoetst aan de hand van een detailstudie van het Workumer Nieuwland in de periode 1556-1700. Afgerond augustus 2015. (downloaden)

Nienke Welle - Een landgoedbedrijf avant la lettre? - Eigendoms- en exploitatiegeschiedenis van het landgoed Scherpenzeel vanuit landschappelijk, financieel-juridisch en sociaal-economisch perspectief (1793-1956). Afgerond september 2015. (downloaden)

Tessa de Ruyter - De Hunze tussen Zuidlaardermeer en Stad. Holocene ontwikkeling van de Hunze en het cultuurlandschap van de Onnerpolder en de Oeverpolder. Afgerond: september 2015. (downloaden)

Anita Pigmans - Het recreatielandschap van het Drentsche Aa-gebied. Een interdisciplinair onderzoek naar de historische ontwikkeling van de relatie tussen de recreatie en het landschap in het Drentsche Aa-gebied tussen 1901 en 1980. Afgerond oktober 2015. (downloaden)

Marnix Deterd Oude Weme - Landschapsgenese van het Gorechter Hunzedal. Reconstructie en ontwikkeling van het Esser corpus- en provincieland (1215-1766). Afgerond december 2015. (downloaden)

Marloes Fransen - Kansen voor de kloostertuin. Een integrale analyse-, waarderings-, en herbestemmingsmethode voor kloostercomplexen, getoetst aan de hand van twee case studies in Zuid-Limburg. Afgerond januari 2016. (download)

Wessel van VlietThe future of relics from a military past. A study to the history, contemporary role and future development of 20th century military heritage at the waterfront of Tallinn, Estonia. Afgerond maart 2016. (download)

Charlotte WitteStuifzandbestrijding op de Veluwe 1500-1884 . De invloed van gewestelijk overheidsbeleid op het functioneren van de buurschap Harskamp als collectieve institutie. Afgerond mei 2016 (download)

Bjorn van Snippenburg - Spoaje oan de koaje. Inventarisatie van de kades in het polderdistrict Over-Betuwe en hun ontwikkeling tussen 1952 en 2002. Afgerond augustus 2016. (download)

Rodin de Lange - Landschap en sociale gelaagdheid. Een vergelijkende studie naar het grondbezit, landgebruik en cultuurlandschap van verschillende maatschappelijke groepen in de marken Denekamp en Groot Driene (Oost-Twente) vóór en na de markenverdelingen (ca 1800 tot ca 1850). Afgerond oktober 2016. (download)

Koen van den Driesche - Eene merkelyke uitgestrektheid. De invloed van de fysische geografie op de historische landschapsinrichting in de Castricummerpolder. Afgerond december 2016. (download)

Susanne CoppensBiografie van de Amersfoortseweg. Landschapshistorisch onderzoek naar de route Amersfoort-Apeldoorn vanaf de late middeleeuwen tot heden. Afgerond in januari 2017. (download)

Annemiek HendriksStaet van ’t Huis ende havestate Klencke. De geschiedenis van het landgoed De Klencke bij Oosterhesselen (ca 1500-1830). Afgerond in januari 2017.

Loes Scholtens – Van veen naar veenkoloniën. Een interdisciplinair onderzoek naar de transformatie van de Bargervenen in Zuidoost-Drenthe naar een veenkoloniaal landschap (1845-1950). Afgerond in januari 2017. (download + bijlage)

Anne-Elisabeth Chardon - De Oostweide - Een interdisciplinair onderzoek naar de landschaps- en landbouwhistorie van de Oostweide, de akkerbouwpercelen ten oosten van de Ennemaborg in Midwolda in de periode circa 1830-1930. Afgerond in februari 2017. (download)

Marlous DiederiksNederzettingsgeschiedenis en bezitsverhoudingen in het kampenlandschap van Appel en Hell (Noordelijke Gelderse Vallei) tijdens de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Afgerond in februari 2017. (download)

Joris ErnstEssen en bouwlandkampen op het Oost-Nederlands Plateau. Een interdisciplinaire studie naar hun ontstaansgeschiedenis (1500-1832). Afgerond in februari 2017. (download)

Iris Koppert – Hooiwegen: Interdisciplinair landschapsonderzoek naar de ligging, de ontwikkeling en het gebruik van historische hooi- en madewegen in Noord-Nederland vanaf de 18e eeuw. Afgerond in april 2017. (download)

Lisa Timmerman - Middeleeuwse agrarische veenontginningen in de Vier Noorder Koggen. Een interdisciplinair onderzoek naar de opbouw van het natuurlijke landschap en de kolonisatie- en ontginningsgeschiedenis van West-Friesland (800 – 1300). Afgerond in juni 2017. (download)

Betsie PinkertBroekgebieden in het stroomgebied van de Berkel (1600-1850). Een interdisciplinair onderzoek naar hun fysisch-geografische, cultuurlandschappelijke en toponymische variatie (met een detailstudie van het Stokkumerbroek). Afgerond in juni 2017. (download)

Jetske Evenhuis - Een gewiekste streek. Ontwikkeling van een strook bebouwing langs een oud dijktracé op het Groninger Hoogeland: Warffumer Oudendijk (1718-1832). Afgerond in juni 2017. (download)

Dirk Schaap - Op zoek naar de factor Aalt. Het beheer van Oldengaerde in Dwingeloo door Aalt Willem van Holthe (1780-1854), de ontwikkeling van het landgoed en de invloed op het omliggende landschap. Afgerond in juni 2017. (download)

Machiel KomanDe versnippering van landgoed Rosendael (1902-2017). Afgerond in juni 2017.

Chris van Eunen - Dijkdoorbraken en doorbraakkolken in de voormalige Zuiderzeedijk tussen Vollenhove en Kuinre van de 16de eeuw tot heden. Afgerond in juni 2017. (download)

Marina Fijten - Houtwallen in Beekvliet (Gelderse Achterhoek) vanaf de late middeleeuwen tot 1758. De toetsing van een landschapshistorisch verklaringsmodel voor hun ruimtelijke patroon, morfologie en ecologie. Afgerond in juni 2017. (download verkleinde versie. Origineel op te vragen bij auteur.)

Cas van Rossum - ‘De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren’. Een studie naar de opkomst en neergang van de buitenverblijven op het Eiland van Dordrecht (1600-1832). Afgerond in juni 2017. (download)

Grytsje Kunst - De schop geschouderd. Onderzoek naar het ontstaan, het in cultuur brengen en het gebruik van de Workumerwaard van 1926 tot 2000. Afgerond in juni 2017. (download)

Cora Jongsma Matterscape, Taskscape, Feltscape. De invloed van agrarische grondbewerkingen op de morfologie van de Lionserpolder (De Greidhoeke, Friesland) tussen 1950 en heden . Afgerond in juli 2017 (download)

In voorbereiding

Koen Olde Monnikhof – Geschiedenis van het industrielandschap van het voormalige Suiker Unieterrein in Groningen als inspiratiebron voor herbestemming.

Shera van den Wittenboer – Veranderend platteland. De ruimtelijke impact van agrarische moderniseringen op het platteland van Twente en de beleving daarvan (1800-nu).

Ron Kamperman – Landschapselementen in het Nijbroek (IJsselvallei). Geschiedenis en actualiteit.

Sabine Akkerman – Veenborgen in de Groninger woldgebieden.

Robin Weiland – De agrarisch-maritieme structuur van de nederzettingen op Ameland (1800-heden). De invloed van bezitsverhoudingen, beroepsstructuur en sociale gelaagdheid op de ruimtelijke opbouw en architectuur van de dorpen.

Marijke Molema – Buurmans gras is altijd groener. Een interdisciplinair onderzoek naar de hooilanden in de 19e en 20e eeuw in de IJsseldelta.

Charlotte Mooij – Historische ecologie van het zeedorpenlandschap rond Egmond aan Zee en Wijk aan Zee. Een vergelijkend onderzoek.

Malou Fraza – Landschapselementen in het Kromme Rijngebied rond Odijk, Werkhoven en ’t Goy. Geschiedenis en actualiteit.

Hans Kijk in de Vegte – Jonge heideontginningen en heidebebossingen op de veldgronden tussen Pesse, Echten, Koekange en Ruinen (Zuidwest-Drenthe) tussen ca 1880 en ca 1960.

Sazya Zeefat - Kunstenaarsdorp Zweeloo – Hoe kunstenaars geïnspireerd werden door het Drentse landschap.

Nienke VoskuilenKoning Willems Groote Wegen. Een casestudie naar het planproces van de aftakkingen van de Groote Weg der Eerste Klasse nummer één ten noorden van Zwolle, 1813-1850.

Sebastiaan l’AmiHet effect van cultuurlandschappelijke veranderingen op het meandergedrag van de rivier De Dommel.

Contactpersoon

prof.dr.ir. Theo Spek

Laatst gewijzigd:11 december 2017 16:19
printOok beschikbaar in het: English