Skip to ContentSkip to Navigation
Research Centre for Landscape Studies Research

Master theses

Scriptie-onderzoek studenten

De uitvoering van een eigen onderzoek ten behoeve van de eindscriptie vormt voor iedere master- of research master-student een belangrijke eerste stap op het terrein van het wetenschappelijk landschapsonderzoek. Soms vormt dit onderzoek ook de opmaat voor een promotie-onderzoek of andersoortig vervolgproject. Sinds 2008 zijn bij het Kenniscentrum Landschap diverse scripties afgerond en in bewerking.

Overzicht van masterscripties Landschapsgeschiedenis RUG

Afgerond

Anne Wolff - Biografie van een eendenkooi. Afgerond in september 2007.

Jeroen Zomer - Landschapsgeschiedenis van Roderwolde: Een interdisciplinair onderzoek naar de natuurlijke landschapsgenese, kolonisatie en ontginning van een woldgebied in de Kop van Drenthe. Afgerond in juni 2009. (downloaden)

Annelien Kapper - De Goudkust van Suriname. Historisch-landschappelijke ontwikkeling, ruimtelijke opbouw en cultureel erfgoed van suiker- en koffieplantages langs de Commewijne-rivier in Suriname (1667-1863). Afgerond in november 2010. (downloaden)

Christina Vlasma - Het ‘land van Mauve’: utopie of werkelijkheid? De vorming van een ideaal landschapsbeeld van het Gooi gedurende 1880-1920 en de invloed ervan op het landschapsbeheer. Afgerond in november 2010. (downloaden)

Martijn Horst - Van hout delen naar aandelen. Landschap, organisatie en beheer van de maalschap van het Gortelsche Bos op de Noordoost-Veluwe - 1618-1907. Afgerond mei 2011. (downloaden)

Truus Veldhuis - Nederzettings- en ontginningsgeschiedenis van Vredewold in het Westerkwartier van de provincie Groningen (ca 700- ca 1500 ad). Afgerond augustus 2011. (downloaden)

Willemieke Ottens - Hoe beheert de huidige landgoedeigenaar zijn bezit? Een analyse van de motivaties en tradities van landgoedbeheer door particuliere eigenaren en terreinbeherende organisatie. Afgerond augustus 2011. (downloaden)

Jori Wolf - Wildernis in Nederland, tussen droom en werkelijkheid: Een onderzoek naar de fysieke wildernis en de beeldvorming over wildernis in Nederland in verleden en heden. Afgerond maart 2012 (downloaden)

Oscar Borsen - Landschapsopbouw en landgebruik van de groenlanden langs de middenloop van de Overijsselse Vecht tussen 1800 en 1950. Afgerond mei 2012 (downloaden)

Annemarie Zijlstra - De kaart van het bisdom Utrecht, ca. 1524. Onderzoek naar de houtsnedefragmenten 'Oestvrieslant' en 'Toversticht'. Afgerond juli 2012 (downloaden)

Irina Churylova - Historische waterbuurten op het Friese platteland. Typologie, ruimtelijke structuren en methoden voor reconstructie en waardering van pre-industriële niet-agrarische bebouwingsconcentraties in Friese dorpen aan het water. Afgerond juli 2012 (downloaden)

Dennis Worst - Agrarische veenontginningen in oostelijk Opsterland (900-1700 AD). Een interdisciplinair onderzoek naar de natuurlijke landschapsopbouw, de kolonisatie- en ontginningsgeschiedenis en het agrarische landgebruik langs de boven- en middenloop van het Koningsdiep. Afgerond juli 2012 (downloaden)

Rieja Raven - Strijd om de ruimte? Het landschap van Grolloo in het krachtenveld van landbouw, recreatie, natuur en wonen tussen 1950 en 2010. Afgerond juli 2012 (downloaden)

Niek Grupstra - Prothocoll van Loenerbosch. De verandering in landgebruik en -beheer in de marke van Loenen en Zilven 1595 - 1893. Afgerond november 2012 (downloaden)

Annelies Vermue - Noordbroek. Een interdisciplinair onderzoek naar de vorming en ingebruikname van de kleilanden in de 15e en 16e eeuw. Afgerond oktober 2012 (downloaden)

Esgo Kuiper - Holtinge en het Holtingerveld. Een interdisciplinair onderzoek naar de landschapsontwikkeling van een esgehucht en veldgrondencomplex in Zuidwest-Drenthe. Afgerond februari 2012 (downloaden)

Bibi van de Klundert - Boerenlandschap van Terschelling. De ruimtelijke opbouw en historische ontwikkeling van de Terschellinger polder en haar landbouw tussen 1800 en 1930 Afgerond februari 2013 (downloaden)

Ineke Noordhoff - Grazen in stuivende duinen. De relatie tussen het historisch gebruik en verstuiving van de Terschellinger duinen met speciale aandacht voor het oerol (1500 - heden). Afgerond maart 2013 (downloaden)

Diana Spiekhout - Het kastelenlandschap van het Gorecht (ca 1150 – ca 1350). Een interdisciplinaire studie naar de samenhang tussen landschappelijke ligging, verschijningsvorm en historische functie van middeleeuwse kastelen in het voormalige Gorecht (provincie Groningen).. Afgerond juni 2013 (downloaden)

Marjan Vroom - Gras upt werp. Landschapsbiografie en draagvlakanalyse voor het huidige beheer van het kwelderlandschap van Noord-Friesland Buitendijks. Afgerond augustus 2013 (downloaden)

Svende Reeskamp - De Weerribben aan het einde van de Vroege Middeleeuwen (800-1000 AD). Het natuurlijke landschap en zijn weerslag op de ontginningen. Afgerond augustus 2013 (downloaden)

Jeroen Wiersma - Open akkercomplexen in Friesland. Een interdisciplinair onderzoek naar verspreiding, genese en gebruik (1640-1830), met een detailstudie van de ikkers van Westergeest. Afgerond november 2013 (downloaden)

Thomas van den Brink - Hoe Molkwerum vrijwel van de kaart verdween. De langetermijngevolgen van een sociaal-economische transitie op het landschap van Molkwerum (Zuidwest-Friesland) vanaf de achttiende eeuw. Afgerond november 2013 (downloaden)

Geert Volders - Het enige en afdoende middel tot bloei en welvaart. Mens en landschap tijdens de lange weg naar een gekanaliseerd Westerwolde, 1880-1920. Afgerond mei 2014 (downloaden)

Sterre Brummel - Naar Oudgebruijck: het Boeregt van Empts en Westendorp. Een interdisciplinair onderzoek naar het gemeenschappelijke grondgebruik en landschapsbeheer in de Noordoost-Veluwse buurschap Emst en Westendorp (1722-1886). Afgerond juni 2014 (downloaden)

Catherine Lee - From Roman Port to Monastic Domain. The Evolution, Management and Legacy of the Monastic Landscape of the Abbey of Santa Maria di Pero in Monastier di Treviso in the Veneto. Afgerond juni 2014 (downloaden)

Merit Snoeijer - Landscape changes and the effect of decollectivisation in the municipalities Răteşti and Stăncuţa (Southeastern Romania) during the post-communist period (1989-now). Afgerond juni 2014 (downloaden)

Anna Berkhof - Notion and appearance of home and nature in Tokyo street gardens. Afgerond augustus 2014 (downloaden)

Arjan Conijn - Landscape dynamics as a result of the sustainability discourse. How the sustainability discourse has influenced landscape development from 1960 to now. Afgerond augustus 2014 (downloaden)

Leo Dijkstra - De begraafplaats leeft. Een onderzoek naar de historisch-landschappelijke ontwikkeling, ruimtelijke inrichting en cultuurhistorische betekenis van begraafplaatsen in Groningen en Ten Boer tussen 1900 en heden. Afgerond november 2014 (downloaden)

Erik van den Berg - Bossen van de Drentsche Aa. Een historisch-ecologische studie naar de verschillende bostypen en hun gebruik in de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd (circa 1250-1800). Afgerond februari 2015 (downloaden)

Eugenie van Heijgen - De Veluwe als jachtlandschap. Een onderzoek naar de locatiekeuze en ruimtelijke inrichting van jachtgebieden op de Veluwe tussen 1650 en 1930. Afgerond maart 2015 (downloaden)

Jeroen Grift - Veen in de Vallei. Een interdisciplinair onderzoek naar de veenontginningen in de Noordelijke Gelderse Vallei en de ontginning Zwartebroek. Afgerond april 2015 (downloaden)

Richtsje van Berkum - De moestuin en de stad. Een interdisciplinair onderzoek naar de historisch-ruimtelijke ontwikkeling van moestuinen in Leeuwarden van circa 1600 tot heden. Afgerond april 2015 (downloaden)

Gerrit van Oosterom - Gronden van vermaak. Een reconstructie van de ontwikkeling van de buitenplaatscultuur en het buitenplaatslandschap langs de Oude Rijn tussen Leiden en Utrecht (1600-1900) Afgerond mei 2015 (downloaden)

Mandy van Kouwen - Historisch en actueel waterbeheer van de Dinkel. Een interdisciplinair onderzoek naar transities en inzet van watererfgoed van de Dinkel 1815-2015. Afgerond juli 2015 (downloaden)

Ietse-Jan Stokroos - Graven in het landschap. Vormgeving en inrichting van begraafplaatsen in Nederland in het interbellum. Afgerond in april 2015. (downloaden)

Jeanet Wiersma - Bakstain. Een onderzoek naar de baksteenfabricage op het Hoogeland en Noordoost-Fivelingo en het Centrale Woldgebied (provincie Groningen) in de periode circa 1550-1960 met speciale aandacht voor de steenbakkerijlocaties en tichellanderijen. Afgerond augustus 2015. (downloaden)

Willemien Vlas - Gasfabrieksterreinen in Nederland: van energielandschap naar herbestemming. Afgerond augustus 2015.

Maurice Paulissen - Kinkenwegen en kinkenvoerders. Handel en vervoer per lastdier in Zuid-Limburg en het Land van Herve in de 18e en 19e eeuw. Afgerond augustus 2015. (download)

Dorien Haagsma - Landaanwinning in het Friese kustgebied. Een verklarend theoretisch model voor de zestiende- en zeventiende-eeuwse landaanwinning, getoetst aan de hand van een detailstudie van het Workumer Nieuwland in de periode 1556-1700. Afgerond augustus 2015. (downloaden)

Nienke Welle - Een landgoedbedrijf avant la lettre? - Eigendoms- en exploitatiegeschiedenis van het landgoed Scherpenzeel vanuit landschappelijk, financieel-juridisch en sociaal-economisch perspectief (1793-1956). Afgerond september 2015. (downloaden)

Tessa de Ruyter - De Hunze tussen Zuidlaardermeer en Stad. Holocene ontwikkeling van de Hunze en het cultuurlandschap van de Onnerpolder en de Oeverpolder. Afgerond september 2015. (downloaden)

Anita Pigmans - Het recreatielandschap van het Drentsche Aa-gebied. Een interdisciplinair onderzoek naar de historische ontwikkeling van de relatie tussen de recreatie en het landschap in het Drentsche Aa-gebied tussen 1901 en 1980. Afgerond oktober 2015. (downloaden)

Marnix Deterd Oude Weme - Landschapsgenese van het Gorechter Hunzedal. Reconstructie en ontwikkeling van het Esser corpus- en provincieland (1215-1766). Afgerond december 2015. (downloaden)

Marloes Fransen - Kansen voor de kloostertuin. Een integrale analyse-, waarderings-, en herbestemmingsmethode voor kloostercomplexen, getoetst aan de hand van twee case studies in Zuid-Limburg. Afgerond januari 2016. (download)

Wessel van VlietThe future of relics from a military past. A study to the history, contemporary role and future development of 20th century military heritage at the waterfront of Tallinn, Estonia. Afgerond maart 2016. (download)

Charlotte WitteStuifzandbestrijding op de Veluwe 1500-1884 . De invloed van gewestelijk overheidsbeleid op het functioneren van de buurschap Harskamp als collectieve institutie. Afgerond mei 2016 (download)

Bjorn van Snippenburg - Spoaje oan de koaje. Inventarisatie van de kades in het polderdistrict Over-Betuwe en hun ontwikkeling tussen 1952 en 2002. Afgerond augustus 2016. (download)

Rodin de Lange - Landschap en sociale gelaagdheid. Een vergelijkende studie naar het grondbezit, landgebruik en cultuurlandschap van verschillende maatschappelijke groepen in de marken Denekamp en Groot Driene (Oost-Twente) vóór en na de markenverdelingen (ca 1800 tot ca 1850). Afgerond oktober 2016. (download)

Koen van den Driesche - Eene merkelyke uitgestrektheid. De invloed van de fysische geografie op de historische landschapsinrichting in de Castricummerpolder. Afgerond december 2016. (download)

Susanne CoppensBiografie van de Amersfoortseweg. Landschapshistorisch onderzoek naar de route Amersfoort-Apeldoorn vanaf de late middeleeuwen tot heden. Afgerond januari 2017. (download)

Annemiek HendriksStaet van ’t Huis ende havestate Klencke. De geschiedenis van het landgoed De Klencke bij Oosterhesselen (ca 1500-1830). Afgerond januari 2017.

Loes Scholtens – Van veen naar veenkoloniën. Een interdisciplinair onderzoek naar de transformatie van de Bargervenen in Zuidoost-Drenthe naar een veenkoloniaal landschap (1845-1950). Afgerond januari 2017. (download + bijlage)

Anne-Elisabeth Chardon - De Oostweide - Een interdisciplinair onderzoek naar de landschaps- en landbouwhistorie van de Oostweide, de akkerbouwpercelen ten oosten van de Ennemaborg in Midwolda in de periode circa 1830-1930. Afgerond februari 2017. (download)

Marlous DiederiksNederzettingsgeschiedenis en bezitsverhoudingen in het kampenlandschap van Appel en Hell (Noordelijke Gelderse Vallei) tijdens de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Afgerond februari 2017. (download)

Joris ErnstEssen en bouwlandkampen op het Oost-Nederlands Plateau. Een interdisciplinaire studie naar hun ontstaansgeschiedenis (1500-1832). Afgerond februari 2017. (download)

Iris Koppert – Hooiwegen: Interdisciplinair landschapsonderzoek naar de ligging, de ontwikkeling en het gebruik van historische hooi- en madewegen in Noord-Nederland vanaf de 18e eeuw. Afgerond april 2017. (download)

Lisa Timmerman - Middeleeuwse agrarische veenontginningen in de Vier Noorder Koggen. Een interdisciplinair onderzoek naar de opbouw van het natuurlijke landschap en de kolonisatie- en ontginningsgeschiedenis van West-Friesland (800 – 1300). Afgerond juni 2017. (download)

Betsie PinkertBroekgebieden in het stroomgebied van de Berkel (1600-1850). Een interdisciplinair onderzoek naar hun fysisch-geografische, cultuurlandschappelijke en toponymische variatie (met een detailstudie van het Stokkumerbroek). Afgerond juni 2017. (download)

Jetske Evenhuis - Een gewiekste streek. Ontwikkeling van een strook bebouwing langs een oud dijktracé op het Groninger Hoogeland: Warffumer Oudendijk (1718-1832). Afgerond juni 2017. (download)

Dirk Schaap - Op zoek naar de factor Aalt. Het beheer van Oldengaerde in Dwingeloo door Aalt Willem van Holthe (1780-1854), de ontwikkeling van het landgoed en de invloed op het omliggende landschap. Afgerond juni 2017. (download)

Machiel KomanDe versnippering van landgoed Rosendael (1902-2017). Afgerond juni 2017. (download)

Chris van Eunen - Dijkdoorbraken en doorbraakkolken in de voormalige Zuiderzeedijk tussen Vollenhove en Kuinre van de 16de eeuw tot heden. Afgerond juni 2017. (download)

Marina Fijten - Houtwallen in Beekvliet (Gelderse Achterhoek) vanaf de late middeleeuwen tot 1758. De toetsing van een landschapshistorisch verklaringsmodel voor hun ruimtelijke patroon, morfologie en ecologie. Afgerond juni 2017. (download verkleinde versie. Origineel op te vragen bij auteur.)

Cas van Rossum - ‘De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren’. Een studie naar de opkomst en neergang van de buitenverblijven op het Eiland van Dordrecht (1600-1832). Afgerond juni 2017. (download)

Grytsje Kunst - De schop geschouderd. Onderzoek naar het ontstaan, het in cultuur brengen en het gebruik van de Workumerwaard van 1926 tot 2000. Afgerond juni 2017. (download)

Sabine AkkermanBiografie van een veenborg. Een studie naar de veenborg Welgelegen in relatie tot het mentale, fysieke en sociale landschap van de Groninger Veenkoloniën van 1647 tot 2017. Afgerond juni 2017. (download)

Cora JongsmaMatterscape, Taskscape, Feltscape. De invloed van agrarische grondbewerkingen op de morfologie van de Lionserpolder (De Greidhoeke, Friesland) tussen 1950 en heden . Afgerond juli 2017. (download)

Koen Olde MonnikhofGemoedelijkheid in grootse vorm. Een onderzoek naar de ontstaans- enontwikkelingsgeschiedenis van het Suikerfabriekterrein in de periode 1900-heden. Afgerond augustus 2017. (download)

Shera van den WittenboerVeranderend platteland: Hoe agrarische moderniseringen het Twentse platteland veranderden en hoe die veranderingen werden beleefd (1800-1985) . Afgerond oktober 2017. (download + bijlage)

Mark ReysooNatuurontwikkeling landschapshistorisch bekeken. De positie van aardkundige en cultuurhistorische waarden binnen drie grote natuurontwikkelingsprojecten in Noord-Nederland. Afgerond december 2017. (download)

Hans Kijk in de VegteJonge heideontginningen tussen Pesse, Echten, Ruinen en Koekange (Zuidwest-Drenthe) van 1860 tot 1970. Een vergelijkend onderzoek van actoren, ontwerp, organisatie en uitvoering. Afgerond januari 2018. (download)

Charlotte MooijHet zeedorpenlandschap rond Egmond aan Zee en Wijk aan Zee (ca 1800 – heden). Een historisch-ecologisch onderzoek naar de relatie tussen het historisch landgebruik en de huidige vegetatie. Afgerond februari 2018. (download)

Marijke MolemaBuurmans gras is altijd groener. Een interdisciplinair onderzoek naar de landschapskenmerken, bezitsverhoudingen en gebruiksgeschiedenis van hooilanden in de IJsseldelta tijdens de 19e en 20e eeuw. Afgerond maart 2018. (download)

Malou FrazaLandbouwschap: onderzoek naar de ontwikkeling van landbouw en landschap in Odijk, Werkhoven en ’t Goy vanaf de negentiende eeuw tot heden. Afgerond april 2018. (download)

Sebastiaan l’AmiDe Dommel en de mens: Een studie naar de invloed van de mens op de lithografieen lithostratigrafie van het beekdal van de rivier de Dommel. Afgerond juni 2018. (download)

Rogier hooge VenterinkHoe de heide van Enter verdween. De langetermijnontwikkeling van het heide- en heideontginningslandschaprond Enter, in westelijk Twente (1800-1987). afgerond augustus 2018. (download)

Andries BrinksmaGelaagd landschap. Een verkennend onderzoek naar de samenhang tussenhet oorspronkelijke natuurlijke landschap, de middeleeuwse veenontginningenen het vroegmoderne klei-op-veengebied van Zuidwest-Friesland. afgerond augustus 2018. (download verkleinde versie. Origineel op te vragen bij auteur.)

Rik van HeumenIn de sporen van het verleden. Een ruimtelijke analyse van historische routenetwerken in het Hondsruggebied op basis van karrensporen. Afgerond september 2018. (download)

Rowie aan de WielHet Apeldoorns Kanaal: van transportroute tot klimaatkanaal. Een onderzoek naar de historisch-landschappelijke ontwikkeling van het Apeldoorns Kanaal als inspiratie voor de toekomst. Afgerond september 2018. (download)

Michiel van PuttenBuitengewoon Wessinge. De nederzettingsgeschiedenis en bezitsverhoudingen van de buurtschap Wessinge in de Middeleeuwen. Met een detailstudie naar het voormalige landgoed De Haere in de periode 1758-heden . Afgerond september 2018. (download)

Rianne LuringDe natuurinclusieve zoektocht. Welke rol kan kennis van historisch gegroeide cultuurlandschappen en desamenhang van landbouw en natuur in dit cultuurlandschapspelen in de toekomstige ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw? Afgerond oktober 2018. (download)

Rowin PielmanDe historischegelaagdheid van hetlandschap rond de Ommerschans. Een interdisciplinair onderzoek naar de natuurlijkelandschapsopbouw, het militaire landschap en hetontginningslandschap van de Kolonie van Weldadigheid. Afgerond november 2018. (download)

Sazya Zeefat - Gekleurd landschap. Onderzoek naar het gebruik van schilderijen uit 1850-heden als bron voor het analyseren van landschapsveranderingen in en rond het Drentse dorp Zweeloo. Afgerond oktober 2018. (download)

Ron Kamperman - Omringd door groene weiden. Een interdisciplinair onderzoek naar de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van de cope-ontginning Nijbroek (1328 – 1832). Afgerond november 2018. (download)

Luuk Wuite - Landschapsontwikkeling van een heideontginningsgebied bij Radewijk (Vechtstreek, Overijssel) tussen circa 1800 en heden. Een onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van het landschap voorafgaand, tijdens en na de ontginningen. Afgerond februari 2019. (download)

Elisa Ozinga - De invloed van natuurrampen op het kustlandschap van het Zuiderzeegebied. Een onderzoek naar de effecten van stormvloeden en paalwormen op het kustlandschap bij Zurich en het Workumer Nieuwland (1731-1825). Afgerond april 2019.

Sjoerd Looper - “Geruïneerde en desolate landen”. Een verkennend onderzoek naar de oorzaken en effecten van twee onbekende overstromingen in Friesland in 1701 en 1703. Afgerond april 2019. (download)

Robin Weiland - Het recreatielandschap van Ameland. Een interdisciplinair onderzoek naar de historische ontwikkeling van de relatie tussen de recreatie en het landschap op Ameland tussen 1855 en 1980. Afgerond april 2019. (download)

Peter Bijster - Snelwegen voor de koning. Een onderzoek naar koningswegen op de Veluwe aangelegd tussen 1675 en 1702 ten behoeve van (Koning-)Stadhouder Willem III. Afgerond april 2019. (download)

Hendrik Tamsma - Hoe de grutto verdween uit IJlst. Een historisch-geografisch onderzoek naar het boerenlandschap (1870-2015). Afgerond mei 2019. (download)

Jos Swart - In land(schap)sbelang. Een interdisciplinair onderzoek naar landschap en erfgoed van militaire oefen- en schietterreinen in Nederland tussen 1815 en heden (Aangevuld met een beheervisie militair erfgoed). Afgerond mei 2019. (download)

Ward Klinkenberg - Het Rijke Roomse landschap. Een studie naar de ruimtelijke impact van het katholicisme in Eindhoven tussen 1860-1960. Afgerond juni 2019. (download)

Bram Admiraal - Oldengaerde: tegen wil en dank. Afgerond augustus 2019.

Jesse AkkermanAnderland. 40 jaar wisselende perspectieven op het Noordelijke landschap in het tijdschrift Noorderbreedte. Afgerond augustus 2019.

Mirjam de Boer - Onderdendam: van dam in een wildernis naar herbergen langs het water. De ontwikkelingen van het landschap en het dorp tussen 1252 en 1798. Afgerond augustus 2019. (download)

Wytse Sikkema - Hoe de grutto verdween uit het Geelbroek. Een studie naar oude en nieuwe conflicten in een oud agrarisch landschap en een nieuw natuurgebied. Afgerond augustus 2019. (download)

Henri NaaijerDe essen van Westerwolde. Een interdisciplinair onderzoek naar de ligging en kenmerken in de periode 1832 tot heden, met een detailstudie van de Westeresch bij Veele. Afgerond augustus 2019. (download)

Mariette van Oosterwijk Bruijn - Werdense goederen in de gemeente Putten. Aanzet voor een biografie van het kloosterbezit op basis van gegevens uit archieven en kaarten, met de voorbeelden Hussel, Schoutmansgoed en Rimpeler. Afgerond september 2019. (download)

Marten BraaksmaVan blauwgrasland naar uitgestrekte raaigrasweide. Een historisch-ecologisch onderzoek naar het agrarisch cultuurlandschap van de voormalige gemeente en grietenij Utingeradeel (Lage Midden (Fr.)) in de periode 1750-1950. Afgerond oktober 2019. (download)

Nienke SchaarsHet heggenlandschap van het huidige zuidoostelijk deel van het Rijk van Nijmegen. Afgerond oktober 2019. (download)

Jip ZinsmeisterHistorische doorbraken van de Maasdijk tussen Boxmeer en Waalwijk, 1650-heden. Afgerond november 2019. (download)

Harm Peter de VriesHet Woold. Een interdisciplinaire studie naar de ontginningsgeschiedenis en ruimtelijke opbouw van het landschap van het buurtschap Het Woold te Winterswijk tussen 800 en 1832. Afgerond december 2019. (download)

Martin van SteenwijkDe randveenontginning Annerveen in het Hunzedal. Een interdisciplinair onderzoek naar de lange termijnontwikkeling van grondbezit, nederzetting en cultuurlandschap in de periode 1600 – 1900. Afgerond december 2019. (download)

Mark DunnewindVan Golden Kamp tot het Armenland. Een interdisciplinaire studie naar de samenhang van de landschapsopbouw, het nederzettingspatroon en de sociale gelaagdheid in het kerspel Den Ham (circa 1300 – circa 1800). Afgerond januari 2020. (download)

Kimberley Kleine KoerkampEen eeuwenoud bos genaamd Het Asselt. Hoe oude antropogene structuren in een Veluws boslandschap hebben geleid tot het ontrafelen van de landschaps-, gebruiks- en bezitsgeschiedenis van het bos Het Asselt (gemeente Rheden) over de periode vanaf de Vroege Middeleeuwen tot het heden. Afgerond februari 2020. (download)

Gabriëlla KokVeenkoloniën in Westerwolde. Een onderzoek naar de verveningen en het ontstaan van veenkoloniën in deze streek, met een detailstudie naar Alteveer. Afgerond maart 2020. (download)

Nanoek WiersemaKlimaatbestendige Kley. Onderzoek naar het klimaatbestendig maken van het water- en landbouwsysteem in het Klei-Oldambt vanuit de historisch gegroeide landschappelijke kernkwaliteiten. Afgerond maart 2020. (download)

Christiaan BegemannDe komgebieden van de Over-Betuwe. Landschapstypologie en landschapsgebruik in de 19e eeuw, met een detailstudie van het komgebied ten noorden van Valburg. Afgerond mei 2020. (download)

Frans KrabbendamSporen door landgoederen: een nieuwe realiteit. Spoorwegen, landgoederen en landgoedeigenaren in Midden- en Oost-Nederland (1832-1917). Afgerond juni 2020. (download)

Martijn Noordermeer - Het museale buiten. Over de zoektocht naar authenticiteit in het arcadische landschap rond Kasteel Groeneveld in de twintigste eeuw. Afgerond juli 2020. (download)

Bart KoopsPingoruïnes in Noord-Nederland. Een studie naar de cultuurhistorische betekenis en het gebruik van pingoruïnes in het Gorecht en de Kop van Drenthe in de periode ca. 1900 tot heden. Afgerond juli 2020. (download)

Linde StokvisBiografie van Beulake. Een interdisciplinair onderzoek naar de landschapsgeschiedenis van en de omgang met het verdronken dorp Beulake. Afgerond augustus 2020. (download)

Manon HaandrikmanVerzwegen en vergeten. Een inventariserend en verdiepend onderzoek naar gevangenenkampen uit de Tweede Wereldoorlog op Nederlandse buitenplaatsen. Afgerond augustus 2020. (downlaod)

Alexandra BerendsKijkje in een kasteel: een onderzoek naar de vroege kasteelmusea van de twintigste eeuw. Afgerond september 2020. (download)

Nynke BenderLandscape and land use history of the northern part of Westerwolde between 1500-1900. The added value of analyzing botanical remains from dike-breach hole Oudeschanskerkolk. Afgerond oktober 2020. (download)

Adri MulderVan dijken en sloten. Een verkenning van de geschiedenis van rabattenbossen in de Graafschap. Afgerond oktober 2020. (download)

Lisanne RietmanSchiermonnikoog. Onzichtbaar verleden, een interdisciplinair onderzoek naar het historisch grondgebruik en landschapsbeheer in Nationaal Park Schiermonnikoog. Afgerond oktober 2020. (download)

Rick KoopsDe Leuvenumse Woudtempel. Een boshistorisch onderzoek naar het gebruik en de ontginning van het Leuvenumse Bos van 1692 tot heden. Afgerond januari 2021. (download)

Chayenne RichterDe Twentse identiteit verbeeld in literaire kunst. Een onderzoek naar de representatie van het landschap in literaire kunstvormen en de invloed op de identiteitsvorming van Twente. Afgerond februari 2021. (download)

Rieke Doornbos – De geschiedenis van de Kebun Raya. Een analyse van de ruimtelijke en functionele veranderingen van de botanische tuin te Bogor, Indonesië, en hoe deze veranderingen in hun tijd geplaatst kunnen worden. Afgerond maart 2021. (download)

Petra HurkmansRuilverkaveling en streekverbetering Borger. Een onderzoek naar de modernisering van het landschap, de landbouw en de samenleving op het zandgedeelte van de gemeente Borger tussen 1946 en 1965 en de erfgoedwaarde daarvan. Afgerond april 2021. (download)

Frebus van SlochterenVan greppel tot drainagebuis. Een interdisciplinair onderzoek naar het verleden en de toekomst van detailontwatering in het noordelijke kleilandschap. Afgerond april 2021. (download)

Jens de GoedeHet waterschapserfgoed van de Oude Vaart. Een onderzoek naar de geschiedenis van de Oude Vaart in Drenthe en de mogelijkheden van het waterschapserfgoed in wateropgaven. Afgerond mei 2021. (download)

Annerie van DaatselaarGetekend. Perspectief op de beleving van de kasteelnederzetting op basis van landschapsbiografisch onderzoek naar de heerlijkheid Doorwerth in de periode 1601–1965. Afgerond mei 2021. (download)

Emma Sofie de VriesEen onderzoek naar het kookboek van Occa Johanna Ripperda: Eetbare paddenstoelen, de tocht van grond naar mond. Een naamkundig, culinair en cultureel-geografisch onderzoek naar de paddenstoelen in de recepten van Occa Johanna Ripperda (1619-1686). Afgerond juli 2021. (download)

Fred de JongDierentuinen en het cultuurlandschap. Een verkenning van de positie van dierentuinen in het cultuurlandschap waarin zij gevestigd zijn. Afgerond augustus 2021. (download)

Michaël van der Meulen – Gas(t) in het landschap. Een landschapshistorisch onderzoek naar de invloed van gaswinning op het landschap van Centraal-Groningen sinds de ontdekking van het gasveld bij Slochteren (1959). Afgerond augustus 2021. (download)

Contactpersoon

prof.dr.ir. Theo Spek

Last modified:01 November 2021 10.21 a.m.
printView this page in: Nederlands