Skip to ContentSkip to Navigation
Research The Centre of Landscape Studies For students

Master theses

View the master's theses landscape history here. You can search for a specific topic, area, or author using the page search by typing Ctrl +F.


Overview of master theses Landscape History

2023

Marijn Rudolphie - Wonen met water op de Waddeneilanden. Een onderzoek naar terpen en terpbewoning op de Nederlandse Waddeneilanden. Afgerond december 2023.

Naomi Verkade Brandstof zonder bomen. Het effect van een boomloos landschap op de brandstofkeuze in de ijzertijd, de romeinse tijd en de middeleeuwen in het terpen- en wierdenlandschap. Afgerond november 2023.

Salle Posthuma - De Nieuwe Etappe-kaart van het Koningrijk der Nederlanden & het Itineraire der Marscherende troepen. Een onderzoek naar het gebruik van de Etappekaart en het Itineraire in wegenonderzoek. Afgerond september 2023.

Anne Lolkje Tjepkema - Verveners, arbeiders, turf en boeren. Een interdisciplinair onderzoek naar landschapshistorische en sociaal-maatschappelijke geschiedenis van de verveningen in de Lindevallei in de periode van 1 750 tot 1940. Afgerond augustus 2023.

Noor Kikkert De onlosmakelijke verbondenheid tussen Texelaars en duinen. Een onderzoek naar de beleving van het Texelse duinlandschap en de verandering van het landschap tussen 1898 – heden vanuit het perspectief van verschillende generaties Texelaars. Afgerond augustus 2023.

Sido Blaam Verveningen in Vredewold. Een onderzoek de historische en ruimtelijke variatie van de verveningsprojecten Trimunt – De Haar, De Wilp en Zevenhuizen- Jonkersvaart tussen 1500 en 1900. Afgerond augustus 2023.

Sofie Nijland in die Bosschen en achter die lanen…”. Een landschap van landgoederen en buitenplaatsen van de adel, burgers en patriciërs tussen Diepenveen en Olst. Afgerond augustus 2023.

Sander Erades - Van Aelbrechtsberg tot Wijdenes. Een inventarisatie van de kastelen tot de heerschappij van Floris V met bijbehorend onderzoek naar het verband tussen kasteel, landschap en samenleving in het Noord-Holland van de dertiende eeuw. Afgerond augustus 2023.

Bram Arends - Het Ravenswaardevolle landschap langs de IJssel. Een interdisciplinaire studie naar de landschappelijke opbouw en de waardering van de uiterwaarden te Gorssel. Afgerond augustus 2023.

Isis Joling - Landschapsbiografie van de Doornenburg. Een onderzoek naar de ontwikkeling van het historische landschap rond het kasteel tussen de zeventiende en negentiende eeuw. Afgerond augustus 2023.

Jop Gerrits - Ontsluiering van het ontoegankelijkelandschap. Een studie naar de ontwikkeling van de toegankelijkheid in het cultuurlandschap. Afgerond juli 2023.

Vera Adriana Santing Weerbaar land. De landbouwgeschiedenis van het agrarisch landschap van buurtschap Kale Klugt en de invloed van de ruilverkaveling op dit cultuurlandschap in een context van de plattelandsontwikkeling gedurende de 20e eeuw. Afgerond juni 2023.

Roy Metselaar - Brabantse sporen van Verdediging. Een blik op het Zuiderwaterlinielandschap anno 2023. Een interdisciplinaire studie naar de Zuiderwaterlinie en haar erfgoedrijke impact op het hedendaagse Noord-Brabantse landschap met een detailstudie over Fort Crèvecoeur. Afgerond juni 2023.

Lydia van der Krogt - Floriade: een tijdelijke ervaring of een langdurig nalatenschap? Een interdisciplinair onderzoek naar de invloed van de Nederlandse wereldtuinbouwtentoonstellingen in 1992 en 2022 op het huidige landschap en de stad. Afgerond juni 2023.

Frederike van der Borden - Van waterstaatkundige oplossing tot natuur- en recreatiegebied: een onderzoek naar de totstandkoming, inrichting en ontwikkeling van de randmeren rond Flevoland. Afgerond juni 2023.

Michael Bakker - Het begraven kreken-en-prielen landschap. Een palynologische analyse aan een begraven kreken-en prielen-landschap tussen 5000 – 2900 v. Chr. van het gebied tussen Urk en Enkhuizen. Afgerond augustus 2023.

Joël From - Het turfvaartennetwerk van Zuidoost-Friesland. Een inventarisatie van het turfvaartnetwerk in Zuidoost-Friesland tussen de zestiende en twintigste eeuw. Afgerond juli 2023.

Karlijn Stelder - Eendenkooien in de kommen. Hoe eendenkooien in de komgebieden van de Culemborgerwaard beïnvloed zijn door het landschap en hoe ze het landschap beïnvloeden. Afgerond juni 2023.

Ydwer Hoekstra - Imperial Mindscapes. Notions of the Wilderness in Late Nineteenth Century British Travelogues on Northeastern India. Afgerond juni 2023.

Wessel Daan van Delft - Verandering door fietsen, fietsend door verandering. De ontwikkeling van het fietspad in Nederland vanaf 1885 tot de jaren 60 van de twintigste eeuw, en de invloed op het cultuurlandschap. Afgerond juni 2023.

Wytse van der Heide - Middeleeuwse huisplaatsen in De Deelen. Een comparatief onderzoek naar middeleeuwse bewoning in verdronken hoogveengebieden. Afgerond juli 2023.

Wesley Baas - Groot Brunink. Een Twents landgoed vol met cultuurhistorische restanten. Onderzoek naar de middeleeuwse geschiedenis en het cultuurhistorische landschap van het landgoed Groot Brunink (1330-2023). Afgerond juni 2023.

Gryanne Hamming - Groningen onder water. De Polderkaart van J.P. Koster en de rol van water in de bescherming van het Groningse landschap. Afgerond juni 2023.

Ben Groeneveld - Een tropisch gewas in Zuidoost-Utrecht Een onderzoek naar de invloed van tabaksteelt op het landschap van Amerongen, Elst, Remmerden en Rhenen (Zuidoost-Utrecht) van 1640 tot nu. Afgerond juni 2023.

Cornelis Hoogterp - Landschapsslijtage in de Zuidelijke Wouden (FRL). Een interdisciplinair onderzoek naar kwantitatieve ontwikkeling, landschappelijke en botanische kenmerken en een toekomstperspectief voor houtwallen in de Zuidelijke Wouden van Fryslân (1850 - heden). Afgerond juni 2023.

Nynke van der Laan - De natte vervening van Opsterland. Een onderzoek naar de veenderij en het ontstaan van agrarische veenpolders in Zuidoost-Friesland, met een detailstudie naar Nij Beets (1750-1950). Afgerond juni 2023.

Jan Peter Sinke - Gebaande paden. Een studie naar kerkenpaden als de historische infrastructuur van het kerkelijk landschap van Walcheren. Afgerond februari 2023.

Marleen Westeneng - Omgeploegd. De verbanden tussen de landschapshistorie van het Reitdiepgebied en de Ploegschilderijen uit de periode 1918 -1941, en hoe deze verbanden gebruikt kunnen worden voor een landschaps – en kunsthistorische analyse van het Reitdiepgebied. Afgerond januari 2023.

Laura Ietswaart - Een schets van het landschap. Representatie van het rurale landschap en boerenbedrijf in de zand- en kustgebieden van Vlaanderen in laatmiddeleeuwse getijdenboeken (ca 1300 – ca 1600). Afgerond januari 2023.

2022

Hannah ter Steege - Daar waar ’t Reitdiep ooit liep. Onderzoek naar de interactie tussen de ontwikkeling van het watersysteem en de ontwikkeling van het cultuurlandschap in het stroomgebied van de voormalige Hunze. Afgerond december 2022.

Femke Vermeij - Historisch waterbeheer op landgoed Hackfort. Een onderzoek naar de landschappelijke impact van historisch waterbeheer op landgoed Hackfort. Afgerond november 2022.

Romée Woning - Landschappelijk erfgoed in wateropgaven. Een interdisciplinair onderzoek naar het belang van landschappelijk erfgoed in wateropgaven van het Hoogheemraadschap van Rijnland , met als onderzoeksgebied Boskoop. Afgerond november 2022.

Jarni van Roon - Een stad in puin. Het verleden, het heden en de toekomst van het Helderse militaire landschap. Afgerond november 2022.

Niek Oosterbaan - Van ontwerpvraag naar tuinaanleg. Twentse tuinen en parken ontworpen door landschapsarchitect Petrus Hermannus (Pieter) Wattez tussen 1890 en 1940. Afgerond oktober 2022.

Willemijn ter Hart-Koopal - Grootstal: het landgoed als sitopia. Een onderzoek naar de transformatie van een gedegradeerd en gesloten, agrarisch landschap tot 21ste-eeuws voedsellandschap. Afgerond oktober 2022.

Eke de Vries - De Anjumer Kolken. Een interdisciplinair onderzoek naar de historische landschapsopbouw en de achterliggende ontginnings- en gebruiksgeschiedenis van de Anjumer Kolken. Afgerond oktober 2022.

Hessel Jan Doornbos - Een breed blik op de bodem: een historisch onderzoek naar de ontwikkelingen van het perspectief op de bodemkwaliteit. (1850-2022). Afgerond oktober 2022.

Martijn Hoekman - Landschapsgenese van Paasloo. Een interdisciplinair onderzoek naar de vorming van het stuwwallenlandschap van Paasloo in Noordwest-Overijssel tussen 1250 en 1900. Afgerond oktober 2022.

Peter Zwemer - Walcherse Wüstungen. Een onderzoek naar het verdwijnen van nederzettingen op Walcheren. Afgerond oktober 2022.

Loeka van der Eijk - Tuinieren in stijl. Interdisciplinair Onderzoek naar de Ontwikkeling van tuinstijlen in de Nederlandse Achtertuinen, 1945-2022. Afgerond september 2022.

Geny van Horssen - Landschapsbiografie van Landgoed Ter Borgh te Anloo. 20e-eeuws landschappelijk erfgoed van een familie van Wildervankster industriëlen. Afgerond augustus 2022.

Hanne Bouma - Middeleeuwse kloosters in Friesland en Groningen. Een onderzoek naar de landschappelijke locatiekeuzefactoren die een rol hebben gespeeld bij de vestiging van kloosters in de periode van ca. 1100-1500 en welke landschappelijke restanten er zijn overgebleven van de kloosters. Afgerond augustus 2022.

Tessa van der Laan - Het kastelenlandschap van Zuidwest-Drenthe. Een onderzoek naar de middeleeuwse kastelen in Zuidwest-Drenthe in de periode 1046- 1450 met een detailstudie over Oldengaerde. Afgerond augustus 2022.

Nanda Berben - Het Landschap op de potklei. Een studie naar het ontstaan en de ontwikkeling van de groene structuren op de potklei in de Kop van Drenthe. Afgerond augustus 2022.

Lieuwe Ernst Mulder - Muzikale nostalgie naar het landschap. De natuur- en landschapsbeleving van Edvard Grieg, Julius Röntgen en Johan Wagenaar (1850-1940). Afgerond augustus 2022.

Leo Bouwmeester - De historische (bos)ontwikkeling van boswachterij Gieten. Een historisch onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling en de invloed op het landschap voorafgaand, tijdens en na de grootschalige bosontwikkeling (1921 - 2021). Afgerond augustus 2022.

Sil Bouwmans Burgers op wacht. Een zoektocht naar de vergeten fysieke restanten van een eeuw civiele weerbaarheid in Nederland (1830 – 1940). Afgerond augustus 2022.

Loes Rademaker - Een puur Nederlands product. Een onderzoek naar de gebieden waar het materiaal bies werd geteeld, gewonnen en verwerkt vanaf 1848 in het Nederlandse landschap en de huidige stand van de biescultuur in Nederland. Afgerond augustus 2022.

Luuk van der Weijden - Shifting baseline in perspectief. Onderzoek naar de ontwikkeling van biodiversiteit in Oost-Nederland vanaf de middeleeuwen. Afgerond augustus 2022.

Toos Lodder - Van Zalk tot Zuiderzee. De grens tussen Gelre en het Oversticht van de IJssel tot de voormalige Zuiderzee, omstreeks 1200-1450, rond 1800 en in 2022. Afgerond augustus 2022.

Timon de Ruiter - Het waterstaatslandschap van het Lauwerszeegebied en de functieveranderingen van het Reitdiepcomplex. Een interdisciplinair onderzoek naar de waterstaatkundige problemen en ontwikkelingen die hebben geleid tot de afsluiting van de Lauwerszee in 1969, de functieveranderingen die sinds 1969 tot heden optraden en de toekomstige wateropgaven voor het Reitdiepcomplex in Zoutkamp. Afgerond augustus 2022.

Geert Venner - De Meinweg na 1822. Een onderzoek naar ontginningen, eigendom en beheer. Afgerond augustus 2022.

Isan Odding - Landarbeiders en landschap. Een interdisciplinaire studie naar de impact van de Landarbeiderswet uit 1918 op het landschap van het dorp Nieuw-Balinge (Dr.) in de periode 1918-1940. Afgerond juli 2022.

Janne Fuchs - Historische inspiratie voor een duurzame landbouw-natuurrelatie. Het 19e en 20e-eeuwse agrarisch landschap als inspiratiebron voor de natuurinclusieve landbouw en een duurzaam agrarisch landschap in de Lopikerwaard. Afgerond juni 2022.

Wendy Batist - Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Waardevol en beleefbaar boerenland Een analyse van het effect van het beleid op de ontwikkeling van het landschap en de beleefbaarheid van het landschap in de periode 1960 tot 2020. Afgerond juni 2022.

Johannes Huizinga - De geschiedenis van de waterbeheersing in Aldeboarn – De Deelen. Een interdisciplinair onderzoek naar de cultuurhistorie, ontginningen en de waterproblematiek in Aldeboarn-De Deelen in het Friese veenweidegebied. Afgerond in juni 2022.

Gerard Westerhuis - Hoe weidevogels zich staande houden in de Greidhoeke (of niet). Een analyse van de landschapsveranderingen vanuit weidevogelperspectief (1950-2021). Afgerond in mei 2022.

Doetje de Jong - Industrieel erfgoed in Noordoost-Friesland. Een inventariserend en waarderend onderzoek naar de landschappelijke relicten van grondstof-gebonden industrialisatie van het platteland (1873-1996).

Jildau de Wit - Het verhaal van de Dokkumer Ee. Een interdisciplinair onderzoek naar de veranderende rol van een Friese rivier en haar materiële- en immateriële erfgoed. Afgerond april 2022.

Carlo Valerio - Aardse paradijzen van de Verlichting. Menagerieën op de Nederlandse buitenplaats in de achttiende eeuw. Afgerond in april 2022.

Anniek Buiskool - Piloersema: van adellijk steenhuis naar boerenborg. Een landschapshistorisch onderzoek van de borg en haar laatmiddeleeuwse voorganger. Afgerond april 2022.

Janka Borgo - De gemeynt van Erp tussen 1300 en 1832. Onderzoek naar de uitgifte en de verdere privatisering. Afgerond in maart 2022.

Sophie Lindemann - Landschaftsgeschichte der Gemeinde Colnrade. Eine multidisziplinäre Studie der Entwicklungsphasen der prähistorischen und historischen Kulturlandschaft in Abhängigkeit der kaltzeitlich-geformten, physisch-geographischen Landschaftsschichten mit Detailstudie von Colnrade. Afgerond in januari 2022.


2021

Caroline Warmerdam - Watergraafsmeer opnieuw op de kaart. Onderweg naar een verrijkt narratief over het buitenplaatsenlandschap van de Watergraafsmeer. Afgerond in december 2021.

Sander Wennemers - Land van havezaten en arme boeren. De agrarisch-economische geschiedenis en de ontwikkeling van het dorpslandschap in de marke Hellendoorn (1520 - 1832). Afgerond in december 2021.

Parcival Bessems - Oranjebond van orde (1893-1923). Armoedebestrijding en het jonge ontginningslandschap. Afgerond november 2021.

Elizabeth Verkuil - Grienden: de levensader van de Vijfheerenlanden? Grienden in de komgebieden van de Vijfheerenlanden (Provincie Utrecht). Landschap, economie en samenleving. Afgerond in november 2021.

Silvia van der Werff - Het verleden in beeld van het Friese Veen. Een landschappelijk cultuurhistorisch onderzoek naar terreinvormen en landschapselementen binnen het huidige natuurgebied Friese Veen in Paterswolde, Drenthe. Afgerond in november 2021.

Fred de Jong - Dierentuinen en het cultuurlandschap. Een verkenning van de positie van dierentuinen in het cultuurlandschap waarin zij gevestigd zijn. Afgerond in augustus 2021.

Michaël van der Meulen - Gas(t) in het landschap. Een landschapshistorisch onderzoek naar de invloed van gaswinning op het landschap van Centraal-Groningen sinds de ontdekking van het gasveld bij Slochteren (1959). Afgerond in augustus 2021.

Cornera Mellema - Akkerbouw in het Dollardgebied. Een diachroon perspectief op gewaskeuze (ca. 600 voor Christus – heden). Afgerond in juli 2021.

Emma Sofie de Vries - Een onderzoek naar het kookboek van Occa Johanna Ripperda: Eetbare paddenstoelen, de tocht van grond naar mond. Een naamkundig, culinair en cultureel-geografisch onderzoek naar de paddenstoelen in de recepten van Occa Johanna Ripperda (1619-1686). Afgerond in juli 2021.

Jens de Goede - Het waterschapserfgoed van de Oude Vaart. Een onderzoek naar de geschiedenis van de Oude Vaart in Drenthe en de mogelijkheden van het waterschapserfgoed in wateropgaven. Afgerond in mei 2021.

Annerie van Daatselaar - Getekend. Perspectief op de beleving van de kasteelnederzetting op basis van landschapsbiografisch onderzoek naar de heerlijkheid Doorwerth in de periode 1601–1965. Afgerond in mei 2021.

Petra Hurkmans - Ruilverkaveling en streekverbetering Borger. Een onderzoek naar de modernisering van het landschap, de landbouw en de samenleving op het zandgedeelte van de gemeente Borger tussen 1946 en 1965 en de erfgoedwaarde daarvan. Afgerond in april 2021.

Frebus van Slochteren - Van greppel tot drainagebuis. Een interdisciplinair onderzoek naar het verleden en de toekomst van detailontwatering in het noordelijke kleilandschap. Afgerond in april 2021.

Rieke Doornbos - De geschiedenis van de Kebun Raya. Een analyse van de ruimtelijke en functionele veranderingen van de botanische tuin te Bogor, Indonesië, en hoe deze veranderingen in hun tijd geplaatst kunnen worden. Afgerond in maart 2021.

Chayenne Richter - De Twentse identiteit verbeeld in literaire kunst. Een onderzoek naar de representatie van het landschap in literaire kunstvormen en de invloed op de identiteitsvorming van Twente. Afgerond in februari 2021.

Rick Koops - De Leuvenumse Woudtempel. Een boshistorisch onderzoek naar het gebruik en de ontginning van het Leuvenumse Bos van 1692 tot heden. Afgerond in januari 2021


2020

Nynke Bender - Landscape and land use history of the northern part of Westerwolde between 1500-1900. The added value of analyzing botanical remains from dike-breach hole Oudeschanskerkolk. Afgerond in oktober 2020.

Adri Mulder - Van dijken en sloten. Een verkenning van de geschiedenis van rabattenbossen in de Graafschap. Afgerond in oktober 2020.

Lisanne Rietman - Schiermonnikoog. Onzichtbaar verleden, een interdisciplinair onderzoek naar het historisch grondgebruik en landschapsbeheer in Nationaal Park Schiermonnikoog. Afgerond in oktober 2020.

Alexandra Berends - Kijkje in een kasteel: een onderzoek naar de vroege kasteelmusea van de twintigste eeuw. Afgerond in september 2020.

Manon Haandrikman - Verzwegen en vergeten. Een inventariserend en verdiepend onderzoek naar gevangenenkampen uit de Tweede Wereldoorlog op Nederlandse buitenplaatsen. Afgerond in augustus 2020.

Linde Stokvis - Biografie van Beulake. Een interdisciplinair onderzoek naar de landschapsgeschiedenis van en de omgang met het verdronken dorp Beulake. Afgerond in augustus 2020.

Bart Koops - Pingoruïnes in Noord-Nederland. Een studie naar de cultuurhistorische betekenis en het gebruik van pingoruïnes in het Gorecht en de Kop van Drenthe in de periode ca. 1900 tot heden. Afgerond in juli 2020.

Martijn Noordermeer - Het museale buiten. Over de zoektocht naar authenticiteit in het arcadische landschap rond Kasteel Groeneveld in de twintigste eeuw. Afgerond in juli 2020.

Frans Krabbendam - Sporen door landgoederen: een nieuwe realiteit. Spoorwegen, landgoederen en landgoedeigenaren in Midden- en Oost-Nederland (1832-1917). Afgerond in juni 2020.

Christiaan Begemann - De komgebieden van de Over-Betuwe. Landschapstypologie en landschapsgebruik in de 19 e eeuw, met een detailstudie van het komgebied ten noorden van Valburg. Afgerond in mei 2020.

Gabriëlla Kok - Veenkoloniën in Westerwolde. Een onderzoek naar de verveningen en het ontstaan van veenkoloniën in deze streek, met een detailstudie naar Alteveer. Afgerond in maart 2020.

Nanoek Wiersema - Klimaatbestendige Kley. Onderzoek naar het klimaatbestendig maken van het water- en landbouwsysteem in het Klei-Oldambt vanuit de historisch gegroeide landschappelijke kernkwaliteiten. Afgerond in maart 2020.

Kimberley Kleine Koerkamp - Een eeuwenoud bos genaamd Het Asselt. Hoe oude antropogene structuren in een Veluws boslandschap hebben geleid tot het ontrafelen van de landschaps-, gebruiks- en bezitsgeschiedenis van het bos Het Asselt (gemeente Rheden) over de periode vanaf de Vroege Middeleeuwen tot het heden. Afgerond in februari 2020.

Mark Dunnewind - Van Golden Kamp tot het Armenland. Een interdisciplinaire studie naar de samenhang van de landschapsopbouw, het nederzettingspatroon en de sociale gelaagdheid in het kerspel Den Ham (circa 1300 – circa 1800). Afgerond in januari 2020.


2019

Martin van Steenwijk - De randveenontginning Annerveen in het Hunzedal. Een interdisciplinair onderzoek naar de lange termijnontwikkeling van grondbezit, nederzetting en cultuurlandschap in de periode 1600 – 1900. Afgerond in december 2019.

Harm Peter de Vries - Het Woold. Een interdisciplinaire studie naar de ontginningsgeschiedenis en ruimtelijke opbouw van het landschap van het buurtschap Het Woold te Winterswijk tussen 800 en 1832. Afgerond in december 2019.

Jip Zinsmeister - Historische doorbraken van de Maasdijk tussen Boxmeer en Waalwijk, 1650-heden. Afgerond in november 2019.

Marten Braaksma - Van blauwgrasland naar uitgestrekte raaigrasweide. Een historisch-ecologisch onderzoek naar het agrarisch cultuurlandschap van de voormalige gemeente en grietenij Utingeradeel (Lage Midden (Fr.)) in de periode 1750-1950. Afgerond in oktober 2019.

Nienke Schaars - Het heggenlandschap van het huidige zuidoostelijk deel van het Rijk van Nijmegen. Afgerond in oktober 2019.

Mariette van Oosterwijk Bruijn - Werdense goederen in de gemeente Putten. Aanzet voor een biografie van het kloosterbezit op basis van gegevens uit archieven en kaarten, met de voorbeelden Hussel, Schoutmansgoed en Rimpeler. Afgerond in september 2019.

Bram Admiraal - Oldengaerde: tegen wil en dank. Afgerond in augustus 2019.

Jesse Akkerman - Anderland. 40 jaar wisselende perspectieven op het Noordelijke landschap in het tijdschrift Noorderbreedte. Afgerond in augustus 2019.

Mirjam de Boer - Onderdendam: van dam in een wildernis naar herbergen langs het water. De ontwikkelingen van het landschap en het dorp tussen 1252 en 1798. Afgerond in augustus 2019.

Henri Naaijer - De essen van Westerwolde. Een interdisciplinair onderzoek naar de ligging en kenmerken in de periode 1832 tot heden, met een detailstudie van de Westeresch bij Veele. Afgerond in augustus 2019.

Wytse Sikkema - Hoe de grutto verdween uit het Geelbroek. Een studie naar oude en nieuwe conflicten in een oud agrarisch landschap en een nieuw natuurgebied. Afgerond in augustus 2019.

Ward Klinkenberg - Het Rijke Roomse landschap. Een studie naar de ruimtelijke impact van het katholicisme in Eindhoven tussen 1860-1960. Afgerond in juni 2019.

Jos Swart - In land(schap)sbelang. Een interdisciplinair onderzoek naar landschap en erfgoed van militaire oefen- en schietterreinen in Nederland tussen 1815 en heden (Aangevuld met een beheervisie militair erfgoed). Afgerond in mei 2019.

Hendrik Tamsma - Hoe de grutto verdween uit IJlst. Een historisch-geografisch onderzoek naar het boerenlandschap (1870-2015). Afgerond in mei 2019.

Peter Bijster - Snelwegen voor de koning. Een onderzoek naar koningswegen op de Veluwe aangelegd tussen 1675 en 1702 ten behoeve van (Koning-)Stadhouder Willem III. Afgerond in april 2019.

Sjoerd Looper - “Geruïneerde en desolate landen”. Een verkennend onderzoek naar de oorzaken en effecten van twee onbekende overstromingen in Friesland in 1701 en 1703. Afgerond in april 2019.

Elisa Ozinga - De invloed van natuurrampen op het kustlandschap van het Zuiderzeegebied. Een onderzoek naar de effecten van stormvloeden en paalwormen op het kustlandschap bij Zurich en het Workumer Nieuwland (1731-1825). Afgerond in april 2019.

Robin Weiland - Het recreatielandschap van Ameland. Een interdisciplinair onderzoek naar de historische ontwikkeling van de relatie tussen de recreatie en het landschap op Ameland tussen 1855 en 1980. Afgerond in april 2019.

Luuk Wuite - Landschapsontwikkeling van een heideontginningsgebied bij Radewijk (Vechtstreek, Overijssel) tussen circa 1800 en heden. Een onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van het landschap voorafgaand, tijdens en na de ontginningen. Afgerond in februari 2019.


2018

Ron Kamperman - Omringd door groene weiden. Een interdisciplinair onderzoek naar de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van de cope-ontginning Nijbroek (1328 – 1832). Afgerond in november 2018.

Sazya Zeefat - Gekleurd landschap. Onderzoek naar het gebruik van schilderijen uit 1850-heden als bron voor het analyseren van landschapsveranderingen in en rond het Drentse dorp Zweeloo. Afgerond in oktober 2018.

Rowin Pielman - De historischegelaagdheid van hetlandschap rond de Ommerschans. Een interdisciplinair onderzoek naar de natuurlijkelandschapsopbouw, het militaire landschap en hetontginningslandschap van de Kolonie van Weldadigheid. Afgerond in november 2018.

Rianne Luring - De natuurinclusieve zoektocht. Welke rol kan kennis van historisch gegroeide cultuurlandschappen en de samenhang van landbouw en natuur in dit cultuurlandschap spelen in de toekomstige ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw? Afgerond in oktober 2018.

Rik van Heumen - In de sporen van het verleden. Een ruimtelijke analyse van historische routenetwerken in het Hondsruggebied op basis van karrensporen. Afgerond in september 2018.

Rowie aan de Wiel - Het Apeldoorns Kanaal: van transportroute tot klimaatkanaal. Een onderzoek naar de historisch-landschappelijke ontwikkeling van het Apeldoorns Kanaal als inspiratie voor de toekomst. Afgerond in september 2018.

Michiel van Putten - Buitengewoon Wessinge. De nederzettingsgeschiedenis en bezitsverhoudingen van de buurtschap Wessinge in de Middeleeuwen. Met een detailstudie naar het voormalige landgoed De Haere in de periode 1758-heden. Afgerond in september 2018.

Andries Brinksma - Gelaagd landschap. Een verkennend onderzoek naar de samenhang tussenhet oorspronkelijke natuurlijke landschap, de middeleeuwse veenontginningenen het vroegmoderne klei-op-veengebied van Zuidwest-Friesland. Afgerond in augustus 2018. (download verkleinde versie. Origineel op te vragen bij auteur.)

Rogier hooge Venterink - Hoe de heide van Enter verdween. De langetermijnontwikkeling van het heide- en heideontginningslandschaprond Enter, in westelijk Twente (1800-1987). Afgerond in augustus 2018.

Sebastiaan l’Ami - De Dommel en de mens: Een studie naar de invloed van de mens op de lithografieen lithostratigrafie van het beekdal van de rivier de Dommel. Afgerond in juni 2018.

Malou Fraza - Landbouwschap: onderzoek naar de ontwikkeling van landbouw en landschap in Odijk, Werkhoven en ’t Goy vanaf de negentiende eeuw tot heden. Afgerond in april 2018.

Marijke Molema - Buurmans gras is altijd groener. Een interdisciplinair onderzoek naar de landschapskenmerken, bezitsverhoudingen en gebruiksgeschiedenis van hooilanden in de IJsseldelta tijdens de 19e en 20e eeuw. Afgerond in maart 2018.

Charlotte Mooij - Het zeedorpenlandschap rond Egmond aan Zee en Wijk aan Zee (ca 1800 – heden). Een historisch-ecologisch onderzoek naar de relatie tussen het historisch landgebruik en de huidige vegetatie. Afgerond in februari 2018.

Hans Kijk in de Vegte - Jonge heideontginningen tussen Pesse, Echten, Ruinen en Koekange (Zuidwest-Drenthe) van 1860 tot 1970. Een vergelijkend onderzoek van actoren, ontwerp, organisatie en uitvoering. Afgerond in januari 2018.


2017

Mark Reysoo - Natuurontwikkeling landschapshistorisch bekeken. De positie van aardkundige en cultuurhistorische waarden binnen drie grote natuurontwikkelingsprojecten in Noord-Nederland. Afgerond in december 2017.

Shera van den Wittenboer - Veranderend platteland: Hoe agrarische moderniseringen het Twentse platteland veranderden en hoe die veranderingen werden beleefd (1800-1985). Afgerond in oktober 2017. (bijlage)

Koen Olde Monnikhof - Gemoedelijkheid in grootse vorm. Een onderzoek naar de ontstaans- enontwikkelingsgeschiedenis van het Suikerfabriekterrein in de periode 1900-heden. Afgerond in augustus 2017.

Cora Jongsma - Matterscape, Taskscape, Feltscape. De invloed van agrarische grondbewerkingen op de morfologie van de Lionserpolder (De Greidhoeke, Friesland) tussen 1950 en heden. Afgerond in juli 2017.

Sabine Akkerman - Biografie van een veenborg. Een studie naar de veenborg Welgelegen in relatie tot het mentale, fysieke en sociale landschap van de Groninger Veenkoloniën van 1647 tot 2017. Afgerond in juni 2017.

Chris van Eunen - Dijkdoorbraken en doorbraakkolken in de voormalige Zuiderzeedijk tussen Vollenhove en Kuinre van de 16de eeuw tot heden. Afgerond in juni 2017.

Jetske Evenhuis - Een gewiekste streek. Ontwikkeling van een strook bebouwing langs een oud dijktracé op het Groninger Hoogeland: Warffumer Oudendijk (1718-1832). Afgerond in juni 2017.

Marina Fijten - Houtwallen in Beekvliet (Gelderse Achterhoek) vanaf de late middeleeuwen tot 1758. De toetsing van een landschapshistorisch verklaringsmodel voor hun ruimtelijke patroon, morfologie en ecologie. Afgerond in juni 2017. (download verkleinde versie. Origineel op te vragen bij auteur.)

Machiel Koman - De versnippering van landgoed Rosendael (1902-2017). Afgerond in juni 2017.

Grytsje Kunst - De schop geschouderd. Onderzoek naar het ontstaan, het in cultuur brengen en het gebruik van de Workumerwaard van 1926 tot 2000. Afgerond in juni 2017.

Betsie Pinkert - Broekgebieden in het stroomgebied van de Berkel (1600-1850). Een interdisciplinair onderzoek naar hun fysisch-geografische, cultuurlandschappelijke en toponymische variatie (met een detailstudie van het Stokkumerbroek). Afgerond in juni 2017.

Cas van Rossum - ‘De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren’. Een studie naar de opkomst en neergang van de buitenverblijven op het Eiland van Dordrecht (1600-1832). Afgerond in juni 2017.

Dirk Schaap - Op zoek naar de factor Aalt. Het beheer van Oldengaerde in Dwingeloo door Aalt Willem van Holthe (1780-1854), de ontwikkeling van het landgoed en de invloed op het omliggende landschap. Afgerond in juni 2017.

Lisa Timmerman - Middeleeuwse agrarische veenontginningen in de Vier Noorder Koggen. Een interdisciplinair onderzoek naar de opbouw van het natuurlijke landschap en de kolonisatie- en ontginningsgeschiedenis van West-Friesland (800 – 1300). Afgerond in juni 2017.

Iris Koppert - Hooiwegen: Interdisciplinair landschapsonderzoek naar de ligging, de ontwikkeling en het gebruik van historische hooi- en madewegen in Noord-Nederland vanaf de 18e eeuw. Afgerond in april 2017.

Anne-Elisabeth Chardon - De Oostweide - Een interdisciplinair onderzoek naar de landschaps- en landbouwhistorie van de Oostweide, de akkerbouwpercelen ten oosten van de Ennemaborg in Midwolda in de periode circa 1830-1930. Afgerond in februari 2017.

Marlous Diederiks - Nederzettingsgeschiedenis en bezitsverhoudingen in het kampenlandschap van Appel en Hell (Noordelijke Gelderse Vallei) tijdens de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Afgerond in februari 2017.

Joris Ernst - Essen en bouwlandkampen op het Oost-Nederlands Plateau. Een interdisciplinaire studie naar hun ontstaansgeschiedenis (1500-1832). Afgerond in februari 2017.

Susanne Coppens - Biografie van de Amersfoortseweg. Landschapshistorisch onderzoek naar de route Amersfoort-Apeldoorn vanaf de late middeleeuwen tot heden. Afgerond in januari 2017.

Annemiek Hendriks - Staet van ’t Huis ende havestate Klencke. De geschiedenis van het landgoed De Klencke bij Oosterhesselen (ca 1500-1830). Afgerond in januari 2017.

Loes Scholtens - Van veen naar veenkoloniën. Een interdisciplinair onderzoek naar de transformatie van de Bargervenen in Zuidoost-Drenthe naar een veenkoloniaal landschap (1845-1950). Afgerond in januari 2017. (bijlage)


2016

Koen van den Driesche - Eene merkelyke uitgestrektheid. De invloed van de fysische geografie op de historische landschapsinrichting in de Castricummerpolder. Afgerond in december 2016.

Rodin de Lange - Landschap en sociale gelaagdheid. Een vergelijkende studie naar het grondbezit, landgebruik en cultuurlandschap van verschillende maatschappelijke groepen in de marken Denekamp en Groot Driene (Oost-Twente) vóór en na de markenverdelingen (ca 1800 tot ca 1850). Afgerond in oktober 2016.

Bjorn van Snippenburg - Spoaje oan de koaje. Inventarisatie van de kades in het polderdistrict Over-Betuwe en hun ontwikkeling tussen 1952 en 2002. Afgerond in augustus 2016.

Charlotte Witte - Stuifzandbestrijding op de Veluwe 1500-1884. De invloed van gewestelijk overheidsbeleid op het functioneren van de buurschap Harskamp als collectieve institutie. Afgerond in mei 2016.

Wessel van Vliet - The future of relics from a military past. A study to the history, contemporary role and future development of 20th century military heritage at the waterfront of Tallinn, Estonia. Afgerond in maart 2016.

Marloes Fransen - Kansen voor de kloostertuin. Een integrale analyse-, waarderings-, en herbestemmingsmethode voor kloostercomplexen, getoetst aan de hand van twee case studies in Zuid-Limburg. Afgerond in januari 2016.


2015

Marnix Deterd Oude Weme - Landschapsgenese van het Gorechter Hunzedal. Reconstructie en ontwikkeling van het Esser corpus- en provincieland (1215-1766). Afgerond in december 2015.

Anita Pigmans - Het recreatielandschap van het Drentsche Aa-gebied. Een interdisciplinair onderzoek naar de historische ontwikkeling van de relatie tussen de recreatie en het landschap in het Drentsche Aa-gebied tussen 1901 en 1980. Afgerond in oktober 2015.

Tessa de Ruyter - De Hunze tussen Zuidlaardermeer en Stad. Holocene ontwikkeling van de Hunze en het cultuurlandschap van de Onnerpolder en de Oeverpolder. Afgerond in september 2015.

Nienke Welle - Een landgoedbedrijf avant la lettre? - Eigendoms- en exploitatiegeschiedenis van het landgoed Scherpenzeel vanuit landschappelijk, financieel-juridisch en sociaal-economisch perspectief (1793-1956). Afgerond in september 2015.

Dorien Haagsma - Landaanwinning in het Friese kustgebied. Een verklarend theoretisch model voor de zestiende- en zeventiende-eeuwse landaanwinning, getoetst aan de hand van een detailstudie van het Workumer Nieuwland in de periode 1556-1700. Afgerond in augustus 2015.

Maurice Paulissen - Kinkenwegen en kinkenvoerders. Handel en vervoer per lastdier in Zuid-Limburg en het Land van Herve in de 18e en 19e eeuw. Afgerond in augustus 2015.

Willemien Vlas - Gasfabrieksterreinen in Nederland: van energielandschap naar herbestemming. Afgerond in augustus 2015.

Jeanet Wiersma - Bakstain. Een onderzoek naar de baksteenfabricage op het Hoogeland en Noordoost-Fivelingo en het Centrale Woldgebied (provincie Groningen) in de periode circa 1550-1960 met speciale aandacht voor de steenbakkerijlocaties en tichellanderijen. Afgerond in augustus 2015.

Mandy van Kouwen - Historisch en actueel waterbeheer van de Dinkel. Een interdisciplinair onderzoek naar transities en inzet van watererfgoed van de Dinkel 1815-2015. Afgerond in juli 2015.

Gerrit van Oosterom - Gronden van vermaak. Een reconstructie van de ontwikkeling van de buitenplaatscultuur en het buitenplaatslandschap langs de Oude Rijn tussen Leiden en Utrecht (1600-1900). Afgerond in mei 2015.

Richtsje van Berkum - De moestuin en de stad. Een interdisciplinair onderzoek naar de historisch-ruimtelijke ontwikkeling van moestuinen in Leeuwarden van circa 1600 tot heden. Afgerond in april 2015.

Jeroen Grift - Veen in de Vallei. Een interdisciplinair onderzoek naar de veenontginningen in de Noordelijke Gelderse Vallei en de ontginning Zwartebroek. Afgerond in april 2015.

Ietse-Jan Stokroos - Graven in het landschap. Vormgeving en inrichting van begraafplaatsen in Nederland in het interbellum. Afgerond in april 2015.

Eugenie van Heijgen - De Veluwe als jachtlandschap. Een onderzoek naar de locatiekeuze en ruimtelijke inrichting van jachtgebieden op de Veluwe tussen 1650 en 1930. Afgerond in maart 2015.

Erik van den Berg - Bossen van de Drentsche Aa. Een historisch-ecologische studie naar de verschillende bostypen en hun gebruik in de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd (circa 1250-1800). Afgerond in februari 2015.


2014

Leo Dijkstra - De begraafplaats leeft. Een onderzoek naar de historisch-landschappelijke ontwikkeling, ruimtelijke inrichting en cultuurhistorische betekenis van begraafplaatsen in Groningen en Ten Boer tussen 1900 en heden. Afgerond in november 2014.

Anna Berkhof - Notion and appearance of home and nature in Tokyo street gardens. Afgerond in augustus 2014.

Arjan Conijn - Landscape dynamics as a result of the sustainability discourse. How the sustainability discourse has influenced landscape development from 1960 to now. Afgerond in augustus 2014.

Catherine Lee - From Roman Port to Monastic Domain. The Evolution, Management and Legacy of the Monastic Landscape of the Abbey of Santa Maria di Pero in Monastier di Treviso in the Veneto. Afgerond in juni 2014.

Sterre Brummel - Naar Oudgebruijck: het Boeregt van Empts en Westendorp. Een interdisciplinair onderzoek naar het gemeenschappelijke grondgebruik en landschapsbeheer in de Noordoost-Veluwse buurschap Emst en Westendorp (1722-1886). Afgerond in juni 2014.

Merit Snoeijer - Landscape changes and the effect of decollectivisation in the municipalities Răteşti and Stăncuţa (Southeastern Romania) during the post-communist period (1989-now). Afgerond in juni 2014.

Geert Volders - Het enige en afdoende middel tot bloei en welvaart. Mens en landschap tijdens de lange weg naar een gekanaliseerd Westerwolde, 1880-1920. Afgerond in mei 2014.


2013

Thomas van den Brink - Hoe Molkwerum vrijwel van de kaart verdween. De langetermijngevolgen van een sociaal-economische transitie op het landschap van Molkwerum (Zuidwest-Friesland) vanaf de achttiende eeuw. Afgerond in november 2013.

Jeroen Wiersma - Open akkercomplexen in Friesland. Een interdisciplinair onderzoek naar verspreiding, genese en gebruik (1640-1830), met een detailstudie van de ikkers van Westergeest. Afgerond in november 2013.

Svende Reeskamp - De Weerribben aan het einde van de Vroege Middeleeuwen (800-1000 AD). Het natuurlijke landschap en zijn weerslag op de ontginningen. Afgerond in augustus 2013.

Marjan Vroom - Gras upt werp. Landschapsbiografie en draagvlakanalyse voor het huidige beheer van het kwelderlandschap van Noord-Friesland Buitendijks. Afgerond in augustus 2013.

Diana Spiekhout - Het kastelenlandschap van het Gorecht (ca 1150 – ca 1350). Een interdisciplinaire studie naar de samenhang tussen landschappelijke ligging, verschijningsvorm en historische functie van middeleeuwse kastelen in het voormalige Gorecht (provincie Groningen). Afgerond in juni 2013.

Ineke Noordhoff - Grazen in stuivende duinen. De relatie tussen het historisch gebruik en verstuiving van de Terschellinger duinen met speciale aandacht voor het oerol (1500 - heden). Afgerond in maart 2013.

Bibi van de Klundert - Boerenlandschap van Terschelling. De ruimtelijke opbouw en historische ontwikkeling van de Terschellinger polder en haar landbouw tussen 1800 en 1930. Afgerond in februari 2013.


2012

Niek Grupstra - Prothocoll van Loenerbosch. De verandering in landgebruik en -beheer in de marke van Loenen en Zilven 1595 - 1893. Afgerond in november 2012.

Annelies Vermue - Noordbroek. Een interdisciplinair onderzoek naar de vorming en ingebruikname van de kleilanden in de 15e en 16e eeuw. Afgerond in oktober 2012.

Irina Churylova - Historische waterbuurten op het Friese platteland. Typologie, ruimtelijke structuren en methoden voor reconstructie en waardering van pre-industriële niet-agrarische bebouwingsconcentraties in Friese dorpen aan het water. Afgerond in juli 2012.

Rieja Raven - Strijd om de ruimte? Het landschap van Grolloo in het krachtenveld van landbouw, recreatie, natuur en wonen tussen 1950 en 2010. Afgerond in juli 2012.

Dennis Worst - Agrarische veenontginningen in oostelijk Opsterland (900-1700 AD). Een interdisciplinair onderzoek naar de natuurlijke landschapsopbouw, de kolonisatie- en ontginningsgeschiedenis en het agrarische landgebruik langs de boven- en middenloop van het Koningsdiep. Afgerond in juli 2012.

Annemarie Zijlstra - De kaart van het bisdom Utrecht, ca. 1524. Onderzoek naar de houtsnedefragmenten 'Oestvrieslant' en 'Toversticht'. Afgerond in juli 2012.

Oscar Borsen - Landschapsopbouw en landgebruik van de groenlanden langs de middenloop van de Overijsselse Vecht tussen 1800 en 1950. Afgerond in mei 2012.

Jori Wolf - Wildernis in Nederland, tussen droom en werkelijkheid: Een onderzoek naar de fysieke wildernis en de beeldvorming over wildernis in Nederland in verleden en heden. Afgerond in maart 2012.

Esgo Kuiper - Holtinge en het Holtingerveld. Een interdisciplinair onderzoek naar de landschapsontwikkeling van een esgehucht en veldgrondencomplex in Zuidwest-Drenthe. Afgerond in februari 2012.


2011

Willemieke Ottens - Hoe beheert de huidige landgoedeigenaar zijn bezit? Een analyse van de motivaties en tradities van landgoedbeheer door particuliere eigenaren en terreinbeherende organisatie. Afgerond in augustus 2011.

Truus Veldhuis - Nederzettings- en ontginningsgeschiedenis van Vredewold in het Westerkwartier van de provincie Groningen (ca 700- ca 1500 ad). Afgerond in augustus 2011.

Martijn Horst - Van hout delen naar aandelen. Landschap, organisatie en beheer van de maalschap van het Gortelsche Bos op de Noordoost-Veluwe - 1618-1907. Afgerond in mei 2011.


2010

Annelien Kapper - De Goudkust van Suriname. Historisch-landschappelijke ontwikkeling, ruimtelijke opbouw en cultureel erfgoed van suiker- en koffieplantages langs de Commewijne-rivier in Suriname (1667-1863). Afgerond in november 2010.

Christina Vlasma - Het ‘land van Mauve’: utopie of werkelijkheid? De vorming van een ideaal landschapsbeeld van het Gooi gedurende 1880-1920 en de invloed ervan op het landschapsbeheer. Afgerond in november 2010.


2009

Jeroen Zomer - Landschapsgeschiedenis van Roderwolde: Een interdisciplinair onderzoek naar de natuurlijke landschapsgenese, kolonisatie en ontginning van een woldgebied in de Kop van Drenthe. Afgerond in juni 2009.


2007

Anne Wolff - Biografie van een eendenkooi. Afgerond in september 2007.


For organizations

With the master's theses you can find more information about a (sub)landscape to apply the knowledge in policy, planning, management, heritage and education of landscape. Is the right information not there? We offer scientific research as commissioned work.

Contactpersoon

prof.dr.ir. Theo Spek

Last modified:18 March 2024 2.36 p.m.
View this page in: Nederlands