Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Psychologie, Sociale

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Otto Adang is per 1 april 2016 bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen benoemd tot bijzonder hoogleraar Veiligheid en collectief gedrag. Adang is sinds 2004 lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing aan de Politieacademie. De leerstoel wordt gefinancierd door de Politieacademie en geldt voor een periode van in ieder geval vijf jaar. Veiligheid van burgers is een voortdurende zorg voor overheden, politie en vele andere instanties. De laatste jaren zijn Europese landen in toenemende mate het toneel van ernstige rellen en ongeregeldheden. Ook in Nederland bestaat het risico op grootschalige ordeverstoringen, die de maatschappij kunnen ontwrichten en veiligheid reduceren. Om dit soort collectief gedrag te kunnen voorkomen of er, indien nodig, adequaat op te reageren, is kennis nodig.De bijzondere leerstoel heeft tot doel om bij te dragen aan theorievorming, onderzoek, onderwijs en kennisverspreiding met betrekking tot mechanismen in collectief gedrag die bijdragen aan of afbreuk doen aan het bestaan en ontstaan van veilige situaties in de interactie tussen overheden en burgers, waarbij theorie en praktijk met elkaar verbonden worden. Adang heeft in de afgelopen jaren unieke kennis opgebouwd op het terrein van collectief gedrag in relatie tot veiligheid. De Politieacademie streeft er naar deze kennis verder te verdiepen en verbinden met wetenschappelijke inzichten en ziet in deze leerstoel uitstekende aanknopingspunten.Dr. Otto M.J. Adang (1956) is gedragswetenschapper. Hij is sinds 2004 lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing aan de Politieacademie. Adang is geïnteresseerd in agressie, verzoening en collectief gedrag in relatie tot openbare orde handhaving. Hij geeft sinds 1998 leiding aan het door hem opgezette onderzoeksprogramma Geweld- en gevaarbeheersing in conflictsituaties, gericht op de interactie tussen politie en burgers. Adang was lid van de commissie Project X Haren.
prof. dr. O.M.J. (Otto) Adang
Contact
Functie
Bijzonder hoogleraar Veiligheid en Collectief gedrag
D.A. (Tyas) Ayuningtyas
Contact

Functie
PhD student
T. (Thijs) Bouman, PhD
Contact
Functie
Postdoctoraal onderzoeker/docent
Development, implementation and evaluation of automatic knowledge systems, social comparison (sensitivity), tailoring, psychosocial oncology, quality of life, subjective health.
dr. T.M. (Thecla) Brakel
Contact
Functie
Onderzoeker/Docent
Social-cognitive factors of behaviour change; Public health promotions; Acceptability of innovations; Social dilemma and cooperation
N. (Nadja) Contzen, PhD
Contact

Functie
Postdoctoral researcher
My research focuses on the social psychological nature of male and female body dissatisfaction, as well as how such dissatisfaction can evoke unhealthy dieting and exercise behaviours.
Contact

Functie
docent
Sociale Psychologie van Gezondheid en Ziekte; Gezondheidspsychologie; Gedragsverandering- en beinvloeding; Addictions
Gezondheid, sociaal-economische status (SES), ongelijkheid, overreding, gedragsverandering, gezondheidscommunicatie, stemkenmerken, tailoring, communicatie modaliteit, framing
dr. S.P. (Sarah) Elbert
Contact

Functie
postdoc / docent
Counterfactual thoughts; emotions; social judgment
dr. K. (Kai) Epstude
Contact
Functie
Associate professor
Macht, Leiderschap, (On)ethisch gedrag
Consumer psychology, persuasion, unconscious influence, consumer self-regulation, nudging and heuristics, consumer health and well-being, food-related decision making.
 
My main research interest is what you could label "Hidden Persuasion" and focuses on how subtle (and not so subtle) marketing cues influence consumers in their emotions, thoughts and behavior, frequently without them being aware of this influence. The results of this research can aid in empowering consumers and foster health and wellbeing. Please see the research page for an overview of published work in these areas
A.L. (Ana) Figueiredo Leal
Contact

Functie
PhD Student
Health Psychology, Social determinants of health
dr. A. (Andrea) Geckova
Functie
Vice-director of Graduate School Kosice Institute for Society and Health, Youth and Health research programme
J.L. (Josefine) Geiger, MSc
Contact

Functie
PhD Student
dynamic systems theory, thematic analysis, narrative analysis, time series analysis, fractal analysis, identity construction, queer theory, LGBTQ* psychology, identity development
Contact
Functie
My expertise lies in the field of psychosocial intervention research that improve health in broad sense.  Healthy aging not only involves prevention and curing diseases. People aging successfully are individuals who have the ability to adapt and self manage in the face of social, physical, and emotional challenges. The  Self-Management of Well-being  interventions have demonstrated to be  effective, and I’m currently working on projects to make this intervention more widely available and suitable for a larger group of older individuals.

I have a background in social and health psychology and received my PhD in 2011  in the field of cognitive behavioral interventions for cancer-related fatigue. As a postdoc I   broadened my expertise to fatigue in other illnesses, such as type 1 diabetes mellitus, kidney transplant recipients and chronic fatigue syndrome. More recently, I'm focusing on the possibility of e-health psychosocial interventions for cancer patients.
Contact

Functie
PhD student
stereotypering, vooroordelen, emoties, intergroepsconflict
prof. dr. E.H. (Ernestine) Gordijn
Contact
Functie
Hoogleraar
Ik ben geïnteresseerd in menselijke cognities en gedrag. Wat beweegt en motiveert mensen? Welke factoren beïnvloeden ons denken en doen? Kan ons online gedrag op sociale media signalen geven over en invloed hebben op wat we offline van plan zijn? Deze onderwerpen onderzoek ik met verscheidene methoden, variërend van vragenlijsten en inhoudsanalyse van communicatie tot reactietijdmetingen en elektro-encefalografie (EEG).

Sleutelwoorden: Sociale psychologie, sociale media,  sociale cognitie, sociale neurowetenschappen, intragroepsprocessen, intergroepsconflict, interpersoonlijke communicatie, shared reality, construal level, multilevel, elektro-encephalografie (EEG)
dr. H.J.E. (Hedy) Greijdanus
Contact

Functie
Docent / onderzoeker
Sociale en culturele veranderinged in de ontwikkelingswereld, intergroepsrelaties, reacties op sociale discriminatie
dr. N. (Nina) Hansen
Contact
Functie
UHD
L.C. (Luzia) Heu, MSc
Contact

Functie
social psychology, intergroup contact
dr. M. (Maria) Ioannou, PhD
Contact

Functie
- Rechtspsychologie (Behavioural Law)
- Europees economisch- en privaatrecht
- Psychologie op de financiële markten (Behavioural Finance)
- Decision Making
- Financiële geletterdheid
mr. C.E. (Carien) de Jager
Contact
Functie
Promovendus en Docent
Group processes, Social identity, Diversity, Bottom-up initiative, Sustainability
dr. L. (Lise) Jans
Contact
Functie
Universitair docent
Blended working practices: the shift that many knowledge workers nowadays make towards increased discretion and connectedness (such as the possibility to work time- and location-independently, and having continuous access to co-workers and job-relevant information), enabled by new ICTs. I am interested in how these aspects of blended working (mis)fit with workers’ need for structure and autonomy and how these new ways of working affect performance, creativity, and (group) brainstorming.

See also: www.kikidejonge.nl
dr. K.E. (Kees) Keizer
Contact
Functie
Assistant professor
Y. (Yasin) Koc, BA
Contact

Functie
Assistent Professor
ing. H.M. (Herman) Kuis
Contact

Functie
Research engineer in Biomedical product development
Sociale klasse, groepsemoties, intergroepsprocessen
Contact
Functie
Postdoctoraal onderzoeker
A. (Anne) Kuschel
Contact

Functie
PhD Student
Babet LeKander is o.l.v. Katherine Stroebe en Tom Postmes werkzaam binnen het project Gronings Perspectief (www.groningsperspectief.nl), een onderzoek naar de sociaal-psychologische gevolgen van aardbevingen op de Groninger.
drs. H.B. (Babet) LeKander-Kanis
Contact

Functie
Promovenda
Sustainable Society | Besliskunde | Ethiek en Moraliteit | Cause-Related Marketing | Goede doelen | Fondsenwerving | Consumentengedrag | Verantwoord verpakken |Rechtvaardigheid en Eerlijkheid | Onderhandelen
dr. M.C. (Marijke) Leliveld
Contact
Functie
Universitair docent
N.H. (Nieke) Lemmen, MSc
Contact
Functie
Promovendus
Child welfare;  decision-making in  child protection family foster care; residential child and youth care; transition to adulthood from public care; LGBTQIA+ youth in care; participation of children and families in the child protection system
dr. M. (Mónica) Lopez Lopez
Contact

Functie
Associate Professor, Rosalind Franklin Fellow
moraliteit, (on)ethisch gedrag, sancties, regels en normen
dr. J.A. (Bram) Neuijen
Contact
Functie
Programma Coordinator EMFC; Docent GEM
Human Resources
organisatie verandering, ontwikkeling en reorgansiatie
drs. J.R. (Rob) Noorda
Contact
Functie
Hoofd HR Experts
diversiteit, sociale integratie, intergroepsrelaties, sociale identiteit
Contact
Functie
Hoogleraar Intergroepsrelaties en Sociale Integratie
S.E. (Sara) van de Par, MSc
Contact

Functie
Junior onderzoeker
My key research interests lie in public evaluations and acceptability of energy sources, systems and policies, and which factors influence these evaluations and acceptability judgements. I focus on theory development and applying theory in addressing acute environmental and energy problems.
dr. G. (Goda) Perlaviciute
Contact

Functie
UD Omgevingspsychologie
A.M. (Annemijn) Peters
Contact
Functie
PhD-student
Tom Postmes onderzoekt menselijk gedrag in virtuele groepen en gemeenschappen, in grote mensenmassa's, maar ook in organisaties en "gewone" teams. In dit onderzoek staat de invloed van persoonlijke en sociale identiteit centraal: de relatie tussen individualiteit en de groep. Samen met zijn collega’s zoekt Tom Postmes naar een antwoord op de vraag hoe door sociale interacties groepsnormen, persoonlijke en sociale identiteiten ontstaan en veranderen. Als erkenning voor zijn werk ontving hij diverse internationale prijzen en subsidies, onder meer van de KNAW, NWO, de Economic and Social Research Council (UK) en de National Science Foundation (VS).

In 2014 voerden Katherine Stroebe en ik een volledig onafhankelijk onderzoek uit naar sociaal-psychologische reacties op aardbevingen. U vindt hier een brief aan de deelnemers van het onderzoek met een beschrijving van onderzoeksvragen en wat eerste resultaten. Binnenkort volgt meer informatie.
 
De overheid heeft ons afgelopen jaren gevraagd om een tweetal overzichten te schrijven: een integratie van kennis over ongenoegen, protest en grootschalige ordeverstoringen. Wilt u weer weten over "sociale onrust"--in het bijzonder grootschalig protest? Dit onderzoek, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2013), kunt u hier downloaden. Wilt u meer weten over collectief ongenoegen en ordeverstoringen? Dit onderzoek in opdracht van het ministerie van veiligheid en Justitie kunt u hier downloaden.


prof. dr. T.T. (Tom) Postmes
Contact
Functie
Hoogleraar
C.A. (Carla) Roos
Contact

Functie
PhD student
Environmental psychology; Pro-environmental behaviour at work; Values; Self-control
dr. A.M. (Angela) Ruepert
Contact

Functie
Postdoctoraal onderzoeker/docent
Acceptability of energy sources, systems and policies. The role and influence of personal values. Construal level theory and decision-making.
E.J. (Elliot) Sharpe, MSc
Contact

Functie
PhD Student
Environmental behaviour and social identity, community initiatives
D. (Daniel) Sloot
Contact

Functie
PhD student
prof. dr. R. (Russell) Spears
Contact
Functie
Hoogleraar
Omgevingspsychologie; verklaren van milieugedrag, waaronder energieverbruik en autogebruik; acceptatie en effecten van milieubeleid; duurzame energietransitie; klimaatverandering; waarden; intrinsieke motivatie
prof. dr. E.M. (Linda) Steg
Contact
Functie
Hoogleraar
Katherine Stroebe onderzoekt hoe mensen zich gedragen als ze zich onrechtvaardig behandeld voelen, omdat ze bijvoorbeeld gediscrimineerd zijn, of iets naars in hun leven hebben meegemaakt. Hierbij staat aan de ene kant de vraag centraal hoe gevoelens van onrechtvaardigheid persoonlijk welzijn en de behoefte om actie te ondernemen beïnvloeden. Aan de andere kant is Katherine Stroebe geïnteresseerd in hoe mensen onrechtvaardigheid verklaren. Wat zien mensen als de oorzaak van onrechtvaardigheid? God, het lot, de mens zelf?

De afgelopen jaren doet Katherine Stroebe samen met Tom Postmes onderzoek naar de sociaal-psychologische gevolgen van de aardbevingen. Deze onderzoeken zijn volledig onafhankelijk. Deze onderzoeken, en het gevoel dat er nog weinig kennis is over de psycho-sociale gevolgen van de aardbevingen, hebben aanleiding gegeven tot een breder onderzoek naar de ‘staat’ van de Groninger: hoe beleven bewoners van de provincie Groningen belangrijke onderwerpen zoals gezondheid, veiligheid en hun toekomstperspectief? Zie http://www.groningsperspectief.nl/ voor meer informatie.
dr. K.E. (Katherine) Stroebe
Contact
Functie
Universitair Hoofd Docent
dr. A.B. (Berfu) Ünal
Contact
Functie
Docent
Effectief teamfunctioneren, team compositie, diversiteit, team stabiliteit, samenwerkingsprocessen tussen en binnen teams, prestatiemanagement.
I am fascinated with change in organizations; how people respond, the dynamics that occur and the complexities of organizing change for those in charge, the change leaders. Although I am interested in all sorts of organizational change processes, my PhD thesis particularly focuses on the complexities of organizing change in medical school’s undergraduate curricula.

Topics: undergraduate curriculum change, medical education, complexity, challenges and strategies of change leaders, situational awareness, governance, the role of local institutional contexts in international curriculum development projects.
F. (Floor) Velthuis, MSc
Contact

Functie
PhD candidate medical education
Health Psychology, Psychosocial determinants of health and health-related behaviours
dr. Z. (Zuzana) Veselska, MSc
Functie
Senior researcher of Youth and Health Graduate School KISH research program
L. (Leonie) Vrieling, MSc
Contact
Functie
PhD-student
Health Psychology
Y. (Yingqiu) Wu
Contact
Functie
PhD student
N. (Nadja) Zeiske, MSc
Contact

Functie
Promovendus
Sociale Relaties, Cultuur, Sociale Verandering, Collectieve Actie, Protest, Emotie, Moraliteit, Efficacy, Identiteit, Politieke Psychologie
Contact
Functie
Adjunct-hoogleraar
printOok beschikbaar in het: English