Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Dutch Language and Culture
Header image Nederlandse Taal en Cultuur

Nederlandse Taal en Cultuur

Hoe herken je fake news op het internet? Wat zijn de gevolgen van autisme voor taalgebruik? Wat vertelt Max Havelaar ons over Nederland nu? Met welke spreektechnieken vergroot Obama de impact op zijn publiek? En hoe maak je je eigen presentaties tot een succes?

Taal, literatuur en communicatie zijn de drie centrale thema’s in de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur in Groningen. Dit zijn urgente thema’s in een globaliserende cultuur met een toenemend diverse identiteit. Taal raakt alles en iedereen, variërend van poëzie en performance tot politiek debat, straattaal, spraakcomputers en kindertaalontwikkeling. De bachelor heeft een pragmatische benadering: hoe functioneert taal in het dagelijks leven? Je leert patronen in schijnbaar vanzelfsprekend taalgebruik herkennen. Wist je bijvoorbeeld dat metaforen niet alleen in literatuur, maar op alle niveaus van ons denken werkzaam zijn? Bij de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur word je opgeleid tot expert op het grenzeloze gebied van taal.

Heb je een brede culturele belangstelling? Wil je patronen in alledaags taalgebruik leren doorgronden? Wil je de Nederlandse taal in al haar vormen tot in de puntjes leren beheersen? Zie je jezelf werken in de culturele sector, het boekenbedrijf, het onderwijs, marketing of de media? Dan is Nederlandse Taal en Cultuur de aangewezen studie voor jou.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BA in Nederlandse Taal en Cultuur
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
56804
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Letteren
Studie in Cijfers
Waarom dit programma in Groningen?

Uniek aan Groningen is dat je al vanaf het tweede jaar wordt betrokken in het onderzoek van je docenten. In de Onderzoeksateliers verricht je bijvoorbeeld taalkundig onderzoek naar de doorwerking van emoties in onze stem, literatuuronderzoek naar de gevolgen van literaire prijzen voor schrijverscarrières of misschien ga je priesters interviewen voor communicatie-onderzoek naar het schrijven van een goede preek.

Daarbij is Nederlands in Groningen sterk internationaal georiënteerd. Niet alleen benader je taalvragen vanuit internationaal perspectief, ook krijg je de mogelijkheid om samen te werken met studenten Nederlands uit de hele wereld in het project Taalmaatjes: https://www.rug.nl/(...)/taalmaatjes-project.

In samenwerking met Studievereniging ZaZa organiseert de afdeling Nederlands ieder collegejaar meerdere excursies. Het initiatief ligt bij de studenten, die de excursie zelf vormgeven. Dit jaar bezochten we de zestiende-eeuwse drukkerij Plantijn in het hartje van Antwerpen en we gingen naar de Koninklijke Bibliotheek en het Literatuurmuseum in Den Haag, waar de kostbaarste handschriften en andere literaire 'parafernalia' worden bewaard.

Hier vind je alle medewerkers aan de afdeling Nederlands: https://www.rug.nl/let/onze-faculteit/organisatie/vakgebieden/nederlandse-taal-en-cultuur/medewerkers

Programma

In het eerste jaar van de studie wordt de basis van de bacheloropleiding gelegd. Je verdiept je in de vier pijlers van de Neerlandistiek: Taalkunde, Taalbeheersing, Oudere Letterkunde en Moderne Letterkunde. Je leert literaire en zakelijke teksten te analyseren en oefent met het schrijven en presenteren van zowel wetenschappelijke teksten (Academisch schrijven en presenteren) als literaire teksten: verhalen en gedichten (Creatief schrijven). Ook maak je kennis met toonaangevende methoden in het

 • In de cursussen over Taalkunde leer je verschillende aspecten van de Nederlandse taal analyseren: klankvorming (Klankleer), zinsstructuren (Syntaxis) en betekenisleer (Semantiek). Ook maak je kennis met de geschiedenis van de Nederlandse taal (Nederlands toen en nu).
 • In de cursussen over Taalbeheersing leer je hoe taal functioneert in alledaags gebruik (Pragmatiek), in schriftelijke communicatie (Tekstanalyse) en in de analyse van gesproken taal en sociale interactie (Gespreksanalyse).
 • In de cursussen Letterkunde leer je literaire teksten te analyseren (Literaire tekstinterpretatie) en verdiep je je in de geschiedschrijving van de Nederlandstalige literatuur (Literaire canon) en in de vroegste periode van de Nederlandstalige literatuur: de Middeleeuwen (Middelnederlandse Letterkunde).
Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Academisch schrijven en presenteren (5 EC)
Literaire tekstinterpretatie (5 EC)
Syntaxis 1 (5 EC)
Creatief Schrijven (5 EC)
Klankleer 1 (5 EC)
Semantiek 1 (5 EC)
Literaire canon I (5 EC)
Nederlands toen (en nu) (5 EC)
Tekstanalyse I (5 EC)
Gespreksanalyse I (5 EC)
Methodologie (5 EC)
Middelnederlandse letterkunde (5 EC)

In het tweede jaar verdiep en verbreed je de kennis en vaardigheden. In een tweetal ateliers werk je in kleine groepen mee aan het onderzoek van de docenten, waarmee je je eigen onderzoeksvaardigheden vergroot en leert toepassen (Onderzoeksateliers). In de twee overkoepelende cursussen Benaderingen maak je kennis met de belangrijkste wetenschappelijke theorieën binnen de vier deeldisciplines van het vakgebied. Ook word je getraind in statistische vaardigheden (Statistiek). ln de cursus Pragmatiek leer je hoe taal functioneert in alledaags gebruik en in de cursussen Taalvaardigheidsontwikkeling en Taalverwerving bestudeer je hoe kinderen taal aanleren en de psychologische en sociale factoren die daarop van invloed zijn. In de cursussen Letterkunde wordt de chronologische reeks voortgezet. Je bestudeert de Nederlandstalige literatuur van de zeventiende eeuw tot heden in een cultuurhistorische context.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Letterkunde van de zeventiende eeuw (5 EC)
Statistiek (5 EC)
Argumentatie en Retorica (5 EC)
Onderzoeksatelier 1 (5 EC)
Letterkunde van de Verlichting (5 EC)
Taalvaardigheidsontwikkeling Nederlands (5 EC)
Benaderingen Taal en Taalgebruik (5 EC)
Moderne Nederlandse letterkunde 1 (5 EC)
Onderzoeksatelier 2 (5 EC)
Taalverwerving Nederlands (5 EC)
Benaderingen in Letterkundig Onderzoek (5 EC)
Moderne Nederlandse letterkunde 2 (5 EC)

In het eerste semester van het derde jaar volg je een minor. Dit is een pakket samenhangende cursussen waarmee je je kennis en vaardigheden verbreedt. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een op de arbeidsmarkt georiënteerde Careerminor, in een Buitenlandminor of in de Educatieve minor, die gericht is op de praktijk van het Voortgezet Onderwijs. Een andere mogelijkheid is om je te verdiepen in een aangrenzend vakgebied binnen een Facultaire of Universitaire minor.

In het tweede semester verdiep je je in de theorie en praktijk van het argumenteren (Argumentatie), in de geschiedenis en kunst van het overtuigend schrijven en spreken (Retorica en Stilistiek) en in actuele opvattingen en debatten over de literaire canon (Literaire canon II) en over het vakgebied (Actuele thema's in de Neerlandistiek). Je sluit de bacheloropleiding af met een door een docent begeleid, zelfstandig onderzoek, dat uitmondt in de bachelorscriptie.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Minor (30 EC)
Argumentatie (5 EC)
Ba-scriptie Nederlands (10 EC)
Literaire Canon 2 (5 EC)
Retorica & Stilistiek (5 EC)
Actuele Thema's in de Neerlandistiek
Programma-opties
University of Groningen Honours College (honoursprogramma)

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen. Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert. Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Meer informatie over deze optie

Minoren (minor)

Het vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, universitaire minor of facultaire minor.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 16 weken
 • Maximaal 30 EC
Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • Natuur & Techniek

  Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.

 • Natuur & Gezondheid

  Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.

 • Economie & Maatschappij

  Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.

 • Cultuur & Maatschappij

  Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.

 • HBO propedeuse

  Een vwo-diploma in ieder van de vier profielen volstaat voor toelating tot de bachelor Nederlandse taal en cultuur. Een hbo-propedeuse volstaat mits aan de taaleis Engels wordt voldaan. De volgende testen worden geaccepteerd:

  • TOEFL iBT, minimumscore: 90, met een minimum van 21 per onderdeel.
  • IELTS, minimumscore 6.5, met een minimum van 6 per onderdeel.

  Buitenlandse diploma's die aan de toelatingseisen voldoen zijn:

  • German Abitur
  • International Baccalaureate

  Voor buitenlandse diploma's geldt bovendien de volgende taleneis:

  • De Toelatingscommissie kan voorafgaand aan de inschrijving verplichten tot het met goed gevolg afleggen van een toets Nederlands, af te nemen door een door de Toelatingscommissie aan te wijzen instantie.
  • Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt voldaan door het met goed gevolg afleggen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2, II). Dit examen garandeert een beheersing van het Nederlands op ERK niveau B2. Aanbeveling verdient evenwel een beheersing van het Nederlands opminimaal ERK niveau C1.

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt matching. Deelname is optioneel. Het advies is niet bindend.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202201 september 2022
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2021-2022€ 1084voltijd

Gehalveerd wettelijk collegegeld voor eerstejaars:

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Met een bachelor Nederlandse Taal en Cultuur kun je in Groningen doorstromen naar de masters Neerlandistiek en Educatie of naar de researchmaster Arts, Media and Literary Studies. De arbeidsmarkt is erg gunstig voor neerlandici. Je bent een expert in de technische analyse van taal en communicatie, én in het beschrijven en bespreken van de Nederlandse cultuur. Die veelzijdigheid komt op de arbeidsmarkt goed van pas. Hieronder een greep uit de beroepsgroepen waar onze afgestudeerden voor kiezen.

Culturele sector

Werken in de culturele sector is een feest voor culturele duizendpoten. Onze alumni werken bijvoorbeeld voor de Kinderboekenweek, de Nacht van de Poëzie of de TaalUnie. Steeds vaker kiezen ze voor een baan als freelancer of beginnen ze een culturele start-up. In deze sector moet je strak kunnen plannen, ideeën kunnen pitchen en plezier hebben in creatief schrijven. De academische vaardigheden die je opdoet tijdens de studie zijn daarbij cruciaal. Ook de scriptie is belangrijk, want daarbij leer je analytisch nadenken over cultuur, zelfstandig onderzoeken en gesprekken voeren op niveau.

Boekenvak

De productie van boeken kent vele schakels: van auteur tot redacteur, uitgever, drukker, marketeer en boekhandelaar. Als je graag stoeit met taal, een teamspeler bent en commercieel kunt denken ben je hier op je plek. De studie Nederlands biedt je de benodigde historische en literaire kennis, de vaardigheden in strategisch lezen en natuurlijk een perfecte taalbeheersing als naadloze voorbereiding op het boekenvak.

Onderwijs

Wil je werken met jongeren op een middelbare school, in het beroepsonderwijs of aan de hogeschool? Of geef je liever Nederlands als Tweede Taal (NT2) aan vluchtelingen of expats? Iedere ‘studentenpopulatie’ vereist weer andere kennis en didactische vaardigheden van de docent. Hierop word je in de Educatieve Minor en Master optimaal voorbereid.

(Online) media

Taal vind je niet alleen in boeken, maar ook in kranten, tijdschriften, op internet, televisie, film, radio en podcasts. Al die nieuwe media bieden talloze nieuwe banen voor taalexperts. De taalkundige en taalbeheersingsvakken zijn vanzelfsprekend onmisbaar voor een goede journalist of scriptschrijver. De letterkundevakken bieden je de historische en culturele basis voor het schrijven van opiniestukken, cultuurkritieken en recensies.

Marketing

Als je een zesde zintuig bezit voor trends en je commercieel kunt denken, dan is marketing iets voor jou. Er bestaat in deze sector grote behoefte aan hoger opgeleiden met talig vermogen. Met name de nieuwe banen in online marketing vergen een feilloos gevoel voor doelgerichte communicatie. Een marketeer is bij verschillende bedrijven inzetbaar en heeft volop doorgroeimogelijkheden. In de vakken Taalbeheersing analyseer je de effecten van reclame en leer je deze technieken zelf toepassen. De taalkundige en letterkundige achtergrond zullen je profiel als marketeer alleen maar versterken.

Onderzoek

Als je na de researchmaster een promotieplaats bemachtigt en een proefschrift schrijft, kun je daarna werken als docent en onderzoeker aan een Nederlandse of internationale universiteit. Daarnaast zijn er onderzoeksinstituten op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur, zoals het Meertens Instituut en het Huygens ING. Ten slotte zijn er talloze bedrijven met onderzoeksafdelingen, waar je als gepromoveerde taal- of cultuurexpert bijdraagt aan een complex product.

Voorbeelden van beroepen

 • Coördinator publiciteit voor de Nationale Opera en Ballet
 • Organisator Kinderboekenweek bij het CPNB
 • Oprichter podcast festival Oorzaken
 • Redacteur bij uitgeverij Das Mag
 • Docent NT2 voor nieuwe Nederlanders
 • Freelance tekstschrijver bij de VPRO Gids
 • Cultuurjournalist bij Dagblad van het Noorden
 • Communicatie-adviseur bij het Nationaal Archief
 • Content marketeer bij marketingbureau Dizain
 • Taalkundig adviseur op het ministerie van Justitie
 • Onderzoeker stemanalyse op het Forensisch Instituut


Onderzoek

Als student Nederlandse taal en cultuur in Groningen ontwikkel je een goede theoretische en methodologische basis voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek binnen een van de vier specialisaties: taalkunde, taalbeheersing, historische letterkunde of modern letterkunde. De kennis die je opdoet en de vaardigheden die je verwerft, sluiten goed aan op de eisen van de arbeidsmarkt voor neerlandici.

Letterkundeonderzoek richt zich op het functioneren van literatuur in de maatschappij. Voor de historische letterkunde betekent dit dat er onderzoek wordt verricht naar bijvoorbeeld toneelcultuur, religieuze leescultuur, pamfletliteratuur en literatuur als drager van culturele herinnering. Voor de moderne letterkunde betekent dit dat er onderzoek wordt gedaan naar bijvoorbeeld de relaties tussen literatuur en wetenschap, en tussen poëzie en muziek, en de kracht van tweederangs bestsellers. Het letterkundige onderzoek wordt gecoördineerd in het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICOG).

Taalkundeonderzoek betreft alle aspecten van het Nederlands, variërend van de herkomst en geschiedenis van onze taal, tot thema's als taal en muziek, spelling van samenstellingen, structuur van vergelijkende zinnen, taalverlies bij demente bejaarden en taalverwerving bij tweetalige kinderen. Bekijk hier enkele voorbeelden van onderzoek door studenten en promovendi. Zie ook de persoonlijke website van Petra Hendriks en Jack Hoeksema. Taalkundig onderzoek van de staf wordt gecoördineerd in het Center for Language and Cognition Groningen (CLCG).

Taalbeheersingsonderzoek streeft ernaar inzicht te verwerven in de principes die ten grondslag liggen aan ons talige handelen, in teksten en in mondelinge interactie, nu en in het verleden. Ook onderzoeken taalbeheersers hoe we de vaardigheden voor dat talige handelen ontwikkelen. Het taalbeheersingsonderzoek is ondergebracht in de onderzoeksgroepen Discourse and Communication en Language and Theoretical and Empirical Linguistics van het Center for Language and Cognition (CLCG).

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Bachelor Open DagBroerstraat 5Meer informatie
Bachelor Open DagBroerstraat 5Meer informatie
Bachelor Open DagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

 • Ask Your Question Here (please fill in this contact form, we will answer you as soon as possible.)
 • Albert Everaarts (Studieadviseur)
  Email: studieadviseurnederlands rug.nl
 • Sjors van Ooij (studieadviseur)
  Email: studieadviseurnederlands rug.nl
 • Dr. Janneke Weijermars (programmacoördinator)
  Email: j.e.weijermars rug.nl
 • Bekijk deze videoSluiten
 • 
						Testimonial van	Cleo Vermuyen

  'Ik ben dol op lezen en voortdurend bezig met taal, toneel en muziek. De studie Nederlandse taal en cultuur biedt ieder wat wils.'

  – Cleo Vermuyen
  Lees verder

  Ik ben dol op lezen en voortdurend bezig met taal, toneel en muziek. Uiteindelijk besloot ik mij voor de studie Nederlands in Groningen in te schrijven. Dit was gemakkelijk omdat ik er al op kamers woonde in verband met een eerdere studie, maar ook omdat de stad een gemoedelijke sfeer ademt.

  Wat de vakken betreft is er voor ieder wat wils. Ik merkte dat het schrijven mij goed af ging en het verbaasde me dat ik taalkunde eigenlijk net zo leuk vond als letterkunde. Het ironische is dat ik enigszins moeite had met de tentamens van taalkunde. Maar daar ligt de uitdaging: goed opletten, doorzetten en plannen, ook als het moeilijk wordt. Maar dat leer je snel genoeg!

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Alumnus Sietse Manning

  'De studie Nederlands bestrijkt een heel breed kennisgebied. Daarom is je eerste baan meestal geen gespreid bedje. Je moet zelf je bed opmaken, maar dan heb je wel precies de baan die jou ligt.'

  – Alumnus Sietse Manning
  Lees verder

  Op mijn visitekaartje staat Contentmarketeer bij marketingbureau Dizain. Zelf zie ik mijn werk als 'verhalen vertellen'. Ik vertel verhalen over merken. In alle mogelijke vormen: van een slogan tot een heel magazine. Het leukste aan marketing is dat de trends zich voortdurend ontwikkelen. Je bent dus nooit uitgeleerd.

  Een merk is een ingewikkeld iets. Merken bestaan alleen maar in ons brein als netwerken van associaties en gevoelens.

  Het bouwen van een goed verhaal, dat leer je bij de studie Nederlands. Bij Taalbeheersing leer je relevante luisteraars bereiken en boeien. Taalkundige kennis is cruciaal om precies en foutloos te communiceren. Met collega’s heb ik regelmatig vurige discussies over de beste formulering van een zin. Letterkunde is het stukje 'verhalen vertellen'. Ik put inspiratie uit literaire voorbeelden en mijn brede kennis van de Nederlandse cultuur en geschiedenis.

  Een goede contentmarketeer is taalgevoelig en creatief. Daarnaast is kennis van de Nederlandse cultuur onmisbaar. Hiervoor moet je op academisch niveau kunnen denken en onderzoeken. Een commerciële houding is nuttig, maar niet essentieel. Daarvoor hebben we weer andere mensen in dienst. Zo kan ik me voor honderd procent richten op de creatieve uitdaging.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Kim Jelsma

  'Ik ben vanaf mijn eerste jaar actief bij studievereniging ZaZa. Tijdens mijn bestuursjaar kwam ik erachter dat ik straks wil werken bij een literaire uitgeverij.'

  – Kim Jelsma
  Lees verder

  Een paar jaar geleden ben ik aan de studie Nederlandse taal en cultuur begonnen en ik vind het nog steeds ontzettend leuk. Vooral de literatuurvakken vind ik geweldig. Binnen de studie is veel vrijheid: je hebt weinig contacturen waardoor je je week zelf goed kunt indelen en ruimte hebt voor extra dingen. Ik volg nu bijvoorbeeld ook Italiaans en wil een halfjaar in Italië gaan studeren om daar vakken over literatuur en geschiedenis te gaan volgen.

  Ik ben al vanaf mijn eerste jaar actief bij de studievereniging ZaZa en heb hier ook een jaar in het bestuur gezeten. Bij ZaZa kent iedereen elkaar en er is intensief contact met medestudenten en docenten van de opleiding. Het is altijd erg gezellig bij ZaZa en van een functie binnen een commissie of het bestuur leer je ook nog eens heel veel! Mede door mijn bestuursjaar ben ik erachter gekomen dat ik romans wil doorspitten om alle taal- en spelfouten eruit te halen, contacten wil onderhouden met auteurs en wil samenwerken met collega’s: ik wil later aan het werk bij een literaire uitgeverij!

  Sluiten

Webklas

Zit je op het vwo en wil je graag weten hoe dat is, studeren? De opleiding Nederlands biedt een webklas aan! Een webklas is een door de RUG gemaakte online cursus voor scholieren uit 5 en 6 vwo. Je kunt in zo'n cursus in tien studielasturen kennismaken met Nederlands door teksten te lezen, opdrachten te maken en met elkaar en de docent te discussiëren.

Lees meer

Studieverenigingen

ZaZa

ZaZa Instituutsvereniging Nederlands is de studievereniging van de studie Nederlandse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Als studievereniging voor Nederlands kan het niet anders dan dat ZaZa naar het ons zo geliefde alfabet is vernoemd: zonder letters immers geen literatuur en geen Nederlandse taal. Neem de eerste en de laatste letter van ons alfabet, verdubbel ze allebei, voeg een vleugje creativiteit toe en daar is onze naam: ZaZa. ZaZa heeft als doel om studenten met een passie voor de Nederlandse taal samen te brengen door middel van zowel studiegerelateerde als niet-studiegerelateerde activiteiten. Dat doel wordt nagestreefd met behulp van twaalf actieve commissies, twee lustrumcommissies en een ondersteunend orgaan.
http://www.zaza-nederlands.nl/
Lees meer
(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (20 deeltijd) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Studiebegeleiding

De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.

Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of de cursussen van Studieondersteuning.

Aansluitende master programma's