Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Dutch Studies
Header image Neerlandistiek

Neerlandistiek

Hoe functioneren de Nederlandse taal en literatuur transnationaal? Welke kennis brengt literatuur over: morele waarden, wetenschappelijke kennis, praktische gedragsregels? Hoe werkt mondelinge en schriftelijke communicatie en hoe kunnen we deze verbeteren? Wat is de impact van de sociale media?

Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de MA Neerlandistiek. Het programma geeft inzicht in hoe taal, communicatie en literatuur functioneren.

Je verdiept je niet alleen in de afzonderlijke subdisciplines taalkunde, taalbeheersing, oudere en moderne letterkunde, maar vooral ook in hun samenhang. De neerlandistiek wordt vakoverstijgend benaderd; welke raakvlakken hebben de subdisciplines en hoe zijn ze verbonden? In een afsluitend werkstuk of in je eindscriptie kun je natuurlijk wel je eigen specialistische accenten leggen.

Je vergroot tijdens de studie je academische vaardigheden, bv. door het uitvoeren van kleine projecten met andere studenten. Daarnaast haakt de opleiding aan bij ontwikkelingen op het gebied van e-Humanities. Centraal staat de vraag: hoe kun je nieuwe digitale middelen inzetten bij de bestudering en maatschappelijke overdracht van taal en literatuur?

In de Groningse master word je gestimuleerd om zelf contacten te leggen met de internationale neerlandistiek. Je maakt bv. kennis met buitenlandse studenten die aan de RUG onderwijs volgen op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur. En je krijgt de gelegenheid om aan een buitenlandse universiteit met een afdeling Nederlands te studeren en/of stage te lopen.

De combinatie van dit alles maakt je uiteindelijk op de (internationale) arbeidsmarkt heel waardevol.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in Neerlandistiek
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60849
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Letteren
Waarom dit programma in Groningen?
 • De Groningse MA Neerlandistiek heeft een geïntegreerd karakter. In thematische colleges worden de vier subdisciplines van de neerlandistiek (taalkunde, taalbeheersing, oudere en moderne letterkunde) samen behandeld, waardoor ze elkaar versterken.
 • De Groningse MA Neerlandistiek is sterk internationaal georiënteerd. Enerzijds vanwege de contacten met buitenlandse studenten en onderzoekers/gastsprekers (in Groningen of aan buitenlandse instellingen). Anderzijds door de transnationale wijze waarop neerlandistiek wordt bestudeerd in theorie en methode.
 • Als je in Groningen de MA Neerlandistiek hebt gevolgd, ben je niet alleen in staat onderzoek te verrichten, maar kun je ook je opgedane kennis en vaardigheden toepassen in een maatschappelijke context.
Programma
Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Werkterreinen Neerlandistiek (5 EC)
Onderzoekscollege 2 (10 EC)
Onderzoekscollege I (10 EC)
Toepassingscollege (5 EC)
Ma-scriptie Nederlands (20 EC)
Ma-stage Nederlands (10 EC)
Onderzoekscollege 3 (10 EC, facultatief)

Curriculum

Het aanbod van de landelijke MasterLanguage wordt verzorgd door, en gegeven op verschillende Nederlandse universiteiten. Het programma wisselt jaarlijks, evenals de plaats waar het uitgevoerd wordt. Actuele informatie over het programma vind je hier: http://masterlanguage.nl/

Programma-opties
Master Honours College (honoursprogramma)

Het master Honours programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

Het is een extra programma van 15 ECTS dat je naast je reguliere masteropleiding volgt. Het eenjarige programma heeft een interdisciplinair karakter, waarin je kennis gaat maken met diverse aspecten van leiderschap.

Meer informatie over deze optie

Masterstage (specialisatie)

Tijdens deze master is de stage een vast onderdeel van het programma.

Tijdens het vak Werkterreinen komen verschillende stagemogelijkheden aan bod. Eigen inbreng is mogelijk. In overleg met de stagecoördinator beslis je bij welke organisatie je stage gaat lopen.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen

In deze master word je gestimuleerd om zelf contacten te leggen met de internationale neerlandistiek, niet alleen vanwege het belang dat buiten onze landsgrenzen aan het Nederlands toegekend wordt, maar ook omdat daar een toekomstig werkterrein kan liggen. Je krijgt dan ook de gelegenheid om een deel van je studie aan een buitenlandse universiteit met een afdeling Nederlands te volgen en/of er stage te lopen.

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in NederlandsAlle HBO instellingenDeficiëntieprogramma van maximaal 60 EC
VooropleidingOrganisatieInstroom
Nederlandse Taal en CultuurAlle WO instellingenDrempelloze toelating
VooropleidingOrganisatieInstroom
Kunsten, Cultuur en MediaRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
Communication and Information StudiesRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
TaalwetenschapRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
English Language and CultureRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

+ een facultaire minor 30 ECTS (aan de RUG)

Minorities & MultilingualismRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer
 • Voor studenten met een hbo-propedeuse of hbo-bachelordiploma geldt dat wordt afgezien van de taaleis Engels. Deze studenten hoeven dus niet aan de voorwaarden t.a.v. Engelse taalvaardigheid te voldoen.
 • Extra taaleis Engels: een vwo-diploma of een certificaat vwo Engels (cijfer 6 of hoger), minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Als je een VWO diploma hebt, hoef je geen taaltoets te overleggen.

Voor buitenlandse bachelordiploma's geldt de volgende taaleis:

 • De Toelatingscommissie kan voorafgaand aan de inschrijving verplichten tot het met goed gevolg afleggen van een toets Nederlands, af te nemen door een door de Toelatingscommissie aan te wijzen instantie.
 • Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt voldaan door het met goed gevolg afleggen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2, II). Dit examen garandeert een beheersing van het Nederlands op ERK niveau B2. Aanbeveling verdient evenwel een beheersing van het Nederlands op

minimaal ERK niveau C1.

vooropleiding

De volgende bachelordiploma's volstaan voor toelating tot de master Neerlandistiek:

 • Bachelor Nederlandse taal en cultuur van de RUG of andere universiteit.
 • Bachelor Communicatie en Informatie, Taalwetenschap, Kunsten, Cultuur en Media, Minorities and Multilingualism, English Language and Culture, plus een facultaire minor Nederlandse taal en cultuur 30 ECTS aan de RUG.
 • Bachelor hbo tweedegraadsbevoegdheid Nederlands plus een 60 ECTS premaster Nederlandse taal en cultuur aan de RUG.
 • Bachelor hbo eerstegraadsbevoegdheid Nederlands (rechtstreekse instroom)

Indien je een andere bachelor dan de bovenstaande hebt gevolgd, kun je het best contact opnemen met de studieadviseur van Neerlandistiek.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten15 augustus 202201 september 2022
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2021-2022€ 1084voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

We besteden in deze master veel aandacht aan de manieren waarop je je na je opleiding op de arbeidsmarkt kunt profileren. Gedurende één semester volg je lezingen van gastsprekers die een concreet beeld geven van je carrièremogelijkheden als afgestudeerd neerlandicus.

Alumni, vertegenwoordigers van uitgeverijen en tekstbureaus, en potentiële werkgevers in de culturele, beleidsmatige en educatieve sector geven je inzicht in hoe je je kunt profileren voor functies in maatschappelijke domeinen waarin jouw expertise en jouw kennis van taal, taalgebruik en cultuur relevant zijn.

Tijdens de hieraan gekoppelde werkcolleges – waarin de kennis en ervaringen met de lezingen van de gastspreker worden nabesproken en met elkaar in verband gebracht – bouw je een portfolio op waarmee je je op de arbeidsmarkt kunt presenteren. In relatie daarmee worden in deze werkcolleges welomschreven schrijf- en redactieopdrachten gegeven en behandeld.

In het tweede gedeelte van je masterjaar volg je een stage. De voorbereiding daarvan gaat van start aan het begin van je masterjaar. De stage kun je desgewenst combineren met je afstudeerscriptie.

De integratieve opzet van dit masterprogramma maakt dat je als neerlandicus op de arbeidsmarkt maatschappelijk zeer waardevol bent.

Bijvoorbeeld in onderwijs en educatie (hbo, vwo, educatieve centra, talencentra, opleidingen Nederlands in het buitenland), in het bedrijfsleven (ict-bedrijven, uitgeverij, communicatiebureau, hoofdredactie tijdschriften/magazines, redactie radio & tv), in een beleidsfunctie (bijvoorbeeld als medewerker Letterenfonds of als voorlichter), et cetera.

Onderzoek

Bij de afdeling Nederlandse taal en cultuur worden onderzoeksvraagstukken doorgaans interdisciplinair en vanuit een transnationaal perspectief benaderd. De algemene taal- en literatuurwetenschappen, de cultuurgeschiedenis, de sociale en de medische wetenschappen zijn voorbeelden van terreinen waar ook neerlandici zich met hun onderzoek op begeven om er vanuit hun expertise bijdragen aan te leveren.

Zo vraagt het functioneren van literatuur in de maatschappij – de problematiek die in letterkundig onderzoek van de afdeling centraal staat – om verbindingen met de cultuurgeschiedenis en –sociologie. Je kunt hierbij denken aan onderzoek naar bijvoorbeeld de leescultuur in een bepaald historisch tijdvak of de sociale betekenis van moderne bestsellers. Concrete onderzoeksprojecten en -expertises van letterkundigen staan vermeld op de websites van bijvoorbeeld de docenten Mathijs Sanders, Bart Ramakers, Lucas van der Deijl, Sandra van Voorst en Janneke Weijermars.

Het taalkundige onderzoek van de afdeling bestrijkt de diverse aspecten van het Nederlands als taalsysteem. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om onderzoek naar bepaalde woordbetekenissen of zinsstructuren of naar relaties tussen taal en muziek. Maar ook een vraag als hoe de taalverwerving bij tweetalige kinderen in zijn werk gaat valt net zo goed onder het taalkundige onderzoek. Zie voor concrete onderzoeksprojecten en expertises van taalkundigen de websites van bijvoorbeeld Petra Hendriks, Jack Hoeksema, Dicky Gilbers en Bart Hollebrandse.

Het taalbeheersingsonderzoek van de afdeling ligt op het terrein van de communicatiewetenschappen. Dit onderzoek streeft ernaar inzicht te verwerven in de principes en de vaardigheden die ten grondslag liggen aan talig handelen, zowel in teksten als bij mondelinge interactie, en: niet alleen in het heden maar ook in het verleden. Taalbeheersers doen bovendien onderzoek naar het verbeteren van de vaardigheden die bij de diverse vormen van talig handelen gebruikt worden. Concrete voorbeelden van taalbeheersingsonderzoek vind je op de websites van Kees de Glopper, Tom Koole, Carel Jansen, Myrte Gosen, Veerle Baaijen, Femke Kramer en Ninke Stukker.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • Albert Everaarts (Studieadviseur)
  Email: studieadviseurnederlands rug.nl
 • Ask Your Question Here (please fill in this contact form, we will answer you as soon as possible.)
 • Sjors van Ooij (studieadviseur)
 • 
						Testimonial van

  Eigenaar Productiewerf en freelancer

  Lees verder

  Sinds 2009 heb ik mijn eigen bedrijf genaamd 'Productiewerf'. Vanuit mijn bedrijf ben ik werkzaam als presentator, interviewer en programmamaker. Voor RTV Noord maak ik eens per week het satirische weekoverzicht 'De Week van Bram'. En eens per maand presenteer ik de talkshow 'Stand van Stad' in het Groninger Forum. Maar ik werk ook buiten Groningen: voor 'Zondag met Lubach' was ik het eerste seizoen werkzaam als researcher.

  Naast mijn studie, heb ik ontzettend veel 'erbij' gedaan: voorzitter van het bestuur van de studievereniging, diverse commissies bij Cultureel Studentencentrum Usva (waar ik nog steeds werk als theaterprogrammeur), verschillende overleggroepen met betrekking tot de opleiding, en het presenteren van een studententalkshow op een inmiddels ter ziele studentenzender.   

  De allerbelangrijkste competentie heb ik toch studerend opgedaan: het verkrijgen van een gezond kritisch en analytisch vermogen. Daar heb je pas echt je hele leven wat aan!

  Sluiten

Studieverenigingen

ZaZa

ZaZa Instituutsvereniging Nederlands is de studievereniging van de studie Nederlandse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Als studievereniging voor Nederlands kan het niet anders dan dat ZaZa naar het ons zo geliefde alfabet is vernoemd: zonder letters immers geen literatuur en geen Nederlandse taal. Neem de eerste en de laatste letter van ons alfabet, verdubbel ze allebei, voeg een vleugje creativiteit toe en daar is onze naam: ZaZa. ZaZa heeft als doel om studenten met een passie voor de Nederlandse taal samen te brengen door middel van zowel studiegerelateerde als niet-studiegerelateerde activiteiten. Dat doel wordt nagestreefd met behulp van twaalf actieve commissies, twee lustrumcommissies en een ondersteunend orgaan.
http://www.zaza-nederlands.nl/
Lees meer
Studiebegeleiding

Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, bijvoorbeeld studievertraging, functiebeperking of langdurig ziek zijn, kun je terecht bij een studentendecaan.

Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren zoals studiestress en faalangsttrainingen, effectief studeren, presenteren of academische schrijfvaardigheid. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC). Met deze faciliteiten zorgen we er samen met jou voor dat je je gehele studie met veel plezier en goede resultaten kunt volbrengen.