Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Pedagogical Sciences Academic training primary school teacher
Header image Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Je hebt zin om je te verdiepen in onderzoek naar onderwijs en je wilt dat ook direct in praktijk brengen. Je wilt het onderwijs verbeteren en je wilt er vol voor gaan? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wil je in het basisonderwijs aan de slag, maar ook een universitaire studie volgen? Met het programma van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) word je in vier jaar opgeleid tot leerkracht in het basisonderwijs en volg je tegelijk de universitaire bachelor Pedagogische Wetenschappen. Door theoretische, vakdidactische en praktische onderdelen te combineren leidt de AOLB studenten op tot leerkrachten die op alle fronten toegerust zijn voor het onderwijs van vandaag en van morgen!

De AOLB is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool Groningen. Voor deze opleiding geldt de maatregel halvering van het collegegeld (voor 2 jaar).

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BSc in Pedagogische Wetenschappen
Type opleiding
Educatieve bachelor
Duur
48 maanden (180 ECTS)
Croho code
56607
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Gedrags- en maatschappijwetenschappen
Waarom dit programma in Groningen?
 • een traject specifiek gericht op het opleiden van academische leerkrachten
 • colleges met alleen studenten van dezelfde opleiding; bij enkele vakken samen met studenten van de reguliere bachelor Pedagogische Wetenschappen
 • een onderwijskundige oriëntatie met een sterke koppeling tussen theorie en praktijk in het hele onderwijsprogramma
 • een opleiding van hoog niveau; onderwijs door ervaren docenten van alle betrokken instellingen
 • een goede sfeer met laagdrempelig contact tussen studenten en docenten
Programma

Oriëntatie op leren en lesgeven staat centraal: kennis verwerven van de leerstofopbouw en leerlijnen in de leermethode, lesvoorbereiding, lesorganisatie en instructie, evaluatie en feedback. Vakken als Ontwikkelings- en onderwijspsychologie, Inleiding Onderwijswetenschappen en Pedagogische taken van het onderwijs bieden een brede theoretische basis voor de verdere opleiding. In dit jaar loop je stage in de bovenbouw (groepen 5 t/m 8).

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Leren lesgeven & reflecteren 1 (3 EC)
Schrijfvaardigheid op (digi)bord/papier (1 EC)
Taal 1 (4 EC)
Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 1 (5 EC)
Stage & SLB (14 EC)
Levensbeschouwing (1 EC)
Pedagogische taken van het onderwijs (5 EC)
Rekenen 1 (4 EC)
Inleiding in de (onderwijs)sociologie (5 EC)
Inleiding Onderzoek (5 EC)
Leren lesgeven & reflecteren 2 (2 EC)
Rekenen 1 (4 EC)
Geestelijke stromingen 1 (1 EC)
Godsdienst en levensbeschouwing 1 (1 EC)
Inleiding Onderwijswetenschappen (5 EC)
Kunstzinnige oriëntatie 1 (2 EC)
Wereldoriëntatie 1 (3 EC)

Verbreding van basiskennis van de leerstofdomeinen, de domeinspecifieke en algemene didactiek en de onderzoekscomponent. Van de leerstofdomeinen en Ontwikkelings- en onderwijspsychologie staat een vervolgvak op het programma. De verbreding zit deels in een uitbreiding van de leerlijnen voor de onderbouw van het basisonderwijs, deels in aanvullende onderdelen binnen het leerstofdomein. Er wordt een begin gemaakt met meer gedifferentieerd werken en orthopedagogische diagnostiek.

In semester 1 loop je stage in groep 1 of 2 en in semester 2 in groep 3 of 4.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Methoden en technieken van onderzoek 1 (5 EC)
Rekenen 2 (2.5 EC)
Bewegingsonderwijs jonge kinderen (2 EC)
Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 2 (5 EC)
Spel en ontwikkeling in groep 1-2 (2 EC)
Stage & SLB (12 EC)
Statistische Modellen 1 (5 EC)
Taal 2 (3.5 EC)
Diagnostiek en Interventie in het Onderwijs (5 EC)
Wereldoriëntatie 2 (4 EC)
Gespreks- & interviewpracticum (5 EC)
Geestelijke stromingen 2 (1 EC)
Godsdienst en levensbeschouwing 2 (1 EC)
Kunstzinnige Oriëntatie 2 (2 EC)
Testtheorie (5 EC)

Verdieping met een accent op zorg. In jaar 1 en 2 stond de basis van het beroep van leerkracht centraal. Er meer aandacht voor verschillen tussen kinderen. Vanuit de Orthopedagogiek verdiep je je in leer- en onderwijsproblemen, gedragsproblemen en diagnostiek en hulpverlening. In beide semesters loop je stage in een groep naar keuze.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Zorg voor leren 1 (5 EC)
Zorg voor leren 2 (5 EC)
Zorg voor leren 3 (5 EC)
Stage & SLB (13 EC)
Gedrag in de Klas 1 (5 EC)
Gedrag in de Klas 2 (5 EC)
Geestelijke stromingen 3 (1 EC)
Methoden en technieken van onderzoek 2 (5 EC)
Onderwijsontwerp voor taalgerichte WO A (5 EC)
Capita Selecta (3 EC)
Kunstzinnige orientatie 3 (3 EC)
Onderwijsontwerp voor taalgerichte WO B (5 EC)

Zelfstandig functioneren in de klas en op school. De opleiding wordt afgesloten met een Leraar in opleiding (LIO)-stage (semester 1) en een bachelorwerkstuk (semester 2). Je loopt LIO-stage in een groep naar keuze en volgt vakken over de schoolorganisatie en effectiviteit van onderwijs. Met het bachelorwerkstuk over een onderwijskundig onderwerp wordt de opleiding afgerond.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Stage & SLB (30 EC)
Evidence-based interventies in het onderwijs (5 EC)
Statistische modellen 2 (5 EC)
Bachelorwerkstuk (10 EC)
Onderwijs, organisaties en onderwijsverandering (5 EC)
Ontwikkelings- en onderwijspsychologie (5 EC)

Curriculum

Het AOLB- onderwijsprogramma wordt net als andere opleidingen opgedeeld in twee semesters (vier periodes) van elk ongeveer 10 weken, 7 collegeweken en 3 toets/beoordelings/reflectieweken.

Elk semester kunnen er ongeveer 15 EC worden behaald (1 EC staat voor 28 uur werk, dit kan college zijn, maar ook opdrachten maken, zelfstudie of stage). In semester 1a en 1b in het derde jaar wordt een verdiepende minor aangeboden ('Zorg in de school'). Globaal komen in de theorie-lijn de RUG-vakken terug en in de ped/did-lijn de Pabo-vakken. De Pabo-vakken worden deels opgewaardeerd naar academisch niveau. Daarnaast worden er in de praktijk-lijn opdrachten gegeven die op academisch niveau gemaakt en beoordeeld worden.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Maximaal 30 EC

Studeren in het buitenland? Dat kan met de AOLB! Het speciale Ed-Exchange-programma van Pedagogische Wetenschappen maakt dat mogelijk. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de studieadviseur.

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • VWO Natuur & Techniek
 • VWO Natuur & Gezondheid
 • VWO Economie & Maatschappij
 • VWO Cultuur & Maatschappij
 • HBO propedeuse

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
ingangstoets

Er zijn aanvullende voorwaarden voor studenten met een hbo-propedeuse. Kijk op: https://www.rug.nl/gmw/education/voorwaarde-hbo-propedeuse. Voor toegang tot het Pabo-deel geldt: indien er geen vwo in je vooropleiding zit, zul je de toelatingstoetsen moeten doen. Zie hiervoor: https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt een studiekeuzecheck. Deelname is optioneel. Het advies is niet bindend.

Toelichting

De matching/studiekeuzecheck bestaat uit:

 • Een stage van een dag op een basisschool;
 • Verslag van de stage.

Aanmeldingsprocedure

1) Aanmelden bij Studielink
Je meldt je, vòòr de deadline van 1 mei, aan voor je studie in Studielink.nl. Je dient voor AOLB bij Studielink een verzoek tot inschrijving in bij twee instellingen, namelijk een pabo én de RUG.

Inschrijving 1: Voor de Opleiding Leraar Basisonderwijs van de Pabo:
Hanzehogeschool óf NHL Stenden Hogeschool
Inschrijving 2: Voor de opleiding Pedagogische Wetenschappen, variant AOLB van de RUG

2) Matching
Kijk voor informatie over de matchingsprocedure op https://www.rug.nl/gmw/education/matching/

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202301 september 2023
01 mei 202401 september 2024
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2022-2023€ 2209voltijd
EU/EER2023-2024€ 2314voltijd

Halvering wettelijk collegegeld voor eerstejaars

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

In de eerste plaats kun je met deze combinatie van twee bacheloropleidingen terecht in het onderwijs. Je kunt direct als leerkracht basisonderwijs aan de slag.

In de komende jaren neemt de vraag naar (academisch opgeleide) leerkrachten alleen maar toe. De meeste afgestudeerden kunnen direct aan het werk. Slechts 2,5% van de afgestudeerden zit zonder werk!

Denk dan trouwens niet alleen aan lesgeven, maar ook aan beleids- en bestuursfuncties rondom onderwijs. Als student Pedagogische Wetenschappen word je daarnaast opgeleid voor een scala aan functies op het terrein van opvoeding, onderwijs, vorming en ontwikkeling van kinderen en volwassenen.

Potentiële beroepen

 • Leerkracht basisonderwijs
 • Beleidsmedewerker onderwijs
 • Intern begeleider
 • Onderwijsontwikkelaar
Onderzoek

Onderzoek en onderwijs zijn in de Academische pabo nauw met elkaar verweven. Docenten integreren recent onderzoek in het onderwijs en betrekken hun studenten actief bij discussies over onderwijsvernieuwingen en onderwijsonderzoek.

Studenten voeren op hun beurt praktijkopdrachten en kleine onderzoeken uit in de onderwijspraktijk op hun stageschool. Zo voeren studenten bijvoorbeeld onderzoek uit naar leesbevordering op school. Dit onderzoeksthema sluit nauw aan bij onderzoek van docenten van de opleiding.

Bij de AOLB zijn de meeste RUG-docenten actief binnen het GION onderwijs/onderzoek.

Het GION levert door wetenschappelijk onderzoek een concrete bijdrage aan beter onderwijs. Met beter onderwijs bedoelen we dat er sprake is van gunstiger gevolgen voor de cognitieve en affectieve ontwikkeling van leerlingen.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Bachelor Open DagBroerstraat 5Meer informatie
Een dag student AOLBGrote Kruisstraat 2Meer informatie
Bachelor Open DagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

 • Informatie En Administratie (SIA: Student Informatie en Administratie)
 • Minke de Vries (onderwijscoordinator)
  Email: aolbcontact rug.nl
 • Studieadviseurs Aolb (Studieadviseur (tel. nr. onderwijsbalie GMW))
  Email: studieadvies.pedok rug.nl
  Telefoon: 050-3636301
 • studentassistenten Voorlichting Aolb (Stel je vragen over hoe het is om de AOLB in Groningen te volgen aan studenten.)
  Email: voorlichting.aolb rug.nl
 • 
						Testimonial van	student Frank van der Waals

  De theoretische diepgang spreekt me aan en veel dingen die je leert kun je aan je stage relateren

  – student Frank van der Waals
  Lees verder

  De vakken die ik aan de RUG gevolgd heb zijn interessant. Dit zijn vakken zoals Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie, Onderwijssociologie en Onderwijskunde. De theoretische diepgang spreekt me aan.

  Stage lopen vond ik erg leuk, soms zwaar, maar vooral erg leerzaam. Veel dingen die je leert kun je aan je stage relateren. Hier doe je het eigenlijk voor, omdat je hier je vaardigheden als leerkracht kan ontwikkelen. In je stage leer je meer dan alleen lesgeven, je leert bijvoorbeeld verschillen in kinderen te accepteren en ook plannen en vooruitdenken. Tijdens je stage zal je jezelf geregeld tegenkomen, hiervan leer je erg veel. Voor ik me aanmeldde voor de AOLB twijfelde ik tussen psychologie en pedagogiek, en tussen WO en HBO. De AOLB leek een goede combinatie van praktijk en theorie. De AOLB schud je niet zomaar uit je mouw. Het vergt redelijk wat tijd, omdat de stage over het algemeen veel tijd in beslag neemt. Daarnaast moet je voor de PABO-vakken veel verslagen schrijven, dat is niet per se moeilijk, maar het is soms wel tijdrovend. Goed plannen is wel essentieel.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	lecturer Marjolein Deunk

  Marjolein Deunk, docent Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB)

  – lecturer Marjolein Deunk
  Lees verder

  Als je geïnteresseerd ben in pedagogische wetenschappen, maar ook in de praktijk van het onderwijs, dan is de AOLB een heel goede keus. In vier jaar krijg je de bachelor Pedagogische Wetenschappen en een hbo-diploma. Dat is ook het bijzondere aan deze opleiding: je wordt opgeleid tot pedagoog, maar ook tot leerkracht in het basisonderwijs. Die combinatie is heel mooi.

  Er zijn binnen de AOLB universitaire vakken en hbo-vakken. De hbo-vakken zijn meer praktisch, terwijl de universitaire vakken theoretischer van aard zijn. De theorie die je leert, zie je vaak meteen terug in je stageklas. We stimuleren studenten ook die koppeling te maken door bij de universitaire vakken altijd een praktijkopdracht te geven.

  Wanneer je deze studie gaat doen, kan je verwachten dat je een hele gedegen theoretische opleiding volgt. De universitaire vakken komen grotendeels overeen met de vakken in de reguliere bachelor Pedagogische Wetenschappen. Tegelijkertijd kun je de dingen die je leert meteen toepassen in de praktijk, want je begint namelijk na drie weken al met je stage. Je loopt dan één keer per week stage op een basisschool en f en toe een volledige week. In je vierde jaar loop je een half jaar fulltime stagen en ben je verantwoordelijk voor een eigen klas.

  Binnen het onderzoeksinstituut GION doen we allerlei soorten onderzoek naar onderwijs. Daar kunnen de studenten ook aan meewerken via de scriptiegroepen die we aan de lopende onderzoeksprojecten koppelen. Ikzelf ben gespecialiseerd in de leerkracht-kind interacties. En de laatste tijd houd ik me steeds meer bezig met meertaligheid en culturele diversiteit in de klas.

  Tot slot vind ik Groningen een leuke studentenstad. Er heerst een heel vriendelijke sfeer, het is overzichtelijk en toch heel bruisend. Je kunt deze studie combineren met een bijbaantje, vrijwilligerswerk of andere activiteiten in Groningen. Mits je goed plant, maar de ervaring leert dat AOLB-studenten daar vrij goed in zijn.

  Sluiten

Jubileummagazine AOLB

De Academische Lerarenopleiding in Groningen viert haart tienjarig bestaan. Deze jubileumkrant staat boordevol met verhalen. Over hoe het begon, hoe het studenten verging, de toekomstplannen en veel meer ...

Lees meer

Studieverenigingen

ODIOM

ODIOM is de studievereniging van de opleidingen Pedagogische en Onderwijswetenschappen, de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en de schakelopleiding van Pedagogiek (SPO).
ODIOM heeft ruim 800 leden. De commissies binnen ODIOM organiseren onder meer gastcolleges, excursies naar pedagogische en onderwijskundige instellingen, buitenlandse reizen, het introductiekamp voor eerstejaars, sportieve en sociale activiteiten, borrels en feesten. Leden verkrijgen bovendien korting op alle benodigde studieboeken en ontvangen tweewekelijks de ODIOM-nieuwsbrief.
https://www.odiom.nl/
Lees meer
Studentprofiel

Jij

 • ziet het wel zitten om voor de klas te staan, maar je wilt ook graag iets doen met je vwo-diploma;
 • hebt affiniteit met kinderen in de basisschoolleeftijd en wil bijdragen aan hun ontwikkeling;
 • bent geïnteresseerd in het onderwijs en wil graag een rol spelen bij het in praktijk brengen van de nieuwste onderzoeksinzichten;
 • wil bijdragen aan goed onderwijs voor alle kinderen en hebt oog voor verschillen tussen kinderen.
(Bindend) studieadvies

Omdat de AOLB toe leidt naar 2 bachelorsdiploma's kent de opleiding een dubbel BSA (Bindend Studieadvies): een BSA vanuit de RUG en een BSA vanuit de HBO-instelling van inschrijving (NHLStenden Hogeschool of Hanzehogeschool). Voor het studiejaar 2021-2022 gelden de volgende regels:

 • voor het RUG-BSA geldt dat de student 20 van de 25 RUG-EC moet behalen;
 • voor het HBO-BSA moeten 48 van de in totaal 60 EC uit het eerste jaar zijn behaald (dit mogen ook RUG-EC zijn). Daarnaast moeten de Stage en Wiscat (Pabo rekentoets) met een voldoende zijn afgesloten;
 • de student moet beide BSA's halen om door te mogen studeren aan de AOLB.

Als een student een van beide of beide BSA's niet haalt:

 • Pabo-BSA wel gehaald, maar RUG-BSA niet: in overleg met de examencommissie van de eigen Pabo kan de student de opleiding voortzetten op de reguliere Pabo. De student mag zich de eerste twee jaar niet inschrijven bij de opleiding PW.
 • RUG-BSA wel, maar Pabo-BSA niet: hoewel de student formeel niet voldoet aan het BSA voor de PW-opleiding (de student heeft immers maximaal 25 RUG-EC behaald in plaats van de vereiste 45) mag de student zich wel inschrijven voor de opleiding PW, maar moet in het eerste jaar beginnen. De student mag zich de eerste twee jaar niet bij de eigen reguliere Pabo inschrijven.
 • Beide BSA's niet: De student mag zich de eerste twee jaar niet inschrijven bij de opleiding PW en de eigen reguliere Pabo.
Studiebegeleiding

De studieadviseur van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs houdt spreekuur op afspraak en is bereikbaar via e-mail, voor contactgegevens zie 'Contact'. Verloopt je studievoortgang niet naar wens, dan word je opgeroepen voor een gesprek.

Elke student is ondergebracht in een studiegroep onder leiding van een Stage- en studieloopbaanbegeleider (SSLB). In deze studiegroep word je begeleid bij de voortgang van je stage en studie. De studieloopbaanbegeleider staat in nauw contact met de studieadviseur.

Aansluitende master programma's