Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Pedagogical Sciences Academic training primary school teacher
Header image Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Wil je lesgeven aan kinderen en ben je ook geïnteresseerd in studies als Pedagogische Wetenschappen, Psychologie, Sociologie, Orthopedagogiek of Onderwijswetenschappen?

Sta je graag met beide benen in de praktijk en heb je ook behoefte aan theoretische verdieping? In de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) in Groningen komen al deze puzzelstukjes bij elkaar!

Wij leiden je in vier jaar tijd op tot een academische leerkracht voor het basisonderwijs die goed kan lesgeven, kritisch meedenkt over onderwijsvernieuwingen en -ontwikkelingen en die in staat is om op een wetenschappelijk verantwoorde manier (praktijkgericht) onderzoek te doen naar wat wel en wat niet werkt in het onderwijs, en waaróm dat zo is.

De AOLB biedt een geïntegreerd programma waarbij je zowel de Pabo doet als de universitaire bachelor Pedagogische Wetenschappen. Aan het eind van de opleiding heb je een Pabodiploma en een universitair diploma Pedagogische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Na afronding van je studie kun je aan de slag als leerkracht in het basisonderwijs of in een ander onderwijsgerelateerd beroep. Je kunt ook kiezen om verder te studeren voor een masterdiploma of voor een combinatie van studeren en voor de klas staan.

Wil je je inschrijven? Let er op dat je je voor de AOLB inschrijft bij NHL Stenden of de Hanze én de RUG. Zie ook de aanmeldingsprocedure onder 'Toelatingseisen'.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BSc in Pedagogische Wetenschappen
Type opleiding
Educatieve bachelor
Duur
48 maanden (180 ECTS)
Croho code
56607
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Gedrags- en maatschappijwetenschappen
Waarom dit programma in Groningen?
 • Opleiding van hoog niveau

De AOLB is specifiek gericht op het opleiden van academische leerkrachten. De vakken van de Pabo en de bachelor Pedagogische Wetenschappen zijn goed op elkaar afgestemd. Je ontwikkelt een kritisch-constructieve houding die je kunt inzetten voor het verbeteren van het (basis)onderwijs. Je leert diepgaande, theoretische kennis over onderwijs en leerprocessen koppelen aan praktische inzichten. (Praktijk)onderzoek doen op scholen is een belangrijk onderdeel van de AOLB.

 • Direct op stage

Je maakt snel kennis met de praktijk: wat je leert aan theorie zie je terug in de lespraktijk en andersom. Tijdens je stage ontwikkel je vaardigheden als leidinggeven, organiseren, enthousiasmeren en helder uitleggen.

 • Zeer ervaren docenten

De AOLB is een samenwerking tussen de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de RUG en de Pabo's van NHL Stenden en Hanzehogeschool. Je krijgt les van zeer ervaren docenten van deze drie instellingen.

 • Kleinschalige opleiding

Je hebt in principe alleen colleges met studenten van de AOLB en brengt veel tijd met ze door tijdens de hoor- en werkcolleges en in kleine intervisiegroepen. Het contact met je docenten is laagdrempelig.

Programma

In het eerste jaar oriënteer je je op het leraarschap en maak je kennis met de theorie over leren en lesgeven. Je begint met het leggen van een brede, theoretische basis voor je verdere opleiding.

Vanuit de Pabo krijg je alle schoolvakken die je zelf ook gaat geven op je stageschool en leer je over didactiek en hoe je je lessen voorbereidt, geeft en evalueert. Je loopt stage in de groepen 5 tot en met 8. Daarnaast verdiep je je onder meer in hoe kinderen zich ontwikkelen. Op de universiteit volg je vakken als Ontwikkelings- en onderwijspsychologie, Inleiding in de Onderwijswetenschappen en Pedagogische taken van het onderwijs. Ook maak je kennis met het doen van onderzoek.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Leren lesgeven & reflecteren 1 (3 EC)
Schrijfvaardigheid op (digi)bord/papier (1 EC)
Taal 1 (4 EC)
Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 1 (5 EC)
Stage & SLB (14 EC)
Levensbeschouwing (1 EC)
Pedagogische taken van het onderwijs (5 EC)
Rekenen 1 (4 EC)
Inleiding in de (onderwijs)sociologie (5 EC)
Inleiding Onderzoek (5 EC)
Leren lesgeven & reflecteren 2 (2 EC)
Geestelijke stromingen 1 (1 EC)
Godsdienst en levensbeschouwing 1 (1 EC)
Inleiding Onderwijswetenschappen (5 EC)
Kunstzinnige oriëntatie 1 (2 EC)
Wereldoriëntatie 1 (3 EC)

Aan het eind van het tweede studiejaar heb je de brede, theoretische basis gelegd waarmee je in het eerste jaar bent begonnen.

Je krijgt meer oog voor verschillen tussen leerlingen. In de tweede helft van het jaar wordt een begin gemaakt met de zorg voor individuele leerlingen. Je verdiept je verder in de Ontwikkelings- en onderwijspsychologie en leert hoe je gesprekken met bijvoorbeeld leerlingen en ouders kunt voeren. Ook ontwikkel je je gedurende het jaar als onderzoeker. In het eerste semester loop je stage in groep 1 of 2, in het tweede semester in groep 3 of 4.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Methoden en technieken van onderzoek 1 (5 EC)
Rekenen 2 (2.5 EC)
Bewegingsonderwijs jonge kinderen (2 EC)
Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 2 (5 EC)
Spel en ontwikkeling in groep 1-2 (2 EC)
Stage & SLB (12 EC)
Statistische Modellen 1 (5 EC)
Taal 2 (3.5 EC)
Diagnostiek en Interventie in het Onderwijs (5 EC)
Wereldoriëntatie 2 (4 EC)
Gespreks- & interviewpracticum (5 EC)
Geestelijke stromingen 2 (1 EC)
Godsdienst en levensbeschouwing 2 (1 EC)
Kunstzinnige Oriëntatie 2 (2 EC)
Testtheorie (5 EC)

Hoe geef je les aan een klas en zorg je daarbij dat je tegelijkertijd ook aansluit bij de behoeften van leerlingen met bijvoorbeeld een taalstoornis, dyscalculie of gedragsproblemen? Die vraag staat centraal in de eerste helft van het derde jaar. De vakken en opdrachten die je krijgt, hebben allemaal een accent op de zorgkant van het onderwijs.

Vanuit de Pabo krijg je de vakdidactische input, vanuit de (Ortho)pedagogiek verdiep je je in leer- en onderwijsproblemen, gedragsproblemen en diagnostiek en hulpverlening. In de tweede helft van het jaar richt je je op het ontwerpen van onderwijs. In beide semesters loop je stage in een groep naar keuze waarbij je in het eerste semester ook de keuze kunt maken om stage te gaan lopen in het speciaal (basis)onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Zorg voor leren 1 (5 EC)
Zorg voor leren 2 (5 EC)
Zorg voor leren 3 (5 EC)
Stage & SLB (13 EC)
Gedrag in de Klas 1 (5 EC)
Gedrag in de Klas 2 (5 EC)
Geestelijke stromingen 3 (1 EC)
Methoden en technieken van onderzoek 2 (5 EC)
Onderwijsontwerp voor taalgerichte WO A (5 EC)
Capita Selecta (3 EC)
Kunstzinnige orientatie 3 (3 EC)
Onderwijsontwerp voor taalgerichte WO B (5 EC)

Het vierde en laatste jaar staat in het teken van afronding van je studie.

In het eerste half jaar ligt de nadruk op het zelfstandig functioneren in de klas en op school en loop je een LIO-stage (Leraar In Opleiding) in een groep naar keuze. In het tweede semester volg je vakken over schoolorganisaties en de effectiviteit van onderwijs. Ook doe je dan een afrondend wetenschappelijk onderzoek naar een onderwijskundig of pedagogisch onderwerp waarover je je bachelorwerkstuk schrijft. Hiermee rond je de opleiding af.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Stage & SLB (30 EC)
Evidence-based interventies in het onderwijs (5 EC)
Statistische modellen 2 (5 EC)
Bachelorwerkstuk (10 EC)
Onderwijs, organisaties en onderwijsverandering (5 EC)
Ontwikkelings- en onderwijspsychologie (5 EC)

Curriculum

Het AOLB- onderwijsprogramma wordt net als andere opleidingen opgedeeld in 2 semesters (4 periodes) van elk ongeveer 10 weken, 7 collegeweken en 3 toets/beoordelings/reflectieweken.

In elk semester kun je ongeveer 15 EC behalen. 1 EC staat voor 28 uur werk. Dit kan in de vorm van colleges zijn, opdrachten, zelfstudie of stage.

De AOLB kent drie leerlijnen: de theorielijn, pedagogisch-didactische lijn en de praktijklijn. Globaal komen in de theorielijn de RUG-vakken terug en in de pedagogisch-didactische lijn de Pabovakken. Een deel van de Pabovakken wordt gegeven op academisch niveau. Dat betekent: versneld en met meer theoretische diepgang. Daarnaast worden er in de praktijklijn opdrachten gegeven die op academisch niveau gemaakt en beoordeeld worden. In elk blok volg je minstens één vak uit elke leerlijn. De vakken uit de verschillende leerlijnen worden zoveel mogelijk aan elkaar gekoppeld zodat je de verbindingen tussen de lijnen ziet.

In het derde jaar is er sprake van grote verdiepende vakken waarin universitaire- en Pabovakken zijn geïntegreerd.
We maken voortdurend de koppeling tussen praktijk en theorie en verbinden de inhoud van de vakken met de leeftijd van de doelgroep die centraal staat in het studiejaar. Bijvoorbeeld: in het eerste studiejaar zijn de inhoud en opdrachten van alle vakken gericht op de leerling in de bovenbouw. In het eerste semester van het tweede jaar richten de vakken zich op het jonge kind. Vanaf jaar 3 mag je kiezen voor een doelgroep.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is niet voorzien
Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • VWO Natuur & Techniek
 • VWO Natuur & Gezondheid
 • VWO Economie & Maatschappij
 • VWO Cultuur & Maatschappij
 • HBO propedeuse

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
ingangstoets

Er zijn aanvullende voorwaarden voor studenten met een hbo-propedeuse. Kijk op: https://www.rug.nl/gmw/education/voorwaarde-hbo-propedeuse. Voor toegang tot het Pabo-deel geldt: indien er geen vwo in je vooropleiding zit, zul je de toelatingstoetsen moeten doen. Zie hiervoor: https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt een studiekeuzecheck. Deelname is optioneel. Het advies is niet bindend.

Toelichting

De matching bij de RUG en Hanzehogeschool is vrijwillig. Voor studenten ingeschreven bij NHL Stenden Hogeschool geldt nog wel een verplichte studiekeuze-check. Hierover word je via NHL Stenden Hogeschool geïnformeerd.

De matching/studiekeuze-check bestaat uit:

 • Een stage van een dag op een basisschool;
 • Verslag van de stage.

Aanmeldingsprocedure

Aanmelden bij Studielink
Je meldt je, vóór de deadline van 1 mei, aan voor je studie in Studielink.nl. Je dient voor AOLB bij Studielink een verzoek tot inschrijving in bij twee instellingen, namelijk een pabo én de RUG.

Inschrijving 1: Voor de Opleiding Leraar Basisonderwijs van de Pabo:
Hanzehogeschool óf NHL Stenden Hogeschool
Inschrijving 2: Voor de opleiding Pedagogische Wetenschappen, variant AOLB van de RUG

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202501 september 2025
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Met je Pabodiploma en je bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen op zak plús 4 jaar werkervaring kom je goed beslagen ten ijs op de arbeidsmarkt.

Je kunt direct aan de slag als leerkracht in het basisonderwijs. Maar misschien kies je voor een ander onderwijsgerelateerd beroep (zie het kader hieronder) of wil je je master behalen, bijvoorbeeld in Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen of Orthopedagogiek. Twee derde van onze studenten gaat voor een masteropleiding, al dan niet in combinatie met een parttime baan als juf of meester.

Career services BSS
Waar wil je na je studie aan het werk? Je kunt tijdens je studie al terecht bij Career Services van de faculteit. Zij helpen je bij het oriënteren op je loopbaan, het ontwikkelen van vaardigheden, solliciteren en een stage vinden.

Potentiële beroepen

 • Leerkracht basisonderwijs
 • Beleidsmedewerker onderwijs
 • Intern begeleider
 • Onderwijsontwikkelaar
Onderzoek

Bij de AOLB zijn onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verweven. Dat merk je meteen: onze docenten integreren de meest recente inzichten op het gebied van (ortho)pedagogiek, didactiek en onderwijswetenschappen in hun lessen en gaan met je in discussie over onderwijsvernieuwingen en onderwijsonderzoek. Met al deze actuele wetenschappelijke kennis sta jij dus voor je stageklas!

Bij de AOLB zijn onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verweven. Dat merk je meteen: onze docenten integreren de meest recente inzichten op het gebied van (ortho)pedagogiek, didactiek en onderwijswetenschappen in hun lessen en gaan met je in discussie over onderwijsvernieuwingen en onderwijsonderzoek. Met al deze actuele wetenschappelijke kennis sta jij dus voor je stageklas!

Zelf ga je ook aan de slag als onderzoeker. Je voert praktijkopdrachten uit en doet kleine onderzoeken in de onderwijspraktijk op je stageschool. Bijvoorbeeld naar leesbevordering op school, een onderzoeksthema dat nauw aansluit bij onderzoek van docenten van de opleiding.

GION onderwijs/onderzoek

Een deel van de docenten van de AOLB is werkzaam bij Pedagogische Wetenschappen, een deel bij Onderwijswetenschappen en een deel bij het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (GION). Het GION levert door wetenschappelijk onderzoek een concrete bijdrage aan beter onderwijs. Met beter onderwijs bedoelen we dat er sprake is van gunstiger gevolgen voor de cognitieve en affectieve ontwikkeling van leerlingen.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Open Dagdiverse locatiesMeer informatie

Contact

 • Corrine van der Meer (onderwijscoordinator)
  Email: aolbcontact rug.nl
 • Informatie En Administratie (SIA: Student Informatie en Administratie)
 • Studieadviseurs Aolb (Studieadviseur (tel. nr. onderwijsbalie GMW))
  Email: studieadvies.pedok rug.nl
  Telefoon: 050-3636301
 • studentassistenten Voorlichting Aolb (Stel je vragen over hoe het is om de AOLB in Groningen te volgen aan studenten.)
  Email: voorlichting.aolb rug.nl
 • 
						Testimonial van

  Ik wil een lans breken voor vaker een meester voor de klas.

  Lees verder

  Ate Hamstra, derdejaars student AOLB, coördinator studentvoorlichtingsteam en student-assistent:

  ‘Op de basisschool had ik een leerkracht die heel betrokken was en die écht naar je luisterde. Zo’n leerkracht wil ik ook zijn: ik vind het belangrijk dat elk kind zich gezien en begrepen voelt.
  Ik vind kinderen heel leuk, maar aanvankelijk was ik niet van plan om voor de klas te staan. Ik twijfelde tussen de studies Sociologie en Psychologie, in ieder geval wilde ik iets met Gedrags- en Maatschappijwetenschappen doen. Toen kwam ik de AOLB tegen en was ik verkocht: alles wat ik interessant vind, komt in deze opleiding samen. De theoretische vakken bieden de verdieping die ik zoek. Ik ben nieuwsgierig, wil zelf ontdekken waaróm iets zo is en ga altijd voor de uitdaging. Wat ik ook belangrijk vind, is dat je na deze opleiding zowel een hbo- als een universitair diploma hebt, plús vier jaar werkervaring. Dat vergroot je kansen op de arbeidsmarkt enorm.
  Het is een drukke studie met veel contacturen. Ook heb je een grote verantwoordelijkheid: je staat al meteen in het eerste jaar een dag in de week voor de klas. Daardoor leer je ontzettend veel praktische vaardigheden en ook veel over jezelf.
  Ik vind lesgeven in alle klassen leuk. Vooral het kleuteronderwijs heeft mij positief verrast; kleuters zijn een harstikke enthousiaste doelgroep! Ik merk dat het goed zou zijn en belangrijk is voor kinderen, in alle groepen van de basisschool, als er vaker een meester voor hun klas staat. Daar wil ik wel een lans voor breken.’

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	student Fabienne Nieuwkamp

  Ik vind het fijn om uitgedaagd te worden.

  – student Fabienne Nieuwkamp
  Lees verder

  Fabienne Nieuwkamp, vierdejaars AOLB en Commissaris Onderwijs bij studievereniging ODIOM:

  ‘Ik kom uit een echte onderwijsfamilie. Mijn opa en oma en beide tantes uit hetzelfde gezin geven allemaal les. Zelf geef ik sinds de vierde klas van de middelbare school bijles bij een huiswerkbegeleidingsinstituut. Uitleggen, kennis overdragen, leerlingen verder helpen, dat vind ik heel erg leuk. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in verdiepende vakken over leerstoornissen en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen. Om die reden heb ik ook bewust een halfjaar stage gelopen in het speciaal basisonderwijs. Het is super mooi dat de AOLB dit allemaal biedt!
  Ik vind het fijn om uitgedaagd te worden en om feedback te krijgen. Daar leer ik van. Dat ik door mijn stages verschillende soorten scholen heb leren kennen, vind ik echt een verrijking. Mijn LIO-stage die ik vorig jaar heb afgerond, vond ik het mooiste onderdeel van mijn opleiding. Ik kon mijn eigen stijl daar goed ontwikkelen.
  Toen ik in Groningen kwam studeren, ben ik gelijk lid geworden van studievereniging ODIOM om medestudenten te leren kennen. ODIOM is dé studievereniging voor Pedagogische en Onderwijswetenschappen en de AOLB. De vereniging organiseert sociale en gezellige activiteiten zoals excursies en het introductiekamp voor eerstejaars waar ik mijn studievriendinnen heb ontmoet. Momenteel doe ik een bestuursjaar als Commissaris Onderwijs bij ODIOM. Ik vind het interessant om mee te denken over het onderwijs binnen de AOLB en zo krijg ik een mooi kijkje achter de schermen van de faculteit. Dat is leuk en leerzaam, en een goede voorbereiding op de master Onderwijswetenschappen die ik na mijn bachelor wil gaan doen. Mogelijk kan ik dit combineren met één dag in de week voor de klas staan zodat ik mijn Pabodiploma al in de praktijk kan gebruiken.’

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	docent Guido Holvast

  94 procent van onze alumni zou opnieuw voor de AOLB kiezen.

  – docent Guido Holvast
  Lees verder

  Drs. Guido Holvast, docent rekenen-wiskunde en stage- en studieloopbaanbegeleider:

  ‘Hoe geef je zo goed en zo effectief mogelijk rekenles? Dat is de kern van mijn vak, en dat leer ik onze studenten van de AOLB. Daarnaast is het belangrijk om je te verdiepen in de leerlijnen: hoe leren kinderen de tafels, breuken of tabellen aflezen? Hoe is de leerstof van groep 1 tot en met groep 8 opgebouwd? Rekenonderwijs aan kleuters is bijvoorbeeld compleet anders dan aan de andere groepen.
  Tijdens het eerste college leg ik uit dat we in Nederland twee visies kennen op rekenen en wiskunde: de traditionele en de realistische reken- en wiskundedidactiek. De traditionele visie is leerkracht gestuurd: de meester of juf doet het voor, vervolgens doe je het samen en daarna doe je het alleen. Het realistisch rekenen laat leerlingen meer zelf ontdekken hoe het in elkaar zit. Twee totaal verschillende visies die allebei hun invloed hebben op ons rekenonderwijs. Als student moet je ze kunnen herkennen in de rekenmethode op je stageschool en moet je weten wat de plus- en minpunten zijn van beide visies.
  Wat mij opvalt aan AOLB-studenten is dat ze heel gemotiveerd zijn. Ze bereiden zich goed voor, hebben een honger naar meer kennis, stellen kritische vragen en zoeken extra uitdagingen. Als oud schooldirecteur weet ik dat diversiteit in teams erg belangrijk is. Onze afgestudeerde academische leerkrachten bieden een waardevolle aanvulling op elk schoolteam.
  We vragen veel van onze studenten, de werkdruk is hoog. Want die twee diploma's krijg je niet zo maar. Aan de andere kant levert de combinatie van Pabo en Pedagogische Wetenschappen je een schat aan kennis en (stage)ervaring op. Studenten waarderen de afwisseling van theorie en praktijk erg. 95 procent van de huidige studenten is dan ook zeer tevreden over de opleiding en 94 procent van onze alumni zegt dat ze opnieuw voor de AOLB zouden kiezen.’

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	alumnus Jesper van Haastrecht

  Dit is het beste van twee werelden.

  – alumnus Jesper van Haastrecht
  Lees verder

  Jesper van Haastrecht (27) is alumnus van de AOLB. Deze academische pabo-opleiding was voor hem de ideale combinatie van een studie tot leerkracht in het basisonderwijs en een wetenschappelijke verdieping. De extra kennis die de AOLB biedt over gedrag en leerproblemen zet hij nu in op zijn werkplek in het speciaal basisonderwijs.

  “Ik kom uit een echte onderwijsfamilie: mijn beide ouders zijn ook leerkracht. Na mijn vwo wilde ik ook iets in die richting doen, maar op vwo-niveau kom je dan al snel uit bij sociologie of bewegingswetenschappen. Dat is niet hetzelfde als voor de klas staan. Maar toen kwam ik erachter dat er ook een academische pabo is: een mix van wetenschappelijk onderwijs en praktijkvakken uit de pabo. Op de meeloopdag zag ik: dit is het beste van twee werelden.”

  Twee diploma's
  “Wat mij vooral aansprak was de variatie. De ene dag sta je te kleien in een praktijkles, de andere dag volg je in een collegezaal het vak onderwijspsychologie. En na vier jaar heb je twee diploma's: voor de pabo en voor pedagogische wetenschappen. Je kunt dus nog kiezen of je voor de klas wilt of liever de onderwijswetenschappen of orthopedagogiek in.”

  Speciaal basisonderwijs
  “Stagelopen vond ik het allerleukst. Dat doe je meteen vanaf jaar 1. In het begin kijk je nog vooral wat er op je afkomt, maar je brengt steeds meer diepgang in je lessen. Via stages en meeloopdagen kwam ik erachter dat de sbo-doelgroep mij aantrok. Ik vind het tof dat kinderen die in het regulier onderwijs vastlopen toch hun plezier in het onderwijs terugvinden binnen het sbo. Het is een diverse doelgroep met gedrags- en leerproblemen, van ADHD tot hechtingsstoornissen. In het reguliere onderwijs zijn deze kinderen vaak buitenbeentjes. Dan is het mooiste wat je dus kunt horen, dat ze hier weer met een lach naar school gaan.”

  Verdieping in zorg
  “In de AOLB zit een verdieping in zorg en leren. Je leert wat kinderen nodig hebben om te leren, en dus ook wat je kunt doen voor kinderen die in het reguliere onderwijs niet meekomen. De opleiding gaf me een onderzoekende houding ten opzichte van de manier waarop het onderwijs wordt ingericht. Het valt mij bijvoorbeeld op dat veel scholen, ook de onze, bepaalde vakken altijd op hetzelfde tijdstip geven. Terwijl kinderen niet de hele dag hetzelfde concentratieniveau hebben. Bijvoorbeeld door het bioritme of door uitgewerkte medicatie, wat bij ons op school veel voorkomt. Mijn aangeleerde kritische houding leverde het idee op om de roosters zo in te richten dat alle leerlingen ieder vak goed kunnen volgen. De opleiding heeft me dus heel goed voorbereid op dit werkveld.”

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	alumnus Ygerne Imhoff

  Met mijn academische achtergrond onderzoek ik of onderwijsvernieuwingen bewezen effectief zijn.

  – alumnus Ygerne Imhoff
  Lees verder

  Ygerne Imhoff (28) deed de Academische pabo (AOLB), waarna ze verder studeerde aan twee masters. Het bereidde haar voor op een veelzijdige en uitdagende toekomst: ze geeft les aan kleuters aan de dr. Theun de Vriesskoalle in Feanwâlden, is er daarnaast intern begeleider én begeleidt als schoolopleider pabostudenten. Ook denkt ze mee over de onderwijskwaliteit.

  “De Academische pabo is interessant doordat praktijk en theorie elkaar versterken. Enerzijds is er door stage en theorie focus op het ‘leerkracht worden’, met Pabo-vakken zoals taal, rekenen, wereldoriëntatie, drama en pedagogiek. Anderzijds krijg je bredere theoretische achtergronden en vaardigheden: een wetenschappelijke verdieping in de ontwikkeling van leerlingen, in zorg voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen en ook statistiek en onderzoek. Eigenlijk volg je in vier jaar tijd twee opleidingen. En je kunt makkelijk doorstromen: na de Academische pabo studeerde ik verder aan een master pedagogische wetenschappen en een master onderwijswetenschappen.”

  Verwondering in het kleuteronderwijs
  “Tijdens de opleiding loop je in alle groepen stage. Zo kwam ik erachter dat ik kleuteronderwijs leuk vind. Je kunt kleuters veel leren, waarbij je kunt aansluiten bij de ontwikkeling van elk kind. En je kunt er je eigen creativiteit in kwijt, doordat je de invulling van de leerdoelen makkelijk kunt koppelen aan zelfgekozen thema’s. Bijvoorbeeld je samen met de kinderen verwonderen over hoe sneeuw ontstaat, of filosoferen over dino’s.”

  Half jaar in het buitenland
  “Als facultatief onderdeel van de studie ging ik ook een half jaar naar het Noorse Trondheim, waar ik vakken aan de universiteit volgde en op excursie ging naar scholen. Noorwegen heeft een inclusiever onderwijssysteem waarin alle kinderen naar dezelfde school moeten kunnen gaan, ondanks eventuele beperkingen. Ook viel op dat er veel buiten plaatsvindt, ze trekken er lekker op uit de natuur in. Binnen de Nederlandse Pabo’s ligt de focus natuurlijk op ons eigen onderwijssysteem. Het was interessant om ook eens te kijken hoe het in een ander land gaat.”

  Focus op onderwijskwaliteit
  “Hoewel ik kleuteronderwijs erg leuk vind, wist ik al vrij snel dat ik meer wilde dan alleen voor de klas staan. Mijn directrice gaf me op jonge leeftijd al kansen om mijn ambities te volgen. Zo ben ik als intern begeleider onder andere verantwoordelijk voor de leerlingenzorg bij ons op school en maak ik analyses van de toetsresultaten. Daarnaast denk ik graag mee over de onderwijskwaliteit op bovenschools niveau, waardoor ik het strategisch beleid mag vertalen naar concrete acties.
  De Academische Pabo (AOLB) heeft me daar goed op voorbereid, omdat ik er leerde om met een kritische onderzoekende houding naar allerlei ontwikkelingen in het onderwijs te kijken. Kortgeleden werd bijvoorbeeld het digitale rekenen op tablets op veel scholen geïmplementeerd; voor de verwerking van de instructie komen sommige scholen daar nu toch van terug. Met mijn academische achtergrond onderzoek ik of dit soort onderwijsvernieuwingen een hype zijn of dat wetenschappelijk aangetoond is dat het daadwerkelijk bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs.”

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	alumnus Marrit Wiersma

  Als beleidsmedewerker kan ik verschil maken, op een andere manier dan voor de klas.

  – alumnus Marrit Wiersma
  Lees verder

  Met een diploma van de Academische pabo (AOLB) gaan er veel deuren open in onderwijsland. Hoewel Marrit Wiersma (24) de opleiding deed met het idee om voor de klas te staan, werd ze al snel beleidsmedewerker bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Daar levert ze een mooie bijdrage aan kansengelijkheid in het onderwijs.

  “Mijn moeder is werkzaam in het speciaal onderwijs. Als klein meisje mocht ik weleens met haar mee. Dat was mijn inspiratiebron om ook in het onderwijs te gaan werken. Door de combinatie van praktijk en wetenschap leek de Academische pabo mij de ideale opleiding. Ik had sterk het idee dat ik daarna voor de klas zou staan. Na mijn afstuderen deed ik dat ook een jaar, zodat ik de basis goed in de vingers kreeg. Toen ik ter verrijking een master Onderwijswetenschappen, richting Onderwijs en Innovatie deed , liep ik stage bij het ministerie van OCW. Dat beviel zo goed dat ik er na mijn master solliciteerde . Hier kan ik ook verschil maken in het onderwijs, op een andere manier dan voor de klas.

  Het beste voor alle kinderen
  “Ik werk bij de directie Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning, waar ik samen met collega’s beleid maak voor onderwijsdossiers zoals hoogbegaafdheid, dyslexie en tolken en meeneembare voorzieningen . Wij streven ernaar het beste voor alle kinderen te organiseren, zodat ze optimaal profiteren van het onderwijs. Daarvoor kijk ik wat er speelt en wat daar vanuit het ministerie voor nodig is, zoals een maatregel of subsidie. Om goed aan te sluiten op het werkveld spreek ik met alle betrokken partijen, dus ik doe ook werkbezoeken bij scholen. Daar vinden ze het fijn dat ik praktische kennis heb van het onderwijs. Laatst bracht ik een bezoek aan de basisschool waar ik zelf een jaar heb gewerkt, omdat zij op een inclusieve manier onderwijs creëren voor (hoog)begaafde leerlingen. We wilden onderzoeken hoe zij het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen vormgeven, en wat ze nog nodig hebben van het ministerie.”

  Wetenschappelijke inzichten in de les
  “Op de opleiding pasten we wetenschappelijke inzichten meteen toe in de klas. We verdiepten ons bijvoorbeeld in positive behaviour support : leerlingen aanzetten tot leren door het positieve gedrag te benoemen. Dus niet zeggen: ‘Wat vervelend dat het niet is gelukt’, maar benadrukken wat er wél goed gaat. In elke les die we gaven, probeerden we of zulke inzichten ook werkten voor onze eigen leerlingen. En dat werkte zeker! Door de verbinding van de praktijk met de wetenschap ben ik heel blij dat ik deze bachelor heb gekozen.”

  Onderzoekende houding
  “Iets heel belangrijks wat je ontwikkelt op de Academische pabo is een kritische blik. Als ik een onderzoeksconclusie lees, vraag ik me altijd af: hoe is dit onderzocht? Ook bekijk ik altijd hoe ik mijn eigen handelen kan aanpassen aan de hulpvraag van leerlingen. Als iets niet goed gaat, bekijk ik wat ik zélf anders kan doen. Als beleidsmedewerker heb ik nu nog steeds die onderzoekende houding. Ik probeer te kijken wat er nodig is om in te spelen op de hulpvragen uit de praktijk.”

  Foto: Floor Catshoek, Ministerie van OCW
  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • Bekijk deze videoSluiten

Stagelopen

Bij de AOLB kun je stagelopen op openbare, Protestants-Christelijke en Katholieke basisscholen in Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel.

In het eerste studiejaar loop je stage in de bovenbouw, in het tweede jaar in de onderbouw. In het derde jaar mag je zelf kiezen voor een groep en is er ook een mogelijkheid om een halfjaar stage te lopen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Lees meer

Wat doen onze alumni?

De AOLB onderhoudt goed contact met haar alumni. Ze komen terug op de opleiding om te vertellen over hun werk, ze geven workshops en sommigen begeleiden als mentor een stagiair in hun eigen klas. Daarnaast is er een AOLB-pagina op LinkedIn waar veel alumni lid van zijn, die we gebruiken om hen te informeren over de opleiding, landelijke scholingsdagen en vacatures.

Uit onze laatste enquête onder onze alumni blijkt dat 69 procent als leraar in het basisonderwijs werkt. Van die 69 procent heeft 54 procent naast het lesgeven een aanvullende taak op de school, zoals die van bouwcoördinator of intern begeleider.
31 procent van onze alumni werkt ook in het onderwijs, maar dan in andere beroepen, zoals: schooldirecteur, onderwijsinspecteur, beleidsmedewerker, orthopedagoog, onderwijsadviseur en onderwijsontwikkelaar. Anderen zijn zelfstandig ondernemer met een eigen praktijk, werken bij een onderwijsuitgeverij of op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook zijn er afgestudeerde AOLB’ers die lesgeven aan het hbo of de universiteit en/of een promotieonderzoek doen.

Lees meer

Studieverenigingen

ODIOM

Als student van de opleidingen Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen, de AOLB en de schakelopleiding van Pedagogiek (SPO), kun je lid worden van ODIOM, een gezellige en actieve studievereniging.
Als lid profiteer je van korting op alle benodigde studieboeken en ontvang je tweewekelijks de nieuwsbrief. ODIOM telt ruim 800 leden en organiseert jaarlijks een breed scala aan leerzame, sportieve en sociale activiteiten, zoals gastcolleges, excursies naar pedagogische en onderwijskundige instellingen, het introductiekamp voor eerstejaars, buitenlandse reizen, borrels en feesten.
https://www.odiom.nl/
Lees meer
Studentprofiel

Jij

 • ziet het wel zitten om voor de klas te staan, maar je wilt ook graag iets doen met je vwo-diploma;
 • hebt affiniteit met kinderen in de basisschoolleeftijd en wil bijdragen aan hun ontwikkeling;
 • bent geïnteresseerd in het onderwijs en wil graag een rol spelen bij het in praktijk brengen van de nieuwste onderzoeksinzichten;
 • wil bijdragen aan goed onderwijs voor alle kinderen en hebt oog voor verschillen tussen kinderen.
(Bindend) studieadvies

Voor het RUG-BSA moet je 20 van de 25 RUG studiepunten halen in het eerste jaar. Als je dit niet haalt, dan kan je, in overleg met de examencommissie van de Pabo, verder gaan als student op de reguliere Pabo.

Studiebegeleiding

De studieadviseur van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs houdt spreekuur op afspraak en is bereikbaar via e-mail, voor contactgegevens zie 'Contact'. Verloopt je studievoortgang niet naar wens, dan word je opgeroepen voor een gesprek.

Elke student is ondergebracht in een studiegroep onder leiding van een Stage- en studieloopbaanbegeleider (SSLB). In deze studiegroep word je begeleid bij de voortgang van je stage en studie. De studieloopbaanbegeleider staat in nauw contact met de studieadviseur.

Aansluitende master programma's