Skip to ContentSkip to Navigation
EducationBachelor's degree programmesLawJuridische Bestuurskunde
Header image Juridische Bestuurskunde

Juridische Bestuurskunde

Hoe kan de overheid ervoor zorgen dat we minder fossiele brandstoffen gebruiken? Hoe kan radicalisering worden tegengaan? Wat kan de overheid doen om asielzoekers te verdelen over Nederland?

Deze vragen kunnen worden beantwoord met bestuurskundige én juridische inzichten. De bestuurskunde laat zien hoe de overheid maatschappelijke problemen oplost. Het recht geeft inzicht in de bevoegdheden van het bestuur en de bescherming die de burger geniet tegen het gebruik van die bevoegdheden. De combinatie van juridische en bestuurskundige inzichten levert zowel een bijdrage aan het functioneren van de overheid als dat van onze samenleving.
In de praktijk is er behoefte aan juristen die oog hebben voor de complexe omgeving waarin beleid tot stand komt en bestuurskundigen die weten hoe overheid en recht functioneren. Door de combinatie van juridische en bestuurskundige vakken vormt de (unieke) bacheloropleiding Juridische Bestuurskunde een uitstekende basis voor veel verschillende beroepen, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. Je kunt denken aan beleidsadviseur, (bestuurs)jurist, manager of bestuurder (bijvoorbeeld burgemeester).

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLB in Rechtsgeleerdheid
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
50700
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Studie in Cijfers
Waarom dit programma in Groningen?

Juridische Bestuurskunde bereidt voor op een carrière bij een decentrale overheid zoals de provincie, de gemeente of het waterschap, maar ook bij ministeries, zbo's of semi-overheidsinstellingen.

Daarnaast komen veel afgestudeerden terecht in de marktsector, in organisaties die de publieke sector ondersteunen, zoals onderzoeks- en consultancybureaus. De richting is uniek in zijn soort in Nederland. Met een multidisciplinaire invalshoek waarin naast het recht ook politicologie, economie en sociologie een belangrijke rol spelen zijn afgestudeerde juristen met een specialisatie in de Juridische Bestuurskunde erg gewild bij werkgevers.

Programma

De bachelor begint met een algemeen jaar, waarin de studenten van de richting Juridische Bestuurskunde zich samen met de studenten van de richting Nederlands Recht verdiepen in de grondslagen van het recht. Deze verdieping is nodig om fundamentele kennis over het recht te verkrijgen. De kaders die je je hierdoor eigen maakt zijn nodig om maatschappelijke problemen te kunnen analyseren. Daarnaast leer je door deze vakken op een gestructureerde manier denken.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Algemene Rechtswetenschap 1 (10 EC)
Rechtsgeschiedenis 1 (5 EC)
Algemene Rechtswetenschap 2 (10 EC)
Staatsrecht 1 (5 EC)
Bestuursrecht: inleiding (5 EC)
Burgerlijk recht 1 (10 EC)
Juridische onderzoeksvaardigheden 1 (5 EC)
Strafrecht 1 (10 EC)

In het tweede jaar start je met de afstudeerrichting Juridische Bestuurskunde. Jouw juridische kennis wordt verdiept door vakken als overheidsbesluitvormingsrecht, daarnaast wordt jouw kennis aangevuld met kennis op het gebied van de bestuurskunde, beleidswetenschappen, rechtssociologie, economie en onderzoekstechnieken.

Door deze vakken leer je hoe organisaties functioneren als het gaat om financiën, samenwerking, macht en invloed en het voeren van onderhandelingen. Daarnaast leer je hoe je wetenschappelijk verantwoord onderzoek kunt doen.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Bestuursrecht: besluitvorming (10 EC)
Elementaire bestuurskunde (5 EC)
Burgerlijk recht 2 (10 EC)
Inleiding rechtssociologie (5 EC)
Beleidsanalyse (5 EC)
Rechtseconomie (5 EC)
Staatsrecht 2 (5 EC)
Bestuursrecht: rechtsbescherming (5 EC)
Methoden Sociaalw. onderzoek (10 EC)

Het derde jaar van de studie biedt een mix van juridische en multidisciplinaire vakken, zoals bestuurskunde, organisatie & bestuur, theorie sociale wetenschappen, openbare financiën en Europees recht. De bachelorfase wordt afgesloten met een bestuurskundig onderzoekproject, waarin je kennis maakt met de praktijk en waarin je een onderzoek doet waarmee je aantoont dat je bestuurskundige vaardigheden hebt ontwikkeld.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Internationaal Publiek Recht (5 EC)
Staatsrecht 3 (5 EC)
Theorie Sociale Wetenschappen (5 EC)
Europees recht (10 EC)
Openbare financiën (5 EC)
Bestuur en recht (5 EC)
Organisatie en bestuur (10 EC)
Bestuurskundig onderzoeksproject (10 EC)
Burgerlijk recht 3 (5 EC)

Curriculum

In het eerste jaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid ligt de nadruk op juridische vakken. Denk bijvoorbeeld aan de vakken bestuursrecht en staatsrecht.

In het tweede jaar start je met de afstudeerrichting Juridische Bestuurskunde. Jouw juridische kennis wordt vanaf dat moment aangevuld met kennis op het gebied van de bestuurskunde, beleidswetenschappen, sociologie, economie en organisatiewetenschappen. Je sluit de bachelor af met een praktijkonderzoek in opdracht van bijvoorbeeld een gemeente of provincie.

Programma-opties
Honours College (honoursprogramma)

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours) programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honours studenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Meer informatie over deze optie

Richtingen Bachelor rechtsgeleerdheid (track)

In de Bachelor rechtsgeleerdheid is de propedeuse voor iedereen gelijk. Daarna kun je kiezen uit één van de volgende richtingen: Nederlands recht, internationaal en Europees recht, IT-recht, fiscaal recht, notarieel recht en juridische bestuurskunde. Deze pagina geeft informatie over de richting juridische bestuurskunde binnen de Bachelor rechtsgeleerdheid.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • HBO propedeuse

  Alleen een propedeuse HBO-rechten en HBO-SJD

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt een studiekeuzecheck. Deelname is verplicht. Het advies is niet bindend.

 • Er is een online vragenformulier.
 • De opleiding kan de studiekiezer uitnodigen voor een aanvullend gesprek.
 • Er zijn speciale matchingsdagen. Deelname is verplicht.
  • Eén of meer proefcolleges.
  • Een toets (n.a.v. lesstof/college).

Aanmeldingsprocedure

Kijk voor een volledig overzicht van de toelatingsprocedure op http://www.rug.nl/rechten/ds

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202001 september 2020
EU/EEA studenten15 mei 202001 september 2020
non-EU/EEA studenten15 mei 202001 september 2020
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
EU/EER2020-2021€ 2143voltijd

Gehalveerd wettelijk collegegeld voor eerstejaars: https://www.rug.nl/education/tuition-fees-halved

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

De juridische kant van de studie stelt je in staat om tal van juridische taken in de publieke sector te verrichten. De bestuurskundige vorming geeft je de intellectuele bagage om door te groeien naar beleidsadviserende en leidinggevende functies. De ervaring heeft uitgewezen dat er in de bestuurlijke praktijk veel behoefte is aan deze combinatie van kwalificaties.Studenten die de bachelor en de master in deze richting hebben afgerond hebben over het algemeen weinig moeite met het vinden van een baan. Zij komen terecht bij zowel de overheid als bij maatschappelijke ondernemingen en in het bedrijfsleven (bijvoorbeeld in de adviessector).

De functies waarin je terecht kunt komen zijn divers:
* Onderzoeker: bijvoorbeeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat dat wil weten waarom de privatisering van de NS niet de resultaten bracht die waren verwacht.
* Beleidsadviseur of -manager: veel van onze afgestudeerden werken bij een organisatie in het publieke domein als manager (gemeentesecretaris, directeur of afdelingshoofd) of beleidsadviseur.
* (Bestuurs)jurist: Denk aan een functie op de juridische afdeling bij een gemeente of provincie,
* Beleidsbepaler: verschillende studenten kiezen voor een loopbaan als bestuurder of politicus, en vervullen functies als gemeenteraadslid, wethouder, burgemeester of minister/staatssecretaris

Onze afgestudeerden hebben één ding gemeen: ze doen werk dat relevant is voor onze samenleving.


Potentiële beroepen

 • Beleidsmedewerker of -adviseur
 • Manager van een ambtelijke organisatie
 • Bestuurder
 • Bestuursjurist
 • Adviseur/consultant
Onderzoek

Onderzoek juridische bestuurskunde

Het onderzoek van de faculteit is ondergebracht in het Centre for Law and Governance, waarin alle vakgroepen participeren. De zes programma's van dit centrum bestuderen de ontwikkeling van nationale en supranationale juridische systemen in de richting van goed of beter maatschappelijk bestuur.

Onderzoek van juridische bestuurskunde vindt grotendeels plaats binnen het programma Public Trust and Public Law. Dit programma is gericht op het bestuderen van de werking van 'vertrouwen' in relaties tussen bestuur en burgers en onderzoekt onder andere hoe het bestuursrecht het vertrouwen in de overheid kan bevorderen. Het onderzoek vindt plaats in een multidisciplinaire setting, waar zowel het bestuurs- en staatsrecht als verschillende sociale wetenschappelijke disciplines deel van uitmaken.

Medewerkers van de vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde verrichten onderzoek met maatschappelijke relevantie op het snijvlak van overheid, bestuur en samenleving. Daarbij worden juridische en sociaal-wetenschappelijke perspectieven afgewisseld. Het gaat om onderzoek naar het functioneren van de rechtspraak in ons land, om evaluaties van wetten, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, de Voetbalwet of de Crisis- en herstelwet, maar ook om onderzoeken op het terrein van het omgevingsrecht, sociale zekerheid en migratierecht. Waar mogelijk betrekken de docenten het onderzoek bij de inhoud van de afzonderlijke vakken bij het afsluitende onderdeel van de bachelor.

Kijk voor meer informatie bij het onderzoeksprogramma Public Trust and Public Law.

Onderzoekers in beeld:

Testimonial mr. dr. A. Tollenaar (adjunct directeur Groningen Graduate School of Law en Universitair Hoofddocent):
'Hoe worden wettelijke regels toegepast door ambtenaren? Hoe kan het dat handhavingsinstrumenten (boetes, dwangsommen) niet worden benut? Wat maakt dat een burger tevreden terugkijkt op een bezwaarschriftprocedure? Naar deze en andere vragen is door mij en door mijn collega's onderzoek gedaan. De uitkomsten van dat onderzoek en vooral ook de achterliggende wetmatigheden, komen uitgebreid aan de orde in de studie juridische bestuurskunde, onder meer in het bachelorvak bestuur en recht'.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Open DagBroerstraat 5Meer informatie
Open dagBroerstraat 5Meer informatie
Open dagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Juridische Bestuurskunde, neem dan contact op:

 • 
						Testimonial van	Jorn Travaille

  Student Jorn: Een mooie opstap voor een baan in het publiek domein

  – Jorn Travaille
  Lees verder

  Tijdens deze studie leer je kwesties van verschillende kanten te belichten en je krijgt inzicht in allerlei processen uit de praktijk. Zo kom je er achter waarom dingen werken zoals ze werken in bijvoorbeeld de politiek of in de media. Een bijkomend en niet onbelangrijk voordeel van deze richting is dat de baanperspectieven over het algemeen gunstig zijn.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Nils Nijdam

  Alumnus Nils Nijdam: Ik werk dicht tegen het politiek bestuur van de stad aan

  – Nils Nijdam
  Lees verder

  Na m'n studie wilde ik graag in de publieke sector aan de slag, dus ik solliciteerde bij de gemeente Den Haag. Ik ben daar in 2008 begonnen en werk daar nog steeds, inmiddels in mijn vierde functie.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Albert Jan Tollenaar

  Docent Albertjan Tollenaar: Juridische bestuurskunde raakt aan het leven van alledag

  – Albert Jan Tollenaar
  Lees verder

  Als universitair docent ben ik verbonden aan de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde. Ik geef les in de onderzoeksmaster en daarnaast geef ik vakken voor de studie 'juridische bestuurskunde'. Dat zijn vakken waarin de werking van het openbaar bestuur en in het bijzonder de betekenis van het recht daarin aan de orde komt.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Irma Bosma

  “Een veelzijdige opleiding die ontzettend veel mogelijkheden biedt”

  – Irma Bosma
  Lees verder

  Toen ik op de middelbare school mijn studiekeuze moest gaan maken werd ik overweldigd door de hoeveelheid mogelijkheden die er waren. Daarom besloot ik om veel open dagen te bezoeken en mij breed te oriënteren. Door het bezoeken van open dagen krijg je een goed beeld van de studie en de universiteit.

  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • 
						Testimonial van	Heinrich Winter

  Docent Heinrich Winter: 'Een unieke opleiding'

  – Heinrich Winter
  Lees verder

  Sinds 1986 werk ik bij de RUG en ik kan er nog steeds niet genoeg van krijgen. Mijn werk bestaat uit de klassieke onderverdeling: onderwijs, onderzoek en bestuur. Onderwijs voer ik uit in de bachelor Juridische Bestuurskunde en master Recht en Bestuur, zowel in Groningen als in Leeuwarden waar we in september 2018 zijn gestart met de master (afstudeerrichting) Governance and Law in Digital Society.

  Sluiten
Studentprofiel

De student Juridische Bestuurskunde is maatschappelijk betrokken en nieuwsgierig. Hij of zij heeft kennis en vaardigheden op het gebied van het recht en de bestuurskunde, en vraagt zich continu af hoe deze kennis een bijdrage kan leveren aan (het verbeteren van) de aanpak van sociale problemen. De wetenschappelijke opleiding biedt de student vaardigheden om vraagstukken grondig te analyseren en met reële adviezen te komen.

(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

De vakken die je in het eerste studiejaar volgt, kunnen je 60 ECTS (studiepunten) opleveren. Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Heb je 45 ECTS of meer behaald, dan krijg je een positief studieadvies. Je kunt dan in het tweede jaar gewoon doorstuderen. Heb je minder dan 45 ECTS behaald, dan krijg je een negatief studieadvies en mag je helaas niet doorgaan met je studie Rechtsgeleerdheid aan de RUG.

Hebben zich in het eerste jaar zeer bijzondere, zwaarwegende, persoonlijke omstandigheden voorgedaan? Dan kan het zijn dat we daar rekening mee houden in het studieadvies, dus meld dergelijke omstandigheden altijd tijdig bij de studieadviseur!

Studiebegeleiding

Voor eerstejaars studenten zijn er studiestartgroepen. Dit is een mentor-systeem waarbij een kleine groep eerstejaars wekelijks begeleid wordt door een ouderejaars student, die je op weg helpt bij het studeren.

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Aansluitende master programma's