Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Law Juridische Bestuurskunde
Header image Juridische Bestuurskunde

Juridische Bestuurskunde

Hoe kan de overheid ervoor zorgen dat we minder fossiele brandstoffen gebruiken? Hoe kan radicalisering worden tegengaan? Wat kan de overheid doen om asielzoekers te verdelen over Nederland?

Deze vragen kunnen worden beantwoord met bestuurskundige én juridische inzichten. De bestuurskunde laat zien hoe de overheid maatschappelijke problemen oplost. Het recht geeft inzicht in de bevoegdheden van het bestuur en de bescherming die de burger geniet tegen het gebruik van die bevoegdheden. De combinatie van juridische en bestuurskundige inzichten levert zowel een bijdrage aan het functioneren van de overheid als dat van onze samenleving.

In de praktijk is er behoefte aan juristen die oog hebben voor de complexe omgeving waarin beleid tot stand komt en bestuurskundigen die weten hoe overheid en recht functioneren. Door de combinatie van juridische en bestuurskundige vakken vormt de (unieke) afstudeerrichting Juridische Bestuurskunde een uitstekende basis voor veel verschillende beroepen, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. Je kunt denken aan beleidsadviseur, (bestuurs)jurist, manager of bestuurder (bijvoorbeeld burgemeester).

Wil je meer weten over deze afstudeerrichting van de bachelor Rechtsgeleerdheid? Op de weblog van Juridische Bestuurskunde vind je interessante artikelen voor aankomende en huidige studenten van de bachelor en master Juridische Bestuurskunde.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLB in Rechtsgeleerdheid
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
50700
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Studie in Cijfers
Waarom dit programma in Groningen?

Juridische Bestuurskunde bereid voor op een carrière bij een decentrale overheid zoals de provincie, de gemeente of het waterschap, maar ook bij ministeries, zbo's of semi-overheidsinstellingen.

Daarnaast komen veel afgestudeerden terecht in de marktsector, in organisaties die de publieke sector ondersteunen, zoals onderzoeks- en consultancybureaus. De richting is uniek in zijn soort in Nederland. Met een multidisciplinaire invalshoek waarin naast het recht ook politicologie, economie en sociologie een belangrijke rol spelen zijn afgestudeerde juristen met een specialisatie in de Juridische Bestuurskunde erg gewild bij werkgevers.

Programma

De bachelor begint met een algemeen jaar, waarin de studenten van de richting Juridische Bestuurskunde zich samen met de studenten van de richting Nederlands Recht verdiepen in de grondslagen van het recht. Deze verdieping is nodig om fundamentele kennis over het recht te verkrijgen. De kaders die je je hierdoor eigen maakt zijn nodig om maatschappelijke problemen te kunnen analyseren. Daarnaast leer je door deze vakken op een gestructureerde manier denken.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Algemene Rechtswetenschap 1 (10 EC)
Rechtsgeschiedenis (5 EC)
Studiestartgroep
Algemene Rechtswetenschap 2 (10 EC)
Staatsrecht 1 (5 EC)
Bestuursrecht: inleiding (5 EC)
Burgerlijk recht 1 (10 EC)
Kies Bewust; jouw beroepsperspectief (facultatief)
Juridische onderzoeksvaardigheden 1 (5 EC)
Strafrecht 1 (10 EC)

In het tweede jaar start je met de afstudeerrichting Juridische Bestuurskunde. Jouw juridische kennis wordt verdiept door vakken als overheidsbesluitvormingsrecht, daarnaast wordt jouw kennis aangevuld met kennis op het gebied van de bestuurskunde, beleidswetenschappen, rechtssociologie, economie en onderzoekstechnieken.

Door deze vakken leer je hoe organisaties functioneren als het gaat om financiën, samenwerking, macht en invloed en het voeren van onderhandelingen. Daarnaast leer je hoe je wetenschappelijk verantwoord onderzoek kunt doen.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Bestuursrecht: besluitvorming (10 EC)
Elementaire bestuurskunde (5 EC)
Burgerlijk recht 2 (10 EC)
Inleiding rechtssociologie (5 EC)
Beleidsanalyse (5 EC)
Rechtseconomie (5 EC)
Staatsrecht 2 (5 EC)
Bestuursrecht: rechtsbescherming (5 EC)
Methoden Sociaalw. onderzoek (10 EC)

Het derde jaar van de studie biedt een mix van juridische en multidisciplinaire vakken, zoals bestuurskunde, organisatie & bestuur, theorie sociale wetenschappen, openbare financiën en Europees recht. De bachelorfase wordt afgesloten met een bestuurskundig onderzoekproject, waarin je kennis maakt met de praktijk en waarin je een onderzoek doet waarmee je aantoont dat je bestuurskundige vaardigheden hebt ontwikkeld.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Internationaal Publiek Recht (5 EC)
Staatsrecht 3 (5 EC)
Theorie Sociale Wetenschappen (5 EC)
Openbare financiën (5 EC)
Recht van de Europese Unie (10 EC)
Bestuur en recht (5 EC)
Organisatie en bestuur (10 EC)
Bestuurskundig onderzoeksproject (10 EC)
Burgerlijk recht 3 (5 EC)

Curriculum

In het eerste jaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid ligt de nadruk op juridische vakken. Denk bijvoorbeeld aan de vakken bestuursrecht en staatsrecht.

In het tweede jaar start je met de afstudeerrichting Juridische Bestuurskunde. Jouw juridische kennis wordt vanaf dat moment aangevuld met kennis op het gebied van de bestuurskunde, beleidswetenschappen, sociologie, economie en organisatiewetenschappen. Je sluit de bachelor af met een praktijkonderzoek in opdracht van bijvoorbeeld een gemeente of provincie.

Programma-opties
Honours College (honoursprogramma)

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours) programma van 30 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honours studenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Meer informatie over deze optie

Richtingen Bachelor rechtsgeleerdheid (track)

In de Bachelor Rechtsgeleerdheid is de propedeuse voor iedereen gelijk.

Daarna kun je kiezen uit één van de volgende richtingen: Nederlands recht, internationaal en Europees recht, IT-recht, fiscaal recht, notarieel recht en juridische bestuurskunde. Deze pagina geeft informatie over de richting juridische bestuurskunde binnen de Bachelor rechtsgeleerdheid.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • VWO Natuur & Techniek
 • VWO Natuur & Gezondheid
 • VWO Economie & Maatschappij
 • VWO Cultuur & Maatschappij
 • HBO propedeuse

  Alleen een propedeuse HBO-rechten en HBO-SJD

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt een studiekeuzecheck. Deelname is optioneel. Het advies is niet bindend.

Toelichting

Matching is een laatste check van je studiekeuze waarna je definitief besluit of de studie wel leuk en interessant genoeg is en of jij bij de studie past. Alle aankomende studenten hebben recht op deelname aan matchingsactiviteiten.

Als je je voor het eerste jaar van een opleiding, moet je dit uiterlijk op 1 mei doen. Dit is wettelijk vastgelegd. Vervolgens heb je recht op een zogeheten matchingsactiviteit. Bij zo'n activiteit check je of jij en de studie bij elkaar passen. Elke opleiding doet de matching een beetje anders. Je krijgt vanzelf bericht en uitleg als je je hebt aangemeld via Studielink.

Aanmeldingsprocedure

Kijk voor een volledig overzicht van de toelatingsprocedure op http://www.rug.nl/rechten/ds

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202501 september 2025
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

De ervaring leert dat er in de praktijk van het openbaar bestuur steeds veel behoefte blijkt te bestaan aan academisch gevormde bestuurskundigen met een grondige kennis van het recht.

Arbeidsmarkt

De juridische kant van de studie stelt je in staat om tal van juridische taken in de publieke sector te verrichten. De bestuurskundige vorming geeft je de intellectuele bagage om door te groeien naar beleidsadviserende en leidinggevende functies. De ervaring heeft uitgewezen dat er in de bestuurlijke praktijk veel behoefte is aan deze combinatie van kwalificaties.

Studenten die de bachelor en de master in deze richting hebben afgerond hebben over het algemeen weinig moeite met het vinden van een baan. Zij komen terecht bij zowel de overheid als bij maatschappelijke ondernemingen en in het bedrijfsleven (bijvoorbeeld in de adviessector).

De functies waarin je terecht kunt komen zijn divers:
* Onderzoeker: bijvoorbeeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat dat wil weten waarom de privatisering van de NS niet de resultaten bracht die waren verwacht.
* Beleidsadviseur of -manager: veel van onze afgestudeerden werken bij een organisatie in het publieke domein als manager (gemeentesecretaris, directeur of afdelingshoofd) of beleidsadviseur.
* (Bestuurs)jurist: Denk aan een functie op de juridische afdeling bij een gemeente of provincie,
* Beleidsbepaler: verschillende studenten kiezen voor een loopbaan als bestuurder of politicus, en vervullen functies als gemeenteraadslid, wethouder, burgemeester of minister/staatssecretaris

Onze afgestudeerden hebben één ding gemeen: ze doen werk dat relevant is voor onze samenleving.

Potentiële beroepen

 • Beleidsmedewerker of -adviseur
 • Manager van een ambtelijke organisatie
 • Bestuurder
 • Bestuursjurist
 • Adviseur/consultant
Onderzoek

Onderzoek juridische bestuurskunde

Het onderzoek van de faculteit is ondergebracht in het Centre for Law and Governance, waarin alle vakgroepen participeren. De zes programma's van dit centrum bestuderen de ontwikkeling van nationale en supranationale juridische systemen in de richting van goed of beter maatschappelijk bestuur.

Onderzoek van juridische bestuurskunde vindt grotendeels plaats binnen het programma Public Trust and Public Law. Dit programma is gericht op het bestuderen van de werking van 'vertrouwen' in relaties tussen bestuur en burgers en onderzoekt onder andere hoe het bestuursrecht het vertrouwen in de overheid kan bevorderen. Het onderzoek vindt plaats in een multidisciplinaire setting, waar zowel het bestuurs- en staatsrecht als verschillende sociale wetenschappelijke disciplines deel van uitmaken.

Medewerkers van de vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde verrichten onderzoek met maatschappelijke relevantie op het snijvlak van overheid, bestuur en samenleving. Daarbij worden juridische en sociaal-wetenschappelijke perspectieven afgewisseld. Het gaat om onderzoek naar het functioneren van de rechtspraak in ons land, om evaluaties van wetten, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, de Voetbalwet of de Crisis- en herstelwet, maar ook om onderzoeken op het terrein van het omgevingsrecht, sociale zekerheid en migratierecht. Waar mogelijk betrekken de docenten het onderzoek bij de inhoud van de afzonderlijke vakken bij het afsluitende onderdeel van de bachelor.

Kijk voor meer informatie bij het onderzoeksprogramma Public Trust and Public Law.

Onderzoekers in beeld:

Testimonial mr. dr. A. Tollenaar (adjunct directeur Groningen Graduate School of Law en Universitair Hoofddocent):
'Hoe worden wettelijke regels toegepast door ambtenaren? Hoe kan het dat handhavingsinstrumenten (boetes, dwangsommen) niet worden benut? Wat maakt dat een burger tevreden terugkijkt op een bezwaarschriftprocedure? Naar deze en andere vragen is door mij en door mijn collega's onderzoek gedaan. De uitkomsten van dat onderzoek en vooral ook de achterliggende wetmatigheden, komen uitgebreid aan de orde in de studie juridische bestuurskunde, onder meer in het bachelorvak bestuur en recht'.

 • 
						Testimonial van	Nils Nijdam

  Alumnus Nils Nijdam: Ik werk dicht tegen het politiek bestuur van de stad aan

  – Nils Nijdam
  Lees verder

  Na m'n studie wilde ik graag in de publieke sector aan de slag, dus ik solliciteerde bij de gemeente Den Haag. Ik ben daar in 2008 begonnen en werk daar nog steeds, inmiddels in mijn vierde functie.

  Als senior beleidsadviseur vervul ik geen juridische functie. De vaardigheden vanuit mijn opleiding komen echter elke dag van pas. Daarbij moet je denken aan het analytisch kunnen denken en het snel kunnen verwerken van grote hoeveelheden informatie. Ook werk ik dicht tegen het politiek bestuur van onze stad aan. Het is dus handig om te weten hoe dat werkt.

  Ik houd me ook bezig met onze gemeentelijke invulling van de zogenaamde decentralisaties in het sociaal domein. Een overdracht van taken op het gebied van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet naar gemeenten toe. Een voor gemeenten bijzonder grote operatie die vanuit onder andere staatsrechtelijk en bestuurskundig oogpunt erg interessant is.

  Ik heb er zelf voor gekozen om naast de master Juridische Bestuurskunde ook de master Nederlands Recht, specialisatie Staats- en bestuursrecht, te volgen. Deze combinatie is mij uitstekend bevallen.

  Nils Nijdam is senior beleidsadviseur bij de gemeente Den Haag, Dienst Sociale Zaken & Werkgelegenheidsprojecten

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Alumnus Rico Tjepkema

  Geniet, leer jezelf kennen en doe nieuwe ervaringen op buiten de collegebanken. Dat komt je op zoveel manieren ten goede

  – Alumnus Rico Tjepkema
  Lees verder

  Eigenlijk heb ik twee banen. Bij de gemeente Leeuwarden ben ik strategisch adviseur voor het fysiek domein, een mooie uitdagende baan met veel afwisseling. Hierin houd ik me bezig met het adviseren van wethouders, managers en de organisatie over strategie en vertaling van ambities in beleidsstukken, in projecten en in het omgevingsplan.

  Ook vertegenwoordig ik de gemeente naar buiten toe, bijvoorbeeld in G40-verband, richting SNN en in provinciale/regionale projecten. Naast die baan ben ik gemeenteraadslid in mijn thuisgemeente en woonplaats Groningen.

  Strategisch na kunnen denken en hoofdlijnen bewaken zijn de belangrijkste eigenschappen. En dat vervolgens goed kunnen verwoorden binnen de organisatie en op tijd aandacht kunnen vragen voor de juiste zaken. Ondanks bepaalde specialismen waar ik goed in ben (politiek, bestuurskundig, juridisch), is strategisch adviseur zijn vooral een generalistische functie. Je moet de organisatie en externe spelers goed kennen en het leuk vinden verbindingen in netwerken te leggen.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Steven Kroesbergen

  “Daag jezelf uit en gun jezelf om fouten te maken. Verwelkom angst of ongemak, dit betekent dat je leert”

  – Steven Kroesbergen
  Lees verder

  Ik werk bij Agenda Stad, een programma bij het ministerie van BZK dat thematische samenwerkingen (City Deals) tussen gemeenten en departementen opzet. Het gezamenlijk creëren van doorbraken voor nieuw beleid of betere regelgeving is de belangrijkste drijfveer voor deze samenwerking. In deze deals staat één thema centraal zoals bijvoorbeeld circulair bouwen van woningen, kwetsbare burgers weerbaarder maken tegen cybercrime of komen tot een gezondere voedsel omgeving.

  In mijn rol als dealmaker breng ik deze partijen bij elkaar en zet ik een programma op waarin meerjarig aan een gemeenschappelijk doel wordt gewerkt.

  Voor mijn baan heb je een dosis nieuwsgierigheid, kennis van de overheid en strategisch inzicht nodig. Je moet de juiste vragen weten te stellen en mensen enthousiast kunnen maken over de samenwerking.

  Ik ben op deze plek gekomen via een traineeship van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), na mijn eerste opdracht als bestuursadviseur van het college van B&W van de gemeente Heemstede.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Danielle den Broeder

  De combinatie tussen de juridische en bestuurskundige vakken maakt de studie ontzettend boeiend en relevant.

  – Danielle den Broeder
  Lees verder

  Ik ben begonnen aan de bachelor rechtsgeleerdheid met het idee Nederlands recht te gaan studeren. Tijdens het eerste jaar kwam ik erachter dat ik graag breder opgeleid wil zijn dan alleen juridisch. Ik heb toen bij het vak juridische onderzoeksvaardigheden 1 gekozen voor juridische bestuurskunde. Daar ontdekte ik dat ik het leuk vind om bezig te zijn met maatschappelijke vraagstukken vanuit meerdere perspectieven, onder andere het juridische perspectief. Zodoende eindigde ik mijn eerste jaar heel anders dan dat ik zou denken, maar ik heb het ontzettend naar m'n zin!

  De praktijk komt veelvuldig aan bod bij deze afstudeerrichting. De casussen waar je mee gaat werken komen uit de praktijk, daarbij maak je bijvoorbeeld een beleidsanalyse of je schrijft een advies voor een publieke organisatie. Bij een aantal vakken krijg je regelmatig gastcolleges, dat is ontzettend leuk omdat je dan verhalen uit de praktijk hoort. Tegelijkertijd leer je daar over de ontzettend veel verschillende banen die aansluiten op de studie.

  De combinatie tussen de juridische en bestuurskundige vakken maakt de studie ontzettend boeiend en relevant. Tijdens de bestuurskundige vakken houd je je bezig met actuele maatschappelijke vraagstukken. Deze vraagstukken kan je juridisch duiden doordat je daar ook kennis over hebt. Die kennis komt goed van pas bij het proberen op te lossen van maatschappelijke problemen.

  Het leukste aan Juridische Bestuurskunde is dat je je bezighoudt met actuele maatschappelijke problemen. De problemen die het op het nieuws hoort worden behandeld bij college en je leert over de oorzaken en mogelijke oplossingen. Daardoor sluit de opleiding goed aan op de maatschappelijke werkelijkheid. Daarnaast vind ik het leuk dat de opleiding klein is, je leert daardoor medestudenten en docenten veel beter kennen.

  Naast de studie ben ik lid van een studenten- en studievereniging. Bij de studievereniging Dorknoper heb ik vorig jaar het jaarlijkse congres georganiseerd. Dat kan ik iedereen aanraden, je leert studiegenoten kennen en daarnaast doe je nuttige ervaring en connecties op. Komende maand ga ik beginnen met een stage bij de Veiligheidsregio IJsselland. Met Juridische Bestuurskunde kan je bij veel verschillende organisaties stagelopen omdat je zo breed bent opgeleid.


  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Irma Bosma

  “Een veelzijdige opleiding die ontzettend veel mogelijkheden biedt”

  – Irma Bosma
  Lees verder

  Toen ik op de middelbare school mijn studiekeuze moest gaan maken werd ik overweldigd door de hoeveelheid mogelijkheden die er waren. Daarom besloot ik om veel open dagen te bezoeken en mij breed te oriënteren. Door het bezoeken van open dagen krijg je een goed beeld van de studie en de universiteit.

  Toen ik de open dag van Rechten bezocht, was ik direct enthousiast en was voor mij de keuze snel gemaakt. Daarnaast geeft het bezoeken van een open dag je de mogelijkheid om met studenten te praten over de opleiding wat voor veel nieuwe inzichten kan zorgen. Vraag dus vooral!

  Het feit dat je je bij de opleiding Rechtsgeleerdheid nog niet direct vastpint aan een beroep, maar nog veel keuze hebt, vond ik erg prettig. Daarnaast ben ik altijd al maatschappelijk geïnteresseerd geweest en aangezien je het recht overal in de samenleving terugvindt was dit voor mij een extra pluspunt.

  De bachelor Juridische Bestuurskunde heeft de Rechtenstudie voor mij nog leuker gemaakt. Met deze bachelor ben je namelijk zowel bezig met het recht als met bestuurskunde (zoals de naam je waarschijnlijk al doet vermoeden). Wat ik daar erg interessant aan vind, is dat je ook de andere, meer maatschappelijke, kant van het recht bestudeert. Daarnaast leer je bijvoorbeeld meer over het waarom van bepaalde politieke besluiten. Ook is de opleiding over het algemeen erg actueel. Wanneer je er mee bezig bent besef je pas dat je het overal in het dagelijks leven tegen komt.

  Kortom, Juridische Bestuurskunde is een veelzijdige opleiding die ontzettend veel mogelijkheden biedt.

  Aangezien je toch een aantal jaar in de stad van je studie zult vertoeven, is het belangrijk dat je de stad ook leuk vindt. De stad Groningen staat natuurlijk bekend als studentenstad en niets is minder waar. Er is altijd wat te doen en het is een ontzettend gezellige stad. Daarnaast is er een verscheidenheid aan studie-, studenten- en sportverenigingen, dus zal er vast iets voor jou tussen zitten.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van

  'Ik durf wel te stellen dat in de praktijk Juridische Bestuurskunde studenten gewild zijn door de combinatie van bestuurskundige en juridische inzichten'

  Lees verder

  Ten tijde van mijn oriëntatie voor een studie in Groningen werd mijn aandacht in eerste instantie getrokken door de master Recht en Bestuur. Van hieruit ben ik verder gaan zoeken en kwam ik uit bij de Bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Juridische Bestuurskunde.

  Ik had toentertijd al affiniteit met politiek, debatteren en vond de vraag hoe om te gaan met maatschappelijke problemen zeer interessant. Ik dacht dat mijn interesses goed zouden aansluiten op het aanbod van de bachelor Juridische Bestuurskunde.

  De combinatie van juridische en bestuurskundige inzichten maakt dat je problemen vanuit verschillende dimensies leert benaderen. Dit stelt je in staat om het hele plaatje in beeld te brengen en hierop te kunnen anticiperen. Ik durf wel te stellen dat in de praktijk Juridische Bestuurskunde studenten gewild zijn door de combinatie van bestuurskundige en juridische inzichten. De studie richt zich ook echt op de maatschappelijke problemen in de praktijk. Bovendien heb je als student genoeg mogelijkheden om stage te lopen bij verschillende instanties. Deze stages worden actief aangeboden via Nestor en Career Connext, maar ook zelf kun je op zoek gaan naar een stage en deze vrij gemakkelijk vinden.

  De studie is kleinschalig, waardoor de lijntjes naar docenten kort zijn en dat zorgt niet alleen voor een goede sfeer, maar de kleinschaligheid zorgt er ook voor dat je bij de meeste colleges bij veel bekenden in de banken zit. De docenten (specifiek de docenten die betrokken zijn bij de vakken die slechts worden gevolgd door Juridische Bestuurskunde studenten) zijn zeer bekwaam in hun vak, benaderbaar en hebben het beste voor met studenten. Mijn ervaring is dat men nooit te beroerd is om extra tijd te investeren in een student die zichzelf proactief opstelt.

  Tot slot is Groningen de beste stad van Nederland. Alle faciliteiten van een stad zijn aanwezig, terwijl de sfeer nog heel gemoedelijk aanvoelt.


  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • 
						Testimonial van	Albert Jan Tollenaar

  Docent Albertjan Tollenaar: Juridische bestuurskunde raakt aan het leven van alledag

  – Albert Jan Tollenaar
  Lees verder

  Als universitair docent ben ik verbonden aan de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde. Ik geef les in de onderzoeksmaster en daarnaast geef ik vakken voor de studie 'juridische bestuurskunde'. Dat zijn vakken waarin de werking van het openbaar bestuur en in het bijzonder de betekenis van het recht daarin aan de orde komt.

  Ik probeer die vakken altijd ruim te illustreren met eigen onderzoek.
  Naast mijn functie bij de RUG ben ik lid van diverse bezwaarcommissies in verschillende gemeenten en andere publieke instellingen.
  De studie juridische bestuurskunde raakt aan het leven van alledag. Bovendien is er geen andere studie in Nederland waarin recht en bestuurskunde worden gecombineerd. Je wordt opgeleid als adequaat bestuursjurist: je kunt processtukken schrijven en met een paar extra vakken kun je zelfs aan de slag als advocaat. Tegelijkertijd krijg je met de bestuurskundige vakken kennis over de werking van het bestuur. Bovendien zit er in de studie een grote onderzoekscomponent: studenten zijn in staat om zelfstandig onderzoek te doen. Dat maakt hen zo bruikbaar op vele posities in en rondom het openbaar bestuur.
  De studie biedt alles wat een nieuwsgierige student zou willen: verbreding in tal van maatschappelijke thema’s, verdieping in het recht, veel persoonlijke aandacht door de relatief kleinschalige opzet en alle ruimte om je te ontplooien.
  In een aantal gevallen heb ik samen met een scriptiestudent een artikel geschreven en gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Het zien groeien van studenten en hun interesse in het vakgebied vind ik het allermooiste van mijn functie.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Heinrich Winter

  Docent Heinrich Winter: 'Een unieke opleiding'

  – Heinrich Winter
  Lees verder

  Sinds 1986 werk ik bij de RUG en ik kan er nog steeds niet genoeg van krijgen.
  Mijn werk bestaat uit de klassieke onderverdeling: onderwijs, onderzoek en bestuur. Onderwijs voer ik uit in de bachelor Juridische Bestuurskunde en master Recht en Bestuur, zowel in Groningen als in Leeuwarden waar we in september 2018 zijn gestart met de master (afstudeerrichting) Governance and Law in Digital Society.

  Naast mijn functie bij de RUG ben ik tevens oprichter/directeur van Pro Facto: een bestuurskundig en juridisch onderzoeks- en adviesbureau dat werkt voor de publieke sector. Daarnaast ben ik als toezichthouder actief bij een woningcorporatie in het Westerkwartier en op het sociaal domein bij WIJ Groningen.

  Het vakgebied juridische bestuurskunde vind ik met name interessant omdat het erom gaat hoe recht in de praktijk functioneert. Hoe moeten organisaties zijn ingericht om doeltreffend te kunnen zijn? Welke instrumenten werken onder welke condities? Het publieke domein is belangrijk om mee bezig te zijn omdat het gaat om de behartiging van publieke belangen, de duurzame inrichting van de samenleving en de vormgeving van de democratische rechtsstaat.

  De opleiding Juridische Bestuurskunde in Groningen is uniek. Nergens in Nederland is er een opleiding Bestuurskunde aan een juridische faculteit, terwijl wij juist belang hechten aan het functioneren van het openbaar bestuur en het publieke domein, mede bezien vanuit het recht. Dat maakt de opleiding niet alleen uniek, maar ook de afgestudeerden zeer gewild op de arbeidsmarkt, waar de combinatie van juridische en sociaalwetenschappelijke analyses steeds meer wordt gezocht.

  Je moet als student voor Juridische Bestuurskunde kiezen als je hart ligt bij het leveren van een bijdrage aan het bereiken van publieke belangen. Zoals bijvoorbeeld een duurzaam energiebeleid, zorg voor de openbare orde en de veiligheid, goed openbaar vervoer of een adequaat stelsel van sociale zekerheid. En als je geïnteresseerd bent in digitalisering van onze samenleving en de zorg voor privacy, maar ook als de ordening en besturing van die digitale samenleving je bezig houdt ben je natuurlijk zeer welkom bij onze master in Leeuwarden.

  Het mooie van mijn functie al docent is om jonge mensen informatie aan te reiken, maar nog veel gaver is het om te zien dat ze er ook iets mee kunnen doen, anders dan die kennis te reproduceren op een tentamen. In ons kleinschalige onderwijs leggen we de nadruk op het verwerken van de kennis en het ontwikkelen van mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

  Sluiten

Studieverenigingen

Dorknoper

J.B.S.V. Dorknoper is de studievereniging voor de afstudeerrichting juridische bestuurskunde en de masters recht & bestuur en staats- & bestuursrecht van de faculteit rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Bij de vereniging worden tal van activiteiten, uiteenlopend van studiegerelateerde evenementen, zoals congressen, lezingen, excursies, tot de typische gezelligheidsactiviteiten georganiseerd. Naast het organiseren van deze studiegerelateerde activiteiten, verzamelt J.B.S.V. Dorknoper ook verschillende vacatures voor haar leden zodat studenten tijdens hun studie praktijkervaring op kunnen doen of na hun studie kunnen beginnen aan hun carrière. Dit met als doel om studenten bij zowel de staats- en bestuursrechtelijke als bij de bestuurskundige praktijk te brengen.
https://www.dorknoper.nl/home
Lees meer
Studentprofiel

De student Juridische Bestuurskunde is maatschappelijk betrokken en nieuwsgierig. Hij of zij heeft kennis en vaardigheden op het gebied van het recht en de bestuurskunde, en vraagt zich continu af hoe deze kennis een bijdrage kan leveren aan (het verbeteren van) de aanpak van sociale problemen. De wetenschappelijke opleiding biedt de student vaardigheden om vraagstukken grondig te analyseren en met reële adviezen te komen.

(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

De vakken die je in het eerste studiejaar volgt, kunnen je 60 ECTS (studiepunten) opleveren. Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Heb je 45 ECTS of meer behaald, dan krijg je een positief studieadvies. Je kunt dan in het tweede jaar gewoon doorstuderen. Heb je minder dan 45 ECTS behaald, dan krijg je een negatief studieadvies en mag je helaas niet doorgaan met je studie Rechtsgeleerdheid aan de RUG.

Hebben zich in het eerste jaar zeer bijzondere, zwaarwegende, persoonlijke omstandigheden voorgedaan? Dan kan het zijn dat we daar rekening mee houden in het studieadvies, dus meld dergelijke omstandigheden altijd tijdig bij de studieadviseur!

Studiebegeleiding

Voor eerstejaars studenten zijn er studiestartgroepen. Dit is een mentor-systeem waarbij een kleine groep eerstejaars wekelijks begeleid wordt door een ouderejaars student, die je op weg helpt bij het studeren.

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Aansluitende master programma's