Skip to ContentSkip to Navigation
EducationMaster's and PhD degree programmesLaw and Public Administration
Header image Recht en bestuur

Recht en bestuur

Wil jij uitgebreide kennis van de manier waarop het (openbaar) bestuur functioneert en georganiseerd is? Wil jij een rol spelen in verschillende maatschappelijke opgaven waar de overheid voor staat?

De master Juridische Bestuurskunde (Recht en Bestuur) heeft tot doel om jou vertrouwd te maken met de complexiteit van de publieke sector en met de rol van het openbaar bestuur daarbij. De verschillende maatschappelijke opgaven waarvoor de overheid zich gesteld ziet, hangen in toenemende mate met elkaar samen, en veel partijen zijn betrokken bij de aanpak ervan. Denk aan de jeugdzorg, het veiligheidsbeleid of de economische ontwikkeling van een gebied in samenhang met milieuzorg. Door deze verwevenheid raakt ook de verantwoordelijkheid voor beleidsprocessen en keuzen steeds meer gespreid. De opleiding is een combinatie van (interactief) onderwijs en onderzoek door jou zelf op publiekrechtelijk en bestuurskundig terrein. Dat geeft je niet alleen een goed begrip van bestuurlijke en beleidsmatige processen maar je ontwikkelt ook de vaardigheden om beleidsvraagstukken te analyseren en er over te adviseren.

De juridische kant van de studie stelt je in staat om tal van juridische functies in en rond de publieke sector te verrichten. De bestuurskundige vorming geeft je de intellectuele bagage om door te groeien naar beleidsadviserende en leidinggevende functies.

Je kunt deze master ook in deeltijd volgen.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Recht en Bestuur
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66461
Voertaal
Nederlands
Start
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

Juridische Bestuurskunde is de enige bestuurskundige studie in Nederland die studenten de titel 'meester in de rechten' oplevert. Dat illustreert de kwaliteiten van onze afgestudeerden: zij zijn jurist én bestuurskundige. Met een multidisciplinaire invalshoek waarin naast het recht ook organisatietheorie, economie en sociologie een belangrijke rol spelen zijn afgestudeerde juristen van de opleiding Juridische Bestuurskunde erg gewild bij werkgevers, zowel de overheid als het bedrijfsleven.

Programma

Om jou vertrouwd te maken met de vraagstukken binnen de collectieve sector en vaardigheden te laten ontwikkelen gericht op de aanpak daarvan, biedt deze master een mix van juridische en multidisciplinaire vakken.

Je volgt de vakken: Beleidswetenschap, Beleidsanalyse, Modern publiek management, Toezicht & rechtshandhaving en Overheid & privaatrecht. Daarnaast volg je twee specialisatievakken, zoals Omgevingsrecht, Politicologie of Vreemdelingenrecht. Je sluit de master af met een scriptie.

Periodes
Vakken1234
Beleidswetenschap (6 EC)
Omgevingsrecht (6 EC, facultatief)
Recht Decentrale Overheden (6 EC, facultatief)
Social security law (6 EC, facultatief)
Seminaar Beleidsanalyse (6 EC)
Overheid en Privaatrecht (6 EC)
Politicologie (6 EC, facultatief)
Sociale zekerheidsrecht (6 EC, facultatief)
Modern Publiek Management (6 EC)
Publiekrecht en duurzaamheid (6 EC, facultatief)
Scriptie (18 EC)
European Sustainability Law (6 EC, facultatief)
Staats- en Bestuursrecht in Europees perspectief (6 EC, facultatief)
Toezicht en rechtshandhaving (6 EC)
Vreemdelingenrecht (6 EC, facultatief)

Curriculum

Zie punt 1. Curriculum Kijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG - http://www.rug.nl/ocasys

Programma-opties
Openbaar Bestuur (specialisatie)

De specialisatie Openbaar Bestuur wordt gebruikt om de kennis over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur te verdiepen.

Hierbij staan onderwerpen centraal, zoals de uitbreiding van de taken van gemeenten op het sociaal domein, de wijze waarop de overheid vormgeeft aan de participatiesamenleving, de effecten voor de bestuurskracht van fragmentatie en differentiatie in de politiek en de beweeglijkheid van de kiezer.

Sociale Zekerheid (specialisatie)

Bij de specialisatie Sociale Zekerheid staat het sociaal domein centraal.

Je kunt hierbij denken aan de toegang tot de Nederlandse samenleving en de sociale rechten die daarbij horen (vreemdelingenrecht). Maar ook de fundamenten van de verzorgingsstaat, waarbij het gaat om de bescherming van kwetsbare burgers, maar ook het stimuleren van participatie en de keuzes voor het opleggen van verplichtingen in ruil voor bescherming (socialezekerheidsrecht).

Omgevingsrecht (specialisatie)

Bij de specialisatie Omgevingsrecht verdiep je je in het milieurecht, de bouwregelgeving en de ruimtelijke ordening.

Een actueel thema is hier de komst van de omgevingsdiensten en de Omgevingswet die eisen stelt aan participatie van de burger bij de totstandkoming van concrete overheidsbesluiten. Bij Publiekrecht en duurzaamheid komt de spanning tussen duurzaamheid en economische ontwikkelingen aan de orde.

Honours programma voor masterstudenten (honoursprogramma)

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Toelatingseisen schakelprogramma: Voor studenten met een afgeronde juridische of bestuurskundige/sociaal-wetenschappelijke hbo- of wo-bachelor, zoals Rechtsgeleerdheid, Bestuurskunde, IOIB en sociologie, bestaat de mogelijkheid om een schakelprogramma te volgen. Op basis van een overzicht van eerder gevolgde vakken wordt aan de hand van een persoonlijk gesprek beoordeeld of dit voor jou van toepassing is. Neem voor meer informatie contact op met de opleiding.

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
Bestuurskunde/Overheidsmanagementnhlstenden

Deficiëntieprogramma van maximaal 60 EC

Extra informatie:

Afhankelijk van de gekozen minoren.

Integrale VeiligheidnhlstendenDeficiëntieprogramma van maximaal 60 EC
VooropleidingOrganisatieInstroom
Sociaal-Juridische DienstverleningHanzehogeschool Groningen

Deficiëntieprogramma van maximaal 55 EC

Extra informatie:

Je bent toelaatbaar tot het pre-masterprogramma van 50 EC wanneer je tijdens deze HBO opleiding de specialisatie International law hebt gevolgd.

Je bent toelaatbaar tot het pre-masterprogramma van 55 ects wanneer je tijdens je HBO opleiding de specialisatie Recht en multiproblem hebt gevolgd.

HBO - RechtenHanzehogeschool Groningen

Deficiëntieprogramma van maximaal 50 EC

Extra informatie:

Je bent toelaatbaar tot het pre-masterprogramma van 50 EC wanneer je tijdens deze HBO opleiding de specialisatie Recht & Overheid hebt gevolgd.

VooropleidingOrganisatieInstroom
Bestuurskunde/OverheidsmanagementSaxionDeficiëntieprogramma van maximaal 55 EC
Integrale VeiligheidskundeSaxionDeficiëntieprogramma van maximaal 55 EC
HBO - RechtenSaxionDeficiëntieprogramma van maximaal 55 EC
VooropleidingOrganisatieInstroom
Juridische BestuurskundeRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

De afstudeerrichting Juridische Bestuurskunde binnen de brede bachelor Rechtsgeleerdheid geeft een drempelloze toelating. Andere afstudeerrichtingen binnen de brede bachelor Rechtsgeleerdheid dienen aangevuld te worden met essentiële instroomvakken. Neem daarvoor contact op met de studieadviseur.

Nederlands rechtRijksuniversiteit GroningenDeficiëntieprogramma van maximaal 35 EC
IT-rechtRijksuniversiteit GroningenDeficiëntieprogramma van maximaal 40 EC
SociologieRijksuniversiteit GroningenDeficiëntieprogramma van maximaal 55 EC
International Relations and International OrganizationRijksuniversiteit GroningenDeficiëntieprogramma van maximaal 60 EC
Socio-spatial PlanningRijksuniversiteit Groningen

Deficiëntieprogramma van maximaal 60 EC

Extra informatie:

Je bent toelaatbaar tot het pre-masterprogramma wanneer je tijdens je opleiding de minor Politiek en bestuur hebt gevolgd.

GeschiedenisRijksuniversiteit Groningen

Deficiëntieprogramma van maximaal 60 EC

Extra informatie:

Je bent toelaatbaar tot het pre-masterprogramma wanneer te tijdens je opleiding de minor Politiek en bestuur hebt gevolgd.

VooropleidingOrganisatieInstroom
RechtenWindesheimDeficiëntieprogramma van maximaal 60 EC
VooropleidingOrganisatieInstroom
Public AdministrationUniversiteit TwenteDeficiëntieprogramma van maximaal 35 EC
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
EU/EER2020-2021€ 2143voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Afgestudeerden hebben weinig moeite met het vinden van een baan. Het gaat om functies bij zowel de overheid als bij maatschappelijke ondernemingen (zoals woningcorporaties en ziekenhuizen) en in het bedrijfsleven (bijvoorbeeld in de adviessector). Onze afgestudeerden hebben één ding gemeen: ze doen werk dat relevant is voor onze samenleving.

Bestuurskundigen komen in verschillende soorten functies terecht:
* Onderzoek: bijvoorbeeld in opdracht van een overheidsinstelling zoals het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat dat wil weten waarom de privatisering van de NS niet de resultaten bracht die waren verwacht.
* Beleidsadvisering: binnen de overheid (als beleidsmedewerker) of erbuiten (in de consultancy), waarbij bijvoorbeeld bekeken wordt hoe de politie wijkgericht georganiseerd kan worden.
* (Bestuurs)jurist: denk aan een functie als bestuursjurist op de juridische afdeling bij een gemeente of provincie.
* Beleidsbepaling: verschillende studenten kiezen voor een loopbaan als bestuurder of politicus en vervullen functies als gemeenteraadslid, wethouder, burgemeester of minister.

Potentiële beroepen

 • Manager van een ambtelijke organisatie
 • Beleidsmedewerker of -adviseur
 • Bestuurder
 • Bestuursjurist
Onderzoek

Onderzoek Recht & Bestuur

Het onderzoek van de faculteit is ondergebracht in het Groningen Centre for Law and Governance, waarin alle vakgroepen participeren. De zes programma's van dit centrum bestuderen de ontwikkeling van nationale en supranationale juridische systemen in de richting van goed of beter maatschappelijk bestuur.

Onderzoek van Recht en Bestuur vindt grotendeels plaats binnen het programma Public Trust and Public Law. Dit programma is gericht op het bestuderen van de werking van 'vertrouwen' in relaties tussen bestuur en burgers en onderzoekt onder andere hoe het bestuursrecht het vertrouwen in de overheid kan bevorderen. Het onderzoek vindt plaats in een multidisciplinaire setting, waar zowel het bestuurs- en staatsrecht als verschillende sociale wetenschappelijke disciplines deel van uitmaken.

Medewerkers van de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde verrichten onderzoek met maatschappelijke relevantie op het snijvlak van overheid, bestuur en samenleving. Daarbij worden juridische en sociaal-wetenschappelijke perspectieven afgewisseld. Het gaat om onderzoek naar het functioneren van de rechtspraak in ons land, om evaluaties van wetten, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, de Voetbalwet of de Crisis- en herstelwet, maar ook om onderzoeken op het terrein van het omgevingsrecht, sociale zekerheid en migratierecht. Waar mogelijk betrekken de docenten het onderzoek bij de inhoud van de afzonderlijke vakken.

Kijk voor meer informatie bij het onderzoeksprogramma Public Trust and Public Law.

Onderzoekers in beeld:

Testimonial mr. dr. A. Tollenaar (adjunct directeur Groningen Graduate School of Law en universitair hoofddocent):

'Hoe worden wettelijke regels toegepast door ambtenaren? Hoe kan het dat handhavingsinstrumenten (boetes, dwangsommen) niet worden benut? Wat maakt dat een burger tevreden terugkijkt op een bezwaarschriftprocedure? Naar deze en andere vragen is door mij en door mijn collega's onderzoek gedaan. De uitkomsten van dat onderzoek en vooral ook de achterliggende wetmatigheden, komen uitgebreid aan de orde in de studie juridische bestuurskunde, onder meer in het bachelorvak bestuur en recht.'

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Recht en bestuur, neem dan contact op:

 • 
						Testimonial van	Mark Hollander

  Alumnus Mark Hollander: 'Breed opgeleid zonder verdieping te missen'

  – Mark Hollander
  Lees verder

  In augustus 2014 ben ik afgestudeerd. Ik heb zowel de bachelor als de masteropleiding Recht en Bestuur (nu Juridische Bestuurskunde) gehaald (zonder civiel effect). Na lang te hebben getwijfeld over welke studie ik zou gaan volgen, koos ik uiteindelijk voor rechten in Groningen. Het programma sprak me aan en Recht en Bestuur leek me de beste basis voor een carrière in het openbaar bestuur.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Willemien Gerritsen

  Student Willemien: 'Vanwege de verschillende vakken is de studie heel afwisselend en ben je straks breed inzetbaar op de arbeidsmarkt. '

  – Willemien Gerritsen
  Lees verder

  Ik ben in 2011 begonnen aan de bachelor Recht en Bestuur (nu Juridische Bestuurskunde). Ik heb dus vanaf mijn eerste studiejaar deze richting gedaan. Hier had ik toen al bewust voor gekozen, aangezien het doel van het werken bij een overheid, namelijk iets bijdragen aan de maatschappij, mij altijd meer heeft aangesproken dan het werken voor een bedrijf. Het kiezen voor de master recht en bestuur was voor mij een logisch vervolg op de bachelor.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Heinrich Winter

  Docent Heinrich Winter: 'Een unieke opleiding'

  – Heinrich Winter
  Lees verder

  Sinds 1986 werk ik bij de RUG en ik kan er nog steeds niet genoeg van krijgen. Mijn werk bestaat uit de klassieke onderverdeling: onderwijs, onderzoek en bestuur. Onderwijs voer ik uit in de bachelor Juridische Bestuurskunde en master Recht en Bestuur, zowel in Groningen als in Leeuwarden waar we in september 2018 zijn gestart met de master (afstudeerrichting) Governance and Law in Digital Society.

  Sluiten
Studentprofiel

Als student Juridische Bestuurskunde ben je maatschappelijk betrokken en nieuwsgierig. Je hebt kennis en vaardigheden op het gebied van het recht en de bestuurskunde, en vraagt je continu af hoe deze kennis een bijdrage kan bieden bij (het verbeteren van) de aanpak van sociale problemen. De wetenschappelijke opleiding biedt jou vaardigheden om vraagstukken grondig te analyseren en met reële adviezen te komen.

Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Volg ons!