Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

Verkiezingen / Elections 2017

Datum:03 maart 2017

English version see below

Beste collega,

De Personeelsfractie van de Universiteitsraad zoek nieuwe kandidaten! In mei van dit jaar zijn weer verkiezingen voor de Universiteitsraad. Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 22 maart hiervoor aanmelden. Geïnteresseerd? Neem contact op met onze fractievoorzitter Bart Beijer of een ander lid van de Personeelsfractie. Het werk van personeelsleden voor de Universiteitsraad wordt met 8 uur per week gecompenseerd!

Met vriendelijke groeten,
De Personeelsfractie

De actieve fractie: samen de RUG rechthouden 
De Personeelsfractie van de Universiteitsraad wil:

De universiteit

 • Een internationale universiteit met een sterke regiofunctie
 • Internationale staf en studenten die zich thuis voelen
 • Geen branchcampus zonder draagvlak

Onderwijs en onderzoek

 • Goed onderwijs, excellent onderzoek en adequate ondersteuning in balans
 • Onderwijsvernieuwing met mate
 • Ruimte voor talent in onderzoek en onderwijs

Personeelsbeleid

 • Een fatsoenlijk personeelsbeleid zonder knipperlichtaanstellingen
 • Gezonde werkdruk, geen regeldruk, minder bureaucratie
 • Kansen om in deeltijd (aan carrières) te werken

Bedrijfsvoering

 • Integriteit bij alle RUG-processen
 • Decentraal opereren, tenzij
 • Geen outsourcing, tenzij

Openheid

 • Maximale openbaarheid
 • Robuuste academische vrijheid
 • Een sterke en onafhankelijke Universiteitskrant=========================================================================

English version
Dear colleague,

The Personnel Faction of the University Council is looking for new candidates! In May 2017, the elections for the University Council are held. Candidates can apply before 22 March 2017. Interested? For more information, please contact our Faction's chair Bart Beijer or any other member of our Personnel Faction. The work for the University Council is compensated with 8 hours per week!

With kind regards,
The Personnel Faction

The Active Faction: Keep the UG on Track
The University Council’s Personnel Faction wants:

The University

 • An international university with a strong regional role
 • International staff and students who feel at home
 • Branch campuses only if supported by staff and student majorities

Education and Research

 • Solid education and research with sufficient administrative support
 • Educational innovation in moderation
 • Room for talent in research and education

Staff Policy

 • Decent staff policies without off-and-on appointments
 • Healthy work pressure, no regulatory overkill, less red tape
 • Opportunities to work on careers part-time

Management

 • Integrity in all UG processes
 • Decentralised management, where possible
 • No outsourcing, unless otherwis impossible

Transparency

 • Maximal openness
 • Robust academic freedom
 • A strong and independent University Newspaper