Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

Samenstelling Benoemingsadviescommissie voorzitter College van Bestuur

Datum:17 februari 2018
Auteur:Casper Albers

Namens de personeelgeleding van de Universiteitsraad:
De afgelopen weken is er door verschillende partijen, inclusief de Universiteitsraad zelf, druk geuit om bij de samenstelling van de benoemingsadviescommissie (BAC) voor de opvolger van Sibrand Poppema te letten op diversiteit van de commissie.
Bij de selectie van commissieleden namens de Universiteitsraad hebben personeels- en studentengeleding afzonderlijk één kandidaat naar voren geschoven. Beide personeelsfracties hebben hebben diversiteit hoog in het vaandel staan en hebben het afgelopen najaar overleg hierover gehad. In deze zittingsperiode (2017 – 2019) komen twee BAC’s: eerst een voor de voorzitter, volgend jaar een voor de rector. De fracties zijn toen overeengekomen om hiervoor één man en één vrouw naar voren te schuiven: Casper Albers, namens de Personeelsfractie, voor de BAC voor de voorzitter en Kristina Linke, namens de Wetenschapsfractie, voor de BAC voor de rector. De studentengeleding heeft, onafhankelijk van de personeelsgeleding, ook een man naar voren geschoven voor de huidige BAC.
De communicatie over de twee afgevaardigden van de Raad had binnen de Raad beter gemoeten. Verder was het bij de Raad lang onduidelijk hoe de BAC verder vorm zou krijgen. Inmiddels is duidelijk hoe de samenstelling van de commissie er uit ziet.
Zonder wijzigingen vanuit de Universiteitsraad zou de commissie uit vier mannen en één vrouw bestaan. Dit vinden wij ook onacceptabel. Mede omdat de studentengeleding vasthoudt aan haar kandidaat, hebben wij derhalve
besloten de volgorde van onze kandidaten om te draaien. Kristina Linke zal dus namens de personeelsgeleding van de Universiteitsraad zitting nemen in de BAC die een opvolger van Poppema zoekt, waarmee de Raadsafvaardiging een man en een vrouw is. Casper Albers zal in 2019 in de BAC voor de nieuwe rector plaatsnemen. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Namens de personeelsgeleding van de Universiteitsraad,
Casper Albers

Tags: CvB

Reacties

Reacties laden...