Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

Open brief aan decanen en directeuren over verkiezingen

Datum:05 maart 2015
Auteur:Bart Beijer

Geachte rector, geachte decaan, geachte directeur,

In deze tijd waarin de democratie aan de universiteiten volop in het spotlicht staat, ontsnappen we ook in Groningen niet aan de discussie. En dat willen we ook helemaal niet. Veel van de geuite kritiekpunten zijn voor ons herkenbaar. Naar aanleiding van een gezamenlijke verklaring in de universiteitsraad van 26 februari gaan we volgende week met het College van Bestuur in gesprek om afspraken te maken over een aantal verbeterpunten.

In mei 2015 zijn er weer verkiezingen voor faculteitsraden, dienstraden, en universiteitsraad. Studentenfracties en personeelsfracties zijn momenteel op zoek naar nieuwe kandidaten. Wat het personeel betreft weten wij dat de werkdruk in het algemeen erg hoog is en dat dit in de beeldvorming botst met een kandidatuur in één van de raden. Hoewel er compensatie is voor participatie in de UR is het werkdrukaspect voor veel potentiële kandidaten een reden om te aarzelen. Ook de leidinggevenden van mogelijke kandidaten hebben die aarzeling en spreken die ook vaak uit. Hoewel de leidinggevende geen formele rol heeft in de beslissing van een medewerker om zich kandidaat te stellen, speelt deze in de praktijk vaak om begrijpelijke redenen toch een rol.

We willen u daarom bij deze vragen om binnen uw instelling, faculteit of dienst uit te stralen dat kandidaatstelling een goed doel dient en dat de compensatie die geboden wordt bij verkiezing voor de universiteitsraad ook daadwerkelijk volledig ten goede komt aan de vervanging van de betreffende medewerker voor bepaalde taken. Tenslotte gaat het hier om het recht van de medewerker op participatie in de democratische organen die we nu al hebben en de vrijheid om voor dat recht te kiezen.

Vriendelijke groet,

Bart Beijer
Fractievoorzitter Personeelsfractie RUG

Tags: Verkiezingen