Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

Evaluatie van het proces rond de plannen voor Yantai

Datum:29 maart 2018

Verklaring namens alle fracties van de Universiteitsraad in de overlegvergadering met het College van Bestuur:

Voor een evaluatie van het proces rond de plannen voor UGY verwees u in de vorige vergadering naar uw overleg met de Raad van Toezicht in maart. Ook wij hadden deze week als Universiteitsraad ons halfjaarlijks overleg met de RvT waarin een evaluatie ter sprake kwam. We zijn blij te kunnen melden dat we het eens waren dat een nader te bepalen vorm van evaluatie met de drie actoren Raad van Toezicht, College van Bestuur en Universiteitsraad nodig is om lessen te trekken voor toekomstige plannen. Dus wordt vervolgd.

For an evaluation of the process concerning the plans for UGY, you referred in the previous meeting to your consultation with the Supervisory Board in March. We too - as University Council - had our scheduled meeting with the Supervisory Board this week, in which an evaluation came up. We are pleased to report that we agreed that some form of evaluation with Supervisory Board, University Board and University Council is necessary to draw lessons for future plans. So to be continued.