Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

Een bewogen terugblik op de afgelopen universiteitsraad vergadering

Datum:08 september 2016
Auteur:Bart Beijer

Zoals al opgemerkt in de voorbeschouwing, de universiteitsraad (UR) kon op 1 september fors aan de bak. De melding reorganisatie van Food & Drinks was van de agenda gehaald, omdat tijdens de voorbereidende commissievergadering bleek dat het plan van het College van Bestuur niet op steun kon rekenen. Er lag een negatief advies van de Dienstraad en een alternatief plan van de afdeling zelf. Opdracht is dat de partijen met open geest naar de voorliggende plannen gaan kijken.
Ook het plan voor masterselectie ging van de agenda. Dit komt nu terug eind september.

Een greep uit de onderwerpen die wel op de agenda stonden.

De ‘Quality Indicators’ van het strategisch plan van de RUG. Dit zijn een soort centrale en facultaire prestatieafspraken ten aanzien van het eigen strategisch plan. Deze moeten het plan meer concreet en grijpbaar maken. Wat gaan en moeten we doen om het strategisch plan uit te voeren. De komende maanden moeten deze QI’s worden ingevuld. Het totaalplaatje komt terug in de UR inclusief de ‘gevoelens’ van de faculteitsraden over de facultaire plannen.

Uiteraard kwamen ook de plannen voor Yantai weer ter sprake. Helaas vertrouwelijk. De reden daarvoor werd wel openbaar aangegeven. Er moest eerst nog gesproken worden met de Raad van Toezicht (RvT) en het College van Decanen. Dat is vreemd en ook een gemiste kans. Hoe kunnen de decanen nu goed over de plannen praten zonder hierover binnen de eigen faculteit van gedachten gewisseld te hebben met de faculteitsraden en de medewerkers die ermee te maken gaan krijgen? Voor zover dat wel gebeurt is het in elk geval niet aan de hand van het stuk dat voorlag in de UR. Want dat was geheim. Ook het argument dat het nog met de RvT besproken moest worden is niet overtuigend. Het één hoeft het ander niet in de weg te staan. Hier is een kans gemist op een open discussie. Hopelijk zal daar zeer binnenkort voldoende tijd voor zijn.

Lof was er voor het plan voor de bachelor in Friesland. Er was een eigen en unieke draai aan gegeven. Het plan heeft een duidelijk eigen gezicht, en daarmee was tegemoet gekomen aan een voornaam bezwaar in de eerdere discussie.

Een wijziging in het lange termijn huisvestingsbeleid van GMW komt eind deze maand nog een keer vertrouwelijk terug.

Er zat nog een stuk venijn in de staart. De Universiteitskrant had mijn fractie gevraagd om een standpunt over foto’s van de ontgroeningen bij Vindicat en Albertus (op basis van hun recente almanakken, die op diverse plaatsen in de stad te vinden schijnen te zijn en in elk geval ook in de UB). Een ieder heeft mijn reactie daarop kunnen lezen. We vroegen het CvB om een reactie en dan in het bijzonder ten aanzien van de vraag of deze taferelen niet schadelijk zijn voor de reputatie van de RUG. Het antwoord was wel min of meer verwacht. Waar nodig zou het CvB in gesprek gaan met de verenigingen, maar het zijn wel zelfstandige verenigingen. Veelgehoorde reactie is ook dat studenten zich hier vrijwillig aan onderwerpen.  Dat moge zo zijn, maar dat is mijns inziens nog geen reden voor onbehoorlijk en intimiderend gedrag.
De persoonlijke reacties die ik kreeg naar aanleiding van de (landelijke) publiciteit over de afgelopen ontgroeningen waren zeer aangrijpend. Vandaar het woord 'bewogen' in de titel. Als de verenigingen overtredingen op de richtlijnen eerlijk melden aan de Adviescommissie Introductietijden (ACI: aci@rug.nl), dan kan de ACI zeker een aantal meldingen tegemoet zien. Studenten en medewerkers kunnen de toelichting op het veiligheidsplan van de ACI vinden op de ‘Student Portal’.. Een mooie toevoeging zou zijn: elke eis tot geheimhouding is verboden en dergelijke eisen uit het verleden zijn met terugwerkende kracht ongeldig. Ben benieuwd.

Reacties

Reacties laden...