Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

De augustusvergadering

Datum:31 augustus 2019
Auteur:Bart Beijer

Afgelopen donderdag vond de laatste vergadering plaats van de universiteitsraad (UR) van 2018-2019 en werd de nieuwe raad voor komen academisch jaar geinstalleerd. Daarom nu op 31 augustus mijn laatste bijdrage aan dit blog als lid van de PF. Aanvankelijk waren de augustusvergaderingen voornamelijk ritueel. Er werden cadeautjes uitgewisseld tussen de fracties, er was ruimte voor allerlei ludieke zaken, de nieuwe raad werd geinstalleerd, de bordesfoto's werden genomen, waarna de oude en nieuwe raad zich gezamenlijk met het College van Bestuur (CvB) op vaak sportieve wijze begaven naar een geheime door de presidium van de raad verzonnen locatie voor een activiteit met bescheiden slotdiner. Het doet me deugd dat dit nu ook in grote lijnen weer het geval was. Groot verschil was echter dat de laatste jaren de augustusvergadering steeds inhoudelijker werd en soms zelfs een zware agenda had. Dat was dit keer zeker het geval met onder andere het bestuursverslag en de jaarrekening en het rapport van de inspectie over 'Yantai'.

Ik wil een paar onderwerpen van de laatste raadvergadering er uit lichten.

  • De Raad van Toezicht (RvT) vroeg de raad om advies over het profiel voor de RvT, zoals dat gebruikelijk is als er een vacature is of een herbenoeming aanstaande is. Het bestaande profiel dateert van 2012. Eendrachtig hebben de Personeelsfractie (PF) en de Wetenschapsfractie (WF) gewerkt aan een update, waarbij de bevoegdheden (op basis van de wet) en de deskundigheden die de gezamelijke RvT leden zouden moeten bezitten explicieter werden opgeschreven. Ook de studentenfracties gingen mee met het tekstvoorstel dat nu als advies aan de RvT wordt aangeboden.
  • De VSNU is bezig een nieuwe Code voor goed bestuur op te stellen, waarvoor momenteel een consultatieronde open staat. Zowel UR als CvB zullen daar input voor leveren. De UR-input is afgelopen vergadering besproken.
  • Ook nu werd er weer gesproken over 'Yantai' naar aanleidding van het rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Het goede nieuws is dat er schot lijkt te komen in de procesevaluatie nu er een geschikte voorzitter lijkt te zijn gevonden. Jouke de Vries bespreekt de laatste details, zodat de evaluatie hopelijk binnenkort kan beginnen.
  • Er is de laatste jaren veel te doen geweest over het verschil tussen publieke en private middelen. Daarom heeft de PF een memo ingediend waarin het CvB gevraagd wordt mee te gaan met de gedachte dat er geen wettelijke basis is en dat het daarnaast onwenselijk is om bij de begrotingsbespreking de private middelen buiten de bespreking te houden.
  • Tenslotte heb ik in mijn afscheidsspeech aandacht gevraagd voor het Ondersteunend en Beheerspersoneel (OBP) en in een rondvraag het CvB gevraagd iets te doen aan de 'hete aardappel' van de dreigende vaste aanstelling' waardoor er nog steeds veel gewerkt wordt met telkens opnieuw in te werken tijdelijke krachten.

Hoewel de samenwerking met de Wetenschapsfractie goed is, ben ik blij dat ik tien jaar deel heb mogen uitmaken van de Personeelsfractie, waar ik de samenwerking tussen OBP en WP als een onmiskenbaar pré heb ervaren. Daarom hierbij mijn dank aan al mijn voormalige collega's van uiteenlopende pluimage.

Over de auteur

Bart Beijer

Reacties

Reacties laden...