Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

Anti-fraude en anti-corruptiebeleid van de RUG?

Datum:01 maart 2016

Rondvraag op de Universiteitsraad van 25 februari 2016 over het anti-fraude en anti-corruptiebeleid van de RUG door de Personeelsfractie (mede ondersteund door Lijst Calimero, de SOG en Lijst STERK).

Geacht College,

De RUG is in de week van 8 februari 2016 een intern onderzoek naar fraude gestart naar aanleiding van de arrestatie van een medewerker van het Facilitair Bedrijf en het onderzoek dat de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) van de Belastingdienst momenteel uitvoert. Wij hopen dat het onderzoek licht zal werpen op het wangedrag, de duur ervan en de motieven ervoor en, ten slotte, de redenen waarom het zolang onontdekt bleef. Na afronding van dit interne onderzoek, wordt de RUG-organisatie doorgelicht om administratieve processen aan te scherpen en het besef van integriteitsvraagstukken te vergroten.

Deze ontwikkelingen zijn voor de Personeelsfractie, Lijst Calimero, de SOG en Lijst STERK aanleiding om van het College van Bestuur zo snel mogelijk, maar zonder het lopende onderzoek te hinderen, een notitie aan de Universiteitsraad voor te leggen waarin een totaaloverzicht wordt gegeven van het beleid van de RUG betreffende bestrijding van corruptie, fraude, belangenverstrengeling en witwassen.

In die notitie kunnen worden opgenomen:

 • Het voornemen een meldpunt of ombudspersoon in te stellen voor het melden van mogelijke misstanden door zowel personen binnen de RUG (personeel) als buiten de RUG (leveranciers of ontvangers van diensten of producten).
  P.S.: De Nederlandsche Bank opende een soortgelijk meldpunt op 12 februari 2016.
 • Eenoverkoepelende Anti-Fraude- en Anti-Corruptieregeling met daarin minstens drie hoofdstukken:
  (a) Een verwijzing naar bestaande wetten waarop fraude en corruptie op de werkvloer een inbreuk is;

  (b) Een gedragscode over de omgang met externe partijen dat de do’s en don’ts betreffende diensten (en relatiegeschenken, giften e.d.) van en aan derden beschrijft, eventueel per personeelscategorie;

  (c) Een actualisering van de klokkenluidersregeling van januari 2011.
 • Een plan van communicatie over de nieuwe maatregelen (eenmalige email aan medewerkers; website…).

Het spreekt vanzelf dat deze maatregelen maar een eerste stap zijn in het voorkomen en bestrijden van fraude en corruptie in onze instelling. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om naar best vermogen onze zaken op orde te hebben.

De Personeelsfractie, Lijst Calimero, de SOG en Lijst STERK zien uw reactie graag tegemoet.

Tags: fraude

Reacties

Reacties laden...