Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Practical information Voorlichting
Header image Juridische Bestuurskunde

Master Juridische Bestuurskunde: Specialisatie Openbaar Bestuur

Datum:07 juni 2023
Groningen
Groningen

In deze blog wordt de specialisatie Openbaar Bestuur van de master Juridische Bestuurskunde besproken. Aan bod komen de verschillende vakken die je tegenkomt en overige belangrijke informatie.

Bij de specialisatie Openbaar Bestuur horen de vakken ‘Recht Decentrale Overheden’, ‘Politicologie’ en ‘Staats- en Bestuursrecht in Europees perspectief’. Als je kiest voor de specialisatie Openbaar Bestuur, dan dien je twee van de drie vakken met goed gevolg af te ronden. Binnen deze specialisatie zijn de vakken Recht Decentrale Overheden en Staats- en Bestuursrecht in Europees perspectief juridisch. Politicologie is niet-juridisch van aard. Wil je een civiel-effect in de master behalen, dan is het verstandig om in de gaten te houden of je voldoet aan het minimum van 60 EC aan juridische vakken.

Recht Decentrale Overheden

Het vak Recht Decentrale Overheden wordt in blok 1 gegeven. De huidige coördinator van het vak is prof. W. van der Woude. Per week wordt verwacht dat je één college van vier uur bijwoont. Het vak staat stil bij de staatsrechtelijke positie van en de verhouding tussen de diverse ambten en organen. Niet alleen vanuit de bestuursstructuur, maar ook met aandacht voor de politieke cultuur en de historische ontwikkeling. Naast deze institutionele kwesties is er ook aandacht voor de functionele aspecten: de gemeente als lokale democratie, lokale rechtsstaat en lokale verzorgingsstaat. Dan is er natuurlijk nog de vraag naar de toekomst van het lokaal bestuur. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de bestuurskracht van gemeenten, de bestuurlijke drukte op regionaal niveau en de grootstedelijke problematiek. Bijvoorbeeld de legitimatie van het gemeentebestuur: waarom lopen verkiezingsopkomsten terug en hoe erg is dat?

Politicologie

Het vak Politicologie wordt in blok 2 gegeven. De huidige docent is dr. N. Zeegers. Per week wordt verwacht dat je één college van twee uur bijwoont. Aanwezigheid bij de interactieve hoorcolleges is verplicht, omdat er door middel van peer reviews aan het schrijven van papers gewerkt wordt. Het vak onderzoekt de Nederlandse politieke besluitvormingscultuur in vergelijkend perspectief door de agendering en behandeling van morele kwesties centraal te stellen. Morele kwesties in de politiek zijn onderwerpen die worden gekenmerkt door schijnbaar onoplosbare conflicten over fundamentele waarden die het ontwerpen en uitvoeren van beleid zeer complex maken. Voorbeelden zijn abortus provocatus, euthanasie, prostitutie en embryo-onderzoek. Bij dit soort kwesties kunnen de ideologische strijd en discussie over posities nogal eens ten koste gaan van een meer effectieve, rationele en/of humane benadering van het probleem. Waarden als individuele zelfbepaling, menselijke waardigheid en gelijkheid staan centraal, maar tegelijkertijd worden deze waarden verschillend ingevuld door politieke partijen, maatschappelijke organisaties en burgers. De fase waarin en de manier waarop genoemde kwesties op de politieke agenda komen is voor politicologen het meest interessant. 

Staats- en Bestuursrecht in Europees perspectief

Het vak Staats- en Bestuursrecht in Europees perspectief wordt in blok 4 gegeven. De huidige coördinator is mr. M. Duchateau. Per week wordt verwacht dat je twee hoorcolleges van twee uur bijwoont. Bijna alle colleges van het vak zijn interactief. De docenten stimuleren graag het gesprek met je, zodat er meer ruimte ontstaat om de materie goed te begrijpen. Juist ook waar de collegestof ingewikkeld of ronduit tegenstrijdig is. Het vak gaat in het kort over vrijwillige en onvrijwillige aanpassingen van het nationale staats- en bestuursrecht naar aanleiding van europeanisering. Bijvoorbeeld: de minister-president heeft mede door zijn lidmaatschap van de Europese Raad een veel sterkere rol gekregen in de ministerraad. Of: de rol van de wetgever is door europeanisering deels verschoven van ‘bedenker van de regels’ naar ‘voornaamste orgaan dat Europees beleid implementeert’. Of: de Europese rol en inhoud van rechtsbeginselen is Europees van anders dan de nationale rol en inhoud ervan. Door te rechtsvergelijken komen we er tijdens het vak achter of Nederland nu echt het ‘braafste jongetje van de klas’ is, zoals vaak beweerd wordt. Zo leer je ook dat verschillende lidstaten verschillend omgaan met europeanisering. Tijdens het vak komen ervaren gastdocenten uitleggen wat europeanisering in de praktijk betekent. Bijvoorbeeld voor gemeenten, of de Tweede Kamer.

Waarom deze specialisatie?

De specialisatie Openbaar Bestuur is voor jou geschikt indien je jouw kennis over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur wilt verdiepen. Denk aan onderwerpen zoals: de decentralisatie van de jeugdzorg, de wijze waarop overheden trachten vorm te geven aan de participatiesamenleving en de gevolgen van fragmentatie en differentiatie in de politiek voor de bestuurskracht van overheden.

Hieronder volgt een overzicht van de vakken.

Specialisatie Openbaar Bestuur

Vak

ECTS

Blok

Recht Decentrale Overheden

6

1

Politicologie

6

2

Staats- en Bestuursrecht in Europees perspectief

6

4

Tags: Master