Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Spiritual care (part-time)
Header image Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging

Hoe ervaren mensen zin in hun leven en hoe geven zij betekenis aan ingrijpende gebeurtenissen? Iedereen wordt voor keuzes gesteld op het terrein van gezondheid en ziekte, leven en dood.

Als student Geestelijke Verzorging leer je mensen bij te staan in crisissituaties door ze te begeleiden op het gebied van zingeving en spiritualiteit. Je gaat je verdiepen in geestelijke en spirituele zorg in de hedendaagse samenleving en in het functioneren van een geestelijk verzorger in de eerste lijn of binnen een instelling. Met deze bagage kun je met kennis en creativiteit inspelen op de huidige zin- en levensvragen.

Met de levensbeschouwelijke leerlijn ontwikkel je je eigen levensbeschouwelijke identiteit en leer je deze te verwoorden. De master is beroepsgericht en heeft een open, kritische en wetenschappelijke benadering van het werkveld van de geestelijke verzorging. De opleiding is geaccrediteerd door de SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging).

De Groningse opleiding is niet gebonden aan één specifieke religie of levensbeschouwing. Als je wilt gaan werken met een ambtelijke binding aan een levensbeschouwelijk genootschap, heb je aanvullende scholing nodig.

De opleiding is ook in deeltijd te volgen.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in Theologie & Religiewetenschappen
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60824
Voertaal
Nederlands, Engels
Start
September
Faculteit
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap
Waarom dit programma in Groningen?
 • Insteek bij de geestelijk verzorger als professional in de hedendaagse zorg
 • Open benadering van levensbeschouwing en religie
 • Bijzondere aandacht voor godsdienstpsychologie, psychopathologie en voor de geestelijk verzorger als deskundige op het gebied van ethiek
 • Opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging
 • Aandacht voor praktijk én onderzoek
 • Persoonlijke begeleiding
 • Veel ruimte voor eigen invulling van stage en scriptieonderzoek
Programma

Geestelijke Verzorging is een specialisatie binnen de masteropleiding Theology and Religious Studies: Religion, Health and Wellbeing. Je volgt drie overkoepelende vakken in het Engels: het introductievak, onderzoeksmethoden, en het vak Ethics in Health Care. Bij het vak onderzoeksmethoden zijn de werkcolleges wel in het Nederlands.

Daarnaast volg je vakken specifiek voor de specialisatie Geestelijke Verzorging. Deze zijn in het Nederlands. Dit betreft Geestelijke verzorging: rollen en methoden, en Psychopathologie en religie. De opleiding omvat ook een stage van 15 ECTS en een scriptie van 20 ECTS. Tijdens de stage krijg je elke twee tot drie weken supervisie.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Perspectives on Religion, Health and Wellbeing, and Work (5 EC)

Je onderzoekt psychologische, antropologische, filosofische en historische perspectieven op vragen rondom diversiteit in betekenissen van religie, gezondheid en welbevinden en hun consequenties voor de zorgpraktijk en - beleid.

Geestelijke Verzorging: Rollen en Methoden (5 EC)

In deze module onderzoek je het beroepsprofiel van de geestelijk verzorger en de positie van de geestelijke verzorging in organisaties. Je maakt kennis met de diverse methodische profielen en methoden die geestelijk verzorgers gebruiken tijdens hun werkzaamheden, ook zal je ze op elkaar uit proberen en onderzoek je de theoretische achtergrond van de methoden. Daarnaast zal je verder gaan met je levensbeschouwelijke autobiografie.

Psychopathologie en Religie (5 EC)

Je maakt kennis met de (godsdienst)psychologische theorievorming rond de verhouding van geestelijke gezondheid en religie, namelijk psychopathologie. Je leert de relatie psychische problematiek-religie net als kenmerken van enkele centrale psychopathologische beelden verwoorden vanuit een psychodynamisch kader aangevuld met enkele psychoanalytische concepten en omschrijvingen vanuit de diagnostische categorisatiesystemen DSM V en/of ICD-10.

Stage (15 EC)

Je hebt de keuze tussen een praktijkstage en een onderzoeksstage in het werkveld van de Geestelijke Verzorging.

Als je de opleiding in deeltijd volgt dan schrijf je je scriptie in het tweede jaar. De stage kun je eventueel ook in het tweede jaar doen.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Ethics in Health Care (5 EC)

Je analyseert het concept van een waardig bestaan voor ouderen, waarbij je ook uitgebreid stil staat bij ethische kwesties rondom een waardig einde.

Conducting Research on Religion, Health and Wellbeing. (5 EC)

Je maakt kennis met de onderzoekscyclus en richt je op de deelcyclus van het onderzoeksontwerp. Je ontwerpt stap-voor-stap je eigen onderzoek, samen met je begeleider. Je leert verschillende methoden van dataverzameling en -analyse kennen die passen bij je onderzoeksvraag en onderzoeksbenadering.

Scriptie + Forum Scriptorium (20 EC)

Tijdens de scriptie seminar bijeenkomsten zal de verschillende aspecten van schrijven, plannen en onderzoeken van een scriptie bespreken en oefenen. Door peer-review zal je regelmatig feedback ontvangen. Methodologieën als interviews houden, observeren, discourse analysis en statistische analyse zal je ook gaan onderzoeken.

Studielast

Gemiddeld 20 uur college en zelfstudie per week

1 ECTS staat voor 28 uur. Een deeltijdjaar bedraagt 30 ECTS aan studiepunten. Je hebt gemiddeld 4 contacturen per week, de rest is zelfstudie. NB: je studiebelasting hangt ook af van je deeltijdprogramma.

Curriculum

Naast de overkoepelende vakken van Religion, Health and Wellbeing volg je vakken specifiek voor de specialisatie Geestelijke Verzorging. Deze zijn in het Nederlands. Dit betreft Geestelijke verzorging, en Psychopathologie en religie. De opleiding omvat ook een stage van 15 ECTS en een scriptie van 20 ECTS. Tijdens de stage krijg je elke twee tot drie weken supervisie.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is niet voorzien
Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
TheologieAlle HBO instellingen

Schakelprogramma in keuzeruimte van de vooropleiding

Extra informatie:

Schakelprogramma in bachelor (minor Geestelijke Verzorging) of premaster Geestelijke Verzorging ( max 60 ECTS)

VooropleidingOrganisatieInstroom
Psychologie (EN)Rijksuniversiteit Groningen

Deficiëntieprogramma

Extra informatie:

Premaster van 60 ECTS

SociologieRijksuniversiteit Groningen

Deficiëntieprogramma

Extra informatie:

Premaster van 60 ECTS

ReligiewetenschappenRijksuniversiteit Groningen

Schakelprogramma in keuzeruimte van de vooropleiding

Extra informatie:

schakelprogramma in bachelor (minor Geestelijke Verzorging)

Theologie (deeltijd)Rijksuniversiteit Groningen

Schakelprogramma in keuzeruimte van de vooropleiding

Extra informatie:

schakelprogramma in bachelor (minor Geestelijke Verzorging)

VooropleidingOrganisatieInstroom
HumanistiekAlle WO instellingen

Deficiëntieprogramma

Extra informatie:

Premaster van algemeen en specifiek voorbereidende vakken afhankelijk van het gevolgde programma. Max 60 ECTS

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
cijferlijst

Een overzicht van en een toelichting op de gevolgde vakken.

taaltoets cijfer

Niet-Nederlandse studenten kunnen toegelaten worden na het behalen van het NT2-II staatsexamen (Nederlands als tweede taal).

vooropleiding

Bachelor Theologie of Religiewetenschap (WO) met premaster van 30 ECTS. Heb je een andere afgeronde HBO- of WO-opleiding (bachelor of master), dan volg je een premaster van maximaal 60 ECTS, bestaande uit algemeen voorbereidende vakken en specifiek voorbereidende vakken.

overige toelatingseisen

Heb je geen bacheloropleiding op het gebied van Theologie of Religiewetenschappen, dan volg je eerst een premasterprogramma. Op basis van aangetoonde expertise kun je voor elementen uit het premasterprogramma vrijstelling krijgen.

Aanmeldingsprocedure

Je meldt je aan in Studielink bij Theology and Religious Studies: Religion, Health and Wellbeing (deeltijd).

Alle benodigde documenten stuur je naar onderwijs.ggw rug.nl. In je mail aan het onderwijsbureau geef je aan, dat je je aanmeldt voor de variant Geestelijke Verzorging.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202301 september 2023
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2022-2023€ 1626deeltijd

Indien je na 1 september 1991 een doctoraal- of masterdiploma hebt behaald, betaal je het Instellingscollegegeldtarief II. Dit is een hoger collegegeld.

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Als geestelijk verzorger kun je aan het werk in zorginstellingen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Je kunt ook terecht bij de krijgsmacht of in gevangenissen. Je kunt aan de slag als beleidsmedewerker bij de overheid. Het is ook mogelijk te werken als adviseur in een medisch-ethische commissie. Tegenwoordig beginnen steeds meer geestelijk verzorgers een eigen bedrijf.

Kijk voor voorbeelden van plekken waar onze alumni terecht komen op ons alumni-overzicht.

Potentiële beroepen

 • Zorg & Welzijn

  Tijdens je studie heb je je verdiept in uiteenlopende religieuze tradities en levensbeschouwingen. Je hebt geleerd hoe je groepen en individuen kunt begeleiden bij het zoeken naar zin en houvast in hun leven. Als geestelijk verzorger kun je aan het werk in een zorginstelling, bijvoorbeeld een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis, een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Geestelijk verzorgers zijn ook werkzaam bij de krijgsmacht of in gevangenissen. Tegenwoordig zijn steeds meer geestelijk verzorgers 'vrijgevestigd', wat betekent dat ze niet in dienst zijn van een instelling, maar bijvoorbeeld werken als ZZP-er.

 • Advies & Beleid

  Tijdens je studie leer je reflecteren op het beroep van geestelijk verzorger en de plaats van de geestelijke verzorging in het reguliere zorgsysteem. Aan de hand van casus en de zorgpraktijk vergaar je kennis over en inzicht in ethische kwesties. Je kunt aan de slag als beleidsmedewerker bij de overheid of een zorginstelling. Denk ook aan adviserende functies, bijvoorbeeld in een medisch-ethische commissie.

 • Wetenschap

  Traditionele vormen van religiositeit maken plaats voor nieuwe manieren om het leven zin en betekenis te geven. Wat is daarbij de rol van de geestelijk verzorger? En welke functie vervult de professie in de hedendaagse gezondheidszorg? Voor het afbakenen en definiëren van het werkveld is het belangrijk beroepspraktijk en wetenschap met elkaar te verenigen. Dit masterprogramma rust je toe om daar een bijdrage aan te leveren.

Onderzoek

Onderzoek

Het onderwijs en onderzoek is opgebouwd aan de hand van drie speerpunten:

 • Trauma, rouw en zingeving
 • God representaties en geestelijke gezondheid
 • Geestelijke verzorging in een postmoderne context.

In de sectie godsdienstpsychologie & geestelijke verzorging wordt onderzoek gedaan naar de veranderende professie van geestelijke verzorging in de huidige maatschappij. Er is een groot levensbeschouwelijk aanbod naast dat van de traditionele levensbeschouwelijke organisaties, zoals kerken en moskees. Mensen zoeken op heel verschillende manieren naar zin en levensoriëntatie, zowel op seculiere als op religieuze wijze. Van geestelijk verzorgers wordt gevraagd hierop in te spelen en duidelijk te maken wat hun discipline bijdraagt aan de zorg als geheel en om te participeren in multidisciplinaire teams.

In het masterprogramma geestelijke verzorging wordt onderzoek op twee wijzen verweven met het onderwijs. Enerzijds vormt actueel onderzoek een belangrijk deel van de leerstof. Anderzijds leveren de studenten zelf een bijdrage aan het lopende onderzoek van hun docenten, door hun scriptieonderzoek en onderzoeksopdrachten tijdens hun stage.

Academische attitude

Geestelijke verzorging is een relatief jong vak wat nog vaak genoeg 'verkocht' moet worden aan andere zorgprofessionals en managers, een boodschap die vraagt om adequate academische onderbouwing met behulp van eigen onderzoek of een goede vertaalslag van bestaand onderzoek. Daarnaast is er veel gaande in het werkveld met de nieuwe vormgeving van ouderen- en jeugdzorg middels de WMO. Bestaande zorgorganisaties veranderen daarmee van structuur en het aanbod op het gebied van geestelijke verzorging verandert mee. Een goede medespeler te zijn in dat nieuwe participatiebeleid vraagt ook om een academische attitude.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

Premasterprogramma

Heb je geen bacheloropleiding op het gebied van Theologie of Religiewetenschappen, dan volg je eerst een premasterprogramma. Op basis van aangetoonde expertise kun je voor elementen uit het premasterprogramma vrijstelling krijgen. Voor aanvang van de opleiding vindt een matchingsgesprek plaats om wederzijdse verwachtingen te bespreken.

De algemene voorbereidende vakken (30 ECTS) worden in het Engels gegeven, maar de opdrachten en tentamens mag je in het Nederlands doen.

De specifiek voorbereidende vakken (30 ECTS) volg je in het Nederlands.

Voor de premaster betaal je geen collegegeld, maar een vergoeding op basis van het aantal te behalen ECTS per jaar.

Lees meer

Studieverenigingen

Gerardus van der Leeuw

Gerardus van der Leeuw is de faculteitsgemeenschap van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Het doel van Gerardus van der Leeuw is tweeledig; enerzijds biedt zij verbreding op de studies Theologie en Religiewetenschap, anderzijds faciliteert zij ontspannende activiteiten voor haar studenten. Activiteiten die Gerardus van der Leeuw zoal organiseert zijn borrels, lezingen en reizen.
http://gerardusvanderleeuw.nl/
Lees meer
Studentprofiel

Deze master is voor jou, als je in een veranderende zorgcontext de vertaalslag wilt maken tussen existentiële vragen en een passend zorgaanbod. Je bent niet bang op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag. Je hebt affiniteit met heel diverse spirituele vragen en bent geïnteresseerd in ethische discussies. Bovenal wil je mensen ondersteunen bij het zoeken naar zin(geving).

Studiebegeleiding

Als masterstudent wordt een grote mate van zelfstandigheid van je verwacht. Indien nodig kun je gebruikmaken van verschillende vormen van studiebegeleiding en studieondersteuning. Zo kun je een beroep doen op de studieadviseur. Tijdens het schrijven van je scriptie krijg je persoonlijke begeleiding van een van de docenten.

Bij de studieadviseur kun je terecht als je twijfelt over je eigen kunnen of als je om wat voor reden dan ook studievertraging dreigt op te lopen of hebt opgelopen. Tijdens het schrijven van je scriptie word je intensief begeleid. Zo volg je binnen je masterprogramma een scriptieseminar, waarin alle aandacht uitgaat naar de vraag hoe je het schrijven van een masterscriptie moet aanpakken en waar de voortgang van het proces zoveel mogelijk wordt bewaakt. Daarnaast krijg je structurele begeleiding van de docent die inhoudelijk deskundig is op het terrein van je scriptie.