Skip to ContentSkip to Navigation
EducationBachelor's degree programmesTheology
Header image Theologie

Theologie

Hoe is het christendom een wereldgodsdienst geworden? Wat betekent geloven nu en in het verleden? Wat hebben islam en christendom gemeenschappelijk?

Theologie is veel meer dan alleen een studie van Bijbelteksten. Aan de RUG onderzoeken we verschillende heilige geschriften en de politieke, sociale en culturele context waarin deze teksten zijn ontstaan. De studie Theologie biedt inzicht in de ontstaansgeschiedenis van jodendom, christendom en islam en de manier waarop deze godsdiensten – in onderlinge interactie – de huidige wereld vorm hebben gegeven.

Theologie studeren betekent dat je kritisch leert kijken: naar de historische bronnen van het geloof, naar religieuze teksten, naar de betekenis van religieuze rituelen en naar de culturele context waarin het geloof is ontstaan. Bij ons staat de relatie tussen religie, cultuur en samenleving centraal. Theologie gaat bovendien over mensen. Wat hen drijft, wat hen beweegt. De opleiding onderscheidt zich inhoudelijk van andere theologie-opleidingen doordat de bestudering van de vroege islam en de Koran een belangrijk onderdeel vormt van de studie.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BA in Theologie
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
56109
Voertaal
Nederlands, Engels
Start
September
Faculteit
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap
Studie in Cijfers

Theologie in deeltijd

Het is mogelijk deze opleiding in deeltijd te volgen. In deeltijd duurt dit bachelorprogramma zes jaar in plaats van drie jaar. Per jaar worden 30 ECTS geprogrammeerd.

Bindend Studieadvies bij deeltijdopleiding

Aan het einde van je eerste studiejaar en aan het einde van je derde (deeltijd)studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je in je eerste deeltijdjaar meer dan 20 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 20 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Daarnaast is het de bedoeling dat je aan het einde van je derde (deeltijd)studiejaar al je eerstejaars vakken hebt behaald. Is dit niet het geval, dan zal je ook een negatief studieadvies krijgen en de opleiding moeten verlaten. Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies.

Collegegeld

Er geldt een speciaal deeltijdtarief, zowel voor het wettelijk collegegeld, als voor instellingscollegegeld. Je betaalt het hogere instellingscollegegeld als je al een bachelordiploma hebt (tenzij je dit diploma voor 1991 hebt behaald).

Lees meer
Waarom dit programma in Groningen?
 • Al jaren Topopleiding volgens Keuzegids Universiteiten
 • Goede aansluiting op de predikantsmaster van de Protestants Theologische Universiteit (PThU).
 • Veel keuzemogelijkheden binnen het programma (vakken bij de PThU of bij Religiewetenschappen).
 • Intellectueel stimulerende omgeving binnen een brede openbare universiteit.
 • Gericht op alle Abrahamitische religies, dus incl. bestudering Islam / Koran.
 • Mogelijkheid om Arabisch te leren.
 • Kleinschalig onderwijs en intensieve begeleiding.
Programma

De studie is opgebouwd uit vier varianten:

 • Theologie
 • Theologie met Grieks als je geen eindexamen Grieks hebt gedaan.
 • Theologie met PThU-vakken als voorbereiding op de predikantsmaster van de PThU
 • Theologie met PThU-vakken met Grieks

Het onderstaande schema met overzicht van de vakken gaat uit van de meest gekozen variant: PThU-traject met Grieks.

In het eerste jaar kies je uit twee varianten:

 • Theologie (speciaal vak: Godsdienstpsychologie en -sociologie)
 • Theologie met PThU-traject (speciaal vak: Praktische Theologie).

In beide varianten volg je: Hebreeuws; Hebreeuwse Bijbel en Antiek Jodendom; Exegese Oude Testament; Nieuwe Testament; Religie en Filosofie; Concepten en Methoden.

Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
Hebreeuws 1 (7.5 EC)

Je verwerft een woordenschat en de basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws en leert omgaan met de Biblia Hebraica Stuttgartensia en het woordenboek.

Theologie: Concepten en Methoden (7.5 EC)

Door middel van een theoretische analyse van een kerkelijk gebruik leer je onderzoeksvaardigheden zoals het bestuderen van secundaire literatuur, het verdedigen van standpunten in een academisch debat en participerende observatie.

Hebreeuws 2 (7.5 EC)

De kennis van grammatica en woorden die is opgedaan in Hebreeuws 1 wordt uitgebreid. Je verwerft vaardigheid in het zelfstandig lezen van de Hebreeuwse Bijbel.

Hebreeuwse Bijbel en Antiek Jodendom (7.5 EC)

Deze collegereeks focust zich op religieuze teksten uit de periode tussen de 15e eeuw v.C. en de 7e eeuw n.C. Je leert deze teksten te interpreteren met aandacht voor de historische en culturele context waarbinnen het ontstaan van ideeën, teksten en hun veranderende interpretaties kunnen worden begrepen.

Exegese Oude Testament (7.5 EC)

Je doet kennis op over tekstuitleg en -interpretatie en krijgt inzicht in de opbouw, het ontstaan, en de theologie van de oudtestamentische geschriften.

Praktische Theologie (PThU) (7.5 EC)

Je maakt kennis met de kern van praktische theologie: het observeren en interpreteren van pastorale en spirituele gebruiken in lokale kerken en op publieke plaatsen.

Nieuwe Testament (7.5 EC)

Je behandelt de vroegste christelijke geschriften en bestudeert deze in hun oorspronkelijke culturele contexten om de succesvolle opkomst van het christendom in de klassieke, Grieks-Romeinse wereld te verklaren.

Religie en Filosofie (7.5 EC)

Fundamentele concepten, theorien en centrale discussies binnen de godsdienstwijsbegeerte komen aan bod en dienen als werktuig voor het analyseren van religieuze doctrines.

In het tweede jaar krijg je altijd de vakken Exegese Nieuwe Testament; Christendom; Islam. Daarnaast volg je:

 • Theologie: Ethiek en Secularisatie; Koranisch Arabisch en/of keuzevakken Religiewetenschappen (RW)
 • Theologie met Grieks: Grieks; Ethiek en Secularisatie; keuzevak RW
 • Theologie met PThU-traject: Dogmatiek; Godsdienstpsychologie en -sociologie; Koranisch Arabisch of keuzevakken RW
 • Theologie met PThU-traject met Grieks: Grieks i.p.v. Arabisch/keuzevak
Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
Christendom tot de Reformatie (7.5 EC)

Je doet kennis op over de geschiedenis en de ontwikkeling van het christendom van de laat antieke tot de vroeg moderne periode (300-1500) waarbij de focus ligt op de rol van christelijke tradities, dogma en praktijken.

Grieks 1 (7.5 EC)

Je verwerft inzicht in de structuur van de Griekse taal en leert eenvoudige zinsstructuren, waaronder eenvoudige samengestelde zinnen, te analyseren en vertalen.

Christendom vanaf Reformatie tot heden (7.5 EC)

Je bestudeert ontwikkelingen binnen het christendom vanaf 1500 tot nu met als hoofdthema de relatie tussen het christendom en een diversiteit aan culturele contexten. De invloed van belangrijke verschuivingen in de westerse cultuur, zoals de verlichting, de ontwikkeling van wetenschap, oorlogen en globalisering komen tijdens deze reeks aan bod.

Grieks 2 (7.5 EC)

Na het afronden van Grieks 1 verdiep je je tijdens deze cursus in de Griekse taal en grammatica en leer je gecompliceerde zinsstructuren te analyseren.

Exegese Nieuwe Testament (7.5 EC)

Je doet inzicht op over de brede religieuze en filosofische context van de vroegchristelijke visies op de mens door middel van het bestuderen van teksten uit het Nieuwe Testament en de Griekse filosofie.

Psychologie en Sociologie van Religie (7.5 EC)

Hoe, waarom en wanneer praktiseren en beleven mensen religie en spiritualiteit? Deze vraag staat centraal tijdens deze collegereeks. Je leert religieuze ontwikkelingen in de hedendaagse wereld te herkennen, en deze kritisch te bestuderen vanuit een psychologisch en een sociologisch perspectief.

Dogmatiek (PThU) (7.5 EC)

Je maakt kennis met centrale methodische voorvragen en inhouden van het christelijk geloof zoals die voorwerp zijn geweest van dogmatische reflectie door de eeuwen heen.

Islam: Geschiedenis, Bronnen en Praxis (7.5 EC)

Je bestudeert de (ontstaans)geschiedenis van de islam en het islamitisch denken vanaf 600 tot heden met de nadruk op de beoefening van islam in het dagelijks leven in verschillende culturele contexten.

In het derde jaar zijn er veel keuzemogelijkheden. In het eerste semester ga je voorsorteren op de master die je wilt gaan volgen. In het tweede semester volg je een facultaire specialisatieminor en schrijf je je afstudeerscriptie.

Opties eerste semester:

 • Theologie: Universitaire minor + vrijekeuzeruimte (voor bijvoorbeeld stage) óf minor Geestelijke Verzorging óf Educatieve minor óf studie in het buitenland.
 • Theologie met PThU-traject: PThU minor.
Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
Historische Theologie (PThU) (7.5 EC)

Je verwerft kennis en inzicht in de contexten en de problematiek waarin theologische ontwerpen uit het verleden zijn ingebed in de hedendaagse theologische bezinning.

Theologische Ethiek (PThU) (7.5 EC)

Vanuit de verschillende standpunten van diverse Theologen bestudeer je de vraag: wat is christelijke ethiek en hoe moet ze worden beoefend?

Bijbelse Theologie (PThU) (7.5 EC)

Na enkele inleidende colleges over de verschillende stromingen in Bijbelse Theologie, de rol van de canon en de verhouding tussen Bijbelse en Systematische Theologie worden verschillende theologische thema's uit het Oude en Nieuwe Testament behandeld.

Interculturele Theologie (PThU) (7.5 EC)

Je maakt kennis met de interculturele en interconfessionele dimensie van de theologie binnen de wereldwijde christelijke geloofsgemeenschap, de interreligieuze dimensie van de interculturele theologie, en met de missionaire taak van ontmoeting en getuigenis (de missiologie).

Afstudeerscriptie (10 EC)

Je sluit de opleiding af met een scriptie over een zelfgekozen onderwerp.

Scriptieseminar (5 EC)

Je werkt aan specifieke aspecten van het ontwerp, onderzoek en schrijfproces van je bachelorscriptie.

Specialisatie: Cultural Impact of Religion (15 EC, facultatief)

Twee vakken: Contested Humanity en Cultural Impact of Religion

Specialisatie: Lived Religion (15 EC, facultatief)

Twee vakken: Reading Case Studies en Academic Debates

Specialisatie: Origins of Religion (15 EC, facultatief)

Twee vakken: Crucial Texts in Cultural Contexts en The Afterlife of Biblical Texts and Figures

Studielast

Gemiddeld 28 uur college en zelfstudie per week

Curriculum

Het weergegeven schema met vakkenoverzicht is van de meest gekozen variant: PThU-traject met Grieks. Andere varianten:

Programma-opties
University of Groningen Honours College (honoursprogramma)

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 EC naast je reguliere bacheloropleiding van 180 EC en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De Bachelor Theologie heeft verscheidene uitwisselingscontracten met andere universiteiten binnen en buiten Europa om daar een deel van de studie te volgen. Ook is het mogelijk een stage of afstudeeronderzoek in het buitenland te doen. Voor een overzicht van onze exchange partners, zie: http://www.rug.nl/ggw/education/prosstud/exchangeprogrammes/partneruniversities

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • academische propedeuse
 • HBO propedeuse

  HBO-propedeuse (met havo) geeft met ingang van 1 september 2015 aan de RUG niet meer automatisch toegang tot deze studie. Voor de bacheloropleiding Theologie worden echter geen aanvullende eisen gesteld.

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt matching. Deelname is optioneel. Het advies is niet bindend.

 • Er is een online vragenformulier.
 • Er zijn speciale matchingsdagen. Deelname is optioneel.
  • Vooraf thuis bestuderen van lesstof.
  • Eén of meer proefcolleges.
  • Gesprekken met studenten.

Toelichting

Het volgen van een matchingsactiviteit is niet verplicht, maar we raden het wel sterk aan. Want de verkeerde opleiding kiezen is niet leuk. De ervaring leert dat veel studenten al in het eerste jaar stoppen met hun studie omdat ze het toch niet leuk of interessant genoeg vinden. Vaak komt dit doordat de studie niet aansluit bij de verwachtingen en het beeld dat ze hadden van de opleiding. Via matching willen we ervoor zorgen dat jij zeker weet dat je op de goede plek zit.

De faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap organiseert zo snel mogelijk na de examenperiode een matchingsdag waarop we je persoonlijk op de faculteit ontvangen. Tijdens deze dag krijg je praktische informatie over de opleiding, maak je kennis met je medestudenten en bekijken we aan de hand van de intakeformulieren in een persoonlijk gesprek of je een juiste keuze hebt gemaakt.

Aanmeldingsprocedure

Als je je uiterlijk 1 mei hebt aangemeld krijg je een uitnodiging voor een matchingsbijeenkomst begin juni. Als voorbereiding op deze bijeenkomst vul je een intakeformulier in, waardoor je voor jezelf nog eens op een rijtje zet waarom je voor deze studie kiest en wat je verwachtingen zijn. De informatie gebruiken we voor de studiebegeleiding in het eerste jaar. Tijdens de matchingsbijeenkomst kun je in een gesprek met de studieadviseur je vragen en dergelijke bespreken.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202001 september 2020
EU/EEA studenten01 mei 202001 september 2020
non-EU/EEA studenten01 maart 202001 september 2020
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd

Gehalveerd wettelijk collegegeld voor eerstejaars: https://www.rug.nl/education/tuition-fees-halved

Theologie studenten kunnen voor financiële steun bij bijvoorbeeld de aanschaf van boeken een aanvraag doen bij het Wessel Ganzevoort Fonds: https://www.rug.nl/ggw/education/grants-scholarships/wessel-ganzevoort-fonds. Via de PThU zijn er ook diverse fondsen beschikbaar, zie: https://www.pthu.nl/onderwijs/Praktische_informatie/Financien/Fondsen_subsidies-vergoedingen/.

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Als je na je bacheloropleiding een vervolgmaster afrondt, vergroot je je kans op de arbeidsmarkt. Kies je voor een masterprogramma aan onze faculteit, dan loop je stage bij een organisatie, instituut of bedrijf dat zich bezighoudt met religie en cultuur. De meeste van onze afgestudeerden stromen na het behalen van hun masterdiploma uit in zes duidelijke beroepsprofielen:

 • Zorg
 • Kerk
 • Overheid
 • Onderwijs
 • Wetenschap
 • Cultuur

Hieronder zie je welke banen onze alumni hebben.

 • Zorg: geestelijk verzorger bij een zorginstelling, zelfstandig therapeut.
 • Beleid & management: beleidsmedewerker /adviseur bij een overheidsinstelling, culturele instelling of politieke partij, medewerker/adviseur van hulporganisaties, ambassademedewerker, veiligheidsadviseur strijdkrachten etc.
 • Onderwijs: docent godsdienst/levensbeschouwing, educatief medewerker.
 • Wetenschap: onderzoeker aan een universiteit of onderzoeksinstelling.
 • Kerk: predikant of kerkelijk werker.
 • Media: journalist, redacteur

Daarnaast werken opvallend veel van onze afgestudeerden als zelfstandig ondernemer in één van deze sectoren.

Potentiële beroepen

 • docent godsdienst en levensbeschouwing

  Met een bachelordiploma Theologie met een educatieve minor kun je lesgeven in godsdienst en levensbeschouwing op 2e graads niveau.

Onderzoek

Onderzoek en onderwijs

Het onderwijs in de bacheloropleidingen is nauw verweven met het onderzoek dat binnen de drie vakgroepen van de faculteit verricht wordt:

De vakgroep Jodendom, Christendom en Islam in hun formatieve fase richt zich op de formatieve fase van het jodendom, het christendom en de islam. Het onderzoek concentreert zich op hun dynamische wisselwerking in de context van het klassieke Nabije Oosten, de Grieks-Romeinse cultuur en latere klassieke culturen; hoe hebben het jodendom, het christendom en de islam zich sinds de Oudheid ontwikkeld, vanaf het vroege jodendom tot het ontstaan van de islam?

De vakgroep Vergelijkend Onderzoek van Religie bestudeert religie in al haar verschijningsvormen vanuit de gedachte dat voor een onderbouwde en wetenschappelijke benadering van het fenomeen religie een vergelijkende en interdisciplinaire aanpak noodzakelijk is. Deze vakgroep combineert historische, culturele en sociaalwetenschappelijke perspectieven op religie als menselijk fenomeen en levert hiermee een unieke bijdrage aan de solide analyse van religie in haar maatschappelijke context.

De vakgroep Christendom en Ideeëngeschiedenis richt zich op de longue durée van de concepten, ideeën, gewoonten en mentaliteiten die ten grondslag liggen aan een analyse van de publieke rol van religie in onze westerse samenleving. De vakgroep is vooral gespecialiseerd in de geschiedenis van de klassieke en moderne filosofie, in de cultuurgeschiedenis van het christendom van de middeleeuwen tot en met onze tijd, en in genderstudies.

Onderzoekscentra en activiteiten

De onderzoeksactiviteiten van de staf staan in verbinding met de activiteiten van:

Deze centra en onderzoeksgroepen nodigen regelmatig sprekers uit en organiseren evenementen waarbij studenten, promovendi en docenten aan levendige discussies deelnemen.

De Protestantse Theologische Universiteit in Groningen verzorgt een deel van het onderwijs van de opleiding Theologie. Uiteraard sluit dit onderwijs ook nauw aan bij de onderzoeksclusters van de PThU:

 • Beliefs is het systematisch-theologisch onderzoek van de PThU. Centraal staat de vraag hoe het menselijk spreken en handelen een vertolking kan zijn van het christelijk geloof.
 • Sources is het onderzoeksprogramma van Bijbelwetenschappen en Kerkgeschiedenis. Het gaat om bronnen van christendom en jodendom en de wisselwerking door de tijd heen tussen die bronnen.
 • Het programma van Practices richt zich op vindplaatsen van geloofspraktijken en kerk, bijvoorbeeld scholen, zorginstellingen, publieke feesten en rituelen.
Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Open DagBroerstraat 5Meer informatie
Open dagBroerstraat 5Meer informatie
Open dagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Theologie, neem dan contact op:

 • 
						Testimonial van	Tirtsa Liefting

  Je houdt je bezig met hele wezenlijke vragen

  – Tirtsa Liefting
  Lees verder

  Ik heb voor theologie gekozen vanuit een interesse voor religie en cultuur. Bij theologie kijk je vanuit allerlei verschillende hoeken naar het verschijnsel religie. Van godsdienstfilosofie tot het Oude Testament in zijn culturele context en van Ethiek tot Islam. Juist deze diversiteit, maar toch ook weer de toespitsing op religie en cultuur sprak mij heel erg aan.

  Daarnaast werd ik aangetrokken door de grote relevantie van theologie, religie is namelijk iets wat iedereen op een bepaalde manier bezig houdt. Ik heb voor Groningen gekozen vanwege haar goede referenties, de opbouw van de bachelor, haar reputatie als een bruisende studentenstad en vanwege de mooie en gezellige faculteit.

  De studie is een uitdaging. Dat komt denk ik vooral doordat je je bezig houdt met hele wezenlijke vragen. Geloof is heel belangrijk voor mijzelf, maar op college en in je zelfstudie ben je er op een wetenschappelijke manier mee bezig. Het is uitdagend om dit met elkaar in evenwicht te brengen en met elkaar te verbinden. Maar meer nog dan uitdagend is dit vooral erg verrijkend, ik ben veel bewuster bezig met God en geloof en heb ontzettend veel geleerd. Talen zijn niet mijn sterkste kant, en daar heb ik dan ook wel veel moeite mee gehad. Maar ondanks dat is het door de uitstekende begeleiding, ook mij gelukt om deze vakken in een keer af te ronden.

  Na mijn bachelor Theologie ga ik waarschijnlijk de master predikant-geestelijke verzorging aan de PThU doen. Ik wil namelijk graag de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studie, in mijn baan in de praktijk gaan brengen. Ik vind het heel interessant om bezig te zijn met de vraag, welke plaats religie in de moderne samenleving heeft. Daarnaast lijkt het me heel interessant om met mensen te praten over de dingen die hen bezig houden en samen na te denken over hun vragen (omtrent God en geloof). Het lijkt me heel gaaf om mensen daarin verder te helpen.

  Als ik opnieuw zou moeten kiezen, zou ik zeker weten weer voor Theologie in Groningen kiezen. Ik kom eigenlijk keer op keer weer tot de conclusie dat Theologie echt een studie is die heel goed bij mij past. Daarnaast ben ik ontzettend tevreden over de kwaliteit van het onderwijs aan de faculteit en vind ik de samenwerking tussen de RUG en de PThU over het algemeen heel goed.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Mark de Jager

  Veel ruimte voor discussies

  – Mark de Jager
  Lees verder

  Theologie gaat dieper in op de basis van het christendom. We leren de talen, we leren de bronteksten lezen en we leren over de kerkelijke inrichting. Het leuke van de studie in Groningen vind ik dat ik de wetenschappelijke vakken bij Theologie en Religiewetenschappen kan volgen en daarnaast naar de PThU kan, de Protestantse Theologische Universiteit.

  Bijna iedereen is wel actief op de faculteit. Ik ben bijvoorbeeld mentor van een groep eerstejaars, ik ben instituutswacht, en ik zit in de opleidingscommissie die zich bezighoudt met het curriculum, de verhuizing van de bibliotheek en het examenreglement. Het geeft de opleiding weer een heel ander perspectief en vergt ook andere vaardigheden die goed zijn om te ontwikkelen. Beleid maken en vergaderen bijvoorbeeld zijn zaken waar je later als predikant of beleidsmedewerker ook veel profijt van kunt hebben. Andersom heb ik bij mijn bestuursfuncties veel aan de studie, waar we leren om effectief te lezen en feilloos de pijnpunten uit de tekst te halen. Maar het meest waardevol vind ik toch dat er op de faculteit veel ruimte is voor discussies.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Henk de Roest

  Scherpzinnig christelijk-geloof-in-de-praktijk

  – Henk de Roest
  Lees verder

  Samen met prof. Walton geef ik in het eerste jaar het prachtige vak Praktische Theologie. We doen samen onderzoek naar vier verschillende praktijken in de kerk en de zorg: 'geloof en spiritualiteit van kinderen', 'justitiepastoraat', 'macht in pastorale gesprekken' en ten slotte, 'preken over hoop'.

  We vinden het heel belangrijk, dat je al in het eerste jaar kennis maakt met en onderzoek leert doen naar inspirerende en interessante praktijken van lokale kerken (in dit geval in de stad Groningen) en naar de praktijk van geestelijke verzorging in zorginstellingen, krijgsmacht en justitiële instellingen.

  Ook doceer ik samen met drie collega’s de cursus Concepts and Methods of Theology, waarin we o.a. drie nieuwe vormen van kerkdiensten analyseren: Evensong, Psalmenvesper, Cantatedienst.

  Je leert in deze vakken om goed waar te nemen, en dat is de allereerste vaardigheid van een goede theologische onderzoeker. Daarna leer je om je waarnemingen te interpreteren, met behulp van theologische begrippen en sociaal-wetenschappelijke theorieën.

  Studenten hoop ik mee te geven, dat ze ontdekken dat ze scherpzinnig christelijk-geloof-in-de-praktijk kunnen waarnemen en daarover zowel kunnen theologiseren als kunnen analyseren.

  Ik vind het vak Praktische Theologie fantastisch om te geven, omdat het boeiend is om samen met de naar schatting 3000 lokale kerken in Nederland onderzoek te doen en om theologiestudenten het vertrouwen te geven dat ze in een wijk- of dorpsgemeente of in de geestelijke verzorging als predikant bezielend leiding kunnen geven.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Sanne Werkman

  Mijn eigen zingeving probeer ik niet uit het oog te verliezen

  – Sanne Werkman
  Lees verder

  Meteen na mijn master Geestelijke Verzorging kreeg ik de kans om in een verpleeghuis te werken. Er volgde meer werk dankzij het netwerk dat ik tijdens mijn studie heb opgebouwd door commissies, mijn stage en student-assistentschap.

  Ik werk nu één dag per week als geestelijk verzorger in Emmen, deels in een verpleeghuis met mensen met dementie, en deels in een verzorgingstehuis. Ik heb daar gespreksgroepen, voer individuele gesprekken en geef workshops aan vrijwilligers, om ze te leren omgaan met levensvragen van bewoners.

  Verder werk ik twee dagen als kerkelijk werker in Noord-Groningen waar ik voorga in kerkdiensten en pastoraal werk doe, zieken bezoek en begrafenissen leid. Tijdens mijn studie heb ik leren vergaderen, organiseren en nieuwe dingen opzetten. Dit blijkt nu erg nuttig in mijn werk als kerkelijk werker en geestelijk verzorger.

  Mijn eigen zingeving probeer ik niet uit het oog te verliezen. Ik ben dan ook erg blij met de mentoren die het werk mij biedt.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Cees Vogelvanger

  Ik zoek het verhaal achter het verhaal

  – Cees Vogelvanger
  Lees verder

  'Ik werk als docent godsdienst/levensbeschouwing op een middelbare school. De school barst van de levenslust, van talenten en van dromen. Deze energiebronnen probeer ik in een andere rol als zelfstandig supervisor en coach aan te boren als ik mensen en organisaties begeleid in leer- en veranderingsprocessen.

  Ik heb lang getwijfeld over mijn studiekeuze. Uiteindelijk heb ik gekozen voor Theologie vanwege de diversiteit. Talen, geschiedenis, psychologie, filosofie: het zit er allemaal in. Bovendien is de combinatie van de studie aan een kleine gezellige faculteit met het wonen in een bruisende studentenstad simpelweg briljant. Tijdens mijn studie heb ik geleerd oog te krijgen voor de context van drijfveren en overtuigingen van mensen: “wat maakt dat iemand zegt wat hij zegt en doet hij wat hij doet?” Dit noem ik het verhaal achter het verhaal. Het is de noodzakelijke basis als het gaat om het kunnen begrijpen van oude teksten én van (levens)verhalen in het hier en nu, of het nu pubers zijn, (jong)volwassenen, teams of organisaties. Ik pluk iedere dag nog de vruchten van mijn studie Theologie.'

  Sluiten

Studieverenigingen

Gerardus van der Leeuw

Gerardus van der Leeuw is de faculteitsgemeenschap van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De gemeenschap bestaat sinds april 2003 en is vernoemd naar de gelijknamige Groningse theoloog. We doen ons best zoveel mogelijk enthousiasme en betrokkenheid uit te stralen en over te brengen op de studenten. Dit doen we door zelf ontspannende activiteiten te organiseren, maar ook door verdiepende en verbredende lezingen te verzorgen.
http://www.gerardusvanderleeuw.nl/
Lees meer
Studentprofiel

Deze studie is iets voor jou als je bent geïnteresseerd in jodendom, christendom en islam en je wilt weten hoe de Bijbel en Koran zijn ontstaan. Je hebt belangstelling voor geschiedenis, filosofie, ethiek, psychologie en kunst. Ook heb je gevoel voor taal, want je leert religieuze teksten in hun oorspronkelijke taal te bestuderen. Bovenal heb je belangstelling voor mensen, want theologie gaat over wat mensen beweegt en wat de levensbeschouwelijke vragen zijn waarmee ze worden geconfronteerd.

(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Studiebegeleiding

Om je te ondersteunen bij de studie zorgt de faculteit voor een studeerbaar rooster, een actieve studiebegeleiding door mentoren, docenten, student-assistenten en de studieadviseur, een snelle nakijktijd van tentamens en een goede bereikbaarheid van docenten en de studieadviseur. In het onderwijsprogramma van het eerste jaar zijn bovendien een aantal studievaardighedenmodules opgenomen met als doel je direct aan het begin van je opleiding het juiste studiegedrag aan te leren.

Tijdens de introductie maak je kennis met je mentoren en met de studieadviseur. De mentoren zijn ouderejaarsstudenten, die een speciale training hebben gekregen. Iedere mentorgroep telt maximaal tien eerstejaarsstudenten en twee mentoren. In acht bijeenkomsten maken de mentoren je wegwijs op de faculteit. Ook begeleiden en adviseren zij je bij het (leren) studeren. Daarnaast wordt je de gelegenheid geboden om aan de mentoren vragen te stellen of zaken voor te leggen die niet tijdens de groepssessies besproken kunnen worden. De studieadviseur voert aan het begin van het studiejaar met alle eerstejaarsstudenten een kennismakingsgesprek. Hierin komen je verwachtingen van de opleiding ter sprake en eventuele bijzondere omstandigheden. Alle eerstejaarsstudenten ontvangen vervolgens aan het eind van het eerste semester een uitnodiging voor een studievoortgangsgesprek met de studieadviseur. Je kunt ook zelf contact opnemen met de studieadviseur als je studievertraging dreigt op te lopen. De studieadviseur kan je helpen bij je studieplanning, maar je ook op vertrouwelijke basis adviseren bij studieproblemen en/of persoonlijke problemen.

Aansluitende master programma's