Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Theology
Header image Theologie

Theologie

Hoe is het christendom een wereldgodsdienst geworden? Wat hebben jodendom, christendom en islam gemeenschappelijk? En wat betekent geloven voor mensen vandaag de dag, in een snel veranderende wereld?

In de opleiding Theologie bestudeer je het christendom, evenals het jodendom en de islam vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken: (kunst)geschiedenis, filosofie, psychologie, sociologie en taalkunde. Je analyseert en interpreteert religieuze teksten en andere historische bronnen van het geloof in hun oorspronkelijke taal. Je bestudeert de politieke, sociale en culturele context waarin wereldreligies zijn ontstaan, en de wijze waarop deze de huidige wereld hebben vormgegeven.

Daarnaast leer jij je kritisch te verhouden tot grote maatschappelijke uitdagingen waar we in de 21e eeuw voor staan. Zoals de impact van klimaatverandering. Of wetenschappelijke ontwikkelingen in genetische manipulatie en kunstmatige intelligentie. Waar begint menselijk leven, en waar eindigt het? Theologie is altijd een belangrijk kader geweest van waaruit mensen over ethische vragen hebben nagedacht, ook nu. Binnen de opleiding Theologie leer jij je verhouden tot deze grote maatschappelijke thema's. Met kennis, inzicht en expertise.

Theologie gaat verder dan de kerk alleen: het gaat over mensen. Wat hen drijft, wat hen beweegt.

Je kunt deze opleiding ook in deeltijd doen.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BA in Theologie
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
56109
Voertaal
Nederlands, Engels
Start
September
Faculteit
Religie, Cultuur en Maatschappij
Studie in Cijfers
Waarom dit programma in Groningen?
 • Al jaren Topopleiding volgens Keuzegids Universiteiten
 • Goede aansluiting op de predikantsmaster van de Protestants Theologische Universiteit (PThU).
 • Veel keuzemogelijkheden binnen het programma (vakken bij de PThU of bij Religiewetenschappen).
 • Intellectueel stimulerende omgeving binnen een brede openbare universiteit.
 • Gericht op alle Abrahamitische religies, dus incl. bestudering Islam / Koran.
 • Mogelijkheid om Arabisch te leren.
 • Persoonlijk onderwijs met intensieve begeleiding.
Programma

De studie is opgebouwd uit vier varianten:

 • Theologie
 • Theologie met Grieks als je geen eindexamen Grieks hebt gedaan.
 • Theologie met PThU-vakken als voorbereiding op de predikantsmaster van de PThU
 • Theologie met PThU-vakken met Grieks

Het onderstaande schema met overzicht van de vakken gaat uit van de meest gekozen variant: PThU-traject met Grieks.

In het eerste jaar kies je uit twee varianten:

 • Theologie (speciaal vak: Godsdienstpsychologie en -sociologie)
 • Theologie met PThU-traject (speciaal vak: Praktische Theologie).

In beide varianten volg je: Hebreeuws; Hebreeuwse Bijbel en Antiek Jodendom; Exegese Oude Testament; Nieuwe Testament; Religie en Filosofie; Concepten en Methoden.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Hebreeuws 1 (7.5 EC)

Je verwerft een woordenschat en de basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws en leert omgaan met de Biblia Hebraica Stuttgartensia en het woordenboek.

Theologie: Concepten en Methoden (7.5 EC)

Door middel van een theoretische analyse van een kerkelijk gebruik leer je onderzoeksvaardigheden zoals het bestuderen van secundaire literatuur, het verdedigen van standpunten in een academisch debat en participerende observatie.

Hebreeuws 2 (7.5 EC)

De kennis van grammatica en woorden die is opgedaan in Hebreeuws 1 wordt uitgebreid. Je verwerft vaardigheid in het zelfstandig lezen van de Hebreeuwse Bijbel.

Hebreeuwse Bijbel en Antiek Jodendom (7.5 EC)

Deze collegereeks focust zich op religieuze teksten uit de periode tussen de 15e eeuw v.C. en de 7e eeuw n.C. Je leert deze teksten te interpreteren met aandacht voor de historische en culturele context waarbinnen het ontstaan van ideeën, teksten en hun veranderende interpretaties kunnen worden begrepen.

Exegese Oude Testament (7.5 EC)

Je doet kennis op over tekstuitleg en -interpretatie en krijgt inzicht in de opbouw, het ontstaan, en de theologie van de oudtestamentische geschriften.

Praktische Theologie (PThU) (7.5 EC)

Je maakt kennis met de kern van praktische theologie: het observeren en interpreteren van pastorale en spirituele gebruiken in lokale kerken en op publieke plaatsen.

Nieuwe Testament (7.5 EC)

Je behandelt de vroegste christelijke geschriften en bestudeert deze in hun oorspronkelijke culturele contexten om de succesvolle opkomst van het christendom in de klassieke, Grieks-Romeinse wereld te verklaren.

Religie en Filosofie (7.5 EC)

Fundamentele concepten, theorieën en centrale discussies binnen de godsdienstwijsbegeerte komen aan bod en dienen als werktuig voor het analyseren van religieuze doctrines.

In het tweede jaar krijg je altijd de vakken Exegese Nieuwe Testament; Christendom; Islam. Daarnaast volg je:

 • Theologie: Ethiek en Secularisatie; Koranisch Arabisch en/of keuzevakken Religiewetenschappen (RW)
 • Theologie met Grieks: Grieks; Ethiek en Secularisatie; keuzevak RW
 • Theologie met PThU-traject: Dogmatiek; Godsdienstpsychologie en -sociologie; Koranisch Arabisch of keuzevakken RW
 • Theologie met PThU-traject met Grieks: Dogmatiek; Godsdienstpsychologie en -sociologie; Grieks
Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Christendom tot de Reformatie (7.5 EC)

Je doet kennis op over de geschiedenis en de ontwikkeling van het christendom van de laat antieke tot de vroeg moderne periode (300-1500) waarbij de focus ligt op de rol van christelijke tradities, dogma en praktijken.

Grieks 1 (7.5 EC)

Je verwerft inzicht in de structuur van de Griekse taal en leert eenvoudige zinsstructuren, waaronder eenvoudige samengestelde zinnen, te analyseren en vertalen.

Christendom vanaf Reformatie tot heden (7.5 EC)

Je bestudeert ontwikkelingen binnen het christendom vanaf 1500 tot nu met als hoofdthema de relatie tussen het christendom en een diversiteit aan culturele contexten. De invloed van belangrijke verschuivingen in de westerse cultuur, zoals de verlichting, de ontwikkeling van wetenschap, oorlogen en globalisering komen tijdens deze reeks aan bod.

Grieks 2 (7.5 EC)

Na het afronden van Grieks 1 verdiep je je tijdens deze cursus in de Griekse taal en grammatica en leer je gecompliceerde zinsstructuren te analyseren.

Exegese Nieuwe Testament (7.5 EC)

Je doet inzicht op over de brede religieuze en filosofische context van de vroegchristelijke visies op de mens door middel van het bestuderen van teksten uit het Nieuwe Testament en de Griekse filosofie.

Psychologie en Sociologie van Religie (7.5 EC)

Hoe, waarom en wanneer praktiseren en beleven mensen religie en spiritualiteit? Deze vraag staat centraal tijdens deze collegereeks. Je leert religieuze ontwikkelingen in de hedendaagse wereld te herkennen, en deze kritisch te bestuderen vanuit een psychologisch en een sociologisch perspectief.

Dogmatiek (PThU) (7.5 EC)

Je maakt kennis met centrale methodische voorvragen en inhouden van het christelijk geloof zoals die voorwerp zijn geweest van dogmatische reflectie door de eeuwen heen.

Islam: Geschiedenis, Bronnen en Praxis (7.5 EC)

Je bestudeert de (ontstaans)geschiedenis van de islam en het islamitisch denken vanaf 600 tot heden met de nadruk op de beoefening van islam in het dagelijks leven in verschillende culturele contexten.

In het derde jaar zijn er veel keuzemogelijkheden. In het eerste semester ga je voorsorteren op de master die je wilt gaan volgen. In het tweede semester volg je een facultaire specialisatieminor en schrijf je je afstudeerscriptie.

Opties eerste semester:

 • Theologie: Universitaire minor óf minor Geestelijke Verzorging óf Educatieve minor óf studie in het buitenland. Of keuzevakken Koranisch Arabisch, en vakken van Religiewetenschappen.
 • Theologie met PThU-traject: PThU minor.
Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Bijbelse Theologie (PThU) (7.5 EC)

Na enkele inleidende colleges over de verschillende stromingen in Bijbelse Theologie, de rol van de canon en de verhouding tussen Bijbelse en Systematische Theologie worden verschillende theologische thema's uit het Oude en Nieuwe Testament behandeld.

Historische Theologie (PThU) (7.5 EC)

Je verwerft kennis en inzicht in de contexten en de problematiek waarin theologische ontwerpen uit het verleden zijn ingebed in de hedendaagse theologische bezinning.

Interculturele Theologie (PThU) (7.5 EC)

Je maakt kennis met de interculturele en interconfessionele dimensie van de theologie binnen de wereldwijde christelijke geloofsgemeenschap, de interreligieuze dimensie van de interculturele theologie, en met de missionaire taak van ontmoeting en getuigenis (de missiologie).

Theologische Ethiek (PThU) (7.5 EC)

Vanuit de verschillende standpunten van diverse Theologen bestudeer je de vraag: wat is christelijke ethiek en hoe moet ze worden beoefend?

Afstudeerscriptie (10 EC)

Je sluit de opleiding af met een scriptie over een zelfgekozen onderwerp.

Scriptieseminar (5 EC)

Je werkt aan specifieke aspecten van het ontwerp, onderzoek en schrijfproces van je bachelorscriptie.

Specialisatie: Culturele Impact van Religie (15 EC, facultatief)

Twee vakken: Contested Humanity en Cultural Impact of Religion

Specialisatie: Geleefde Religie (15 EC, facultatief)

Twee vakken: Reading Case Studies en Academic Debates

Specialisatie: Joodse, Christelijke en Islamitische Oorsprong (15 EC, facultatief)

Twee vakken: Crucial Texts in Cultural Contexts en The Afterlife of Biblical Texts and Figures

Studielast

Gemiddeld 40 uur college en zelfstudie per week

1 ECTS staat voor 28 uur. Een jaar bedraagt 60 ECTS aan studiepunten. Je hebt minimaal 12 contacturen per week, de rest bestaat uit zelfstudie.

Curriculum

Het weergegeven schema met vakkenoverzicht is van de meest gekozen variant: PThU-traject met Grieks. Andere varianten:

Programma-opties
Honours College (honoursprogramma)

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 EC naast je reguliere bacheloropleiding van 180 EC en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De Bachelor Theologie heeft verscheidene uitwisselingscontracten met andere universiteiten binnen en buiten Europa om daar een deel van de studie te volgen. Ook is het mogelijk een stage of afstudeeronderzoek in het buitenland te doen. Voor een overzicht van onze exchange partners, zie: https://www.rug.nl/rcs/education/exchange-programme/partner-universities

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • VWO Natuur & Techniek
 • VWO Natuur & Gezondheid
 • VWO Economie & Maatschappij
 • VWO Cultuur & Maatschappij
 • HBO propedeuse

  HBO-propedeuse (met havo) geeft aan de RUG niet automatisch toegang tot een studie. Voor de bacheloropleiding Theologie worden echter geen aanvullende eisen gesteld.

 • academische propedeuse

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt matching. Deelname is optioneel. Het advies is niet bindend.

 • Er is een online vragenformulier.
 • Er zijn speciale matchingsdagen. Deelname is optioneel.
  • Vooraf thuis bestuderen van lesstof.
  • Eén of meer proefcolleges.
  • Gesprekken met studenten.

Toelichting

Het volgen van een matchingsactiviteit is niet verplicht, maar we raden het wel sterk aan. Want de verkeerde opleiding kiezen is niet leuk. De ervaring leert dat veel studenten al in het eerste jaar stoppen met hun studie omdat ze het toch niet leuk of interessant genoeg vinden. Vaak komt dit doordat de studie niet aansluit bij de verwachtingen en het beeld dat ze hadden van de opleiding. Via matching willen we ervoor zorgen dat jij zeker weet dat je op de goede plek zit.

De faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij organiseert zo snel mogelijk na de examenperiode een matchingsdag waarop we je persoonlijk op de faculteit ontvangen. Tijdens deze dag krijg je praktische informatie over de opleiding, maak je kennis met je medestudenten en bekijken we aan de hand van de intakeformulieren in een persoonlijk gesprek of je een juiste keuze hebt gemaakt.

Aanmeldingsprocedure

Als je je uiterlijk 1 mei hebt aangemeld krijg je een uitnodiging voor een matchingsbijeenkomst in juni. Als voorbereiding op deze bijeenkomst vul je een intakeformulier in, waardoor je voor jezelf nog eens op een rijtje zet waarom je voor deze studie kiest en wat je verwachtingen zijn. De informatie gebruiken we voor de studiebegeleiding in het eerste jaar. Tijdens de matchingsbijeenkomst kun je in een gesprek met de studieadviseur je vragen en dergelijke bespreken.

Let op: Nederlandse studenten met een buitenlandse vooropleiding sturen hun documentatie na aanmelding in Studielink in via Progress Portal . Je ontvangt een aparte e-mail met je inloggegevens (controleer ook je spamfolder). Deze e-mail kun je ook vinden in je Studielink inbox.

Meer informatie over aanmelden met niet-Nederlandse vooropleiding

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202401 september 2024
01 mei 202501 september 2025
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd
 • Theologie studenten kunnen voor financiële steun bij bijvoorbeeld de aanschaf van boeken een aanvraag doen bij het Wessel Ganzevoort Fonds.
 • Via de PThU zijn er ook diverse fondsen beschikbaar.
 • Als je een niet-Nederlandse vooropleiding hebt, betaal je inschrijfgeld voor je diplomawaardering.

Praktische informatie voor:

Na je studie

Na je bacheloropleiding verhoog je je kansen op de arbeidsmarkt, als je nog een masteropleiding doet. Dit kan aan dezelfde faculteit, elders aan de RUG of aan een andere universiteit.

De vervolgopleiding tot predikant of protestants Geestelijk Verzorger, kun je aan de PThU in Groningen volgen. Je kunt aan de RUG de 1-jarige masteropleiding Theology and Religious Studies volgen met de varianten:

Arbeidsmarkt

Als je na je bacheloropleiding een vervolgmaster afrondt, vergroot je je kans op de arbeidsmarkt. Kies je voor een masterprogramma aan onze faculteit, dan loop je stage bij een organisatie, instituut of bedrijf dat zich bezighoudt met religie en cultuur. De meeste van onze afgestudeerden stromen na het behalen van hun masterdiploma uit in zes duidelijke beroepsprofielen:

 • Zorg
 • Kerk
 • Overheid
 • Onderwijs
 • Wetenschap
 • Cultuur

Hieronder zie je welke banen onze alumni hebben.

 • Zorg: geestelijk verzorger bij een zorginstelling, zelfstandig therapeut.
 • Beleid & management: beleidsmedewerker /adviseur bij een overheidsinstelling, culturele instelling of politieke partij, medewerker/adviseur van hulporganisaties, ambassademedewerker, veiligheidsadviseur strijdkrachten etc.
 • Onderwijs: docent godsdienst/levensbeschouwing, educatief medewerker.
 • Wetenschap: onderzoeker aan een universiteit of onderzoeksinstelling.
 • Kerk: predikant of kerkelijk werker.
 • Media: journalist, redacteur

Daarnaast werken opvallend veel van onze afgestudeerden als zelfstandig ondernemer in één van deze sectoren.

Bekijk onze alumnipagina om er achter te komen waar onze alumni zoal terecht zijn gekomen na hun afstuderen.

Als je docent wilt worden in het voortgezet onderwijs, raden we je aan om een educatieve master te volgen. Wil je predikant worden? Dan kun je met een bachelor Theologie doorstromen naar de predikantsmaster van de Protestantse Theologische Universiteit (PThu). De PThU is gevestigd in Groningen en Amsterdam.

Potentiële beroepen

 • docent godsdienst en levensbeschouwing

  Met een bachelordiploma Theologie met een educatieve minor kun je lesgeven in godsdienst en levensbeschouwing op 2e graads niveau.

Onderzoek

Onderzoek en onderwijs

Het onderwijs in de bacheloropleidingen is nauw verweven met het onderzoek dat binnen de drie vakgroepen van de faculteit verricht wordt:

De vakgroep Jodendom, Christendom en Islam in hun formatieve fase richt zich op de formatieve fase van het jodendom, het christendom en de islam. Het onderzoek concentreert zich op hun dynamische wisselwerking in de context van het klassieke Nabije Oosten, de Grieks-Romeinse cultuur en latere klassieke culturen; hoe hebben het jodendom, het christendom en de islam zich sinds de Oudheid ontwikkeld, vanaf het vroege jodendom tot het ontstaan van de islam?

De vakgroep Vergelijkend Onderzoek van Religie bestudeert religie in al haar verschijningsvormen wereldwijd. Deze vakgroep combineert historische, culturele en sociaalwetenschappelijke perspectieven op religie als menselijk fenomeen. Hier vind je onze antropologen, psychologen en sociologen. Het onderzoek varieert van religie in gevangenissen, voedselrituelen in India, religie en seksuele gezondheid, geestelijke verzorging bij rampen, tot pelgrimages naar Mecca en andere bedevaartsoorden.

De vakgroep Christendom en Ideeëngeschiedenis is vooral gespecialiseerd in de geschiedenis van de klassieke en moderne filosofie, genderstudies, de cultuurgeschiedenis van het christendom van de middeleeuwen tot en met onze tijd en materieel en immaterieel religieus erfgoed.

Onderzoekscentra en activiteiten

De onderzoeksactiviteiten van de staf staan in verbinding met de activiteiten van:

Deze centra en onderzoeksgroepen nodigen regelmatig sprekers uit en organiseren evenementen waarbij studenten, promovendi en docenten aan levendige discussies deelnemen.

De Protestantse Theologische Universiteit in Groningen verzorgt een deel van het onderwijs van de opleiding Theologie. Uiteraard sluit dit onderwijs ook nauw aan bij de onderzoeksclusters van de PThU:

 • Beliefs is het systematisch-theologisch onderzoek van de PThU. Centraal staat de vraag hoe het menselijk spreken en handelen een vertolking kan zijn van het christelijk geloof.
 • Sources is het onderzoeksprogramma van Bijbelwetenschappen en Kerkgeschiedenis. Het gaat om bronnen van christendom en jodendom en de wisselwerking door de tijd heen tussen die bronnen.
 • Het programma van Practices richt zich op vindplaatsen van geloofspraktijken en kerk, bijvoorbeeld scholen, zorginstellingen, publieke feesten en rituelen.
Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • Studentvoorlichters (Deze Theologiestudenten vertellen je graag hoe het is om bij ons Theologie te studeren.)
  Email: prospectives.rcs rug.nl
 • Kees van den Ende MA (studieadviseur)
  Email: k.van.den.ende rug.nl
 • Drs. Thea de Boer (studieadviseur)
  Email: t.m.l.de.boer rug.nl
 • 
						Testimonial van	Daniël Bos

  Buiten je comfortzone durven stappen

  – Daniël Bos
  Lees verder

  Ik groeide op in een seculier gezin waar we nooit naar de kerk gingen toen ik jong was. Daarom was het ook een stap uit het gewone toen ik aankondigde theologie te studeren. Ik was begonnen met een studie geschiedenis, maar wilde toch liever iets waar ik wat mee kon als mens en niet alleen als professional. Ik wilde helpen aan de problemen die ik in de wereld zag: polarisatie, depressie en burn-outs.

  Nu ik begin aan mijn tweede jaar kan ik zeggen dat deze thema’s meer naar voren komen in mijn studie dan ik had durven dromen toen ik de knoop doorhakte. Wat ik bijzonder vind aan de opleiding is het gevoel van gemeenschap wat je met iedereen hebt, van nieuwe- en oudejaarsstudenten tot docenten. Iedereen is enthousiast over wat ze doen en dit levert niet alleen levendige gesprekken maar ook een soort broederschap op. Het feit dat de opleiding, samen met religiewetenschappen, een eigen faculteit heeft helpt hierbij enorm. Samen proberen we kennis en wijsheid te zoeken naar religie en religieuze overtuigingen, niet alleen in de grote religies maar in de zoektocht naar zingeving van iedere mens. Dat schept een duidelijke identiteit van de faculteit.

  Ik volg ook vakken aan de Protestantse Theologische Universiteit. Als katholiek-zijnde is dat misschien vreemd, maar het is voor mij deel van de taak als theoloog: om buiten je comfort-zone durven te stappen en je te verdiepen in hoe het geloof er bij anderen uitziet. Daarnaast geven de vakken aan de PThU heel veel diepgang in hoe het christendom zich heeft ontwikkeld tot wat het nu is en welke rol je als dominee, geestelijk verzorger, of leraar je daarin mag hebben. Dat dit in samenwerking is met de wetenschappelijke opleiding aan de RUG is wat deze opleiding in Groningen zo speciaal maakt.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Sara Kuijper

  Perfecte balans tussen academie en praktijk

  – Sara Kuijper
  Lees verder

  Bij theologie bestudeer je de grootste vragen van het universum: De vraag naar God en vooral, de vraag naar de relatie tussen mensen en God. Want of je nu zelf gelooft of niet, het idee dat God bestaat heeft de mensheid vanaf het begin sterk beïnvloed.

  Je kunt geen theologie studeren zonder jezelf en je eigen ideeën te onderzoeken. Tegelijk is het heel verfrissend om in het nadenken over God een stap terug te doen, en op academisch niveau onderzoek te doen naar religieuze teksten en bewegingen. Waarom schrijft de schrijver wat hij schrijft, en voor wie? Hoe is de tekst door de eeuwen heen gelezen?

  Theologen houden zich zowel bezig met het bestuderen van oude teksten als met de mensen die die teksten nu lezen. Dat is waarom theologie mij blijft boeien. Ik heb altijd een erg brede interesse gehad. Voor ik mijn studiekeuze maakte, heb ik weet niet hoeveel folders gelezen, voorlichtingen bezocht en mensen gesproken. Ik houd van filosoferen, van nadenken over hoe de wereld werkt en in elkaar zit. Tegelijk wist ik ook toen al dat ik niet mijn hele leven in een studeerkamer wil doorbrengen. Ik wil mensen helpen, en ik wil ze uitnodigen om na te denken over wat ze werkelijk belangrijk vinden. Toen ik tijdens mijn lange zoektocht naar een studie per ongeluk bij een voorlichting theologie terecht kwam, vond ik daar de perfecte balans tussen academie en praktijk.

  Voor wie zelf overweegt om theologie te studeren, raad ik het van harte aan om eens een college mee te doen en te praten met studenten. We zijn een kleine, hechte gemeenschap van enthousiaste studenten en iedereen is van harte welkom!

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Dr. Andrew Irving

  Wie profiteert van het gebruik van het verleden en hoe?

  – Dr. Andrew Irving
  Lees verder

  Wij mensen maken voortdurend gebruik van het verleden om iets te zeggen over wie we in het heden zijn: soms onbewust, soms heel bewust. Waar het bijzonder interessant wordt, is wanneer bijvoorbeeld voorheen gekoesterde locaties, landschappen, praktijken en objecten worden verwaarloosd, vergeten of met vernietiging worden bedreigd.

  De oorlog in Oekraïne, vandalisme door klimaatactivisten, sociale polarisatie en de overlast door massatoerisme leiden tot de cruciale vraag: wie profiteert van het gebruik van het verleden en hoe? Maar wat heeft dit met religie te maken? Een groot deel van zowel materieel als immaterieel erfgoed over de hele wereld is religieus van aard (van heilige rivieren tot carnavalsoptochten). Bovendien zijn sommige activiteiten zelf (zoals het lopen van de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella of het levend houden van een lokale danstraditie) manieren om 'de keten van herinneringen' in de gemeenschap in stand te houden - met andere woorden, misschien een andere manier van het 'beoefenen' van religie.

  Volgens recente cijfers brengen 300 miljoen toeristen jaarlijks een bezoek aan religieuze plekken. De grote culturele, politieke, religieuze en economische impact hiervan, en de impact op het milieu, vraagt de aandacht van overheidsorganen op alle niveaus, van private instellingen en musea en van toerisme- en infrastructuurspecialisten. Veranderende religieuze en culturele identiteiten en de houdbaarheid van religieus erfgoedbeheer op de lange termijn, maakt de vraag belangrijk: Hoe gaan we om met – en hoe behouden en communiceren we over – de overblijfselen van ons religieuze verleden?

  Ik geef vakken die te maken hebben met de materiële aspecten van religie: beeldende kunst, liturgische riten, boeken, muziek, objecten, materiële cultuur, architectuur en archeologie. Het bestuderen van materiële religieuze culturen helpt bij het ‘out of the box’ denken over het geleefde geloof. Het is de zorgvuldige en geduldige benadering van de omgang met alle materiële aspecten van religie die ik wil inbrengen in de collegezaal, bij veldwerk en bij onderzoek door studenten.  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Henk de Roest

  Scherpzinnig christelijk-geloof-in-de-praktijk

  – Henk de Roest
  Lees verder

  Samen met prof. Walton geef ik in het eerste jaar het prachtige vak Praktische Theologie. We doen samen onderzoek naar vier verschillende praktijken in de kerk en de zorg: 'geloof en spiritualiteit van kinderen', 'justitiepastoraat', 'macht in pastorale gesprekken' en ten slotte, 'preken over hoop'.

  We vinden het heel belangrijk, dat je al in het eerste jaar kennis maakt met en onderzoek leert doen naar inspirerende en interessante praktijken van lokale kerken (in dit geval in de stad Groningen) en naar de praktijk van geestelijke verzorging in zorginstellingen, krijgsmacht en justitiële instellingen.

  Ook doceer ik samen met drie collega’s de cursus Concepts and Methods of Theology, waarin we o.a. drie nieuwe vormen van kerkdiensten analyseren: Evensong, Psalmenvesper, Cantatedienst.

  Je leert in deze vakken om goed waar te nemen, en dat is de allereerste vaardigheid van een goede theologische onderzoeker. Daarna leer je om je waarnemingen te interpreteren, met behulp van theologische begrippen en sociaal-wetenschappelijke theorieën.

  Studenten hoop ik mee te geven, dat ze ontdekken dat ze scherpzinnig christelijk-geloof-in-de-praktijk kunnen waarnemen en daarover zowel kunnen theologiseren als kunnen analyseren.

  Ik vind het vak Praktische Theologie fantastisch om te geven, omdat het boeiend is om samen met de naar schatting 3000 lokale kerken in Nederland onderzoek te doen en om theologiestudenten het vertrouwen te geven dat ze in een wijk- of dorpsgemeente of in de geestelijke verzorging als predikant bezielend leiding kunnen geven.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Mark de Jager

  Alternatief bieden voor de prestatiemaatschappij

  – Mark de Jager
  Lees verder

  De manier waarop RUG en PThU samenwerken in de theologische bachelor- en masterprogramma's is uniek in de wereld. Aan de RUG krijg je een brede én diepgaande bacheloropleiding, die vanwege de brede universiteit interdisciplinair is ingebed en tegelijkertijd de rijkdom van een sterke niet-religieus-gebonden theologische faculteit meekrijgt. Daarbij stellen de vakken die je aan de PThU volgt je in staat om ook de rijkdom van christelijke theologie mee te krijgen.

  Daarom heb ik er voor gekozen om mijn bachelor Theologie bij de RUG te doen en vervolgens de master gemeentepredikant bij de PThU, gecombineerd met extra onderzoeksvakken aan de RUG.

  In november 2019 ben ik verkozen tot Jonge Theoloog des Vaderlands. Een hele eer, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Theologische reflectie kan debatten zoals bijvoorbeeld over aardbevingen in Groningen nieuwe dimensies geven en als Jonge Theoloog kan ik laten zien hoe dat werkt. Ik ga me vooral richten op twee thema’s: de geestelijke vorming en gezondheid van studenten en "het Goede Leven", de verlangens die mensen hebben en die hun keuzes inspireren. Studenten krijgen massaal burn-outs en lijden onder stress. Binnen de theologie zijn er gereedschappen voorhanden die een alternatief bieden voor de prestatiemaatschappij. De christelijke traditie leert ons dat falen mag, dat het goed is om tijd te nemen voor reflectie en dat je eigenwaarde niet afhangt van wat je presteert. Dat zijn waarden die enorm behulpzaam zijn om voor te houden in een maatschappij die zichzelf steeds voorbij rent

  Als je kijkt naar de doembeelden die apocalyptische films, klimaatdebatten en trendwatchers schetsen lijkt het er niet al te best voor te staan met dat Goede Leven en de toekomst van de mensheid. Maar juist het christelijke geloof biedt hier een tegengeluid in. Zorg voor de schepping is een christelijke kernwaarde en ook de gedachte dat er hoop is voor de wereld en dat het Goede overwint.

  Toen ik theologie ging studeren zag ik mijzelf niet in de kerk werken. Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs geven. Dat leek me wel wat. Maar pastoraat, kon ik dat wel? Praatte ik daarvoor niet te veel? Was ik niet te jong? Kon ik me niet beter verdiepen in ‘echte’ theologie? Toen ik tijdens mijn masteropleiding dan toch de gemeente in ging om pastorale gesprekken te voeren werd ik enorm op mijn plek gezet. Het bracht me tot het besef dat als theologie geen concrete basis heeft in zorg voor de ziel, dat theologie dan een dode wetenschap is. En zo ben ik dan toch predikant geworden.


  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Sanne Werkman

  Mijn eigen zingeving probeer ik niet uit het oog te verliezen

  – Sanne Werkman
  Lees verder

  Meteen na mijn master Geestelijke Verzorging kreeg ik de kans om in een verpleeghuis te werken. Er volgde meer werk dankzij het netwerk dat ik tijdens mijn studie heb opgebouwd door commissies, mijn stage en student-assistentschap.

  Ik werk nu één dag per week als geestelijk verzorger in Emmen, deels in een verpleeghuis met mensen met dementie, en deels in een verzorgingstehuis. Ik heb daar gespreksgroepen, voer individuele gesprekken en geef workshops aan vrijwilligers, om ze te leren omgaan met levensvragen van bewoners.

  Verder werk ik twee dagen als kerkelijk werker in Noord-Groningen waar ik voorga in kerkdiensten en pastoraal werk doe, zieken bezoek en begrafenissen leid. Tijdens mijn studie heb ik leren vergaderen, organiseren en nieuwe dingen opzetten. Dit blijkt nu erg nuttig in mijn werk als kerkelijk werker en geestelijk verzorger.

  Mijn eigen zingeving probeer ik niet uit het oog te verliezen. Ik ben dan ook erg blij met de mentoren die het werk mij biedt.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Kaj van der Plas

  Predikant is, voor mij, een heel talig en verbaal beroep.

  – Kaj van der Plas
  Lees verder

  Na mijn predikantsmaster heb ik gesolliciteerd op een advertentie in 'Kerkinformatie'. In eerste instantie werd ik parttime predikant, maar later ook fulltime. Naast het predikantswerk werk ik ook zelfstandig als verhalenverteller, tekstschrijver en 'woordkunstenaar'. Ik hou van taal en van schrijven. Predikant is, voor mij, een heel talig en verbaal beroep. Daarnaast vind ik het leuk om leiding te geven, en als predikant heb je – samen met anderen – invloed op de koers van je gemeente.

  Tijdens mijn studie heb ik geleerd theologie en de chaotische praktijk van het leven met elkaar te verbinden: om vanuit ‘kennis’ richting en woorden te helpen geven aan het ‘hart’. Dit is van essentieel belang, en wordt ook extra waardevol bij grote levensgebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld wanneer iemand komt te overlijden. Ik voer daarbij uitgebreide gesprekken met de familie. Dat gebruik ik als input voor de dankdienst voor zijn of haar leven. Een zorgvuldig en met aandacht vormgegeven afscheid heeft een sterke, heilzame werking voor nabestaanden. Daarbij is het belangrijk om je goed bij hun taal en geloofstraditie aan te sluiten.

  Maar predikantswerk zit niet alleen vol van betekenis, een werkweek kan ook zeer verschillende invalshoeken van je vragen. Zo ben ik onlangs in één week voorgegaan op zondag, heb ik het jaarconcert van de plaatselijke muziekvereniging gepresenteerd én samen met anderen een opzet gemaakt voor een nieuw beleidsplan-proces. Bij het laatste betrekken we de hele gemeente. En als predikant vergader je ook wat af: daarbij zijn de verschillende nevenactiviteiten die ik tijdens mijn studie heb ondernomen van grote waarde geweest.

  Sluiten

Theologie in deeltijd

Het is mogelijk deze opleiding in deeltijd te volgen. In deeltijd duurt dit bachelorprogramma zes jaar in plaats van drie jaar. Per jaar worden 30 ECTS geprogrammeerd.

Bindend Studieadvies bij deeltijdopleiding

Aan het einde van je eerste studiejaar en aan het einde van je derde (deeltijd)studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je in je eerste deeltijdjaar meer dan 20 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 20 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Daarnaast is het de bedoeling dat je aan het einde van je derde (deeltijd)studiejaar al je eerstejaars vakken hebt behaald. Is dit niet het geval, dan zal je ook een negatief studieadvies krijgen en de opleiding moeten verlaten. Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies.

Collegegeld

Er geldt een speciaal deeltijdtarief, zowel voor het wettelijk collegegeld, als voor instellingscollegegeld. Je betaalt het hogere instellingscollegegeld als je al een bachelordiploma hebt (tenzij je dit diploma voor 1991 hebt behaald).

Lees meer

Samenwerking met de PThU

De RUG is een openbare universiteit en leidt geen predikanten, imams of priesters op. Om er voor te zorgen dat je na je bacheloropleiding toch direct kunt doorstromen in de predikantsmaster van de Protestants Theologische Universiteit (PThU), verzorgt de PThU een deel van het onderwijs in de bacheloropleiding aan de RUG. Deze vakken zijn niet verplicht, je kunt ook vakken kiezen aan de RUG die je voorbereiden op een andere carrière.

Binnen het bachelortraject van de PThU bestudeer je het christelijk geloof van binnenuit. Bij het vak Dogmatiek bijvoorbeeld bestudeer je niet alleen wat in de christelijke traditie zoal gezegd is over de relatie tussen God en mensen, maar ook hoe dit nu nog doorwerkt. En hoe jij daar zelf in staat. Want de studie theologie gaat ook over jou. De andere vakken die je volgt bij de PThU zijn: Praktische Theologie, Historische Theologie, Theologische Ethiek, Bijbelse Theologie, Interculturele Theologie.

De opleiding Theologie met het PThU-traject biedt je het beste van twee werelden: bestudering van geloofstradities van buitenaf én van binnenuit. Juist door vanuit wisselende perspectieven te denken en te werken, word je je bewust van je eigen overtuigingen. En leer je geloof werkelijk begrijpen.


Lees meer

Andere opleidingen op het gebied van religie en de oudheid

Als je geïnteresseerd bent in een opleiding op het gebied van religie, cultuur en samenleving of in de oudheid, misschien is dit dan ook wat voor je

Lees meer

Studieverenigingen

Gerardus van der Leeuw

Gerardus van der Leeuw is de studievereniging van de Faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Naast verbredende activiteiten (bijvoorbeeld lezingen of carrière-evenementen) voor zowel de opleiding Religiewetenschappen als de opleiding Theologie, organiseren ze ontspannende activiteiten zoals borrels en trips naar het buitenland.
http://www.gerardusvanderleeuw.nl/
Lees meer
Studentprofiel

Deze studie is iets voor jou als je wilt weten hoe de Bijbel en Koran zijn ontstaan en waarom en hoe mensen God proberen te begrijpen en bereiken. Je vindt geschiedenis, filosofie, psychologie en kunst interessant. Je hebt gevoel voor taal, want je leert religieuze teksten in hun oorspronkelijke taal te bestuderen. Bovenal heb je belangstelling voor mensen, want theologie gaat over wat mensen beweegt, wat hun waarden zijn en hoe je hen bijvoorbeeld kan helpen met zingeving.

(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (deeltijd: 20 ECTS) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is). Meer informatie: https://www.rug.nl/education/bachelor/nederlandse-studenten/studiekeuze-en-voorlichting/bsa

Studiebegeleiding

Om je te ondersteunen bij de studie zorgt de faculteit voor een studeerbaar rooster, een actieve studiebegeleiding door mentoren, docenten, student-assistenten en de studieadviseur, een snelle nakijktijd van tentamens en een goede bereikbaarheid van docenten en de studieadviseur. In het onderwijsprogramma van het eerste jaar zijn bovendien een aantal studievaardighedenmodules opgenomen met als doel je direct aan het begin van je opleiding het juiste studiegedrag aan te leren.

Tijdens de introductie maak je kennis met je mentoren en met de studieadviseur. De mentoren zijn ouderejaarsstudenten, die een speciale training hebben gekregen. Iedere mentorgroep telt maximaal tien eerstejaarsstudenten en twee mentoren. In acht bijeenkomsten maken de mentoren je wegwijs op de faculteit. Ook begeleiden en adviseren zij je bij het (leren) studeren. Daarnaast wordt je de gelegenheid geboden om aan de mentoren vragen te stellen of zaken voor te leggen die niet tijdens de groepssessies besproken kunnen worden. De studieadviseur voert aan het begin van het studiejaar met alle eerstejaarsstudenten een kennismakingsgesprek. Hierin komen je verwachtingen van de opleiding ter sprake en eventuele bijzondere omstandigheden. Alle eerstejaarsstudenten ontvangen vervolgens aan het eind van het eerste semester een uitnodiging voor een studievoortgangsgesprek met de studieadviseur. Je kunt ook zelf contact opnemen met de studieadviseur als je studievertraging dreigt op te lopen. De studieadviseur kan je helpen bij je studieplanning, maar je ook op vertrouwelijke basis adviseren bij studieproblemen en/of persoonlijke problemen.

Aansluitende master programma's