Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenReligiewetenschappen
Header image Religiewetenschappen

Religiewetenschappen

How do religions come into being? How do they affect people and societies? What role does religion play in various cultures and conflicts?

Most cultures are profoundly shaped by religious phenomena. Of the seven billion people on Earth, six billion call themselves religious. Religion does not occur in isolation; it connects with people's daily behaviour, economically, politically, socially, and psychologically. Wherever there are people, there is religion, always and everywhere. Religion is one of the forces driving humankind, which is why knowledge of religion is so important. The central question you will learn to ask yourself is not to what extent religions are 'true', but how religion affects people's lives and what people do with it. The interaction between religion, culture, and society is the main focus of this bachelor's programme.

In this Bachelor's programme, you will:
› deepen your knowledge of various aspects of the major religions in the world (Islam, Buddhism, Hinduism, Christianity and Judaism);
› use different perspectives to analyse religious expressions – texts, rituals and visual art – and place them in their cultural context;
› gain knowledge on concepts underpinning and shaping the relationship between religion and politics from ancient times through to the present day.

Hoe ontstaan religies? Welk effect hebben ze op mensen en samenlevingen? Welke rol speelt religie in verschillende culturen en conflicten? Is religie zelf een cultureel verschijnsel?

Religie is een alomtegenwoordig en alledaags verschijnsel in praktisch alle culturen. Van de zeven miljard mensen op aarde noemt zes miljard zich religieus. Wereldwijd bestaan er maar liefst 10.000 religieuze stromingen. Religie staat niet op zichzelf, maar houdt verband met het dagelijkse gedrag van mensen: economisch, politiek, psychologisch en sociaal. Waar mensen zijn, is religie, in alle tijden en waar ook ter wereld. Religie is een van de grootste drijvende krachten van de mensheid en daarom is kennis over religie ontzettend belangrijk.

De religiewetenschap bestudeert religie als verschijnsel. De centrale vraag is niet in hoeverre religies 'waar' zijn, maar hoe religie het leven van mensen beïnvloedt en wat mensen er mee doen. In de Groningse bachelor bestudeer je de grote wereldreligies (islam, boeddhisme, hindoeïsme, christendom en jodendom). Je kijkt naar de ontstaansgeschiedenis van deze religies en naar de hedendaagse verschijningsvormen. Vanuit verschillende invalshoeken - zoals psychologie, sociologie, antropologie en filosofie - leer je deze religies te onderzoeken. De samenhang tussen religie, cultuur en samenleving staat bij ons centraal.

You are fascinated by religion, other cultures and societies, and you wish to better understand the world you live in. You want to know what impact various religions have on society and people and you are open to different worldviews. You enjoy reading and you are interested in history, sociology, psychology, philosophy, politics and cultural anthropology. Most of all, you want to know what drives people!

Deze studie is iets voor jou als je een fascinatie hebt voor religie, andere culturen en samenlevingen en de wereld om je heen beter wilt begrijpen. Je wilt weten welke invloed diverse godsdiensten hebben op de maatschappij en mensen en je staat open voor verschillende levensbeschouwingen. Je houdt van lezen en vindt geschiedenis, sociologie, psychologie, filosofie, politiek en culturele antropologie interessant. Bovenal wil je weten wat mensen beweegt!

Meer over deze opleiding
 • Opleidingsvideo

  De boodschap van martelarenvideo's

  Dr. Pieter Nanninga promoveerde op onderzoek naar video's van zelfmoordterroristen.

  Sluiten
  – Opleidingsvideo
 • Opleidingsvideo

  Veel geleerd over positie van de vrouw in India

  Studente Nienke de Graaf vertelt over haar verblijf in India.

  Sluiten
  – Opleidingsvideo
 • Testimonial van Prof. dr. Marjo Buitelaar

  Je leert voorbij cliché's over moslims te kijken

  Ik geef onder andere de vakken Antropologie van Religie en Islam. Door de combinatie van deze twee vakken leer je de link te leggen tussen het 'repertoire' dat de islam als historische traditie beschikbaar heeft aan symbolen, rituelen en verhalen en de uiteenlopende manieren waarop individuele moslims en moslimgroeperingen uit die rijke bron putten om richtlijnen te formuleren voor een goed leven, en om troost, kracht en inspiratie aan te ontlenen.

  Door de vraag centraal te stellen hoe mensen uit de bronnen van de islam putten om hun eigen leven en hun samenleving vorm te geven, leer je inzien dat religie geen blauwdruk is voor het leven; er is altijd een wisselwerking tussen religieuze voorschriften en de dagelijkse praktijk. Hierdoor krijg je zicht op de veranderlijkheid van religieuze tradities.  

  Studenten leren die wisselwerking herkennen en in kaart brengen. Concreet leer je hoe een religieuze traditie in de praktijk van alledag vorm krijgt en hoe je antropologische thema's, theorieën en benaderingen kunt inzetten voor de studie van religie. Je leert mondiale ontwikkelingen in een specifieke cultuur of regio te herkennen. Het vak antropologie van moslimsamenlevingen integreert dus verschillende vakken en benaderingen die in andere vakken in de opleiding gedoceerd worden. 

  Het vak heeft een grote maatschappelijke relevantie: de politieke islam speelt een grote rol in huidige (inter)nationale betrekkingen en wereldorde.  Daarbij is in het publieke debat nogal eens sprake van een statische opvatting van de islam: men heeft vaak het idee dat het gaat om een sinds de zevende eeuw onveranderde religie die nog altijd het hele denken en doen van moslims bepaalt. Je zult leren dat  mensen geen passieve 'dragers'  van een religie of cultuur zijn. Ze zijn handelende actoren die putten uit verschillende bronnen, waaronder religie, om hun eigen leven vorm te geven en om te proberen invloed uit te oefenen op hun omgeving. Als we de conflicten waarbij bepaalde categorieën moslims tegenwoordig  betrokken zijn eenzijdig verklaren vanuit de islam als een statische, het hele leven omvattende religie, dan krijg je geen goed zicht op het complex aan  sociale, economische en politieke factoren die ertoe bijdragen dat mensen zich tekortgedaan voelen, onzeker zijn of  macht willen verwerven.

  Door een grotere kennis van de praktijk van de islam in het dagelijks leven van 'gewone' moslims leer je zien dat het dominante beeld van de islam als een agressieve, intolerante, en vooral een politieke religie niet overeenkomt met de betekenis van die religie voor de overgrote meerderheid van moslims. Zij willen slechts in vrede en rust leven. Voor hen heeft de islam vooral een persoonlijke waarde om kracht, troost en inspiratie uit te putten voor hun eigen welzijn en dat van hun dierbaren. 

  Bij mij leer je voorbij de cliché's te kijken en zelf analytische vragen te stellen om maatschappelijke verschijnselen adequaat te onderzoeken. 

   

  Sluiten
  – Prof. dr. Marjo Buitelaar
 • Testimonial van Michaël Kruiper

  Het is maar goed dat ik tijdens mijn studie zo goed heb leren discussiëren

  Mijn oude middelbare school bood me een aantal uren aan als docent godsdienst toen ik nog niet helemaal klaar was met mijn masteropleiding. Ik begon met 8 uurtjes, haalde in Utrecht mijn eerstegraads lesbevoegdheid, en geef nu vier dagen godsdienstles en één dag maatschappijleer.

  Ik kijk met veel plezier terug op mijn studententijd. De charme en kracht van de faculteit was de kleinschaligheid waardoor ik als instituutswacht kon werken, de boekencommissie oprichtte, mentor was en het introductiekamp organiseerde. Ik doe het nu ook: ik organiseer de reis naar Rome voor de 5e jaars van ons gymnasium.

  Als docent moet ik op mijn qui-vive zijn, onze leerlingen nemen geen genoegen met een kulverhaal. Het is maar goed dat ik tijdens mijn studie zo goed heb leren discussiëren.

  Sluiten
  – Michaël Kruiper
 • Testimonial van Lisa Förster - Germany

  Many chances to get in contact with our professors

  I have been lucky to have travelled and have always been interested in getting to know new people and cultures. In choosing a degree, I decided I would like to explore the influence religion has on people's daily lives - and Groningen is a World Top 100 University!

  My course has a balance of both well-structured lecturers, but also a wide range of reading to do at home; we have so far looked at different approaches to doing research on a religious issue. I’m looking forward to the psychological and sociological aspects of religion we are doing in the next block; but first I have to revise the lectures of the last two months for the exam! Luckily, the lectures have been very helpful and lead into the final exam or
  assignments well.


  I would say that the course at the University of Groningen is special because we have so many chances to get in contact with our professors and the classes are quite small, so the lecturers even have time to meet up with us and answer any extra questions. Aside from learning in Groningen, I enjoy going to the market to buy fresh and local food! I live only a 5-minute walk from the Faculty, just to the north of the lovely city centre, which is great because the life in Groningen is very focused on students and the city offers loads of opportunities for sports, shopping and nightlife. There’s a large number of Student Associations, too, so everyone is likely to find other people who share a hobby or interest.

  Sluiten
  – Lisa Förster - Germany
 • Testimonial van Brenda Bartelink

  Zelf een deskundige

  Na mijn bachelor- en masterstudie ben ik promotieonderzoek gaan doen naar religie en ontwikkelingssamenwerking en sexualiteit. Voor dit onderzoek heb ik veldwerk in Oost-Afrika gedaan. Mijn godsdienstwetenschappelijke blik op ontwikkelingssamenwerking heb ik op die manier verder kunnen ontwikkelen.

  Religiewetenschappen is een brede studie. Het is belangrijk om je (verbredende) minor bewust te kiezen. Zo volgde ik vakken bij Bedrijfskunde, Ontwikkelingsstudies en Filosofie. Allemaal zeer relevant voor het werk dat ik doe. Ik heb tijdens mijn opleiding in Groningen veel gehad aan de training in onderzoeksvaardigheden. Dit vak komt onderzoekers, maar ook religiewetenschappers die bij de overheid of maatschappelijke organisaties willen gaan werken, goed van pas.

  Als promovendus heb je veel vrijheid. Ik koos voor een regelmatig werkritme. Overdag werkte ik aan mijn onderzoek. 's Avonds werkte ik aan mijn boek, gaf ik onderwijs, verzorgde ik lezingen of was ik bestuurlijk actief, onder andere voor het Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschap (NGG). In het werkende leven wordt meer van je verwacht dan tijdens de studie. Je hebt meer eigen verantwoordelijkheid en je wordt gezien als een deskundige.

  Na mijn aanstelling als promovendus heb ik gewerkt  als coördinator van het Kenniscentrum Religion and Development bij Stichting Oikos. Daar zette ik mij in voor de gezamenlijke opleiding van ontwikkelingswerkers, beleidsmakers en academici over hoe religie zich verhoudt tot conflict, rampen, gender, gezondheid en mensenrechten.

  Sinds kort werk ik weer aan de universiteit als postdoc bij het onderzoeksproject van Dr. Kim Knibbe over religie, secularisme, seksualiteit en gezondheid bij de Afrikaanse gemeenschap in Nederland.

  Sluiten
  – Brenda Bartelink
 • Testimonial van Maria Teresa Tabares Niño - Panama

  Re-thinking how religion works

  I was drawn to Groningen because of its reputation for being excellent for international students; the option to take my classes in English was also a big 'plus'. I am particularly interested in the scientific approach of studying religion, as well as studying religious practice and the significance of belief within communities; and the course here 100% meets my expectations.

  The classes are incredibly interesting and the overall environment is very friendly to international students, whilst the professors are both knowledgeable and approachable. One of the challenges that I have had is re-thinking how religion works; I think I may have had previous biases in my ideas about religion and I have tried to gain a new understanding of the subject as a whole. My lecturers have been careful to critically present arguments from across academia and within both Religious Studies and other subject areas; it’s great to get a taste of various disciplines.

  My course is structured progressively, so everything meshes together and builds to allow a deeper understanding of the content - instead of having five overview classes at once! The professors here encourage students to develop critical thinking, they always encourage questions and they have tried to give us the tools necessary in conducting our own research, too, which is great.

  Outside of studying, Groningen is a lovely city, it is small enough to feel cosy and yet has a great social life. It really epitomizes the Dutch idea of ‘Gezellig!’. I love being able to bike everywhere and Groningen is a very young and active city with a vibrant mixture of culture, shopping and nightlife.

  Sluiten
  – Maria Teresa Tabares Niño - Panama
 • Testimonial van

  Een zeer uitdagend onderwerp

  Na mijn eindexamen heb ik in een tussenjaar gereisd in India, Nepal en Sri Lanka, en dit heeft mijn passie voor dit gebied aangewakkerd. Hindoeïsme, Islam en Boeddhisme spelen een grote rol in deze landen. Ik ben voornamelijk geïnteresseerd hoe religieuze overtuigingen in dit gebied in relatie staan tot bijvoorbeeld Hindoe nationalisme, ontwikkelingshulp, de positie van vrouwen en anti-moslim geweld. Daarom besloot ik religiewetenschappen te studeren en me in dit gebied te specialiseren.

  Toen ik naar de Open Dag in Groningen ging, was ik verkocht. De prachtige faculteit, de vriendelijke uitstraling en de gemeenschapssfeer had ik bij geen enkele andere universiteit ervaren.

  Wat ik leuk vind aan mijn studie zijn de interactieve colleges in kleine groepen, waarbij we veel discussies houden en presentaties geven. Inhoudelijk vind ik de diversiteit en actualiteit van de studie erg leuk. Het fenomeen religie is een heel uitdagend onderwerp. Ik heb door de jaren heen een brede kennisbasis opgebouwd over de verschillende religies en hun relatie tot bijvoorbeeld politiek of globalisering. Nu, na 2,5 jaar studie, weet ik natuurlijk veel meer, maar tegelijkertijd realiseer ik me ook steeds meer hoe complex de wereld is en de plaats van religie hierin.

  Als religiewetenschapper gespecialiseerd op Zuid-Azië, hoop ik, heel ambitieus, een brug te kunnen slaan tussen Zuid-Azië en het Westen. Naar mijn mening is er in het westen veel onbegrip over zaken als vrouwenrechten en nationalisme in India en omliggende landen. Dit heeft zeker ook negatieve effecten op hoe India in de media wordt gepresenteerd en hoe ontwikkelingsbeleid wordt vormgegeven. Ik hoop advies te kunnen geven op dit soort zaken, bijvoorbeeld in organisaties als Oxfam Novib, of misschien wel in de UN Women.

   

  Sluiten
 • Testimonial van

  Echt een bijdrage leveren aan de maatschappij

  Doordat ik vroeg ben begonnen met solliciteren, kon ik direct na mijn studie beginnen met een traineeship bij een gemeente. Via onder meer een groepssollicitatie werd ik, samen met twee anderen, uit bijna 200 sollicitaties gekozen. Dat ik een opleiding Religiewetenschappen had gedaan, was een belangrijke reden waarom ik was geselecteerd. Met deze studie onderscheidde ik me van de andere kandidaten.

  Het traineeship was een traject van twee jaar waarbij je ieder half jaar op een andere afdeling van de gemeente werkte. Op die manier kom je in aanraking met onderwerpen en werkzaamheden buiten je comfortzone. Zo heb ik bijvoorbeeld een half jaar bij personeelszaken gewerkt en ook een half jaar bij de gemeentelijke handhaving. Na mijn traineeship heb ik nog anderhalf jaar bij deze gemeente gewerkt als beleidsmedewerker Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en huiselijk geweld.

  Ik werk nu als projectmedewerker bij JSO, kennis- en expertisecentrum binnen het sociale domein. Praktisch betekent dat dat ik allerlei verschillende klussen in het maatschappelijk veld doe, variërend van het ontwikkelen van kwaliteitsmetingen voor de tienermoederopvang tot een klus als interim-beleidsmedewerker jeugd bij een gemeente. De ene keer werk ik op locatie bij de klant, andere dagen zit ik de hele dag achter mijn computer in ons kantoor in Gouda.  Het mooie van dit werk is dat ik ín de maatschappij sta en echt een bijdrage lever.

  De studie religiewetenschappen heeft de manier gevormd waarop ik naar de maatschappij kijk. Ik ben bijvoorbeeld altijd geïnteresseerd in de achtergrond van mensen en hoe dat hun manier van denken gevormd heeft. Tijdens mijn studie heb ik in het bestuur van mijn dispuut en de studievereniging gezeten en heb daarnaast op eigen initiatief drie maanden stage gelopen bij een adviesbureau. Het zijn allemaal heel nuttige ervaringen geweest waar ik veel dingen heb geleerd die me hebben voorbereid op het werkende leven.

   

   

  Sluiten
 • Testimonial van

  iets doen dat het verschil maakt

  Het is cruciaal om de relatie tussen religie en politiek te begrijpen. In het vak Religion and Politics dat ik geef samen met mijn collega dr. Joram Tarusarira, praten we niet slechts over parlementaire politiek, maar juist over politiek in de dagelijkse praktijk, in de media, in burgeractivisme. Daar waar het gaat om de strijd om macht, onrecht, marginalisering en uitsluiting.

  Bij religie richten we ons niet uitsluitend op het christendom of de islam. We staan stil bij het gehele idee van ‘religie’: wie bepaalt eigenlijk wat religie is, waar begint en eindigt religie, wat zijn de karakteristieken en wie zijn  haar leiders en representanten? Wat we duidelijk maken in het vak, is dat de manier waarop we religie definiëren, grote politieke gevolgen heeft voor mensen. Deze definiëring bepaalt bijvoorbeeld  wie aanspraak kan maken op vrijheid van religie of geloof en wie niet.

  In dit vak krijg je te maken met een keur aan onderwerpen, concepten en vaardigheden die relevant zijn voor het onderzoeken van de relatie tussen religie en politiek. Je krijgt een uitgebreid overzicht van denkers – vanaf de oudheid tot nu - die dit onderwerp uitgebreid hebben onderzocht. Zo leer je hoe zaken zijn veranderd, maar ook hoe ze gelijk zijn gebleven. Je doet zowel kennis op over theoretische grondleggers als over nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast leer je analytische vaardigheden waarmee je problemen en onjuistheden in het publieke debat over religie en politiek kunt identificeren én de communicatieve vaardigheden om deze onjuistheden effectief uit te leggen aan een divers publiek. Deze vaardigheden zijn cruciaal als je wilt werken bij bijvoorbeeld een ministerie of een NGO.

  Ik ben persoonlijk gemotiveerd om les te geven over deze onderwerpen omdat ik graag iets wil doen dat het verschil maakt in de levens van mensen, dat helpt om ongelijkheid en onrecht in de politiek en maatschappij aan de kaak te stellen. In onze huidige samenleving heerst zoveel onbegrip over religie en wordt er een verkeerd beeld gegeven van religie in het algemeen en van de islam in het bijzonder. Dit leidt tot onrecht en ongelijkheid dat van grote invloed is op het dagelijks leven van zoveel mensen – of het nu gaat om moslimfamilies die altijd extra worden gecontroleerd op vliegvelden, of om figuren in de media of politici die roepen dat we geen vluchtelingen meer moeten opnemen omdat ze terroristen zouden kunnen zijn, of om de oorspronkelijke bewoners van de VS die geen bescherming mogen claimen voor hun heilige plaatsen aangezien hun rituelen worden geclassificeerd als cultureel in plaats van religieus, ga zo maar door. En toch zie je vaak dat religie en politiek aangemerkt worden als abstracte zaken die niet relevant zijn voor de ‘echte wereld’. Wat ik je wil leren, is dat je beseft dat deze zaken wel degelijk relevant zijn en dat het gebruik van een meer invoelend en genuanceerd begrip van religie kan helpen bij het aankaarten van ongelijkheid, tegenstrijdigheden en onrecht op zowel grote als kleine schaal.

  Sluiten
 • Testimonial van Jorrit Haarman

  Benieuwd naar de manier waarop mensen 'betekenis' geven aan hun leven

  Ik heb gekozen voor religiewetenschappen omdat ik geïnteresseerd was in veel verschillende onderwerpen - filosofie, antropologie, sociologie en psychologie maar ook politiek en geschiedenis – en ik heel benieuwd was naar de manier waarop mensen 'betekenis' geven aan hun leven en waarom ze doen wat ze doen.

  Omdat ik oprecht enthousiast ben over de studie en dit graag wil overbrengen, ben ik studentvoorlichter van de opleiding geworden. Naast voorlichter ben ik ook voorzitter van het mentoraat. Onze mentoren proberen de nieuwestudenten zo goed mogelijk door het eerste jaar te helpen. De eerstejaars leren veel van de mentoren, maar ook als mentor leer je veel, bijvoorbeeld hoe groepsdynamiek werkt en hoe je stillere groepen ‘aan het praten krijgt.’ Als bestuurslid van M.A.T.A., het leukste dispuut van de faculteit, leer ik vooral organisatorische zaken en het belang van goede communicatie die daarbij nodig is.

  Op dit moment denk ik er over na om na mijn studie de master Geestelijke Verzorging en de Educatieve master te combineren. Op die manier kan ik de inhoud die ik nu op doe, weer maatschappelijk terug laten komen of mensen persoonlijk helpen. Wanneer ik inderdaad Geestelijke Verzorging besluit te gaan doen heb ik nu al zeker wat aan mijn bijbaan in het ziekenhuis als schoonmaker en kamerassistent, maar andersom kan ik kennis uit vakken van Geestelijke Verzorging ook tijdens mijn werk gebruiken, bijvoorbeeld wanneer ik gesprekken heb met ernstig zieke mensen. Het mentoraat en mijn werk als voorlichter bieden me juist weer waardevolle ervaring voor wanneer ik besluit ook het onderwijs in te gaan.

  Sluiten
  – Jorrit Haarman
Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BA in Religiewetenschappen
Croho code
50902
Type opleiding
Bachelor
Voertaal
Engels (100%), Nederlands (50%)
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Start
SeptemberSeptember
Vorm
voltijd
Faculteit
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap
Studie in CijfersStudie in Cijfers
printView this page in: DeutschEnglish