Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Practical information Voorlichting
Header image Juridische Bestuurskunde

Master Juridische Bestuurskunde: Specialisatie Omgevingsrecht

Datum:28 juni 2023
Harmonie gebouw
Harmonie gebouw

In deze blog wordt de specialisatie Omgevingsrecht van de master Juridische Bestuurskunde besproken. Aan bod komen de verschillende vakken die je tegenkomt en overige belangrijke informatie.

Bij de specialisatie Omgevingsrecht horen de vakken ‘Omgevingsrecht’, ‘European Environmental Law in a Global Context’ en ‘Publiekrecht en Duurzaamheid’. Als je kiest voor de specialisatie Omgevingsrecht, dan dien je twee van de drie vakken met goed gevolg af te ronden. Binnen deze specialisatie zijn alle voorgeschreven vakken juridisch van aard. Hierdoor is het civiel-effect gegarandeerd in deze  masterspecialisatie.

Omgevingsrecht

Het vak Omgevingsrecht wordt in blok 1 gegeven. De coördinator is prof. mr. K.J. (Kars) de Graaf. Elke collegeweek volg je twee colleges van twee uur. De meeste zijn in de vorm van hoorcolleges, maar een aantal colleges is ingericht als een werkgroep waarin casus worden behandeld om te oefenen met de opgedane kennis. In het omgevingsrecht komen veel verschillende regels en juridische instrumenten samen om de menselijke activiteiten in de wereld om ons heen te normeren. Met als doel een duurzame samenleving te realiseren. Het nationale omgevingsrecht is sterk in beweging; zeker nu op 1 januari 2024 de Omgevingswet, waardoor 26 bestaande wetten zullen verdwijnen en het huidige stelsel van omgevingsrecht geheel op de kop gaat. Dat levert op dat sprake is van een complex, maar uiterst relevant, bijzonder deel van het staats- en bestuursrecht. Kennis daarvan is voor alle overheden noodzakelijk. Maatschappelijke problemen die verbonden zijn met het omgevingsrecht zijn onder meer de noodzaak om: klimaatverandering en biodiversiteitsverlies tegen te gaan, de kwaliteit van ons milieu behouden en verbeteren, hernieuwbare energieprojecten en de warmtetransitie te realiseren, veel meer woningen te bouwen en vervuilende industriële activiteiten aan banden te leggen. Kortom, de maatschappelijke relevantie spat er van af en elke student is welkom!

European Environmental Law in a Global Context

Weet jij wat het kleine ronde groene logo op je colafles eigenlijk betekent? Het verzekert jou, als consument en mens, dat je bij het weggooien van het flesje geen schade toebrengt aan het milieu. Maar wie is hiervoor verantwoordelijk en wie moet ervoor betalen? Dit zijn allemaal vragen die te maken hebben met duurzaamheid en hoe dit wordt gereguleerd.

Het Engelstalige vak European Environmental Law in a Global Context wordt aangeboden in blok 3, onder coördinatie van prof. dr. ir. L. Squintani, met prof. H. Vedder. In dit vak wordt onderzocht wat duurzame ontwikkeling in Europese context inhoudt en hoe het in de wet wordt geïmplementeerd. Dit wordt gedaan door te kijken naar het embryonale normatieve kader dat wordt bepaald door de doelstellingen in artikel 3 VEU, in verband met de waarden van de EU opgesomd in artikel 2 VEU. Uitdagingen in het dagelijks leven die van invloed zijn op het dagelijks leven van de EU, haar lidstaten (en jou!). De bescherming van het milieu, consumentenbescherming en sociale inclusie en solidariteit zullen in deze cursus worden besproken. Dit geeft je een grondig inzicht in de mechanismen die ten grondslag liggen aan de wetgeving op dit gebied van EU-regelgeving, evenals de praktische implicaties voor de dagelijkse rechtspraktijk in de Europese Unie. Het geeft je als student dus een concurrentievoordeel in de snelgroeiende markt van het duurzaamheidsrecht.

Publiekrecht en Duurzaamheid

Het vak Publiekrecht en duurzaamheid wordt in blok 3 gegeven. De coördinator is prof. mr. K.J. (Kars) de Graaf en hij verzorgt dit vak samen met collega’s. In dit vak komen doorgaans zeer van elkaar verschillende onderwerpen van het omgevingsrecht aan de orde. Elke collegeweek staat in het teken van een specifiek onderwerp dat actueel is op het terrein van het omgevingsrecht. Gedacht kan onder meer worden aan het tegengaan van klimaatverandering (de gevolgen van het Urgenda-arrest en de implementatie van de Klimaatwet), aan het bezweren van de stikstofcrisis, aan duurzame gebiedsontwikkeling en aan het bewerkstelligen van draagvlak voor de energietransitie (financiële participatie door lokale omwonenden van hernieuwbare energieprojecten). Afgezien van het eerste college, zal in elke collegeweek van het vak Publiekrecht en duurzaamheid het college gevuld zijn met enerzijds presentaties en discussie door studenten over conceptpapers en anderzijds met een presentatie van een ter zake deskundige docent. Het vak wordt afgesloten met een essaytentamen. Het eindcijfer voor het vak wordt bepaald door zowel het paper als het tentamen. Op deze manier draagt het vak bij aan jouw kennis van actuele juridische vraagstukken binnen het maatschappelijk zo relevante rechtsgebied omgevingsrecht.

Waarom deze specialisatie?

De specialisatie Omgevingsrecht is voor jou geschikt indien je jouw kennis over actuele thema's, zoals de werking van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), de komst van de omgevingsdiensten om de handhaving van het omgevingsrecht te verbeteren en de Omgevingswet die eisen stelt aan participatie van burgers bij de totstandkoming van concrete overheidsbesluiten. In het kort verdiep je je in het milieurecht, de bouwregelgeving en de ruimtelijke ordening.

Hieronder volgt een overzicht van de vakken.

Specialisatie Omgevingsrecht

Vak

ECTS

Blok

Omgevingsrecht

6

1

Publiekrecht en Duurzaamheid

6

3

European Environmental Law in a Global Context

6

3

 

Tags: Master