Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteNieuwsAgenda

Wereldburgerschap: noodzaak of wensdenken?

De mens als vreemdeling
Affiche
Affiche

In onze geglobaliseerde wereld is iedereen met iedereen verbonden - economisch, sociaal, geografisch, via televisie en digitale communicatie. De politiek daarentegen is nog steeds in sterke mate georganiseerd rond nationale staten. Het is dan ook de hoogste tijd voor democratie en burgerschap over de staatsgrenzen heen, zo beweren sommigen. Anderen zijn sceptisch over deze pleidooien voor kosmopolitisme en wereldburgerschap.

Globalisering zou juist bij velen de roep om eigenheid en oude zekerheden versterken, zoals ook blijkt uit de herwaardering van eigen nationale, religieuze en etnische identiteiten. De pleiters voor wereldburgerschap wordt vaak naïef idealisme verweten, de sceptici worden weggezet als bekrompen en kleinburgerlijke angsthazen. Hoe zijn beide uitersten te verbinden? Is wereldburgerschap wenselijk, of zelfs noodzakelijk? En, zo ja, is het dan ook mogelijk?

Daarover spreken en debatteren voormalig minister Jan Pronk, thans hoogleraar theorie en praktijk van internationale ontwikkeling aan het Institute of Social Studies in Den Haag en Godfried Engbersen, hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naeeda Aurangzeb, Pakistaans-Nederlands journaliste, spreekt een column uit. De avond staat onder leiding van Hans Harbers, verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de RUG en medeorganisator van het project De Mens als Vreemdeling.

Deze publieksavond vormt de aftrap van het project De Mens als Vreemdeling, een initiatief van FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, naar aanleiding van het verschijnen, 50 jaar geleden, van het gelijknamige proefschrift van de Groningse filosoof Lolle Nauta.

Op deze avond, voorafgaand aan de internationale conferentie Het vreemde en het eigene. Eenheid en verscheidenheid inzake mensenrechten en democratie (21-22 oktober in Groningen), zullen ook de winnaars bekend worden gemaakt van de essaywedstrijd, georganiseerd in het kader van dit project i.s.m. De Groene Amsterdammer. Tevens zal een korte toelichting worden gegeven op de affichetentoonstelling Views on the West, te zien van 20 t/m 22 oktober in het Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen.

De avond is georganiseerd door FORUM, i.s.m. Studium Generale en de Faculteit Wijsbegeerte van de RUG.

Datum/tijd/plaats
Woensdag 20 oktober 2010
20.00 - 22.00 uur
Aula, Academiegebouw Broerstraat 5, Groningen

Toegang
voor iedereen gratis

Informatie
Studium Generale Groningen
Oude Boteringestraat 13, Groningen
(050) 363 5463

Laatst gewijzigd:10 juni 2016 10:12