Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteNieuwsAgenda

De Representatieve Claim van Functionele Organen

Lezing door Ido de Haan, georganiseerd door de vakgroep Praktische Filosofie i.h.k.v. de reeks ‘Democracy in Debate’

Kenmerkend voor de democratische staat aan het begin van de 21e eeuw is de ontwikkeling van allerlei verzelfstandigde diensten en geprivatiseerde nutsbedrijven. Dergelijke functionele organen moeten niet alleen op efficiëntie beoordeeld worden, maar ook op hun democratische karakter: in hoeverre worden de taken die zij uitoefenen ook rechtvaardig en responsief uitgevoerd? In hoeverre dienen of schaden zij publieke belangen?

Hoe kunnen zij worden ingericht zodat zij beantwoorden aan de behoeften van klanten, betrokkenen, en de samenleving als geheel? Die vragen kunnen niet uitsluitend beantwoord worden door de parlementaire besluitvorming over de instelling en toerusting van deze organen zorgvuldig te laten verlopen. Dergelijke verzelfstandigde onderdelen van de staat dienen ook op eigen kracht democratische legitimiteit te genereren. Hoe gaat dat in zijn werk? Ik zal betogen dat deze kwestie al sinds het einde van de 19e eeuw centraal staat in de discussie over alternatieven voor de parlementaire democratie. De geschiedenis biedt een fonds van ervaringen en inzichten die ons kunnen helpen te begrijpen waar de democratische legitimiteit van niet-parlementaire publieke organen op gebaseerd kan worden. Vervolgens zal ik ingaan op de vraag welke mogelijkheden voor, en beperkingen aan, de democratische legitimiteit van dergelijke organen aangewezen kunnen worden. Dat betekent ten slotte ook dat de verdere ontwikkeling van niet-parlementaire vormen van democratie naast kansen ook gevaren met zich meebrengt. De afweging daarvan vormt het sluitstuk van mijn betoog.

Over Ido de Haan

Ido de Haan (1963) is sinds 2003 hoogleraar Politieke Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij schreef onder meer over de geschiedenis van de Nederlandse politiek in de 19e eeuw, over burgerschap en de verzorgingsstaat in de 20e eeuw, en over de geschiedenis en herinnering van de Holocaust. Het onderzoek dat in deze lezing wordt gepresenteerd is het product van een door hem geleid project binnen het NWO-programma Omstreden Democratie, dat handelt over alternatieven voor de parlementaire democratie.

Waar & wanneer?

Woensdag 12 juni, 15.15-17.00 uur
Zaal Omega , Faculteit Wijsbegeerte
Laatst gewijzigd:07 juni 2013 15:01