Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Noteboom, F.

Auteur: Frank Noteboom
Afstudeerjaar: 2011
Vakgroep: Praktische Filosofie
Titel : Mensenhandel: Een analyse van de ethische fundamenten van de Italiaanse en Nederlandse slachtofferregeling
Samenvatting:

Mensenhandel wordt beschouwd als een moderne vorm van slavernij. Onder mensenhandel wordt verstaan: het uitbuiten van kwetsbare vrouwen/mannen door middel van dwang met het doel om daar economisch gewin aan te ontlenen. Hieronder valt economische en seksuele uitbuiting, maar ook het dwingen van iemand tot het afstaan van organen. In mijn scriptie leg ik de focus op vrouwen die seksueel uitgebuit zijn door mensenhandelaren. Deze handelaren maken gebruik van allerlei technieken om deze vrouwen te dwingen. Er zijn verhalen bekend van vrouwen waarin naar voren komt dat ze mentaal en/of fysiek mishandeld zijn, hun kinderen zijn ontvoerd, hun familie is bedreigd, etc. Wanneer deze vrouwen ontdekt worden en als slachtoffer gesignaleerd worden, hebben ze in Europa recht op de bepalingen die staan beschreven in een zogenaamde slachtofferregeling. Deze slachtofferregeling dient te voldoen aan een aantal criteria dat op Europees niveau overeengekomen is. In deze scriptie laat ik zien dat ondanks deze criteria de nationale slachtofferregelingen erg sterk van elkaar kunnen verschillen hetgeen verstrekkende gevolgen kan hebben voor de slachtoffers van mensenhandel.

In mijn onderzoek heb ik ervoor gekozen om de Italiaanse en Nederlandse slachtofferregeling naast elkaar te leggen. Deze regelingen zijn interessant om te vergelijken, omdat in de Nederlandse regeling slachtoffers een instrumentele waarde lijken te vertegenwoordigen, hetgeen inhoudt dat de slachtoffers belangrijk zijn met het oog op de vervolging van de daders. In de Italiaanse slachtofferregeling daarentegen lijkt het veel sterker te draaien om het welzijn van het slachtoffer en niet zozeer om de vervolging van de dader. In mijn onderzoek heb ik getracht om een inzicht te krijgen in hoe de verschillen tussen deze twee regelingen mogelijk tot stand zijn gekomen en wat de tekortkomingen van beide regelingen - vanuit een ethisch perspectief - mogelijk zijn. Om deze verschillen helder uiteen te zetten, heb ik getracht de beide regelingen in de deontologische en/of teleologische stroming te funderen. Tot slot heb ik op basis van hetgeen uit mijn onderzoek volgt, gekeken naar de nieuwe Europese richtlijn inzake de bestrijding van mensenhandel.
  
Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:11