Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Graaff, M.C.

Auteur: Maaike Graaff
Vakgroep: Ethiek
Titel: Het belang van de alleenstaande minderjarige vreemdeling: adequate opvang in het land van herkomst?
Samenvatting:
 
Volgens het Verdrag inzake de Rechten van het Kind moeten de belangen van het kind de eerste overweging zijn bij alle maatregelen betreffende kinderen. De invoering van dit Verdrag zou daarom ook gevolgen moeten hebben voor de wijze waarop de Nederlandse overheid beslissingen maakt over een van de meest kwetsbare groepen asielzoekers: alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Het Nederlandse beleid voor deze kinderen is er in de afgelopen jaren steeds meer op gericht om ze zo snel mogelijk terug te sturen naar hun land van herkomst. Volgens de voormalig Staatssecretaris van Justitie, Nebahat Albayrak (PvdA), stonden de belangen van het kind daarbij voorop: het zou in het belang van de alleenstaande minderjarige vreemdeling zijn om terug te keren naar zijn of haar land van herkomst zodra daar adequate opvang aanwezig is.

In mijn scriptie heb ik onderzocht of met dit beleid van “adequate opvang” wel echt recht is gedaan aan de vereiste uit het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Ik heb daartoe bekeken of de belangen van het kind wel worden betrokken bij alle beslissingen over alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het grootste deel van mijn scriptie gaat vervolgens over de interpretatie van “het belang van het kind”. Is het inderdaad in het belang van de alleenstaande minderjarige vreemdeling om terug te keren naar het land van herkomst zodra daar adequate opvang is? Ik beargumenteer dat er twee noodzakelijke voorwaarden zijn waaraan terugkeer naar het land van herkomst in elk geval zou moeten voldoen om in het belang van het kind te zijn. Ook geef ik aan dat het ontwikkelingsperspectief, zoals dat bijvoorbeeld in het jeugdbeschermingsbeleid wordt gehanteerd, gebruikt zou moeten worden om verdere invulling aan het begrip te geven. Met het huidige beleid wordt echter niet aan de twee noodzakelijke voorwaarden voldaan en ook het ontwikkelingsperspectief wordt niet gebruikt. Het lijkt er dan ook niet op dat de belangen van het kind zijn betrokken bij de totstandkoming van dit beleid; laat staan dat ze voorop stonden.
Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:11