Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Groot, M. de

Auteur: Marleen de Groot
Afstudeerjaar: 1998
Vakgroep: Sociale filosofie, Sociale kennistheorie en Ethiek

Scriptie:
Cryopreservatie van ovariumweefsel. Een ethische beschouwing

Samenvatting:
Cryopreservatie van ovariumweefsel (= het invriezen van eierstokweefsel) is een nieuwe mogelijkheid binnen de voortplantingsgeneeskunde. Deze techniek kan voorafgaand aan een voor de eierstokken schadelijke behandeling, bijvoorbeeld chemotherapie, worden aangeboden om de mogelijkheid tot voortplanting te behouden. In een werkgroep van het Academisch Ziekenhuis Groningen die zich hiermee bezighoudt, bleek behoefte te bestaan aan een 'ethische analyse'. Vanuit mijn medische achtergrond vond ik dit een boeiend onderwerp voor mijn afstudeerscriptie.
Een eerste vraag die gesteld kan worden is wanneer en waar ethische overwegingen aan bod (dienen te) komen bij de ontwikkeling van een nieuwe voortplantingstechniek en door wie ze aan de orde moeten worden gesteld. De huidige gang van zaken in geval van nieuwe medische technieken, waarbij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen verricht moet worden, is dat dit onderzoek voorgelegd moet worden aan een medisch-ethische toetsingscommissie (METC). Dit zal vaak een eerste aanleiding tot ethische bezinning zijn. Deze ethische toetsing op 'micro-niveau', waarbij de individuele patiënt centraal staat, geschiedt in de praktijk aan de hand van de informed consent-formulieren. Deze analyse verricht ik ook in mijn scriptie. Het blijkt echter dat een aantal vragen dat speelt op 'macro-niveau', zoals ten aanzien van de maatschappelijke gevolgen, bij deze toetsing niet aan de orde komt. Binnen welke kaders zou de resterende ethische problematiek wél ter sprake kunnen worden gebracht? Een permanent landelijk adviesorgaan op het terrein van de voortplantingsgeneeskunde kent Nederland niet. Naast METC en landelijk adviesorgaan resten er dan nog twee mogelijkheden voor ethische beschouwing van nieuwe voortplantingstechnologieën: ten eerste de discussie binnen de beroepsgroep zelf en ten tweede het publieke debat.
Met deze scriptie wil ik vanuit de ethiek een bijdrage leveren aan het publieke debat over de techniek van cryopreservatie van ovariumweefsel, waarbij ik heb gekozen voor een traditionele normatieve benadering, namelijk de deontologische en consequentionalistische benadering. Met behulp van deze twee ethische plichtstheorieën heb ik de cryopreservatie-techniek geanalyseerd. Deze analyse blijkt inderdaad de mogelijkheid te bieden om ook aan andere vragen en aan de gevolgen van de techniek aandacht te besteden. Op basis van de analyses kom ik tot de conclusie dat de cryopreservatie-techniek een ethisch acceptabele voortplantingstechnologie is, zij het onder bepaalde condities. Daarom sluit ik af met aanbevelingen aan de werkgroep van het AZG.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 18:23