Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Wely, A. van

Auteur: Anjo van Wely
Afstudeerjaar: 1997
Vakgroep: Sociale filosofie, Sociale kennistheorie en Ethiek

Scriptie:
Publieke omroep en burgerschap. Het advies van de Commissie Publieke Omroep nader bekeken.

Samenvatting:
Door toenemende commercialisering is het niet denkbeeldig dat de publieke omroep in Nederland verdwijnt. Volgens de Commissie Publieke Omroep is het juist deze publieke omroep die burgers de mogelijkheid geeft zich te oriënteren op de sociale en politieke werkelijkheid. De publieke omroep is volgens de commissie nodig om te voorkomen dat er uitsluiting van burgers plaatsvindt en om cohesie te verlenen aan het samenleven in Nederland.
Met het nadrukkelijk koppelen van de in haar voortbestaan bedreigde publieke omroep en het in stand houden en ontwikkelen van burgerschap roept de commissie een crisissfeer op. Ik onderzoek of dat terecht is en kijk welke argumentatie de commissie gebruikt. Ik constateer dat de commissie terecht stelt dat publieke omroep bij kan dragen tot burgerschap maar ik bekritiseer de argumentatie van de commissie. Zo stel ik dat uitsluiting van groepen burgers niet tot stand kwam (komt) doordat ze via de televisie niet meer kennis konden (kunnen) nemen van de sociale en politieke werkelijkheid maar door het onvoldoende beschikbaar zijn van hulpbronnen zoals opleiding en arbeid. Verder bekritiseer ik de stelling van de commissie dat publieke omroep een beeld dient te geven van de sociale en politieke werkelijkheid. In plaats van dit monopoliseren van het definiëren van de werkelijkheid dient de publieke omroep volgens mij aan te geven hoe sociale en politieke werkelijkheid tot stand komt. Dit laten zien van het observeren van werkelijkheid, in plaats van het definiëren van werkelijkheid door elite's, kan tot stand komen door publieke stemmen te laten doorklinken in de programma's van de publieke omroep. Zo kunnen alle groepen burgers via de publieke omroep hun claims ten aanzien van de inrichting van de samenleving neerleggen en draagt publieke omroep, ook in de toekomst, bij tot burgerschap.

Laatst gewijzigd:14 april 2016 10:35