Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Science and Engineering

Stakeholdersonderzoek voor het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

17 juli 2017

In opdracht van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) hebben studenten van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, de Faculty of Science and Engineering en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek gedaan naar hoe het SNN zich het best kan positioneren als servicegerichte organisatie. Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een stakeholdersanalyse. De centrale vraag van het onderzoek luidde: Op welke wijze kan het SNN zich vanuit het perspectief van de stakeholders als servicegerichte organisatie positioneren binnen de Quadruple Helix?

Regionale ontwikkeling in Noord-Nederland

Aanleiding voor dit onderzoek is de vraag op welke wijze het SNN meer kan betekenen voor de regionale ontwikkeling in Noord-Nederland. Deze vraag heeft enerzijds betrekking op hun ‘core business’, het verstrekken van subsidies, en anderzijds op de positie van het SNN binnen een Quadruple Helix netwerk in het Noorden ten behoeve van de public affairs. In het Quadruple Helix model werken overheid, bedrijven, onderwijs en publiek/maatschappelijke organisaties die een publiek belang dienen samen om innovatie en economische groei te bevorderen.

Stakeholderanalyse

Aan de hand van een stakeholderanalyse is inzicht verkregen in de verwachtingen, belangen en ervaringen van een selectie van dertien stakeholders waarmee het SNN te maken heeft of zal krijgen. Ook is gekeken welke regionale thema’s volgens de stakeholders de komende jaren meer aandacht verdienen binnen het SNN. Tot slot is gevraagd hoe de stakehol­ders kijken naar samenwerken binnen het Quadruple Helix-model en wat de gewenste positie van het SNN binnen de Quadruple Helix zou zijn. De analyse is uitgevoerd door middel van semigestructureerde interviews met de stakeholders.

snn

Bevestiging van ingeslagen weg

De resultaten van het onderzoek zijn voor het SNN grotendeels een bevestiging van de ingeslagen weg. Met betrekking tot de subsidiedienstverlening bestaan verbeterpunten in de afhandeling van de aanvragen. Met betrekking tot de lobbypraktijk betekent het dat het SNN soms de slagkracht mist om tot concrete inzet te komen. Wel is het SNN goed in staat om trends en ontwikkelingen in de regio te signaleren en te delen.

De stakeholders zien het belang van samenwerken ten behoeve van de regio, maar zij zien het samenwerkingsverband niet als een orgaan dat regionale thema’s zou moeten formuleren. Zij zien dit voornamelijk als een taak van de politiek. De stakeholders zien het SNN binnen een Quadruple Helix samenwerking liever in een proactieve, faciliterende en verbindende rol. |

Honours College RUG

Deze onderzoeksopdracht is onderdeel van het honoursprogramma van het Honours College van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek is uitgevoerd door studenten Judith Veijer (Master Nederlands recht), Frank Feringa (Master Physics) en Martijn van der Kamp (MSc International Business and Management).

Het onderzoeksrapport is op dinsdag 11 juli 2017 gepresenteerd en overhandigd aan de directie van het SNN. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Frank Feringa (06 22 72 12 66), of de begeleider Prof. dr. Heinrich Winter (050 36 35694).


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws