Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund Gratama Stichting Gratema Grants Subsidierondes

Subsidieronde 2017

Gratama Stichting uitslag ronde 2017

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Mr. Björn Hoops, LL.M., promovendus en docent vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht

Landjepik in Nederland: een onderzoek naar de gelegaliseerde diefstal van grond en mogelijke oplossingen € 15.208

Landjepik of, met andere woorden, de “diefstal” van grond is van alle tijden. Een eigenaar verplaatst b.v. tegen de wil van zijn buurman, maar onopgemerkt, het hek om zijn eigen erf te vergroten of trekt een stuk gemeentegrond bij zijn tuin. Vóór de invoering van ons nieuwe Burgerlijk Wetboek had deze “diefstal” geen enkele betekenis, de eigenaar kon het bezit van de grond opeisen.

In 1992 is het nieuwe BW ingevoerd. Het nieuwe art. 3:105 BW lid 1 heeft in verband met art 3:306 BW de oude zekerheid van de eigenaar afgeschaft. Op grond van deze artikelen wordt een landje pikker 20 jaar na het begin van zijn gebruik eigenaar van de grond indien de oorspronkelijke eigenaar in de tussentijd niet heeft verzocht om de grond te verlaten.

Sinds 2012 is in de praktijk het aantal gevallen van verjaringsverkrijging waarin de landje pikker zich succesvol op art 3:105 lid 1 NW kan beroepen aanzienlijk gestegen. Deze toename vormt de aanleiding voor dit onderzoek.

Faculteit Medische Wetenschappen

Mevr. drs. Joyce M. Lubbers, promovendus gynaecologische oncologie vakgroep Obstetrie en Gynaecologie

Een nieuw model van kanker: op weg naar het selecteren van patiënten die baat hebben bij immunotherapie € 24.600

Het behandelen van kanker met immunotherapie werd in 2013 door het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Science bekroond tot wetenschappelijke doorbraak van het jaar. Inmiddels worden nieuwe immunotherapieën, zoals immuun checkpoint blokkade, adoptieve T-cel transfer en therapeutische vaccins, in sneltreinvaart ontwikkeld. Echter, er bestaat een kloof tussen de ontwikkeling van deze nieuwe therapieën en de effectieve toepassing ervan bij de patiënt. Het is op dit moment nog niet goed mogelijk de patiënten selecteren bij wie immunotherapie zal gaan aanslaan. Het gevolg hiervan is dat er regelmatig kostbare immunotherapie wordt toegepast zonder relevant klinisch effect. De patiënten krijgen echter wel te maken met de, vaak ernstige, bijwerkingen van de therapie. Binnen dit project wordt een nieuw en uniek model ontwikkeld om patiënten te selecteren die baat gaan hebben bij immunotherapie. Hierdoor kunnen behandelingen effectiever afgestemd worden op de individuele patiënt.

Prof. Dr. Y. Stienstra, adjunct-hoogleraar armoede gerelateerde infectieziekten vakgroep Interne Geneeskunde afdeling Infectieziekten € 23.400

Asielzoekers en infectieziekten: Het vaccinatiebeleid in Europa en screening voor bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)

De afgelopen jaren heeft Europa een enorme toestroom van het aantal vluchtelingen doorgemaakt. Ook in Nederland is deze toename te zien. In de periode 2014 tot en met 2016 hebben in totaal 83075 vluchtelingen asiel aangevraagd, waarvan iets meer dan de helft in 2015.

De toenemende influx van asielzoekers in de Europese Unie heeft gezondheidssystemen geconfronteerd met nieuwe vraagstukken rondom preventie en behandeling van infectieziekten.

Momenteel zijn er geen Europese strategieën voor screening, behandeling en vaccinatie van infectieziekten bij asielzoekers. Er bestaan zorgen over stigmatisering rondom screening en de noodzakelijke informatie in deze maatschappelijke discussie over het perspectief vanuit asielzoekers over screening ontbreekt.

In dit project worden het vaccinatiebeleid in Europa, de bijzonder resistente micro-organismen in asielzoekers en de mening van asielzoekers over vaccinaties en screening BRMO onderzocht.

Faculty of Science & Engineering

Dr. M.P. Veldhuis, Postdoctoraal onderzoeker Groningen Institute for Life Sciences

De effecten van landgebruik op de waterhuishouding in Oost-Afrika en de cruciale rol van Nationale Parken € 16.028

De snelle groei van het aantal mensen in Afrika en de verandering in weerpatronen door klimaatverandering zorgen ervoor dat de regionale waterhuishouding (hydrologie) verandert. De gevolgen zijn overstromingen en hoge mate van erosie in het natte seizoen, en opdrogen van rivieren en lange periodes van droogte in het droge seizoen. Het is daarom belangrijk dat in kaart wordt gebracht hoe de verschillende veranderingen in landgebruik, als gevolg van het intensievere gebruik van het landschap, de hydrologie beïnvloeden. Data over veranderingen in landgebruik verkregen vanuit satellietbeelden worden op dit moment geclassificeerd. Data over regenval en veranderingen in weerpatronen, deels als gevolg van klimaatverandering, zijn ook beschikbaar en worden geanalyseerd. Wat er nog mist is data over de waterstand en –kwaliteit op regionale schaal waarmee we de effecten van verandering in het landgebruik en klimaat op de waterhuishouding kunnen testen. Dit is van groot belang voor regionale overheden en management van de National Parken, zodat zij weten welke gevolgen hun besluiten hebben voor de beschikbaarheid van schoon water, de belangrijkste natuurlijk hulpbron in Afrika. In dit project wordt daarom een grootschalig lang termijn monitoring systeem opgezet voor de waterstand en – kwaliteit in vier belangrijke rivieren binnen het Serengeti-Mara Ecosysteem en de omliggende provincies. Alleen op die manier kan er inzicht worden verkregen in de effecten van veranderingen in landgebruik voor de waterhuishouding en de rol van Nationale Parken.

Door het GUF gefinancierd:

Faculteit der Letteren

Dr. M. Wieling, vakgroep Alfa-Informatica, Computationele Semantiek

Tongval in de vreemde taal: het gebruik van echoscopie om uitspraak te onderzoeken en te verbeteren € 13.735

Wanneer iemand een tweede taal leert, is er vaak een duidelijk accent hoorbaar – vooral als dit op later leeftijd gebeurt.

Akoestische verschillen tussen de klanken van de moedertaal en de nieuw geleerde taal spelen een rol, maar met name de articulatie door de tong en de lippen is belangrijk.

De articulatie is reeds door middel van electropalatografie en echografie onderzocht.

In dit onderzoek worden de bewegingen van de tong onderzocht aan de hand van echoscopie, waarbij nauwe samenwerking is met de University of Strathclyde (UK) en

Haskins Laboraties, Yale, US.

Faculteit Medische Wetenschappen

Mevr. Dr. A. Sluiter-Oerlemans, postdoctoraalonderzoeker Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en Emotie Regulatie

Vroege Signalen van autisme en ADHD herkennen € 11.878

Autisme spectrum stoornissen (autisme) en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) gaan opvallend vaak samen. Door het bestuderen van autisme en ADHD in de eerste levensjaren, nog voordat de eerste klinische symptomen zichtbaar worden, zal het mogelijk worden om vast te stellen hoe de overlap zich ontwikkelt. Het GUF financiert voor dit kortlopende project de aanschaf van software om ouder-kind interactie-videomateriaal betrouwbaar te verwerken. Door het vergelijken van de vroege ontwikkeling -waarvan de ouder-kind interactie een belangrijk onderdeel is- van kinderen met een hoog-risico dan wel laag-risico op de ontwikkeling van autisme, ADHD of beiden, kunnen vroege signalen van autisme en ADHD worden geidentificeerd. Dit leidt op termijn tot nieuwe kennis over oorzaken, vroegsignalering en vroegbehandeling.

Laatst gewijzigd:15 maart 2022 11:32