Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund Gratama Stichting Gratema Grants Subsidierondes

Subsidieronde 2011

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Economische Geografie

mw dr Aleid E. BrouwerProject ‘Virtueel Veldwerk’. Data en beleving op de kaart € 23.100

'Goede wetenschap is… vooral goed kijken’

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een innovatieve interactieve webapplicatie, ook wel een virtuele digitale kaart genoemd, met behulp van een geografisch informatie systeem en bestaande software zoals Google earth, 7Scenes, Foursquare of Layar.

Virtueel veldwerk is een activiteit in het kader van onderwijsvernieuwing bij de faculteit. Verschillende werkvormen worden toegepast om de studenten zoveel mogelijk te laten ‘kijken en verwerken’. Door het invoeren van ‘Virtueel Veldwerk’ wordt geprobeerd een verbetering in de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen door aan te sluiten op de ‘smartphone’ generatie.

Belangwekkende gegevens voor externe partijen (gemeenten, provincies, VNO-NCW, KvK) over leefbaarheid, voorzieningen niveau en concurrentiekracht van regio’s zullen via een kenniskaart op het web beschikbaar worden gemaakt.

De geconstrueerde webapplicatie zal via de FRW website beschikbaar zijn voor andere faculteiten en middelbare scholen, die dit kunnen gebruiken in hun aardrijksunde en/of maatschappijleer onderwijs.

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Demografie

dr Ajay Bailey

Project ‘Zorg uit India: een exploratie naar migratie van Indiase verpleegkundigen en hun ontvangst in Noord-Nederland € 22.000

Het onderzoek gaat over de (tijdelijke) immigratie van Indiase kennismigranten in de gezondheidszorg in Noord Nederland. Het UMCG kreeg destijds veel kritiek op het ‘importeren’ van Indiase operatieassistenten naar het UMCG.

De migratie van Indiase verpleegkundigen is een complex geheel: aan de ene kant is het ‘brain drain’ uit een land in ontwikkeling; aan de andere kant is het een recht van mensen om de best mogelijke baan te vinden op de (globale) arbeidsmarkt. In het voorgestelde project zal verkennend onderzoek worden verricht naar de Indiase operatiekamer assistenten in Groningen:

  • op welke manier komen zij naar Nederland en hoe worden ze voorbereid op het Nederlandse medische systeem?
  • hoe worden ze gezien door hun Nederlandse collegae?
  • in hoeverre zijn ze zelf in staat om hun culturele en professionele verschillen te ‘onderhandelen’ in het Nederlandse medische systeem en hoe spelen ze dat klaar?
  • hoe is de Indiase cultuur zichtbaar in hun handelen en het geven van zorg?

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Geschiedenis van het Christendom

dr Justin E.A. Kroesen

Project ‘De middeleeuwse kerkinrichting in Ostfriesland (Dld) – uitgave van de onderzoeksresultaten in boekvorm’ € 5.000

Kerkelijk vormden de Groninger Ommelanden en het westen van Ostfriesland destijds een eenheid als noordelijke exclave van het bisdom Munster.

Terwijl het gebied aan weerszijden van de Eemsmonding in de middeleeuwen tezamen één gemeenschappelijk cultuurlandschap vormde, sloegden beide regio’s met de Reformatie grotendeels ieder een eigen weg in.

Met de Reductie van Groningen gingen Stad en Ommeland over naar het calvinisme, terwijl in Ostfriesland een confessionele mengvorm ontstond.

In de lutherse kerken van Ostfriesland bleef veel van de middeleeuwse kerkinrichting bewaard – altaren, retabels, sacramentshuisjes, heiligenbeelden en doopvonten.

Hierdoor bieden de Ostfriese kerken vandaag de dag een indruk van het Groningse kerkinterieur vóór de Reformatie, toen ze nog waren ingericht voor de katholieke misviering. Het project beoogt een inventarisatie en publikatie van de verzamelde gegevens in boekvorm.

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Sociologie

prof.dr R.P.M. Wittek

Project ‘Meetinstrument pesten in schoolklassen voor doelgerichte aanpak pesten’ €13.050

Pesten is een veelvoorkomend probleem. Het heeft gevolgen voor de geestelijke gezondheid en de verdere ontwikkeling van zowel slachtoffers als daders. Een van de uitkomsten van onderzoek naar pesten is een diagnostisch instrument waarmee het sociale klimaat in een klas en de mate waarin en de wijze waarop gepest wordt in beeld kan worden gebracht.

De scholen en schoolbegeleidingsdiensten zijn enthousiast over het inzicht dat het instrument hen biedt. Zij zijn hierdoor beter in staat om vast te stellen of en in hoeverre er pestproblemen in de klas zijn en eventuele problemen gericht aan te pakken door de juiste interventies ter verbetering in te zetten.

Speerpunt vormt het online afnemen van een vragenlijst en het efficiënt genereren van een rapport (rapportgenerator) dat op basis van de met de vragenlijst verkregen gegevens kan worden gemaakt. Essentieel hierbij is het aanbrengen van slimme koppelingen d.m.v. communicatietoevoegingen in de software.

Laatst gewijzigd:15 maart 2022 11:32