Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund Gratama Stichting Gratema Grants Subsidierondes

Subsidieronde 2014

Gratama Stichting Uitslag ronde 2014

Letteren - Archeologie  

Dr. Gijs Tol en dr. Tymon de Haas    
Bedreigd erfgoed: de archeologische kartering van Forum Appii, € 15.980
De Romeinse Nederzetting Forum Appii is gelegen op een strategische locatie langs de Via Appia in de Pontijnse vlakte (Lazio, Centraal-Italië). De aanwezige archeologische resten worden door de huidige uitbreiding van diepploegen ten behoeve van de landbouw bedreigd. Geofysisch onderzoek en oppervlaktesurveys zullen de onderzoekers in staat stellen de nog resterende archeologie van deze uit de antieke historische bronnen en bijbel bekende nederzetting in kaart te brengen.          

Letteren - Internationale Betrekkingen Internationale Organisaties

Mw. Drs. S. Kamerling         
Veldwerkonderzoek in het kader van promotieproject: ‘Nieuwe machten, oude ideeën? Normen en rolpercepties van China en India in internationale veiligheidsvraagstukken, € 13.965
De druk op China en India om in internationale crises en veiligheidsproblemen hun verantwoording te nemen, en niet alleen als ‘free rider’ te opereren, is toegenomen. De publieke opinie in zowel China als India wordt ook steeds meer uitgesproken in het ter verantwoording roepen van hun regeringen als het gaat om bescherming van burgers en de diaspora in het buitenland. Omdat veranderingen vaak gepaard gaan met socialisatieprocessen, wordt gekeken naar gevallen waarin China en India in een ‘nieuwe’ situatie interacteren met anderen, waardoor ideeënuitwisseling, rolaanpassing en –transformaatie kan plaatsvinden. Deze processen vinden geïntensifeerd plaats in situatie van crisis, dreigingen en andere schokken. Om die reden zijn de interventie in Libië (evacuatie van 35.000 Chinese burgers in 2011 en Indiase burgers uit Libanon in 2006), nucleaire non-proliferatie en piraterij in de Golf van Aden gekozen als case studies.

Medische Wetenschappen - Bewegingswetenschappen  

Selma Papegaaij MSc
Neural correlates of dual tasking in young and old adults, € 13.800
Eén op de drie ouderen (65 jaar en ouder) valt ieder jaar, met in 30% van de gevallen serieuze verwondingen en of zelfs de dood tot gevolg. Het onderzoeksproject, dat zal leiden tot een beter begrip van de onderliggende mechanismen waarom ouderen moeite hebben met dubbeltaken, is daarom van groot maatschappelijk belang, om een basis te leggen voor toekomstige dubbeltaak en balans trainingsprogramma’s gericht op ouderen.

Medische Wetenschappen - Obstetrie en Gynaecologie        

Dr. Jasper J.H. Eijsink
Methylatie markers voor het detecteren van ernstige groeivertraging, € 14.040
De perinatale sterfte is in Nederland hoger dan in de ons omringende Europese landen. Groeivertraging in de baarmoeder en daardoor een laag geboortegewicht is een belangrijke risicofactor voor perinatale sterfte. Bij een minder goed functionerende placenta in vergelijking met de normale placenta komen verschillen in allerlei (moleculair-)biologische processen naar voren. Al vroeg in de zwangerschap bevindt zich foetaal DNA in het bloed van de moeder. Methylatie is het proces waarbij een methylgroep aan DNA wordt gekoppeld. Methylatie markers worden gebruikt voor het detecteren van deze ernstige groeivertraging.

Science and Engineering - Microbiele Ecologie

Mw. Dr. Joana Falcao Salles  
Microbiele processen in de kwelders van Schiermonnikoog: de basis voor duurzame natuurontwikkeling, € 16.900
Kwelders zijn kustlandschappen met een belangrijke bufferfunctie tussen landschappelijke en marine ecosystemen. Op Schiermonnikoog zien we in de kwelders een complexe samenspel tussen wat de bodem aan voedingsstoffen biedt en de planten die zich in dit kwetsbare ecosysteem vestigen. De planten leveren op hun beurt weer voedsel voor trekvogels die op deze kwelders fourageren. Deze microbiële gemeenschappen die de voedingsstoffen in de bodem genereren en recyclen, staan aan de basis van de voedselketen, als nutriëntenbron voor de groei van planten en dieren, waaronder bijvoorbeeld de trekvogel. Het doel van dit onderzoek is het ontleden van de voornaamste processen binnen microbiële gemeenschappen, die een rol spelen in de ontwikkeling van een kwelder.

Door het GUF te subsidiëren projecten 2014

Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap - Comparative Study of Religion        

Prof.dr. Hetty Zock  
Verbetering van multidisciplinaire spirituele zorg in de palliatieve zorg, € 22.300        
In Nederland overlijden jaarlijks meer dan 20.000 ouderen in een ziekenhuisomgeving. Veel van deze mensen zullen in meerdere of mindere mate behoefte hebben gehad aan palliatieve zorg (aandacht voor de fysieke, de psychische, de sociale en de spirituele dimensie). Het project betreft praktijkvormend actie onderzoek naar het effect op de kwaliteit van zorg van scholing van primaire zorgverleners in ‘aandacht voor zingeving en levensbeschouwing’.

Rechtswetenschappen - Law and Economics

Dr. S.E. Weishaar    
Regulatory impediments for linking emissions trading: Fault lines between fees and taxes – US learnings for EU climate change policy, € 2.700          
Het onderzoeksdoel, tijdens een kort onderzoeksverblijf aan de Vermont Law School in de VS, is de analyse van wettelijke obstakels bij het verbinden van emissie-handelssystemen, die in de VS en EU ontstaan door de verschillende belastingrechtelijke aspekten van het veilen van emissiehandelsrechten. Dit onderzoek komt de maatschappij (politici, industrie en de burgers uit de EU en de VS) ten goede doordat het bijdraagt tot het profiteren van de voordelen uit de verbinding van de emissiehandelssystemen en levert tevens een bijdrage aan de vergroening van onze economie.

Laatst gewijzigd:15 maart 2022 11:32