Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Learner, teacher and instruction

De ontwikkeling van zelfregulerend leren bij vmbo-leerlingen

Zelfregulatie van leerlingen is de laatste jaren steeds belangrijker geworden in het voortgezet onderwijs. Zelfregulerende leerlingen geven richting aan hun eigen leerproces en zijn beter voorbereid voor vervolgonderwijs. Het ontbreekt aan uitgebreide en longitudinale studies naar zelfregulerend leren (Peetsma e.a., 2005). Het doel van dit onderzoeksproject is om de ontwikkeling van zelfregulatie van vmbo-leerlingen in kaart te brengen. De ontwikkeling van de componenten van zelfregulatie wordt onderzocht in een longitudinale studie met alle vmbo- leerwegen en alle leerjaren, gebruik makend van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. De data worden verzameld op de vier scholen van de onderwijsinstelling Greijdanus. De uitkomsten van het onderzoeksproject geven inzicht in hoe en in welke mate verschillende vmbo-leerlingen zelfregulatie ontwikkelen. De bevindingen geven leraren bruikbare informatie over de ontwikkeling van zelfregulatie, zodat zij vmbo-leerlingen handvatten kunnen bieden om hun eigen leerproces (mede) vorm te geven. Daarnaast kunnen de bevindingen mogelijk helpen om het onderwijsaanbod door te ontwikkelen en te verbeteren, zodat vmbo-leerlingen beter voorbereid worden op het beroepsonderwijs waar zelfregulatie een belangrijke rol speelt.

De hoofdvragen van dit onderzoeksproject zijn:

Hoe ontwikkelen de cognitieve, metacognitieve, gedragsmatige en motiverende componenten van
zelfregulatie zich bij vmbo-leerlingen?

In hoeverre zijn er in de ontwikkeling van zelfregulatie verschillen tussen leerlingen in de verschillende
vmbo-leerwegen en tussen jongens en meisjes?

De medewerkers die bij dit project zijn betrokken zijn: Bernard Brouwer, Matthijs Warrens en Hanke Korpershoek.

Laatst gewijzigd:13 januari 2022 14:09