Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenLVN - Letteren Vrouwen Netwerk

Jaarverslag LetterenVrouwenNetwerk 2003-2004

 

Inhoudsoverzicht

1. Samenstelling bestuur en vergaderingen

2. Activiteiten voor de leden (uitgevoerd en gepland)

3. LVN als contact- en stimuleringspunt

4. Overleg LVN-bestuur en Faculteitsbestuur

5. Publiciteit

6. Financiën 2003 en 2004

7. Beleidsvoornemens

  

1. Samenstelling bestuur en vergaderingen

1.1. Algemene ledenvergadering

Tijdens de jaarvergadering op 26 november 2003 gaf de voorzitter van het LVN, prof. dr. Helen Wilcox, een beknopt overzicht van de activiteiten die het bestuur het afgelopen jaar heeft ondernomen. Daarna kwam onder andere de slepende kwestie van de geringe vertegenwoordiging van vrouwen in benoemingsadviescommissies aan de orde. Er werd ook van gedachten gewisseld over de manier waarop vrouwen gestimuleerd kunnen worden onderzoeksaanvragen in te dienen bij NWO.

Vervolgens vond de bestuursoverdracht plaats: Helen Wilcox (Engels) nam afscheid als voorzitter en werd opgevolgd door prof. dr. H. Behrens (Duits). Ook Marianne Vogel (Duits) en Dieuwertje Dekkers (KCM) traden af, respectievelijk als secretaris en PR-vrouw. Marieke Blaauw (cluster OBS), Lideke Leemhuis (Bibliotheek) en Ine Megens (Geschiedenis) hielden zitting in het bestuur. Het LVN-bestuur kreeg behalve een nieuwe voorzitter ook twee nieuwe leden: Meia Otten (Stagebureau) en Justa Renner-Van Niekerk (cluster OBS). 

1.2. LVN-bestuursvergaderingen (november 2003-november 2004)

Het bestuur vergaderde dit jaar gemiddeld één keer per maand. De voornaamste agendapunten betroffen de organisatie van de activiteiten en beleidsmatige ontwikkelingen binnen de faculteit. Door het vertrek van Meia Otten en de langdurige afwezigheid van Justa Renner en Marieke Blaauw functioneerde het bestuur een deel van dit jaar slechts op halve kracht.

 

2. Activiteiten voor de leden (uitgevoerd en gepland)

2.1. Lezing door dr. Christien Franken en dr. Martine de Vos: Pride and Prejudice: over de ervaringen van vrouwen aan Nederlandse universiteiten (26 november 2003). Voorafgaand aan de jaarvergadering gaven Christien Franken en Martine Vos een lezing over het onderzoek dat zij verrichtten aan de Nederlandse universiteiten over de organisatiecultuur in de geesteswetenschappen. Aan de hand van interviews met vrouwelijke wetenschappers proberen de beide onderzoeksters meer inzicht te verwerven in de positie van vrouwen aan verschillende universiteiten.

2.2. Lunch-bijeenkomst met Anne-Marie Gijtenbeek (21 juni 2004)

Tijdens een goed bezochte lunch-bijeenkomst gaf Anne-Marie Gijtenbeek, coördinator van hetVrouwennetwerk Utrecht, informatie over dit universitair-brede netwerk. Het netwerk behartigt de belangen van vrouwen aan de universiteit, organiseert activiteiten en biedt trainingen aan. Er ontstond een levendige discussie waarin de overeenkomsten en verschillen tussen Groningen en Utrecht uitgebreid aan de orde kwamen.

2.3. Bijeenkomst voor vrouwelijke OBP-ers (27 september 2004)

Van het personeel van de Letterenfaculteit dat werkzaam is in ondersteunende en beheersfuncties is 70 procent vrouw. Voor hen organiseerden wij een bijeenkomst om informatie te verschaffen over scholingstrajecten en andere mogelijkheden om je loopbaan een andere wending te geven. Jennie Krol (P&O), Ria van Ruiswijk (M&O) en Meia Otten (tot juni 2004 stage-coördinator Letteren) gaven daaraan hun medewerking. Tijdens de discussie onder leiding van Elleke Entzinger bleek onder meer dat de bestaande instrumenten van het personeelsbeleid zoals het functioneringsgesprek nog niet optimaal werken.

2.4. Voorbereiding discussiemiddag over emancipatiestrategieën aan buitenlandse universiteiten

Het bestuur heeft zich voorgenomen over dit thema in het voorjaar van 2005 een discussiemiddag te beleggen en is begonnen met de voorbereidingen daarvoor.

 

3. LVN als contact- en stimuleringspunt

3.1 contacten en informatieuitwisseling

Het LVN onderhoudt contacten met mensen, groepen en organisaties die actief zijn op het terrein van vrouwenemancipatie zowel binnen als buiten de RuG. Binnen de universiteit vond informatieuitwisseling plaats met de Universitaire Commissie Emancipatiezaken en de Faculteitsraad. Daarnaast heeft het LVN contact gehad met Dicky IJbema als een follow-up van de workshop die zij in 2003 verzorgde voor vrouwen aan de Faculteit der Letteren. Ook waren er contacten met het Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren en het Vrouwen Netwerk van de Universiteit Utrecht.

 

4. Bestuurlijke en beleidsmatige kwesties

4.1. Overleg LVN-bestuur en Faculteitsbestuur

Het reguliere overleg tussen het LVN-bestuur en het Faculteitsbestuur vindt dit jaar pas begin november plaats en is niet meer in dit jaarverslag opgenomen. Wel is er gedurende het jaar informeel overleg geweest met de voorzitster en/of andere leden van het LVN-bestuur. Dit overleg heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de directeur onderwijs toestemming gaf voor een minimale bezetting van de secretariaten zodat zoveel mogelijk secretariaatsmedewerksters in staat werden gesteld de OBP-ochtend bij te wonen.

4.2 Transparantie van benoemingsprocedures

Het LVN zet zich al enkele jaren in voor het verbeteren van de procedures bij benoemingen en het toegankelijker maken van bestuursfuncties voor vrouwen. Die inspanningen lijken vruchten af te werpen. Conform de afspraken die enkele jaren geleden werden gemaakt werd het LVN recentelijk betrokken bij een bestuursbenoeming binnen de Faculteit. Bovendien is in het Reglement van de Faculteit der Letteren nu vastgelegd dat een benoemingsadvies-commissie voor een hoogleraar ‘in principe minimaal twee gekwalificeerde vrouwelijke leden telt …’

4.3. Aandacht voor de positie van vrouwelijke werknemers

Begin dit jaar heeft het LVN-bestuur een reactie geschreven op het Strategisch Plan van de Faculteit der Letteren 2003-2010. In het personeelsbeleid zou volgens het LVN meer aandacht moeten uitgaan naar het wetenschappelijk personeel in tijdelijke dienst en naar het OPB. We hebben verder onder andere gepleit voor het handhaven van de Van Rijn-gelden en gewezen op het belang van een open bestuurscultuur.

 

5. Publiciteit

5.1. Website en mailinglist

Het LVN onderhoudt een website waarop algemene informatie over het netwerk is te vinden, benevens aankondigingen, jaarverslagen, het adres om je aan te melden of nadere informatie in te winnen e.d. Na de bestuursoverdracht heeft de mailinglist een groot deel van het jaar niet naar behoren gefunctioneerd. De problemen zijn ondertussen opgelost.

5.2. Ledenwerfcampagne

In juni jl. hebben we een ledenwerfcampagne gehouden. Middels een brief en een folder hebben we geprobeerd zoveel mogelijk vrouwelijke personeelsleden van de Faculteit te bereiken, in het bijzonder vrouwen vanuit het OBP.

5.3. Publiciteit rond activiteiten e.d.

Alle lezingen en andere activiteiten zijn aangekondigd in LetterenNieuws. Daarnaast worden de activiteiten middels een poster onder de aandacht gebracht van de medewerkers.

 

6. Financiën 2003 en 2004

In 2003 ontving het LVN € 773.- subsidie uit het facultaire budget ten behoeve van de reguliere uitgaven. Daarnaast werd het LVN uit het opleidingsbudget van de afdeling P&O een subsidie toegezegd van € 550 voor het organiseren van de workshop Succes in de universitaire wereld die in het voorjaar 2003 plaatsvond. De andere helft van de kosten van de workshop werden bestreden uit het reguliere budget van het LVN en een bijdrage van de deelneemsters. Omdat de toegekende subsidie van P&O aan het eind van het boekjaar nog niet was overgeschreven werd het jaar afgesloten met een negatief saldo van € 91,31.

 

De facultaire subsidie voor het jaar 2004 bedraagt € 750.-. In de begroting zijn voor dit jaar alleen de reguliere uitgaven opgenomen die samenhangen met de activiteiten voor leden: productie van folders en posters, reiskosten en attenties voor de sprekers, kosten van de lunch en/of koffie en thee.

 

7. Beleidsvoornemens

Het LVN zal ook in de toekomst de positie van vrouwelijke medewerkers van de faculteit blijven behartigen. Eén van de punten die steeds terugkeren is bewaking en verbetering van de evenredige participatie van vrouwen in facultaire besturen en commissies. Blijvende aandacht verdienen ook de benoemingsprocedures, in het bijzonder bij vacatures voor de hogere wetenschappelijke rangen. Om de ondervertegenwoordiging van vrouwen in hogere functies te verminderen zijn maatregelen nodig om de doorstroming van vrouwen naar die functies te bevorderen. Wij zullen de komende tijd ook bespreken hoe we de positie kunnen versterken van vrouwen binnen de groep die aan het begin staat van hun wetenschappelijke carrière zoals postdocs, AIO's en bursalen. In het personeelsplan van de faculteit dat in voorbereiding is zal het loopbaanbeleid ongetwijfeld een belangrijk onderdeel vormen. Het LVN-bestuur zal over dit personeelsplan advies uitbrengen aan het Faculteitsbestuur. Functiewaardering is een essentieel onderdeel van het personeelsbeleid. Het LVN zal na afronding van het UFO-project pleiten voor een evaluatie waarin onder andere gekeken wordt hoe functies waarin veel vrouwen werken zijn ingedeeld en hoe de verschillende aspecten van functies worden gewaardeerd.

Laatst gewijzigd:19 september 2012 03:25