Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenLVN - Letteren Vrouwen Netwerk

Jaarvergadering 2007

Verslag van de jaarvergadering van het Letteren VrouwenNetwerk

gehouden op 26 oktober 2007

 

De vergadering bestond uit twee delen: een openbare lezing van dr. Gerry Wakker met de titel ‘In strijd met bescheidenheid’ en de jaarvergadering van het LVN.

 

1. Publieke lezing

Gerry Wakker prikkelde het publiek met de vraag: ‘Wat was je eerste associatie of gedache toen je de titel las?’ Strijd voeren met je eigen bescheidenheid of juist ambitie tonen, tegenstrijdig aan bescheidenheid. Daarna gaf ze een overzicht van de bedroevende cijfers m.b.t. de participatie van vrouwen in de wetenschap, met name op bestuurlijk niveau. Die participatie dient te worden verhoogd, want het is voor iedereen beter als de besturen gemengd zijn. Vrouwen beschikken over het algemeen over meer vrouwelijke eigenschappen en die zijn net zo nodig in een organisatie als mannelijke eigenschappen.

Veranderingen in de participatiegraad van vrouwen in besturen kunnen op drie niveaus worden bewerkstelligd. In de eerste plaats op het niveau van de individuele vrouw, die via persoonlijke keuzes de weg naar hogere banen kan openen of afkappen, bijvoorbeeld de keuze voor fulltime werken versus parttime werken. In de tweede plaats op het niveau van de organisatie. De organisatie kan maatregelen nemen om het aantal vrouwen in besturen te verhogen, zoals een quotum stellen voor commissies of actief vrouwen uitnodigen voor sollicitaties. Aanmoediging is erg belangrijk. Voorts moet een organisatie erop bedacht zijn dat talent vele verschijningsvormen kent. In de wetenschap is het mannelijke model standaard, waardoor advertenties ongemerkt zo opgesteld zijn dat een kandidaat wordt gezocht die in dat mannelijke model past. In de derde plaats kunnen veranderingen in gang worden gezet op het niveau van de samenleving. Het spreekt voor zich dat de mentaliteit van een samenleving als geheel hardnekkig is en moeilijk te beïnvloeden.

Aan de Faculteit der Letteren zijn enkele maatregelen genomen om vanuit de organisatie het aantal vrouwen in hogere functies te verhogen. Gerry Wakker beoordeelt de Rosalind Franklin fellowships dubbel. Het is goed dat de fellowships bestaan omdat ze leiden tot meer vrouwelijke hoogleraren, maar een keerzijde is dat zittend personeel gepasseerd wordt (de fellows dienen van buitenaf te worden aangenomen). In de nieuwe UHD-ronde, waarbij UD’s kunnen solliciteren naar de functie van UHD, is de eis dat een sollicitant minimaal voor 0,8 fte moet zijn aangesteld, komen te vervallen. Juist voor vrouwen vormde die eis een belemmering. Overigens moet het UHD-schap wel voor minimaal 0,8 fte worden aangegaan.

 

2. ALV

Lideke Leemhuis opende de jaarvergadering. Zij stelde het nieuwe bestuur voor, dat bestaat uit:

  1. Marjon Flobbe
  2. Suzan Folkerts (secretaris)
  3. Wietske Prummel
  4. Margo Slebus
  5. Marjolijn Verspoor (voorzitter)
  6. Tity de Vries

Onder hartelijke dankzegging werd afscheid genomen van Charlotte Gooskens, Lideke Leemhuis, Ine Megens, Gerda van Roozendaal en Alie Vasse.

Sinds 2004 is er geen jaarvergadering geweest omdat er telkens geen bestuursleden konden worden gevonden (2005) en door afwezigheid i.v.m. ziekte en zwangerschapsverlof (2006). In 2007 werden de huidige bestuursleden bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur.

 

Tijdens de vergadering werden ideeën uitgewisseld over de te varen koers.

  1. Uit een personeelsenquête is gebleken dat veel werknemers van de Faculteit Letteren de werksfeer niet optimaal vinden. Hoe kan de werksfeer worden verbeterd en is daar een rol voor het LVN weggelegd?
  2. Voorts kan het LVN een rol spelen in coaching en mentoraat, waar leidinggevenden het af laten weten. Het LVN moet als netwerk worden gebruikt, de leden moeten elkaar weten te vinden. Het LVN gaat een workshop op het gebied van coaching organiseren en nadenken over hoe het streven naar een betere werksfeer concreet kan worden ingevuld.
  3. Verder houdt het LVN-bestuur de ontwikkelingen rond benoemingen van hoogleraren, UHD’s en een nieuwe decaan scherp in de gaten.

Rondvraag: Marja van Tilburg bedankte het LVN voor de steun in de kwestie van de BAC moderne geschiedenis (waar niet de vereiste twee vrouwen in zaten). Het LVN heeft een brief aan het FB gestuurd.

Laatst gewijzigd:19 september 2012 03:25