Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenLVN - Letteren Vrouwen Netwerk

Jaarverslag 2004-2006

Verslag Letteren Vrouwen Netwerk over de periode 2004-2006

 

 

Inhoudsoverzicht

1.  Samenstelling bestuur en vergaderingen

2.  Activiteiten voor de leden

3.  Bestuurlijke en beleidsmatige kwesties

4.  Publiciteit

5.  Financiën

6.  Beleidsvoornemens

 

1. Samenstelling bestuur en vergaderingen

Het LVN-bestuur telde vanaf de algemene ledenvergadering van 25 november 2004 aanvankelijk zeven vrouwen. Naast de voorzitter Heike Behrens (Duits) waren dit Marieke Blaauw (cluster OBS), Anne Bollmann (Mediaevistiek), Charlotte Gooskens (Scandinavistiek), Lideke Leemhuis (Bibliotheek), Ine Megens (Geschiedenis)  en Justa Renner-Van Niekerk (cluster OBS). In de periode die volgde vonden diverse veranderingen plaats in de samenstelling van het bestuur. Marieke Blaauw en Justa Renner zagen zich wegens gezondheidsredenen gedwongen hun bestuursfunctie op te geven. Heike Behrens vertrok per 1 september 2005 naar de universiteit van Bazel en Anne Bollmann zag haar functie aan de faculteit plotseling beëindigd en daarmee ook haar activiteiten voor het LVN. In het najaar van 2005 waren Ine Megens en Lideke Leemhuis aan de beurt om af te treden, maar het vinden van nieuwe bestuursleden nam veel tijd in beslag en pas in de loop van 2006 was een nieuw bestuur geformeerd dat zich op de uitgestelde jaarvergadering in 2006 zou presenteren. Prof. dr. Annette Harder (Grieks en Latijn) nam het voorzitterschap op zich. Charlotte Gooskens hield zitting in het bestuur en het bestuur kreeg 4 nieuwe leden: Marjon Flobbe (studieadviseur IO-IB), Suzan Folkerts (Mediaevistiek), Gerda van Roozendaal (IO-IB) en Alie Vasse (Engels). Het beoogde bestuur zag zich enerzijds door ziekte en anderzijds door een heuglijke gebeurtenis gedwongen de jaarvergadering nogmaals uit te stellen.

 

Het  bestuur heeft in wisselende samenstelling en in wisselende omvang diverse malen vergaderd. Het zoeken van nieuwe bestuursleden heeft een groot deel van de agenda bepaald.

 

2. Activiteiten voor de leden

2.1. De laatstgehouden algemene ledenvergadering vond plaats op 25 november 2004. Bij deze gelegenheid interviewde Mariken Schuur (AiO bij Geschiedenis) twee vrouwelijke hoogleraren over hun carrières: prof. Mineke van Essen (hoogleraar Gender in Opvoeding en Onderwijs aan de faculteit PPSW) en prof. Janka Stoker (hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering aan de Faculteit Bedrijfskunde).

2.2 Op 23 mei 2005 werd een lunch-lezing georganiseerd waarin Nancy Schaefer   (American Studies sprak over "Women in Higher Education: the American Case".

2.3  Op 17 mei 2006 sprak Helen Wilcox - oud-voorzitter van het LVN - over haar ervaringen als één van de eerste vrouwelijke hoogleraren aan de RUG.

 

3. Bestuurlijke en beleidsmatige kwesties

3.1. Overleg LVN-bestuur en Faculteitsbestuur

Het reguliere overleg tussen LVN-bestuur en het faculteitsbestuur heeft plaats­gevonden op 11 nov. 2004 en 9 mei 2005. Er is o.a. gesproken over het personeels­beleid van de faculteit en - zoals altijd - over de afspraken met betrekking tot het minimum­aantal vrouwelijke leden van de BAC bij hoogleraarsbenoemingen.

 

3.2 Transparantie van benoemingsprocedures

Het LVN zette zich ook in deze periode in voor het verbeteren van de procedures bij benoemingen en het toegankelijker maken van bestuursfuncties voor vrouwen. Conform de gemaakte afspraken is het LVN in de afgelopen bestuursperiode betrokken bij bestuursbenoemingen binnen de faculteit. In het vorige jaarverslag werd met optimisme melding werd gemaakt van het feit dat in het Reglement van de Faculteit der Letteren werd vastgelegd dat een benoemingsadvies-commissie voor een hoogleraar in principe minimaal twee gekwalificeerde vrouwelijke leden dient te tellen. In deze verslagperiode bleek dat aan dit voorschrift niet steeds wordt voldaan. Het LVN heeft hiertegen geprotesteerd bij het Faculteitsbestuur.

 

3.3. Aandacht voor de positie van vrouwelijke werknemers

Het LVN probeert de positie van vrouwelijke werknemers binnen de faculteit te verbeteren. Een voorwaarde is steeds dat duidelijk is hoe de positie van vrouwen binnen de faculteit is. Het LVN probeert gegevens hierover te verzamelen. Zo is bij het faculteitsbestuur bepleit dat de gegevens die uit de Hay-operatie naar voren komen, worden geanalyseerd ten aanzien van de verdeling tussen mannen en vrouwen.

Een kwestie waarover het LVN zich zorgen maakt is de doorstromings­problematiek van AiO's, bursalen en postdoc's. Dit zijn groepen met relatief veel vrouwen. Het punt is bij het bestuur aangekaart, zij het zonder resultaat.

Een andere aanleiding voor actie deed zich voor in november 2005. In het kader van het facultaire beleid om de doorstroming te bevorderen van UD's kwamen drie UHD-plaatsen beschikbaar. Bij de publicatie van de eisen waaraan de kandidaten dienden te voldoen, bleek dat een aanstelling van minimaal 0,8 fte noodzakelijk was om in aanmerking te komen. Het LVN heeft het bestuur er per brief op gewezen dat een dergelijke eis onnodige barrières opwerpt. Het bestuur heeft toegezegd bij de evaluatie van de UHD-ronde expliciet aandacht te schenken aan het criterium van de minimale aanstellingsomvang van 0,8 fte.

Door haar verkiezing in de faculteitsraad in de periode 2005-2007 was een bestuurslid van het LVN in staat de ontwikkelingen aan de faculteit t.a.v. de doorstroming van vrouwen naar de functie van UHD en hoogleraar in kaart te brengen. Dit gebeurde in samenwerking met studentenfractie SFL. Uit het stuk blijkt dat er aanzienlijke vooruitgang is op UHD-niveau, maar dat het percentage vrouwelijke hoogleraren aan de faculteit steeds onder het gewenste niveau is gebleven en bovendien de laatste jaren daalt.

 

4. Publiciteit

4.1. Website en mailinglist

Het LVN onderhoudt een website waarop algemene informatie over het netwerk is te vinden, naast aankondigingen, jaarverslagen, het adres om je aan te melden of nadere informatie in te winnen e.d. Website en mailinglist hebben in de afgelopen periode naar behoren gefunctioneerd.

 

5. Financiën

Het LVN ontvangt per jaar een subsidie van de faculteit van 750,00 euro. Door de financiële problemen van de faculteit zijn de overschotten uit vorige jaren vervallen en was er voor 2006 precies 750,00 euro beschikbaar. Daarvan was per 1 januari 2007 nog 407,37 euro in kas.

 

6. Beleidsvoornemens

 

Het LVN besluit haar jaarverslag gewoonlijk met de beleidsvoornemens voor het komende jaar.

 

Onverminderd urgent is de bewaking en verbetering van de evenredige participatie van vrouwen in functies, besturen en commissies aan de faculteit. Met name het aandeel vrouwelijke hoogleraren aan onze faculteit is te laag. Ook de hogere bestuursfuncties worden binnen de faculteit voornamelijk door mannen bekleed. Bij de samenstelling van benoemingsadviescommissies blijkt voortdurend dat alle plaatsen die ‘qualitate qua’ worden worden ingevuld, door mannen worden ingenomen. Aan de richtlijn dat een bac niet eenzijdig mag zijn samengesteld wordt vaak niet voldaan.

 

Wat de doorstroming betreft is er ook aandacht nodig voor de vrouwen die aan het begin staan van hun wetenschappelijke carrière zoals AiO's, bursalen en postdocs.

 

Het LVN-bestuur wil in de komende bestuursperiode workshops organiseren voor haar leden, o.a. een workshop voor AIO’s, bursalen en postdocs over de planning van een wetenschappelijke loopbaan .

 

Het LVN–bestuur wil zich inzetten voor het verbeteren van het algemene werkklimaat aan de faculteit. Het bestuur wil factoren die een prettige werksfeer in de weg staan in kaart brengen en ze onder de aandacht te brengen van het Faculteitsbestuur.

 

Het LVN-bestuur wil samen met de leden nadenken over doelstellingen en strategie.

Laatst gewijzigd:19 september 2012 03:25