Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesFaculteitsraad

Faculteitsraad

Over de Faculteitsraad

De Faculteitsraad is een medezeggenschapsraad: dat wil zeggen dat de raad het Faculteitsbestuur adviseert over het beleid ten aanzien van onderzoek en onderwijs en over de begroting. Het bestuur heeft in twee gevallen echter instemming van de raad nodig: bij wijziging van het faculteitsreglement en bij wijziging van de onderwijs- en examenregelingen.

De Faculteitsraad bestaat uit 18 leden:

  • 9 leden worden gekozen door en uit het personeel (zittingstermijn 2 jaar),
  • 9 leden worden gekozen door en uit de studenten (zittingstermijn 1 jaar).

Het Presidium van de Faculteitsraad bestaat uit de voorzitter (uit de personeelsgeleding) en de vice-voorzitter (uit de studentgeleding).

De zittingstermijn vangt aan op 1 september van het jaar waarin de verkiezingen voor de betrokken geleding plaatsvinden. De verkiezingen voor de Faculteitsraad worden georganiseerd volgens het Kiesreglement van de Universiteit.

Overleg

De vergaderingen van de Faculteitsraad worden in het openbaar gehouden, tenzij de raad anders beslist. Op initiatief van het Faculteitsbestuur of van de Faculteitsraad vindt een agenda-overleg plaats tussen het Faculteitsbestuur en het Presidium van de Faculteitsraad om de overlegvergadering voor te bereiden. De Faculteitsraad stelt een Reglement van Orde vast voor zijn vergaderingen en voor de overlegvergaderingen met het Faculteitsbestuur.

Laatst gewijzigd:14 augustus 2018 16:24
printView this page in: English