Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Winkel, M.S. te

Vakgroep: Ethiek

Onderscheidend geluk:
Over het meten van geluk, in het bijzonder bij patiënten met een psychotische kwetsbaarheid

Sinds een aantal decennia wordt geluk gemeten door sociale wetenschappers in onder andere de geestelijke gezondheidszorg. De standaardopvatting over deze metingen is dat er één concept van geluk is die in alle metingen gebruikt moet worden. Dit betekent dat er in metingen gebruik wordt gemaakt van een hybride geluksconcept, waarbij geluk uit zowel een cognitieve als een affectieve component bestaat. In mijn scriptie onderzoek ik of een andere benadering van de keuze tussen geluksconcepten in metingen zinvol is. Is het zinvol om bij de keuze van een geluksconcept in metingen onderscheid te maken tussen verschillende categorieën mensen?
Ik beantwoord deze vraag door ten eerste de verschillende concepten van geluk in de filosofie te onderscheiden. In de literatuur worden affectieve, cognitieve en hybride concepten gevonden. Bij een affectief concept is geluk een positieve affectieve toestand. Een cognitief geluksconcept stelt geluk gelijk aan een positief cognitief oordeel over het leven. Bij een hybride concept is geluk zowel cognitief als affectief. Vervolgens onderzoek ik de relatie tussen metingen van geluk middels een cognitief concept en middels een affectief concept. Er blijkt een matige correlatie gevonden te worden tussen deze twee metingen. In de sociale wetenschappen zijn de concepten van geluk dus niet tot elkaar te herleiden en dus is de keuze tussen de concepten voor metingen belangrijk. Vervolgens bespreek ik een verkennend onderzoek dat ik heb uitgevoerd onder patiënten met een psychotische kwetsbaarheid in een forensisch psychiatrisch centrum. Hierbij is onderzocht wat de verhouding tussen metingen middels cognitie en metingen middels affect bij deze mensen zou kunnen zijn.

Daarnaast zijn twee criteria opgesteld waaraan een theorie van de keuze van een geluksconcept van een meting moet voldoen. Ten eerste moet bij de keuze voor een geluksconcept rekening worden gehouden met semantische toepasbaarheid, dat wil zeggen dat het gebruikte begrip van geluk moet aansluiten bij het concept van geluk van de mensen bij wie de meting plaatsvindt. Daarnaast moet rekening gehouden worden met het doel van de meting, dit is het functionele criterium. Deze criteria zijn toegepast op geluksmetingen bij patiënten met een psychotische kwetsbaarheid. In de conclusie stel ik dat, hoewel meer onderzoek noodzakelijk is, het zinvol kan zijn om een onderscheid te maken tussen categorieën mensen en doelen van metingen in de keuze van een geluksconcept. Deze benadering noem in onderscheidend geluk.

Laatst gewijzigd:01 november 2013 11:40