Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Bouwman, A.

Auteur: Albert Bouwman
Afstudeerjaar: 2007
Vakgroep: Praktische Filosofie
Scriptie:
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en bedrijfscultuur

Samenvatting:

De discussie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft betrekking op de vraag welke sociale verantwoordelijkheid bedrijven hebben. Sommigen menen dat een bedrijf alleen verantwoordelijkheid draagt ten opzichte van zijn aandeelhouders en dat een bedrijf daarom te allen tijde zijn winsten moet maximaliseren. Anderen menen dat een bedrijf ook verantwoordelijkheid draagt ten opzichte van belanghebbenden (stakeholders) en aan hun belangen tegemoet moet komen. In mijn onderzoek wil ik recht doen aan beide posities en ik definieer MVO daarom als het streven tegemoet te komen aan zowel de belangen van aandeelhouders als die van de stakeholders.

De centrale vraag in mijn onderzoek is wat MVO betekent voor de interne bedrijfsvoering. Ik definieer bedrijfscultuur als de wijze waarop haar leden waarden interpreteren en nastreven. Waarden spelen een belangrijke rol bij MVO: een maatschappelijk verantwoord ondernemend bedrijf wil immers tegemoet komen aan de belangen van stakeholders en van aandeelhouders, hetgeen ook omschreven zou kunnen worden als het nastreven van bepaalde waarden.

De vraag rijst wat waarden nu concreet zijn en hoe deze worden gevormd. Als dit duidelijk is, wordt het eveneens duidelijk hoe een bedrijf waarden verbonden aan MVO kan nastreven. Om hierop antwoord te geven, onderzoek ik wat filosofen hebben geschreven over waarden. In het bijzonder behandel ik de posities van het non-cognitivisme, het internalisme en het belief/desire model. In combinatie volgt uit deze posities dat verlangens bepalend zijn voor de waarden die men nastreeft. De opvatting pas ik vervolgens toe op de vraag hoe leden van een bedrijfscultuur de waarden van MVO kunnen nastreven.

Als waarden worden bepaald door verlangens, dan staat of valt MVO met de aanwezige verlangens van leden van een bedrijfscultuur. Zo lang leden niet het verlangen hebben om de waarden van MVO na te streven, heeft het implementeren van MVO in de werkzaamheden van het bedrijf weinig succes. Een nieuw probleem doet zich voor: een bedrijf kan de morele overtuiging hebben maatschappelijk verantwoord te ondernemen, maar desondanks daarmee toch in strijd handelen. Aan de hand van de drie posities verklaar ik dat dit mogelijk is omdat verlangens tegenstrijdig kunnen zijn. Wanneer verlangens die in strijd zijn met MVO de verlangens die aansluiten op MVO overheersen, heeft het implementeren van MVO in de werkzaamheden van het bedrijf opnieuw weinig succes.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:53