Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Abma, A.J.

Auteur: Albert Jan Abma
Afstudeerjaar: 2001
Vakgroep: Praktische Filosofie

Scriptie:
Reflectie op een inleiding. MacIntyres opvatting over moraal toegepast op de opleidingen van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen in Groningen.

Samenvatting:

'Reflectie op een opleiding' is een onderzoek naar de voorgenomen vernieuwing van het natuurwetenschappelijk onderwijs in Nederland. Over goed natuurwetenschappelijk onderwijs bestaan verschillende opvattingen. Huidig overheidsbeleid streeft ernaar dat studenten gericht worden voorbereid op hun toekomstige beroepen. Vertegenwoordigers van de natuurwetenschappelijke opleidingen in Groningen daarentegen vinden dat iedere student moet leren hoe hij zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uitvoert. In welke richting moet het onderwijs zich idealiter ontwikkelen?

Hoe kunnen tegengestelde opvattingen over een activiteit zoals het natuurwetenschappelijk onderwijs tegen elkaar worden afgewogen? MacIntyre stelt dat de moderne ethiek hier geen oplossing voor heeft. De ethiek houdt zich bezig met de logische geldigheid van abstracte principes en geeft geen rekenschap aan de sociaal-maatschappelijke context van moraal. Antwoorden op morele vraagstukken krijgen een willekeurig karakter wanneer geen rekening wordt gehouden met deze context.
Een goed functionerende moraal omvat volgens MacIntyre de volgende vier aspecten: (1) mensen zien zichzelf als deelnemer van 'praktijken', gemeenschappen die gezamenlijke doelen nastreven, (2) het optimaal functioneren in praktijken houdt in dat mensen specifieke deugden belichamen, (3) praktijken hebben een traditie in de vorm van een voortgezette historische discussie over de doelen van de praktijk, (4) mensen streven als individu eenheid na in hun eigen levensverhaal (4).
MacIntyre hanteert twee tegengestelde perspectieven. Enerzijds benadrukt hij waarden en deugden die via gemeenschappen worden doorgegeven. Anderzijds constateert MacIntyre dat individuen tegelijkertijd aan verschillende gemeenschappen kunnen deelnemen en een kader nodig hebben om tegengestelde morele claims af te kunnen wegen.

Bij toepassing van MacIntyres moraaltheorie op het huidige natuurwetenschappelijke onderwijs lijken de perspectieven van de gemeenschap en het individu in eerste instantie te leiden tot tegenstrijdige aanbevelingen voor onderwijsvernieuwing. Toch blijkt het mogelijk een onderwijssysteem te ontwerpen dat beide perspectieven verenigt. De keuze voor dit onderwijssysteem is niet willekeurig, maar past bij de traditie van de universiteit.

Laatst gewijzigd:01 november 2013 15:09