Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Delden, P. van

Auteur: Peter van Delden
Afstudeerjaar: 1998
Vakgroep: Wetenschapsfilosofie, Logica en Kentheorie

Scriptie:
Redelijk GeestDriftig: Cognitie, Bewustzijn en Emotie.

Samenvatting:

De menselijke geest wordt vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines bestudeerd. In de cognitieve psychologie probeert men zijn werking bij het voortbrengen van menselijk gedrag te doorgronden. Er worden modellen gemaakt van ons vermogen tot kennen en handelen, ofwel van cognitie. In de filosofie wordt het bewustzijn bestudeerd. Men probeert het intentionele en fenomenale karakter van de geest en zijn vermogen tot wilsvrijheid te doorgronden.
Daarnaast onderzoekt men in de filosofie de grondslagen van wetenschappelijke theorieën over de geest. Vanwege de centrale rol van het bewustzijn bij cognitie, en van cognitie bij het bewustzijn, zijn de cognitieve psychologie en de filosofie nauw met elkaar verweven. In de neurofysiologie wordt de werking van het zenuwstelsel, met name van de hersenen, bestudeerd. Men probeert de biologische grondslagen van de geest te vinden.

Volgens het dominante paradigma in de cognitieve psychologie en de filosofie, het zogenaamde functionalisme, leveren de hersenen geen unieke bijdrage aan de geest. In navolging van Descartes wordt de geest beschouwd als een rationeel cognitief systeem, dat slechts contingent met de hersenen en het lichaam verbonden is: hij kan evengoed in elektronische als in neurofysiologische hardware gerealiseerd worden. Net als onze hersenen kan een computer een menselijke geest en menselijk gedrag voortbrengen. Dit is de zogenaamde 'computermetafoor' van de geest.

In deze scriptie wordt geprobeerd om met behulp van gegevens uit de cognitieve psychologie (hoofdstuk 1), de filosofie (hoofdstuk 2) en de neurofysiologie (hoofdstuk 3) een zo volledig mogelijke beschrijving van de menselijke geest te geven. Met dit conceptuele onderzoek wordt geprobeerd aan te tonen dat de geest wezenlijk met de hersenen en het lichaam verbonden is: hij wordt gevormd door een cognitief systeem dat geïmplementeerd is in het emotionele systeem, de hersenen. Hieruit volgt dat het functionalisme, met zijn nadruk op rationele, cognitieve processen, en zijn negeren van de biologie in het algemeen en van emotionele, neurofysiologische processen in het bijzonder, onvolledig is. Voor doorgronding van de geest moet de functionalistische benadering van de cognitieve psychologie en de filosofie worden aangevuld met een materialistische, neurofysiologische benadering.

Laatst gewijzigd:01 november 2013 18:23