Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Vries, M. de

Auteur: Melle de Vries

Afstudeerjaar: 1997

Vakgroep: Wetenschapsfilosofie, Logica en Kentheorie

Scriptie: Computationele wetenschappen

 

Samenvatting:

Er wordt wel gezegd dat door de invoering van de computer in het wetenschappelijk onderzoek ons beeld van wetenschap zal veranderen. De computer heeft namelijk in veel takken van wetenschap zijn intrede gedaan en is in bepaalde gevallen zelfs onmisbaar geworden. In gevallen waarbij computermethoden en computertechnologie een essentiële rol spelen in het wetenschappelijk onderzoek wordt gesproken van computationele wetenschappen. In deze scriptie wordt de status van computationele wetenschappen onderzocht.

In het tweede hoofdstuk wordt voor een aantal disciplines geïnventariseerd op welke manieren en waarom in het wetenschappelijk onderzoek gebruik wordt gemaakt van computers. Natuurkunde, scheikunde, biologie, economie, sociologie en taalkunde passeren de revue. Uit die inventarisatie blijkt dat men in de traditionele vormen van wetenschap tegen grenzen aanloopt die door het gebruik van computers verlegd kunnen worden. Door computermethoden en computertechnologie worden onderzoeksvelden op een andere manier toegankelijk gemaakt.

In het derde hoofdstuk gaat daarom de aandacht uit naar de methodologie van computationele wetenschappen. Het blijkt dat het onderzoek in de computationele wetenschappen globaal langs dezelfde lijnen verloopt als het onderzoek in de traditionele wetenschappen. Wel is het zo dat door bepaalde computermethoden, zoals bijvoorbeeld het simulatie-onderzoek, een wezenlijke uitbreiding van de middelen die de onderzoeker ter beschikking staan, bewerkstelligd is. Simulaties vormen in zekere zin een tussenweg tussen de theoretische en experimentele vormen van wetenschap.

In het vierde hoofdstuk wordt de status van de resultaten van computationele wetenschappen onderzocht door het gebruik van computers te vergelijken met het gebruik van wetenschappelijke instrumenten zoals bijvoorbeeld een microscoop. Het blijkt dat met behulp van computermethoden alleen geldige resultaten verkregen kunnen worden als de betreffende computermodellen analoog aan andere instrumenten in de wetenschap voldoen aan een drietal criteria, te weten betrouwbaarheid, validiteit en nauwkeurigheid.

In het vijfde hoofdstuk wordt geconcludeerd dat het succes van de computationele wetenschappen analoog aan het succes van de klassieke natuurkunde verklaard kan worden door te wijzen op het combineren van de traditionele methodes van theorievorming en experiment in één nieuwe methode: de computersimulatie. Het is tegelijk deze nieuwe methode die het verschil aangeeft met de traditionele wetenschappen. Daarmee hoeft echter nog niet ons beeld van wetenschap te veranderen. Het computationele onderzoek steunt namelijk in belangrijke mate op de traditionele vormen van onderzoek. Computersimulaties kunnen dan ook het beste vergeleken worden met de zogenaamde gedachtenexperimenten.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 18:23