Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Schuitemaker, L.

Auteur: Lidwien Schuitemaker
Afstudeerjaar: 1987
Vakgroep: Geschiedenis van de filosofie en Metafysica

Scriptie:
Georg Lukacs' esthetica en realisme in de beeldende kunsten.

Samenvatting:
Georg Lukács heeft een esthetica geschreven voor alle kunsten. Hiermee heeft hij geprobeerd het maatschappelijke karakter van de kunsten te bepalen. Lukács gaat er vanuit dat kunsten weerspiegeling zijn van het stofwisselingsproces tussen maatschappij en natuur. Dat de kunsten dit stofwisselingsproces weerspiegelen fundeert hun realisme.
Deze scriptie zal naast de hoofdlijnen uit Lukács' esthetica hierin besloten verworvenheden en problemen behandelen. Dit wordt slechts in betrekking op de beeldende kunsten gedaan. De verschillen tussen de respectievelijke kunsttakken zijn van dien aard, dat het de vraag is of bij voorbaat uitgegaan kan worden van de mogelijkheid tot generaliseren, ook al gaat het allereerst, zoals in Lukács' esthetica, om de hoofdlijnen van de ontwikkeling der verschillende kunsttakken.
Uiteengezet zal worden dat de problemen in Lukács' concept samenhangen met zijn overbenadrukking van de rol van de subjectiviteit in de kunsten. Hierdoor ziet hij een toenemende kloof ontstaan tussen kunsten en respectievelijk arbeid, wetenschap en technologie. Deze benaderingswijze levert problemen op voor het begrijpen van de beeldende kunsten, in het bijzonder de moderne beeldende kunsten.
Voor Lukács is niet altijd sprake van realisme in de beeldende kunsten. Een kunstwerk is volgens hem pas realistisch van aard wanneer hierin het maatschappelijk typische op qua vorm herkenbare wijze wordt weerspiegeld, wat slechts op basis van een juist bewustzijn mogelijk is Aan deze opvatting van realisme verbindt Lukács tevens zijn beoordelingscriteria. In deze scriptie wordt daarentegen de stelling verdedigd dat altijd sprake is van realisme in de beeldende kunsten. Aangeroerd wordt dat bijgevolg Lukács' beoordelingscriteria niet bruikbaar zijn voor de beeldende kunsten, omdat een aantal factoren hierin buiten beschouwing wordt gelaten.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 18:23