Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Collecties

Partij- en persoonsarchieven

Archieven van politici en van politieke partijen

Op het DNPP is een aantal archieven van politici en van politieke partijen gedeponeerd. Deze zijn na toestemming van de directeur van het DNPP voor (wetenschappelijk) onderzoek raadpleegbaar. Voor sommige archieven is daarnaast toestemming van de archiefgever vereist. Van deze archieven zijn plaatsingslijsten opgesteld. De archievencollectie van het DNPP is onderverdeeld in twee categorieën, te weten particuliere archieven (afkomstig van natuurlijke personen die actief zijn geweest in of voor een partij) en partijarchieven (afkomstig van rechtspersonen als politieke partijen en nevenorganisaties). Het betreft de onderstaande partijen:

Democraten 66 (D66)

Partijarchieven

Democraten 66 (D66), 92 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)
Landelijk partijarchief van D66; bevat materiaal betreffende het partijsecretariaat, de ledenadministratie, de Adviesraad en dergelijke.

Jonge Democraten (D66), 1980-2015, 8 m
Plaatsingslijst

Jonge Democraten, afdeling Groningen , 0,8 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Stichting Wetenschappelijk Bureau (SWB) D66 , 1973-2001, 11,5 m
Plaatsingslijst

Persoonsarchieven

J.P. Backer (D66), 2003-2011, 0,5 m
Plaatsingslijst

A.J. Meerburg (D66), 1968-1974, 0,35 m
Plaatsingslijst
Congresstukken en verkiezingsmateriaal van D66, stukken betreffende de samenwerking met andere progressieve partijen, en notulen van het dagelijks- en hoofdbestuur.

B. de Boer (D66), 1967-1986, 1 m
Plaatsingslijst
Stukken betreffende het hoofdbestuur en algemene ledenvergaderingen van D66, alsmede de regio Utrecht en de afdeling Zeist.

N.F.I. Schwarz (D66), 1967-1974, 0,35 m
Plaatsingslijst
Stukken over de progressieve samenwerking van PvdA, PPR en D66, alsmede verkiezingsmateriaal en notulen van het dagelijks- en hoofdbestuur van D66.

E.F. Maas (D66), 1975-1985, 1 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

M.B. de Roos (D66), 1967-1990, 0,4 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

E.H. Schuyer (D66), 0,7 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

P. Copier (D66), 1,6 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

E. Denig (D66), 0,1 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Democratisch Socialisten '70 (DS '70)

Partij- en fractiearchief

Democratisch Socialisten '70 (DS'70), 1970-1983, 4 m
Plaatsingslijst
Landelijk partijarchief van DS'70; bevat materiaal betreffende partijsecretariaat, dagelijks- en hoofdbestuur, partijraden, congressen, commissies, nevenorganisaties en de Tweede-Kamerfractie.

Democratisch Socialisten '70 (DS'70) - Tweede-Kamerfractie, 1971-1981, 1,8 m
Plaatsingslijst
Archief van de Tweede-Kamerfractie van DS'70; bevat hoofdzakelijk correspondentie.

Persoonsarchieven

W. Drees (DS'70), 1970-1983, 1,8 m.
Plaatsingslijst
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als minister van Verkeer en Waterstaat en als fractievoorzitter van DS'70, alsmede rapporten, verkiezingsprogramma's, correspondentie en redevoeringen met betrekking tot DS'70.

J.M. Drees (DS'70), 1968-1987, 0,8 m.
Plaatsingslijst
Stukken betreffende bijeenkomsten van het hoofdbestuur, de partijraad en congressen van DS'70, alsmede de redactie van diverse partijperiodieken.

A. van Stuijvenberg (DS'70), 1968-1974, 0,25 m.
Plaatsingslijst
Stukken en krantenknipsels betreffende de oprichting van DS'70, vooral betrekking hebbende op Eindhoven.

A. Russchen (DS'70), 1973-1983, 0,1 m.
Plaatsingslijst
Besluitenlijsten van het dagelijks- en hoofdbestuur van DS'70, alsmede enige correspondentie.

J.C. van Noordwijk-van Veen (DS’70), 1972-1975, 0,25 m.
Plaatsingslijst
Stukken betreffende het dagelijks- en partijbestuur en enkele partijcommisies.

R.E.F.M. Nijhof (DS'70), 1977-1981, 7 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)
Het archief van Nijhof bevat stukken betreffende bestuursorganen, de interne organisatie van DS'70 en verkiezingen.

Evangelische Volkspartij (EVP)

Partijarchieven


Evangelische Volkspartij (EVP), 1978-1991, 1,1 m
Plaatsingslijst
Landelijk partijarchief van de EVP; bevat notulen van het partij- en het dagelijks bestuur, materiaal betreffende het Wetenschappelijk Instituut en andere neveninstellingen, alsmede enkele stukken met betrekking tot de Evangelisch Progressieve Volkspartij (EPV). Nadat dit partijarchief in 1991 op het DNPP was gedeponeerd en geordend, zijn nog enkele supplementen ontvangen. Een plaatsingslijst hiervan is in voorbereiding.

Evangelische Volkspartij (EVP), afdeling Den Haag, 1981-1985, 0,1 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Evangelische Volkspartij (EVP), afdeling Drenthe, 1983-1989, 0,3 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Evangelische Volkspartij (EVP), afdeling Utrecht, 1982-1987, 0,5 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Evangelische Volkspartij (EVP), afdeling Zeist, 1982 - 1987, 0,6 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Persoonsarchieven


R.A.P. van den Bree (EVP), 1979-1986, 1,1 m
Plaatsingslijst
Vergaderstukken en krantenknipsels betreffende de werkgroep 'Niet bij brood alleen' en de EVP.

J.C. de Bas (EVP), 1971-1989, 0,5 m
Plaatsingslijst

W. Post-Postma (EVP), 1978-1992, 0,1 m
Plaatsingslijst

R. de Graaf (EVP), 1983-1989, 0,1 m
Plaatsingslijst

C. Ofman (EVP), 1961-1991, 2,4 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)
Stukken betreffende de EVP, waarvan Ofman van 1986-1991 partijvoorzitter was.

D. Bulens (EVP), 1982-1986, 0,2 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Politieke Partij Radikalen (PPR)

Persoonsarchieven

H. Dekker (PPR), 1967-1971, 0.1 m
Plaatsingslijst
Krantenknipsels, persberichten, partijstukken en programma's uit de periode voorafgaande aan de oprichting van de PPR en de eerste jaren daarna.

H.J.G. Waltmans , 1972-1983, 0.3 m
Plaatsingslijst
Verslagen van vergaderingen van de Tweede Kamerfractie van de PPR.

J. Dirx (PPR), 1970-1991, 0.9 m
Plaatsingslijst
Stukken betreffende het partijbestuur, congressen en stukken uit de beginjaren van GroenLinks.

K.W. van der Hoek (PPR en GroenLinks), 1980-1990, 0.4 m
Plaatsingslijst
Stukken betreffende bijeenkomsten van het dagelijks- en partijbestuur, de partijraad en congressen van de PPR en van het voorlopig bestuur van GroenLinks.

A.R. Coppes (PPR), 1968-1988, 0.1 m.
Plaatsingslijst
Krantenknipsels, correspondentie en enige manuscripten.

M.B.C. Beckers-de Bruijn (PPR), 1969-1981, 0.4 m
Plaatsingslijst
Stukken betreffende de Tweede Kamerfractie van de PPR, het partijbestuur, thema- en werkgroepen en verscheidene verkiezingscampagnes.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Partijarchieven

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1968-2005, 30 m
Plaatsingslijst
Landelijk partijarchief van de VVD; bevat stukken betreffende het secreatriaat, notulen van het hoofdbestuur, alsmede correspondentie en andere stukken betreffende kamercentrales en afdelingen. Stukken betreffende de PvdV (1946-1948), de LSP (1921-1940) en enkele vroegere liberale organisaties (1890-1909) die voorheen van dit archief deel uitmaakten, zijn nu opgenomen in het archief van de VVD (1946-1976), dat is gedeponeerd op het Nationaal Archief in Den Haag. Zie hiervoor de Inventaris van het archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en voorgangers, 1889-1976 (1999).

Liberale Studenten Vereniging Nederland (LSVN), 1963-1976, 0,1 m
Plaatsingslijst
Hoofdzakelijk periodieken, uitgegeven door de LSVN of haar afdelingen.

Stichting Vormings- en Scholingsactiviteiten/Haya van Somerenstichting (VVD), 1975-1991, 0,2 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Jongerenorganisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD), 1970-2013, 16 m
Plaatsingslijst
Landelijk organisatiearchief; bevat materiaal betreffende dagelijks- en hoofdbestuur, secretariaat, algemene ledenvergaderingen en diverse commissies.

Jongerenorganisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD), district Noord, 1952-1999, 1 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)
Stukken betreffende bijeenkomsten van het bestuur en districtsvergaderingen, alsmede correspondentie.

Jongerenorganisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD), afdeling Groningen, 1952-1987, 0,7 m
Plaatsingslijst
Notulen van bijeenkomsten van het bestuur en van algemene vergaderingen, alsmede correspondentie.

Vrouwen in de VVD, 1952-1990, 1,6 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

VVD Bestuurdersvereniging, 1964-2001, 3 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Persoonsarchieven

J.G. Bettink (VVD), 1947-1948, 0,3 m
Plaatsingslijst
Notulen, presentielijsten en correspondentie van het 'Comité ter voorbereiding van de oprichting van een Democratische Volkspartij' (Comité-Oud), dat samen met de PvdV in januari 1948 de VVD vormde.

J.A. van Graafeiland (VVD), 1987-1999, 0,3 m
Plaatsingslijst
Aantekeningen van de secretaris/penningmeester van de VVD-fractie, correspondentie.

E.J. Brandenburg (VVD), 1984-2002, 0,3 m
Plaatsingslijst

F.A. Wijsenbeek (VVD), 4,1 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

R. Braams (VVD), 1977-1989, 0,6 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Ron Batten (JOVD), 0,5 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Louis Madarasz (JOVD), 0,2 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Joh. H. Springer (Vrouwen in de VVD), 1935-1985, 0,4 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)
Jaarverslagen, notulen van bestuursvergaderingen en andere stukken betreffende de organisatie 'Vrouwen in de VVD'.

M.J. Smit (VVD, Leefbaar Rotterdam en Nieuw Rechts), 1996-2007, 0,1 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

H.M. Nijpels-Hezemans/E. van den Berg (VVD, AOV en Senioren 2000), 3,3 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Stichting Liberaal Archief Groningen (LAG)

Dit archief is ondergebracht bij het DNPP, maar wordt niet door het DNPP beheerd. De plaatsingslijsten zijn daarom niet opgesteld door het DNPP.

Stichting Liberaal Archief Groningen (VVD, PvdV)

Archieven van afdelingen en ondercentrales van de VVD in de provincie Groningen

VVD Kamercentrale Groningen, 1964-2001, met aanvullingen 2004 en 2006, 2,4 m
Plaatsingslijst

Blad VVD-info, 1975-1996, 0.1 m
Plaatsingslijst

Afdeling Appingedam van de Kamercentrale Groningen, 1972-1978, 0,3 m
Plaatsingslijst
Stukken betreffende het bestuur en de ledenvergadering van de afdeling, alsmede materiaal betreffende diverse verkiezingen.

Afdeling Delfzijl van de Kamercentrale Groningen, 1979-1987, 0,3 m
Plaatsingslijst
Stukken betreffende het bestuur en de ledenvergadering van de afdeling, alsmede correspondentie en materiaal betreffende diverse verkiezingen.

Afdeling Eenrum van de Kamercentrale Groningen, 1946-1948 (1958), 0,1 m
Plaatsingslijst
Stukken betreffende het bestuur en de ledenvergadering van de afdeling, alsmede materiaal betreffende diverse verkiezingen. Bevat ook enig materiaal betreffende de PvdV.

Afdeling Groningen van de Kamercentrale Groningen, 1946-1998, 2 m
Plaatsingslijst
Stukken betreffende het bestuur en de ledenvergadering van de afdeling, alsmede materiaal betreffende diverse verkiezingen. Bevat ook materiaal betreffende de PvdV.

Afdeling Haren van de Kamercentrale Groningen, 1946-1998, 0,5 m
Plaatsingslijst
Stukken betreffende het bestuur en de ledenvergadering van de afdeling, alsmede materiaal betreffende diverse verkiezingen.

Afdeling Hefshuizen van de Kamercentrale Groningen, (1946) 1978-1987, 0,3 m
Plaatsingslijst
Stukken betreffende het bestuur en de ledenvergadering van de afdeling, alsmede materiaal betreffende de voormalige afdelingen Uithuizen en Uithuizermeeden.

Afdeling De Marne van de Kamercentrale Groningen, 1946-1986, 0,4 m
Plaatsingslijst
Stukken betreffende het bestuur en de ledenvergadering van de afdeling, alsmede materiaal betreffende diverse verkiezingen. Bevat ook enig materiaal betreffende PvdV.

Afdeling Stadskanaal van de Kamercentrale Groningen, (1954) 1979-1984, 0,5 m
Plaatsingslijst
Stukken betreffende het bestuur en de ledenvergadering van de afdeling, alsmede correspondentie en materiaal betreffede diverse verkiezingen.

Afdeling Warffum van de Kamercentrale Groningen, 1946-1989, 0,6 m
Plaatsingslijst
Stukken betreffende het bestuur en de ledenvergadering van de afdeling, alsmede correspondentie en materiaal betreffende diverse verkiezingen. Bevat ook materiaal betreffende de PvdV.

Afdeling 't Zand van de Kamercentrale Groningen, 1946-1986, 0,3 m
Plaatsingslijst
Stukken betreffende het bestuur en de ledenvergadering van de afdeling, alsmede correspondentie en materiaal betreffende diverse verkiezingen. Bevat ook materiaal betreffende de PvdV.

Afdeling Ondercentrale (OC) Fivelingo van de Kamercentrale Groningen, 1949-1984, 0,1 m
Plaatsingslijst
Stukken betreffende de financiën en het bestuur van de OC.

Afdeling OC Veenkoloniën/Westerwolde van de Kamercentrale Groningen, 1961-1984, 0,1 m
Plaatsingslijst
Voornamelijk stukken betreffende het bestuur van de OC, alsmede enige correspondentie.

VVD in de Provinciale Staten Groningen/Drenthe, 1964-1995, 0,3 m
Plaatsingslijst
Stukken betreffende het bestuur en de ledenvergadering van de Kamercentrale, alsmede correspondentie en materiaal betreffende de kandidaatstelling voor verkiezingen van de Provinciale Staten en van de Tweede Kamer

Afdeling Groningen, Groningen-Noord en district Groningen (JOVD), 1946-1998, 0,1 m
Plaatsingslijst

Diverse afdelingen van de Kamercentrale Groningen, 1946-1989, 0,3 m
Plaatsingslijst

Bestuur Liberaal Archief Groningen van de Kamercentrale Groningen, 1990-2003, 0,2 m
Plaatsingslijst

Afdeling Veendam van de Kamercentrale Groningen, 1973-1997, 0,6 m
Plaatsingslijst

Afdeling Scheemda van de Kamercentrale Groningen, 0,5 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Afdeling Hoogezand-Sappemeer van de Kamercentrale Groningen, 2 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Afdeling Winsum van de Kamercentrale Groningen, 1 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Afdeling Slochteren van de Kamercentrale Groningen, 0,6 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB)

Partijarchieven

Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB), afdeling Amsterdam; P.J. van Sloten, materiaal met betrekking tot VDJO-afdeling Amsterdam, 1931-1952
Plaatsingslijst (in voorbereiding)
Bevat o.a. enkele stukken betreffende de heroprichting van de afdeling.

Vrijzinnig-Democratische Jongerenorganisatie (VDJO), 1923-1962, 1 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)
'Historisch archief VDJO', afkomstig van de vakgroep Jeugdsociologie van de Rijksuniversiteit Utrecht en bestaande uit de persoonsarchieven van J. Voogd, H. Harmsen en C. Deering, allen vooraanstaande leden van de VDJO. Bevat correspondentie, beschrijvingsbrieven van algemene vergaderingen en krantenknipsels.

Persoonsarchieven

J. Schilthuis (VDB), 1916-1960, 0,5 m
Plaatsingslijst
Rapporten, brochures, notulen en correspondentie van de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB), vooral betrekking hebbende op de oprichting van de PvdA.

Tj. P. de Vries (VDB), 1935, 0,1 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Overige partijen

Partijarchieven

Democratisch Centrum Nederland (DCN), 1968-1974, 0,3 m
Plaatsingslijst
Vergaderstukken en correspondentie.

Onafhankelijke Senaatsfractie/Bierman (OSF), 2,3 m
Plaatsingslijst

Verbond voor Nationaal Herstel (VNH), 1932-1944, 0,4 m
Plaatsingslijst

Vrije Indische Partij (VIP), 3,5 m
Plaatsingslijst

Leefbaar Nederland (LN), 0,9 m
Plaatsingslijst

Persoonsarchieven

M.J. Smit (VVD, Leefbaar Rotterdam en Nieuw Rechts), 1996-2007, 0,1 m
Plaatsingslijst

E.G. Aiking- van Wageningen (CDA, AOV, Senioren 2000 en groep-Nijpels), 1994-19998, 0,1 m
Plaatsingslijst

H.M. Nijpels-Hezemans/E. van den Berg (VVD, AOV en Senioren 2000), 3,3 m
Plaatsingslijst

J. Goeman (Unie 55+), 1 m
Plaatsingslijst

H. C. Dresselhuys (BVL en LSP), 1917-1926, 1,2 m.
Plaatsingslijst
Correspondentie, redevoeringen en krantenknipsels betreffende zijn activiteiten als voorzitter en fractieleider van achtereenvolgens de Bond van Vrije Liberalen (BVL) en de Liberale Staatspartij de Vrijheidsbond (LSP), en zijn werkzaamheden ten behoeve van het Internationale Rode Kruis.

K.W. van der Hoek (PPR en GroenLinks), 1980-1990, 0,4 m
Plaatsingslijst
Stukken betreffende bijeenkomsten van het dagelijks- en partijbestuur,
de partijraad en congressen van de PPR en van het voorlopig bestuur van GroenLinks.

Th. J.M. Hendriks (KVP, AOV), 1994 - 1998, 0,5 m.
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

B. Kal (De Groenen), 0,1 m.
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

K. Kuipers (De Groenen), 0,3 m.
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

L. Simonis (Lijst Pim Fortuyn), 2002 - 2007, 0,5 m.
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Overige archieven

Naast de bovenvermelde archieven van politici en partijen zijn er enkele particuliere archieven op het DNPP gedeponeerd die veel informatie bevatten over politieke partijen, maar die niet gevormd zijn door een politicus of partij.

Overige archieven

Particuliere archieven

G. Taal, ca. 1870 – ca. 1956, 2,8 m.
Plaatsingslijst

Materiaal betreffende de geschiedenis van het Nederlandse liberalisme en de aangrenzende stromingen uit de periode 1870-1950, dat door Taal werd verzameld voor zijn proefschrift Liberalen en Radicalen in Nederland , 1872-1901.

D. Ploeger, 2,6 m.
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

J.A. Bomans, 2,5 m.
Plaatsingslijst (in voorbereiding)

Raadplegen archieven

Na toestemming van de directeur van het DNPP en – indien van toepassing – ook van de archiefgever, zijn de partij- en persoonsarchieven voor (wetenschappelijk) onderzoek raadpleegbaar. Om archiefstukken te raadplegen dient eerst contact te worden opgenomen met het DNPP om een afspraak te maken.

Laatst gewijzigd:23 maart 2023 11:46