Skip to ContentSkip to Navigation
Research

Onderzoek naar aardbevingen in Groningen

Onderzoekers aan de RUG doen volop onderzoek naar de aardbevingen veroorzaakt door gaswinning in Groningen, vanuit verschillende invalshoeken. Hier vindt u een selectie van recent nieuws en onderzoek. Lees meer op de website van het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Onwikkeling (KADO).

Nulmeting laat noodzaak Nationaal Programma Groningen zien

Groningen wacht een flinke opgave om het imago en de brede welvaart te verbeteren. Uit een nulmeting in opdracht van het Nationaal Programma Groningen (NPG) blijkt dat het aardbevingsgebied in vergelijking met soortgelijke gebieden niet goed scoort op onder meer brede welvaart en imago.

De meting van brede welvaart en imago is ontworpen door Aletta Advies*, en vormde onderdeel van een bredere nulmeting waarin een groot aantal indicatoren in beeld werd gebracht. 39 indicatoren van het CBS zijn verwerkt in één maatstaf, die bovendien een ‘Gronings accent’ heeft doordat de verschillende indicatoren zijn gewogen voor het belang dat Groningers aan die aspecten hechten. Door met CBS-indicatoren te werken konden onderzoekers Raun van Ooijen (UMCG/RUG) en Jeroen van der Vaart (RUG) een vergelijking maken met ‘referentiegemeenten’. Voor elke gemeente in het aardbevingsgebied stelden zij een groep van maximaal 10 gemeenten samen die vergelijkbaar zijn naar bevolkingsomvang, sociaal-economische samenstelling en verstedelijking.
Lees meer

Het Nationaal Programma Groningen (NPG) is een compensatiepakket voor het aardbevingsgebied ter waarde van 1,15 miljard euro. Uit dit fonds worden verschillende gemeentelijke en provinciale projecten gefinancierd om het wonen, werken en leven in Groningen aantrekkelijker te maken.

*geworteld in de Aletta Jacobs School of Public Health
Lees ook dit RTV-Noord-artikel

DeepNL-subsidie voor onderzoek naar zandsteenverdichting en bodemdaling

Rotliegend zandsteen
Rotliegend zandsteen

De aardbevingen in Groningen worden veroorzaakt door de verdichting van zandsteen als gevolg van aardgaswinning. Dit verdichtingsproces hangt af van het type zandkorrels, hun vorm, de ruimte tussen de korrels en van de mineralen die de korrels verbinden - ofwel: de petrografie. Dr. Johannes Miocic van het Energy and Sustainability Research Institute Groningen (ESRIG) heeft een DeepNL-subsidie ontvangen om Groningse zandsteenmonsters te bestuderen. De resultaten van zijn onderzoek zullen helpen om te voorspellen waar zandsteen in de toekomst waarschijnlijk gaat verdichten en waar de bodem zal gaan dalen.
Lees meer

Aardbevingsproblematiek maakt systeemslachtoffers

onbegrip

09 februari 2021 - Bewoners in het gaswinningsgebied in Groningen met een lange schadegeschiedenis houden een gezondheidsachterstand. Er is een groep ‘systeemslachtoffers’ ontstaan die ondanks jarenlange schade- en versterkingstrajecten nog geen passende oplossing krijgt. Sommigen van hen kiezen voor een verhuizing om de ‘gaswinningsellende’ te ontvluchten.
Lees meer

Professionals aardbevingsproblematiek over het systeem

Bureaucratie

Er zijn veel instanties betrokken bij het oplossen van de problemen door de aardbevingen in Groningen. Dit systeem van aanpak is complex en zorgt voor veel belemmeringen. Dat vertellen professionals op verantwoordelijke functies in dit systeem. Zij ervaren ze hun werk als veeleisend en soms ‘gekmakend’. Dit concluderen prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe op basis van een nieuw onderzoek van Gronings Perspectief.
Lees meer

Uitvoerenden schetsen somber beeld van de versterkingsoperatie

Foto Angelo Roga
Foto Angelo Roga

17 december 2020 - Telkens veranderende kaders, complexiteit, slechte communicatie en ontbrekende financiële garanties. Dit zijn enkele knelpunten die professionals benoemen die werkzaam zijn op kernposities binnen de versterkingsoperatie. Bewoners zijn er de dupe van, murw geslagen door het systeem. Professionals die weten wat er onder bewoners leeft willen graag meepraten over verbeteringen in het versterkingsproces, maar krijgen hiervoor weinig ruimte.

Minder gezondheidsachterstand Groningers met meervoudige bevingsschade

30 juni 2020 - De gezondheidsachterstand van Groningers met meervoudige gaswinningsschade neemt af en het vertrouwen neemt toe. Er is sprake van een kentering. Maar Corona gooit mogelijk roet in het eten: het is een extra belasting voor bewoners die kampen met schade of versterking.

Aantal aardbevingsschademeldingen had hoger kunnen zijn

28 april 2020 - Sinds de beving van Westerwijtwerd van 22 mei 2019 neemt het aantal schademeldingen toe in Groningen. Dat is vooral rond de voormalige NAM-contour het geval. Tegelijk is een deel van de schademelders afgehaakt vanwege negatieve ervaringen uit het verleden. Het aantal schademeldingen had dus nog hoger kunnen zijn.

Archief