Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Practical information Voorlichting
Header image Juridische Bestuurskunde

Mastervak: Scriptie Recht en Bestuur

Datum:15 januari 2024
Auteur:Fons van Ulzen
vakgroep ingang
vakgroep ingang

Mastervak: Scriptie Recht en Bestuur

Net als bij de andere juridische masters vereist de master Recht en Bestuur een scriptie. Deze scriptie heeft een iets andere opzet dan de reguliere juridische scriptie die je moet schrijven bij de andere juridische masters. In deze blog kom je meer te weten over deze verschillen, lees je algemene informatie over het schrijven van een scriptie tijdens je master en krijg je een aantal voorbeelden van eerder geschreven scripties.

 

Scriptie Recht en Bestuur

De masterscriptie vormt de afsluitende proeve van onderzoeksbekwaamheid. Met het schrijven van je scriptie toon je aan dat je in staat bent binnen het juridische bestuurswetenschappelijke domein zelfstandig een onderzoeksvraag te formuleren, dit onderzoek uit te voeren, hierover een betoog schriftelijk onder woorden te brengen en te verdedigen. Je laat zien dat je het vermogen hebt om inzicht te verkrijgen in theoretische en maatschappelijke vraagstukken door de juridische en bestuurskundige kennisdomeinen met elkaar te verbinden. Je laat daarnaast zien het vermogen te hebben om als professional, met toepassing van relevante (disciplinaire) normen voor verantwoord onderzoek, vraagstukken betreffende de inrichting en werking van de publieke sector te analyseren vanuit een onderling samenhangend juridisch en sociaalwetenschappelijk perspectief, daarbij rekening houdend met een diverse samenleving, en op grond daarvan bestuurswetenschappelijke diagnoses te stellen en aanbevelingen te doen.

Verschil met andere juridische scripties bij de faculteit

Het voornaamste onderscheid tussen het schrijven van een juridische scriptie en een scriptie voor de master Recht en bestuur is dat de laatstgenoemde geen strikt juridische analyse is, maar een empirisch afstudeeronderzoek naar een juridisch vraagstuk is. Dit houdt in dat de data die je gebruikt voor het onderzoek op systematisch verzameld wordt. Vaak doe je dit door het afnemen van enquêtes en(/of) het afnemen van interviews.

De scriptie bevat doorgaans zowel ‘desk-research’ als ‘field-research’. Betekent dit dat de scriptie helemaal niet juridisch is? Nee, hoewel het grootste gedeelte van het onderzoek empirisch is, heeft het onderzoek daarnaast altijd een juridisch element door middel van een juridische analyse van je onderwerp. De onderzoeksvraag zal meestal betrekking hebben op een bestuurskundig vraagstuk in het publieke domein.

Het scriptievoorbereidingstraject


Voor Masterstudenten Recht en Bestuur geldt een apart scriptievoorbereidingstraject.

 

 

Tijdens het collegejaar zijn twee momenten waarop je kunt beginnen met het schrijven van je scriptie, namelijk in september en in februari.  Als je je scriptie wilt schrijven in semester II, dus vanaf februari, dan moet je je voor semester I, dus voor september, inschrijven voor het vak Scriptie Recht en Bestuur en vice versa.

Tijdens semester I volg je dan de verplichte colleges en ga je nadenken over een scriptie-idee. Aan het einde van semester I heb je de eerste bijeenkomst met je scriptiegroepje en start je met het uitwerken van je onderzoeksopzet. Het daadwerkelijke schrijven van je scriptie start dan in februari. Wil je je scriptie schrijven in semester I (vanaf september), dan moet je het collegejaar ervoor in semester II, dus voor februari, je inschrijven voor de scriptie, en het hiervoor omschreven proces volgen. Je moet je inschrijven voor je scriptie in Progress.

Het is van belang dat je scriptieonderwerp te maken heeft met de specialisatie die je hebt gekozen. Tijdens de voorbereidende fase werk je in groepsverband (met maximaal drie andere studenten) aan je onderzoeksvragen- en voorstel. Tot slot krijg je in deze periode ook je scriptiebegeleider toegekend. Dit is altijd een van de vaste docenten van Juridische Bestuurskunde. Hierdoor ben je goed voorbereid wanneer je daadwerkelijk begint met het doen van je onderzoek en het schrijven van je scriptie.

Het afstudeeronderzoek

Het afstudeeronderzoek is 18ec waard en wordt doorgaans naast je studie gedurende één semester geschreven (9ec per blok). Dit kan van belang zijn voor je keuze van periode waarin je je scriptie wilt schrijven, aangezien de studielastverdeling van de master Juridische bestuurskunde kan verschillen per specialisatie.

Tot slot is het mogelijk om je afstudeeronderzoek bij een publieke organisatie te schrijven. Dan doe je in opdracht van een organisatie onderzoek naar bijvoorbeeld de effectiviteit of efficiëntie van gevoerd beleid, of naar de werking van de organisatie zelf (of natuurlijk andere bestuurskundig relevante onderwerpen).

Je sluit je scriptie af met een eindgesprek en een beoordeling van je scriptiebegeleider en een tweede lezer (dit is ook een docent van de opleiding Juridische Bestuurskunde).

Voorbeeldscripties

In voorgaande jaren zijn er uiteraard tal van scripties geschreven door studenten van de opleiding Juridische Bestuurskunde. Ter inspiratie en om je een idee te geven van waar een scriptie Juridische bestuurskunde over kan gaan volgen nu een aantal voorbeelden van scripties die met een goede beoordeling zijn afgerond.

Een veelbesproken vraagstuk is de toeslagenaffaire. Een van de studenten heeft een scriptie gewijd aan het doen van een analyse van het falen in het toeslagenkader en dit falen uiteengezet in de verschillende fasen van het beleidsproces. De belangrijkste bevinding van deze scriptie is dat de tegenkrachten tussen verschillende rechtsstatelijke instituties blijkt te ontbreken.

Daarnaast zijn er veel studenten die interesse hebben in klimaatproblematiek. Een onderzoek dat eruit springt is van een student die benieuwd is naar lokale-energie initiatieven en hoe gemeenten deze initiatiefnemers kan ondersteunen. Door het doen van een empirisch onderzoek via een enquête en diepte-interviews, heeft de student het proces in kaart gebracht en aanbevelingen gedaan. Met de bedoeling het belang aan te geven van lokale initiatieven en het voorhouden van een spiegel aan Groningse gemeenten.

Tot slot zijn studenten geïnteresseerd in de werking van publieke organisaties. Een voorbeeld is het onderzoek van een student die de factoren die invloed hebben op de toezicht- en handhavingskeuzes van toezichthouders van de Voedsel- en Warenautoriteit uiteenzet in het licht van de principaal-agenttheorie en de stewardshiptheorie. Door dit empirische onderzoek heeft de student verschillende bestuurlijke verbeterpunten aan het licht weten te brengen waar winst kan worden behaald door de Voedsel- en Warenautoriteit.

Zoals je ziet zijn er brede mogelijkheden voor het onderwerp van je scriptie en afstudeeronderzoek. Je krijgt dan ook veel vrijheid voor het kiezen van je onderwerp.

Slot

Na het lezen van deze blog ben je als het goed is helemaal op de hoogte van wat er allemaal komt kijken bij het schrijven van je scriptie van de master Recht en bestuur. Heb je toch nog prangende vragen? Neem dan contact op met de scriptiecoördinator Paulien de winter via p.de.winter@rug.nl

Tags:, master, scriptie, afstuderen

Tags: Master, Algemeen

Over de auteur

Fons van Ulzen
Fons van Ulzen

Hé! Wat leuk dat je op de blogpagina van Juridische bestuurskunde terecht bent gekomen! Voor praktische informatie over onze leuke studie en verhalen van (ex)studenten en docenten ben je op de juiste plek! Als student-assistent van de vakgroep SBB en master-student JB zal ik je middels deze blogs een inkijkje geven in de studie Juridische bestuurskunde!